Dunántúli Napló, 1982. december (39. évfolyam, 330-358. szám)

1982-12-01 / 330. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIX. évfolyam, 330. szám 1982. december 1., szerda Ára: 1,40 FI Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból A lakásigénylés dija is nyilvántartása (3. oldal) A pécsi Mecsek Kórus 25 éves története Az új pécsi tűzoltó-laktanya (6. oldal) (3. oldal) Esti fényben a pécsi, szigeti városrész a magosház tetejéről Erb János felvétele Hogyan folytatódjék a záró­dokumentum szerkesztése, mi. lyen megközelítéssel kellene fel­oldani a fennálló nézetkülönb­ségeket, hogyan válhat fontos állomásává Madrid az európai politikai légkör enyhítésének? Ezek a témák foglalkoztatták az európai béke és biztonság kér­déseivel foglalkozó madridi ta­lálkozó keddi plenáris ülését. A 35 ország részvételével fo­lyó találkozón nagy figyelmet keltett Igor Andropovnak, a szovjet küldöttség tagjának el­sőként elhangzott beszéde. A szovjet delegátus főként annak elemzésével foglalkozott, hogy a találkozó eredményes befejezé­se érdekében hogyan lehetne a munkát meggyorsítani. Kitért arra, hogy a siker útjába újabb és újabb akadályokat gördítő nyugati küldöttségek néhány, nemrégiben beterjesztett módo. sító javaslata olyan töltetet hor. doz, amely felrobbanthatja a találkozó kiegyensúlyozott me­netét. Az amerikai delegáció veze­tője, Max Kampeiman ugyan azt a reményét fejezte ki, hogy a meglévő nézetkülönbségek el. lenére a mostani találkozó a kelet—nyugati párbeszéd nél­külözhetetlen fóruma marad, azonban védelmébe vette a szocialista országok által kifo­gásolt nyugoti módosító javas­latokat. Felszólította a Szovjet­uniót, hogy „konstruktívabban reagáljon” ezekre. A madridi találkozó szerdán a szerkesztőcsoport ülésével folytatja munkáját. Ülést tartott az MSZBT országos elnöksége Madridi találkozó Kedden a Parlament vadász­termében ülést tartott a Ma­gyar—Szovjet Baráti ' Társaság országos elnöksége. A tanács­kozást Apró Antql, az MSZBT elnöke nyitotta meg,' majd a Szovjetunió megalakulása 60. évfordulójára emlékezve mél­tatta a szovjet állam létrejötté­nek történelmi jelentőségét. Hangsúlyozta: hat évtizede an­nak, hogy a forradalom győ­zelme után öt esztendővel a Nagy Október logikus folytatá­saként államszövetségre léptek a győztes forradalom egyes köztársaságai. December 30-án jött létre, szerveződött állam- szövetségbe a világ első, sok nemzetiségű, egységes munkás- paraszt szocialista állama. A sok nemzetiségű szovjet állam létrejötte a lenini nemze­tiségi politika gyakorlati meg­testesülése — mondotta Apró Antal. Az MSZBT elnöke emlékezte­tett rá: a sok nemzetiségű szovjet állam ma egységesebb, összeforrottabb társadalmi, po­litikai, eszmei, ideológiai szem­pontból, mint. a világ bárme­lyik egy nemzetiségű állama. A megnyitót követően György Sándor, a társaság titkára ösz- szegezte az MSZBT-nek az ifjú­ságnak a szocialista hazafiság- ra és proletár internacionaliz­musra nevelése területén elért eredményeit, körvonalazta a to­vábbi teendőket. Egyebek kö­zött hangsúlyozta: speciális és fontos teendői vannak e téren a társadalmi szervezeteknek, közöttük a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaságnak is. Az MSZBT, mint az egész társadalmat át­fogó tömegmozgalom, sokat tesz azért, hogy népünk, ifjúsá­gunk megismerje a Szovjet­uniót, az SZKP politikáját, a magyar—szovjet együttműködés múltját és jelenét, távlatait, hozzájárulva a magyar ifjúság­nak a szocialista hazafiság és proletár internacionalizmus szellemében történő nevelésé­hez. György Sándor hangsú­lyozta:' a magyar—szovjet ba­rátsági mozgalomnak különös figyelmet kell fordítania a munkahelyi, iskolai, nevelési le­hetőségek kihasználására.. A barátsági mozgalom arra ösz­tönöz, hogy az iskolákban és munkahelyeken mind több ma­gyar—szovjet barátsági -klub alakuljon, A vitában felszólaló Köpf Lászlóné, a KISZ Központi Bi­zottságának titkára hangsúlyoz­ta: az ifjúságnak a társadalom­ban elfoglalt helyéből, szere­péből, hivatásából fakad, hogy nagy fontosságot kell tulajdo­nítani annak, hogy miként gon­dolkodnak a fiatalok a nemzet, a haza, a nemzetköziség kér­déséről. Mindez ma különösen indkolttá teszi a hazafias és internacionalista névelőmunka tudatos fejlesztését. Ki kelj elé­gíteni a fiatalok nagyfokú ér­deklődését a szocializmus és hazánk történelme iránt. A magyar szakszervezetek munkájuk szerves részének te­kintik a dolgozó fiatalok haza­fias-internacionalista nevelését — mondotta többek között Timmer József, a SZOT titkára. A munkahelyeken a szakszerve­zeti bizottságok és tisztségvise­lők arra törekszenek, hogy ér­zékeltessék a fiatalokkal a mai cselekvő hazafiság valódi tar- talmát: a munkában való min­dennapos helytállást, a felada­tok időben és jó minőségben való megoldásának fontossá- gát. _ A falusi fiatalok nevelésében tapasztalható hiányosságokról, a szülők felelősségéről .szólt Martonné Homok Erzsébet. Grósz Károly, a Borsod-Aba- új-Zemplén megyei Pártbizott­ság első titkára hangsúlyozta: senki sem születik szocialista hazafinak és elkötelezett in­ternacionalistának. Az ehhez vezető út minden korszakban, minden generáció számára más és más nehézségekkel van tele. Még inkább szükséges elmélyí­teni a fiatalokban a becsüle­tes munka iránti szereteted a nem látványos, de semmivel sem pótolható aprómunka te­kintélyét. Oxigén és a dissousgóz mindennapi „kelléke" a gázvezeték-szerelőknek is Miért nincs dissousgóz? Szovjet-amerikai tárgyalás Kedden Genfben teljes ülést tartottak a hadászati fegyver­zet korlátozásáról és. csökken­téséről folyó szovjet—amerikai tárgyalásokon. Genfi tárgyalások Kedden Genfben teljes ülést tartott az európai közepes ha­tótávolságú nukleáris fegyverek korlátozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség. Ezzel lezárult a megbeszélések jelen­legi szakasza. A felek megálla­podtak abban, hogy o tárgya­lásokat 1983. január 27-től is­mét folytatják. Lehetetlen kiszámítani, hogy anyagiakban, (fuvarban, telefo­nokban, kieső munkaórákban, elvégzetten munkákban) és az idegek elhasználódásában mit jelent, ha valami alapvető anyag hiányzik a munkában. Például: ki tudná megmonda­ni, hogy mennyi hátránnyal jár, ha akadozik a hegesztéshez nélkülözhetetlen oxigén és dissousgóz ellátás? A DDGáz Baranya megyei üzemigazgatósága anyaggaz­dálkodója: „A raktárból hétfőn vitték ki az utolsó palackkal. Kedden - telefonmegbeszélés nyomán - Budapestre indítot­tuk a ZIL-t 10 cserepalackkal. Nem tudom, hoznak-e? A múlt kedden ugyanígy indítottuk a gépkocsit és a 10 cserepalack­ból ötöt tele hozott. Még jó, hogy pénteken a pécsi telepen kaptunk 8 palackkal, ami elég volt hétfőig. Ez a bizonytalan­ság már jó ideje tart. Még jó, hogy az oxigénellátással nincs baj.” A Baranya megyei Élelmiszer- kereskedelmi Vállalat karban­tartó részlegének vezetője még nyugodt: „Három-négy hét Naponta 150 palack kell, jó ha 80 érkezik Akadozik a karbidbehozatal utón múlt hét csütörtökön kap­tunk a pécsi telepről oxigént és dissousgázt is. Még van.” A POTE-től kapott felvilágosí­tás: „Eddig még nem éreztük egyik hiányát sem. Az oxigén­hiány nálunk emberéleteket je­lentene. A pécsi telep mindent megtesz, hogy tegyen oxigé­nünk, most is kölcsönpalackot adtak a hét végéig. Dissousból mindössze 3 palackunk van, eddig még nem volt gondunk." Találomra választottam ki a három céget. A helyzet nem rózsás. Az Oxigén és Dissousgázgyár Vállalat pécsi lerakatának veze­tője, Pap János még bírja a telefonbirkózásokat: — Mindkettőt Dunaföldvárról kapjuk — ha kapjuk. A csepp­folyós oxigént tartályautó hozza — és itt palackozzuk -, ha van szállítójármű ... Oxigénből na­pi 350-400 teli palackot tudunk adni a telepről, Volán kocsik­kal viszünk hetenként Komlóra, egyszer Mohácsra. Dissousgáz- ból napi 150 palack ez igény Baranyában, örülünk, ha 80 pa­lackot kapunk.. . A dunaföldvári gyárrészlegből sem kaptunk megnyugtató vá­laszt: „Egy-két hónapja akado­zik az import karbidellátás, anélkül pedig nem tudunk dissousgázt előállítani.” A budapesti gyár tájékozta­tója is jó ideig nyitva hagyja a kérdést: „Sajnos nemcsak Ba­ranyában, de az egész ország­ban gond a dissousgáz-ellátás. Jó ideje nem kapunk karbidot egyik külföldi szállítónktól sem. Talán december közepére javul valamit a ■ helyzet." És addig? Sok helyütt áll a munka. Ro­hangálnak, idegeskednek, csen­genek a telefonok. És a haszon legcsekélyebb jele nélkül gurul­nak el a forintok szerte az or­szágban. M. L. Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság áz 1983. évi népgazdasági terv és állami költ­ségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Az oxigénellátás Is akadozik

Next

/
Oldalképek
Tartalom