Dunántúli Napló, 1982. december (39. évfolyam, 330-358. szám)

1982-12-01 / 330. szám

2 Dunántúlt napló 1982. december 1., szerda Ez volt a legártalmatlanabb A képen: kiváncsi újságírók sokasága a Downing street 10 előtt. Robbanás a Downing streeten Kedden délben pokolgép robbant a londoni Downing street 10. szám alatt, a brit miniszterelnökség épületében. A Scotland Yard közölte, hogy a robbanás egy embert meg­sebesített. A robbanás időpontjában Margaret Thatcher miniszterel­nök az épületben tartózkodott. A Downing street 10. hivatala és lakóhelye is egyben a min­denkori kormányfőnek. Néhány nappal korábban az energiaügyi miniszter postájá­ban találtak levélbombát — ezt azonban idejében sikerült ártalmatlanná tenni. A Scotland Yard közölte, hogy a miniszterelnökségre kül­dött veszedelmes csomag nem robbanó-, hanem gyújtószerke­zetet tartalmazott és a felbon­táskor kicsapó lángok egy + BONN: Konsztantin Kara- manlisz görög köztársasági el­nök kedden Bonnban megbe­szélést folytatott Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügy­miniszterrel. A tárgyalások homlokterében az európai kö­zösség problémái, valamint Gö­rögországnak Törökországgal fennálló területi vitái álltak. tisztviselőt könnyebben meg­sebesítettek. Az illető arca per- zselődött meg, néhány órás ápolás után azonban vissza­térhetett a munkahelyére. A merényletet az „(r Nem­zeti Felszabadító Hadsereg" elnevezésű szélsőséges terror­szervezet vállalta magára. Az utóbbi időben végrehajtott ak­ciói közül valószínűleg ez volt a legártalmatlanabb, viszont ugyanez a szervezet robbantot­ta fel az 1979-es választási kampányban a parlament ga­rázsában Airey Neave vezető konzervatív politiYust, aki az észak-ír tárca várományosa volt. Margaret Thatcher kedden délután a parlamentben „rend­kívüli óvatosságra" intett min­den képviselőt. Michael Foot, a munkáspárti ellenzék vezére „becstelen merényletként” bé­lyegezte meg a merényletet. + RÓMA: Az olasz püspöki kar két tagja, két jelentős ka­tolikus szervezet nevében egyetértését fejezte ki az ame­rikai püspökök közelmúltban ismertté vált rakétaellenes ál­lásfoglalásával, amely Reagan fegyverkezési programját tá­madja. ♦ NEW YORK: Felrobbant és kiégett egy B-52-es típusú amerikai hadászati bombázó az Egyesült Államok légierejének Merced támaszpontján, Kalifor­nia államban. A bombázó hat­tagú legénységének sikerült megmenekülnie. A támaszpont vezérkarának szóvivője nem volt hajlandó sem megerősíteni, sem megcáfolni azt, hogy a robbanás pillanatában volt-e nukleáris fegyver a repülőgé­pen. Helyi megfigyelők a hír kapcsán emlékeztetnek arra, hogy nem ez az első eset, ami­kor nukleáris fegyvert hordozó repülőgépet baleset ért. ♦ MOSZKVA: Nyikolaj Tyi- honov, a Szovjetunió miniszter- tanácsának elnöke kedden Moszkvában fogadta liter Türk- men török külügyminisztert. A baráti légkörű megbeszélésen a szovjet-török kapcsolatok néhány kérdéséről volt szó. A tárgyalófelek megerősítették, hogy érdekeltek a jószomszédi kapcsolatok további fejleszté­sében, a gazdasági kapcsola­tok és a kétoldalú kereskede­lem bővítésében. Aczél György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a KB titkára és Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára a Ro­mán Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására lá­togatást tett Bukarestben. Nico- lae Ceausescu. az RKP főtitká­ra fogadta Aczél Györgyöt és Várkonyi Pétert. Az MSZMP Központi Bizottságának titkárai megbeszélést folytattak Petru Enacheval és Miu Dobrescuval, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának póttagjaival, a KB titkáraival. Az őszinte, nyílt légkörű tárgyalásokon kölcsönö­sen tájékoztatták egymást az országaikban folyó szocialista épitőmunka eredményeiről és a napirenden lévő feladatokról. Véleménycserét folytattak a nemzetközi élet legfontosabb fejleményeiről. Kiemelten kezel­ték a szocialista országoknak az enyhülés, az együttműködés, a béke megőrzésére irányuló kezdeményezéseit. Áttekintették a magyar—román kapcsolatok alakulását. Megkülönböztetett Rekord űrrepülés Leszállásra készülnek a szovjet űrhajósok Anatolij Berezovoj és Valten- tyin Lebegyev, akik több mint 200 napot töltöttek az űrben, és ezzel túlhaladták a világűrben való tartózkodás időtartam re­kordját, most — miközben foly­tatják feladataik végrehajtását — megkezdték az előkészülete­ket arra, hogy visszatérjenek a Földre — írja a TASZSZ szov­jet hírügynökség. A két űrhajós kedden felöl­tötte azt a vákuumos űrruhát, amely a földi nehézkedést imi­tálja. A 202 nap feladatai közé tartozott az elhasznált berende­zések egy részéneik az űrállo­másról a teherszállító űrhajóba való átrakása, a súlytalanság körülményei közötti növényter­mesztéssel kapcsolatos kísérle­tek elvégzése és televíziós be­szélgetés az irányító központ­tal figyelmet fordítottak a Kádár János és Nicolae Ceausescu 1977. évi találkozóján az együtt­működés fejlesztése érdekében elhatározott közös lépések és intézkedések megvalósítására. A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság együttműködése, a magyar és a román nép barátságának elmé­lyítése, egymás kölcsönös meg­ismerése és a tisztelet erősítése érdekében elenqedhetetlenül szükséges a politikai, gazdasági, tudományos, oktatási, kulturális kapcsolatoknak és a két ország lakossága érintkezéseinek folya­matos fejlesztése, a két szom­szédos szocialista ország sokol­dalú együttműködésének erősí­tése. Ebben fontos ösztönző sze­rep illeti meg a Magyarorszá­gon élő román és a Romániá­ban élő magyar nemzetiséget. Megállapodtak abban, hogy a nyitott kérdések rendezése érde­kében megbeszéléseiket Buda­pesten folytatják. Aczél György és Várkonyi Péter kedden este hazaérkezett Budapestre. Lapzárta Magyar állami júdáspénz -1923 A két nyomozó elköszönt, visszamentek a szállodába. — Azt hiszem, valamit rosz- szul csináltunk, már most az elején, nem gondolod? — kér­dezte menet közben Agyagási. — Minden tökéletesen ha­lad szerintem — jelentette ki határozottan Forgách. — Háát, majd kiderül, én csak arra gondoltam, hogy nem kellett volna szállodába mennünk. Mehettünk volna egyenest a bányászszállásra, mindjárt. — Mindegy most már. Jól van ez így is. Kellemetlensé­günk ebből nem lehet. Gizella, a bányaigazgató tit- kárnője közben odaszólt tele­fonon a bányászszóllásra. — Berci bácsi, fel kell venni két munkást holnap reggel, a felügyelő úr rendeletére — mondta a szállásgondnoknak Gizella és bediktálta a nevü­ket. A gondnok hümmögött, nem értette a dolgot, mond­ván, hogy hülyeség az egész, pont most, amikor se munka nem folyik, se bért nem fizet­nek. ’— Tán csak nem valami ro­konai ezek magának? — kér­dezte Berci bácsi. — Nekem aztán nem! —til­takozott Gizella. — Akkor nem értem. Van­nak ám a felügyelő úrnak is fura dolgai mostanában. Na, mindegy, ő tudja, mit akar ezekkel, ha föl köll venni, ak­kor gyűjjenek csak! — Különben figyeljen ide öreg — mondta Gizella és sut­togóra fogta a hangját — ahogy én elnéztem, ezek nem munkásformájúak. Biztos, hogy mind a kettő valami munka- nélküli tanító, vagy könyvelő, akinek sok éhes gyereke van otthon. Legföljebb írnokok, ál­lás nélkül. Azt hiszik a sze­rencsétlenek, hogy jó boltot csináltak, amikor idejöttek. * Kétméteres behemót ember rontott be a bányászszállásra. — Na testvérek, ti Is meg lehettek bolondulva, hogy ilyen­kor jöttök ide! Kinek • köllötök ti itt, mit gondoltok? — mond­ta emelt hangon, ellenségesen. — Gerencsér vagyok külön­ben. Vájár — mondta és leült. Egy staniszli töpörtyűt vett elő és enni kezdett. Nem szólt evés közben, csak töprengett. Mi a fenének jöttek ezek és honnan jöttek? Megint nagy robajjal jött be valaki, betódultak utána vagy húszán. — Nézzük, kik azok a mar­hák, akik ilyenkor jönnek? — Hadd lássam már én is, ki az a bátor férfiú, aki bá­nyász akar lenni?! — Mutassátok magatokat szarháziak, kik vagytok? A jövevények álltak az ab­laknál, hátukat nekivetve az ablakpárkánynak, szemlélget- ték a kiabálókat, próbálták jól emlékezetbe vésni az arcokat is, a hangokat is. Amikor némi csönd lett, Forgách megszó­lalt. — Jó estét kívánok... — Szerencse fel! Itt így szo­kás köszönni. Analfabéták! Vá­laszolás pedig: Szerencse le! Szerencse viszont aligha van most itt. Ezt Gerencsér mondta, mi­közben meg merítette az ajtó mögött álló zománcos vödör­ben a falhoz láncolt kék bög­rét. Nagyokat kortyolva ivott a vízből és visszaült az asztal­hoz a lócára. — Mi dolgozni jöttünk ide — fejezte be az elkezdett mondatot Forgách. Kitört a röhögés. — Május elseje óta itt ame-. rika van — lépett ki a cso­portból és Agyagási elé állt egy apró emberke. Lötyögött rajta a nadrág, épp úgy, mint kétszer akkora társán, Geren­cséren. — Riesz vagyok — mondta röviden, katonásan, majd ki­egészítette: Riesz István. Agyagási is bemutatkozott, ugyanolyan pattogóson. — Agyagásiii?! Hiii! De ko­mikus neved van hallod-é? Ez a bánya ippen illik hozzád, pláne jelenleg. Lesz majd mó­dod agyagásásra. Merthogy szenet nem fogsz ásni egyha­mar, annyi szent! — Nincsen szén? — Az van. Csakhogy most amerika van éppen. — Az mi? — Azt* se tudod? — Hátha tudja, osztón ép­pen azért jött ide — hangzott egy rekedten szuszogó szilikó- zisos hang a csoportból. A munkaügyi intéző lépett ekkor a szobába.-— Mi van itt? Szentmise? Hol az a két újonc? — Ott az ablaknál — mu­tatott a nyomozókra egy boros­tás képű rongyos legény. — Maguk azok? Menjenek a bányatérfelügyelőhöz Vasasra. Tudják hol van az? — Tudjuk — felelte szolgá­latkészen Agyagási. — Maga a széncsúzdához megy — mutatott Forgáchra, maga meg az aknaházba — mondta Agyagásinak — ott majd megmondják mit köll csinálni. — Honnan jöttetek? — ér­deklődött valaki most csönde­sebben a betódult kíváncsisko­dók közül. — Az Alföldről — mondta Agyagási. — Vásárhelyről — egészítet­te ki Forgách — nagy a csa­lád, éhesek a gyerekek, köllőtt valami kereset után nézni. Hallottuk, hogy itt adnak fi­zetségbe természetbenit is, azért jöttünk. A pénznek nincs értéke mifelénk most. De nem tudhattuk, hogy ti éppen sztrájkoltok. — Nem sztrájk ez, koma! Amerikázunk. Sztrájk ez is, ha úgy vesszük, de nem a régi­módi sztrájk. Aztán mennyibe kerül az Alföldön egy ünneplő ruha? — szólott újra az, aki azt kérdezte, hogy honnan jöt­tek ide. — Harmincezer korona — felelt Agyagási. — A rosseb megette, ez négy mázsa búza ára! Pláne nem jól csináltátok, hogy ide­jöttetek. Sose vesztek ünneplő ruhát magatoknak abból, amit itt fogtok keresni! Gyevi Károly (Folytatása követ kézi k) 60 éves a Szovjetunió Négyfordulós kép- rejtvényünk (I.) A Szovjetunió Hős városai közül három városból közlünk fel­vételeket. A megfejtésben kérjük felsorolni a három város nevét. Beküldendő az itt közölt szelvény a Dunántúli Napló címére, 7601 Pécs, Hunyadi út 11. (Levelezőlapra felragasztva). A meg­fejtésekhez segítséget ad a Pécsi Rádió ma este elhangzó mű­sora. Beküldési határidő december 13.. (Mind a négy forduló megfejtése együtt!) Itt kivágandó: (Kérjük a név és lakcím feltüntetését). Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a kertvárosi, Varsány u. 18. sz. alatti felsőruházati szaküzletünk, a „JUNIOR BUTIK" SZOMBATON IS NYITVA TART, 9-13 ÓRÁIG. REKLÁMÁRON ÁRUAJÁNLATAINK A KÖVETKEZŐK: O NDK férfiöltöny, több színben O NDK női nadrág, több színben O NDK férfiing, egyszínű és mintás O NDK férfi-, női anorák, több színben O Román kötött bébiáru, engedményes áron O Jugoszláv férfiing 160,— Ft-os áron O Irhadzsekik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom