Dunántúli Napló, 1982. október (39. évfolyam, 269-299. szám)

1982-10-16 / 284. szám

12 Dunántúlt napló 1982. október 16., szombat 1982. OKTÓBER ie SZOMBAT A Nap kél 4.03 A Hold kél S.00 Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából GÁL nevű kedves olvasóinkat nyugiilk 16.IS órakor, nyuguik 17.10 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 10-től 12 és 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: GÁRDONYI TAMAS Szerkesztőségi hirügyeletes: NÉMETH TIBOR 16-tól 19 óráig, a 10-053-as telefonszámon. CB-rádió hivó jelünk: „Napló I." 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Lenin féri pályázat A KISZ Baranya megyei Bi­zottsága mellett működő „Fia­tal képzőművészek klubja" és a pécsi Városi Tanács építési és közlekedési osztálya pályázatot irt ki a „Lenin tér rendezésére ”, ami tulajdonképpen a Rét utca és a Szabadság út közti szaka­szon most folyó szanálás után szabaddá váló teresedés ren­dezésére vonatkozik. A pályá­zatra négy pályamű érkezett be. A bírálat után a kitűzött 8 ezer forint összegű pólyadi­jat Vokó János építési osztály- vezető tegnap délután adta át a Nevelők Házában Bicsár Ven­del ötvösművésznek, Dévényi Sándor és Horváth András épí­tészeknek, valamint Kertészti Agnes üvegtervezőnek. A vég­leges terv kidolgozására — a pályaművek felhasználásával — a fiatal képzőművészek klub­ja kap megbízást.- Úszótanfolyam gyermekek­nek. A Pécsi városi Tanács KISZ- szervezete a tanácsi dolgozók gyermekei számára úszótanfo­lyamot szervezett a Hullámfür­dőben. Jelenleg huszonnégy kis­diákkal foglalkoznak a Pécsi Vízmű KISZ-istái. Egy korábbi tanfolyam során felnőtteket,ok­tattak úszásra. A Vízmű más vállalatok és intézmények szá­mára is lehetőséget ad a szer­vezett úszásoktatásra. szí n h az Nemzeti Színház: Az ördöglovas (du. 3 órakor) Az ördöglovas (este 7 órakor) MÉV II. üzem bérlet. BÁBSZÍNHÁZ Bóbita Bábszínház (Déryné u. 18.) : Eric Bass szólóprogram (USA) (de. 9.30 órakor) MOZI Petőfi: Csizmás kandúr (10) Kilenc­től ötig (hn4, 6, n9) Kossuth: Kilenctől ötig (f10. hn12) Nevem: Senki (2, n5) Az ítélet: halál (f7) Edénkért a sikátorban (t9) Kossuth klub: Hüvelyk Matyi (f4, 5) Park: Kilenctől ötig (3, nó, f8) Ságvári: Újra szól a hatlövetű (f3, hnó, 8) Tanárképző Főiskola: Az élet szép (4) Fekete Gyémánt: Or­szágúton (6) Jószerencsét: Elve­szett expedíció (5) Mohács: Csak semmi pánik ... (6, 8) Komló, Zrí­nyi: Jobb ma egy nő, mint tegnap három (4, 6, 8) Komló, Május 1.: A mama százéves (f5, f7) Szi-etvár: Ben Húr (4, 8) Siklós: ördögbarlang (7) Harkány: Hárman a slamaszti- kában (7) Sellye: Szuperexpressz (7) A közélet hitei Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ipari miniszter pénteken látogatást tett a Belügy­minisztériumban. A vendéget Hor­váth István belügyminiszter és Ko­vács György, az MSZMP belügymi­nisztériumi bizottságának első titkára fogadta. Méhes Lajos találkozott a minisztérium vezetőivel, meghallgatta Horváth István tájékoztatóját a Bel­ügyminisztériumban folyó munkáról.- Útfelújítás Komlón. A bá­nyászvárosban, a Bajcsy-Zsi- linszky utcától a kórházhozve- vető úton a feltöredezett kö­vezet, a keréktörő gödrök meg. nehezítették a közlekedést. Kü. lönösen a betegszállításnál okozott sok kellemetlenséget. A városi tanács költségére,, a költségvetési üzem dolgozói új aszfaltburkolattal látták el az útszakaszt. A felújítással az el. múlt héten végeztek az épí­tők.- A MUOSZ vendégeként ha­zánkban tartózkodó nyugatné­met ifjúsági újságírók küldött­sége pénteken kétnapos bara­nyai látogatásra érkezett. Fel­keresték a Magyar Rádió p?csi Stúdióját, és az Ifjúsági Házat, német irodalmi órán vettek részt a Leöwey Klára Gimnázium né­met nemzetiségi tagozatán, ér­telmiségi fiatalokkal beszélget­tek a TIT-ben, valamint megte­kintették a bábfesztivál egyik előadását. Ma a megyeszékhely idegenforgalmi nevezetességei­vel ismerkednek, majd a mecse­ki szüreti napok néhány ren­dezvényére is ellátogatnak. Emléktábla­avatás A Tudományos Ismeretterjesz­tő Társulat Heves megyei Szer­vezete és a Heves megyei Mú­zeumok Igazgatósága Heves megyében, Besenyőteleken, a Vörösmarty Mihály utca^. 17. számú házon, amelynek helyén dr. Berze Nagy János néprajz- tudósnak 1^58-ban lebontott szülőháza állott, a múzeumi és műemléki hónap Heves megyei rendezvénysorozatának kereté­ben 1982. október 15-én dél­előtt 11 órakor, ünnepélyes mű­sor keretében emléktáblát he­lyezett el. Az avatóbeszédet dr. Újváry Zoltán egyetemi tanár tartotta.- Osztravai bányalervezök Baranyában. A csehországi osztravai Bányászati Tervező Intézet öt munkatársa az el­múlt héten a mecseki szén­bányászat természeti, műszaki és technológiai körülményeit ta. nulmányozta. Ellátogattak egyebek között a vasasi, vala­mint Béta-bányaüzembe. A cseh szakemberek tapasztala­taikat a Központi Bányafejlesz. tési Intézetnél e héten foglal­ták össze. A mecseki liász­program végrehajtását segítő javaslataikat az elkövetkező hó. napokban teszik meg, ugyanis az osztrava-karvinai szénme- dericében a mecsekihez ha­sonló viszonyok között termelik a szenet.- Sok a mátyásmadár. Nagy­mértékben elszaporodtak a Pécs feletti Mecsek-oldalban, lakott területen a mátyásmadaraik. A legnagyobb veszélyt a Fenyves soron jelentik, mert megdézs­málják a balkonra tett szőlőt, gyümölcsöket.- Kátrányszürős cigaretta. A dohányosok körében ismert, hogy a Pécsi Dohánygyár PDi és PD2 elnevezéssel új cigarettákat készít, melyek a saját fejlesztésű füstszűrő ré­vén jó hatásfokkal kötik meg a kátrányt. Év végére várha­tóan az üzletekbe kerül a PD:i cigaretta, melynek filtere a füst kátránytartalmának — az eddigi 35-45-tel szemben - 60 százalékát képes megkötni. Három hete fekszik ez a kidöntött lámpaoszlop Pécsett, a Tety- tyén. Közeliében fontos vizműberendezés és élelmiszerüzlet raktár­része borul sötétbe esténként, nem beszélve a Tettye téri házakról, melyeknek lakói egyre türelmetlenebbül kérdezik: meddig kell sö­tétben botorkálniuk? Kukorica „hegy" Törökdombon. Egy 24 óra alatt 800 tonna kuko­ricát dolgoz fel két szárító a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát tö­rökdombi takarmányüzemében. Fotó: Schindl József Sí 15-000 Az Épület* és Lakáskarbantartó Szövetkezet (ÉLISZ) tevékenységével foglalkozott két bejelentőnk: Báli Gyula pécsi olvasónk jelezte, hogy az ÉLISZ fölvette ugyan a lakás­szigetelés megrendelését, de hóna­pokig nem végezte el a munkát. Su- hajda Attilóné Komlóról telefonált, és azt panaszolta, hogy a külső ta­tarozást befejező ÉLISZ dolgozók el­bontották az állványt a Sallai u. 17. számú épület elől anélkül, hogy az ablakkereteket kívülről lemázolták volna. ■ Ezt a munkát a lakásokból akarják elvégezni. Olvasónk kérdé­se: köteles-e beengedni lakásába a külső festés végett a munkásokat? Vaganek György, az ÉLISZ vállal­kozási osztályának vezetője elmond­ta, hogy NSZK-ból származó alap­anyag hiánya miatt nem tudják a lakásszigeteléseket elvégezni. Emiatt sem közületnek, sem magán megren­delőknek nem vállalnak ilyen mun­kát. Ami a komlói Sallai utcai tata­rozást illeti: Vaganek György elis­merte, hogy célszerűbb lett volna az állványokról lefesteni az ablakkere­teket, de a tatarozóknak kevés az állványuk, s ezért kellett a falfestés után sürgősen lebontaniuk az áll­ványzatot. Az osztályvezető megje­gyezte, hogy az ablakkeretnek a tok­kal érintkező csíkja miatt egyébként is szükségessé vált volna a belülről történő festés. k Szabad-e böngészni a leszüretelt szőlőtáblákon, valamint a learatott kukoricaföldeken? — kérdezi Nagy József né Pécsről. A megyei tanács mezőgazdasági osztályának válasza: szabad, de az illetékes gazdaságoknál be kell je­lenteni, és az ellenszolgáltatás össze­gében — a helyi szabályozás szerint — meg kell állapodni. Három jármű borult az árokba egy szabálytalan előzés miatt. Varga Géza 43 éves balatonújlaki lakos csütörtökön késő délután a 6-os úton egy mikrobusszal szabálytalanul elő­zött. Az előtte haladó mezőgazda- sági vontató, a szembe közlekedő tehergépkocsi pótkocsija és a kis busz az útmenti árokban kötött ki. A bal­esetnek sérültje nem volt, az anyagi kár azonban 240 ezer forint. k Nem vette figyelembe a közleke­dési lámpa piros jelzését Jójárt Ist­ván garéi fiatalember és motorkerék­párjával a Rákóczi út, Jókai utca kereszteződésébe hajtott. Egy sze­mélygépkocsinak ütközött és szabály­talanságának maga látta kárát: könnyű sérülést szenvedett. * Három könnyű, egy súlyos sérülés a gyorshajtás következménye. 14-én késő este Dbbsza község belterüle­tén a megengedettnél gyorsabban vezette személygépkocsiját Tislér Edit 20 éves, babócsai lakos. Egy hídkor- látnak ütközött és ő, valamint Gre- ges Dezső és Tanács János könnyű; a harmadik utas, Király Péterné sú­lyos sérülést szenvedett. * Tegnap hajnalban Pécsett, a Sza­badság úton Kovács Adám figyelmet­lenül vezette személyautóját. Egy fának ütközött a jármű és a volán­nál ülő, valamint az autó utasa könnyű sérüléssel úszta meg a bal­esetet. Várható időjárás az ország terü­letén szombat estig: szombaton már csak szórványosan, inkább csak a keleti országrészben kell záporra számitani. Az északnyugati szél ál­talában élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let 3, 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között ala­kul. Emléktablöverseny a Szovjetunió megalakulása (0. évfordulója tiszteletére Felhívás úttörőcsapatokhoz! A Kommunista Ifjúsági Szövetség Baranya me­gyei Bizottsága, a Hazafias Népfront megyei Bi­zottsága, a Dunántúli Napló szerkesztősége, az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója a Szovjetunió meg­alakulása 60. évfordulója tiszteletére emléktabló- versenyt hirdet a megye úttörőcsapatai részére Az emléktáblák tartalmukban — Írásokban, ké­pekben — méltassák, mutassák be a Szovjetunió életét, a 60 év alatt megtett utat, a magyar és a szovjet nép barátságát, a helyi kapcsolatok emlékeit. A legszebb emléktáblákból a verseny meghir­detői kiállítást rendeznek az évforduló tiszteleté­re Mázaszászvár községben, ahol a megyei em­lékünnepségre sor került. A Dunántúli Napló és az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója a legszebb tabló­kat és azok készítőit bemutatja. A kiállított em­léktablókat később megyénk több művelődési intézményében a Hazafias Népfront megyei Bi­zottsága bemutatja. ­A versenyt hirdető szervek zsűrije négy dijat ajánl fel. A KISZ Baranya megyei Bizottsága egy teljes asztalitenisz-felszerelést (asztal, háló, ütők, labdák), a Hazafias Népfront megyei Bizottsá­ga 1000 forintos vásárlási utalványt, a Dunántú­li Napló 500 forintos vásárlási utalványt, az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója egy tv-játékot. A verseny résztvevői 1982. november 1-ig küld­hetik be nevezési szándékukat a Dunántúli Napló szerkesztősége címére (Pécs, Hunyadi út 11., 7601). A zsűrizésre 1982. december 1-ig, a Du­nántúli Napló szerkesztőségéhez kell elküldeni az emléktabló lefotózott 180x240 mm-es máso­latát. Eredményhirdetés 1982. december 15. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság közlése szerint a Sarkadon meg­tartott 42. heti lottósorsolás alkalmá­val a következő számokat húzták ki: 1, 10, 38, 67, 77- Magyar-szovjet kapcsolat Az Ipari Minisztérium MSZBT tagcsoportjának vezetői, vala­mint a budapesti szovjet nagy- követség és a szovjet kereske­delmi kirendeltség munkatársai­nak mintegy negyven fős cso­portja pénteken este baráti lá­togatásra a Mecseki Szénbá­nyákhoz érkezett. Ma Pécs-Bá- nyaüzemben bányajáráson vesz­nek részt, megnézik Pécsett, a Déryné utcai bányászati múzeu­mot és tájékoztatást hallgatnak meg a vállalót munkájáról, cél­jairól, majd városnézésre indul­nak. Vasárnapi programjukban megyei kirándulás szerepel dél­előtt, délután pedig Sikondán, a Kossuth-bányaüzem vezetői­vel és MSZBT aktivistáival talál­koznak. Közlemények A Pécsi Orvostudományi Egyetem az 1982-ben, vagy korábban érett­ségizettek számára felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamot indít fizikából és biológiából. Részvételi díj 650 forint. A jelentkezési lapokat a ta­nulmányi osztályon lehet átvenni (Szigeti út 12., I. emelet), naponta 8—16 óráig. Tanfolyamok a Nevelési Központ­ban. Balett tanfolyam indul a 7—10 éves gyermekek számára Pécsett, a kertvárosi Nevelési Központ művelő­dési házában. Jelentkezni az októ­ber 18-án kezdődő héten lehet, az I. sz. iskola portáján. Ugyancsak ez az intézmény hirdet angol és német nyelvtanfolyamot kezdők részére. Er­re a jelentkezéseket október 18—19— 20-án délelőtt 10—12-ig és 16-tól 18.30-ig vár iák a 2. sz. iskola portá­ján. Az NK művelődési házában komolyzenei tanfolyam és hangszeres előkészítő is indul 8—11 éves gyer­mekek számára, heti egy foglalko­zással. Jelentkezni a művelődési ház irodájában lehet. * A Volán 12. sz. Vállalat értesíti az utazóközönséget, hogy október 18-tól, hétfőtől péntekig munkanapokon a 23-as vonalon, az Újmecsekaljáról 24.00 órakor, illetve Daindolból 0.15 órakor induló járatait kihasználatlan­ság miatt egyelőre nem közleked­teti. Az október 4-i HDN-ben szá­moltunk be Szőke Gyula füstö­lésgátló találmányáról. A Volán 12-es sz. Vállalatának autósze­relője olyan vizporlasztót kísér­letezett ki, amely a próbaúton teljesen megszüntette egy fel­újításra vár. Ikarus autóbusz dízelmotorjának - sajnos, Pé­csett már megszokott - füstölé­sét. A vállalat az első forduló­ban kísérleti lehetőség hiányá­ban elutasította az újítási ja­vaslatot, de most kedvező híre­ket kaptunk Kiss Józseftől, a pécsi Volán főmérnökétől: hét­főn megy föl a levél Budapest­re, a Volán Tröszthöz a válla­lat ajánlásával: Szőke Gyula találmányát a Közlekedési Ku­tató Intézetben fogják tüzetes vizsgálat alá vetni. Ezután lehet csak eldönteni, hogy a motor rongálódása nélkül használha­tó lesz-e a főmérnök által is igen érdekesnek tartott szerkezet. A történethez tartozik még, hogy az alkatrészgyártó üzem egyik szocialista brigádja védnöksé­get vállalt a találmány felett, és a győri Közlekedési és Táv­közlési Műszaki Főiskola is je­lezte készségét a vízporlasztó kipróbálására. H. J. ♦- A szlovákiai magyar kóru­sok találkozójára utazott el teg­nap a Pécsi Nevelők Háza Til­sai Aurél vezette Kamarakórusa. A kassai Művészek Házában a Kodály-centenárium alkalmából megrendezett találkozón Ko­dály: Békesség óhajtás című művét, továbbá Schutzhon szlo­vák szerző dalát adják elő a pécsiek a hét végén. TIT elnökségi ülés A TIT Baranya megyei Szer­vezetének tagjai és családtag­jaik ingyenesen látogathatják a Mecseki Természettudományi Stúdió és Planetárium rendez­vényeit. A TIT tagjai számára a különböző nyelvtanfolyamokon és nyelvi klubokban 25 száza­lékos kedvezményt biztosít. A tagok gyermekei — 18 éves ko­rig - térítésmentesen vehetnek részt TIT nyelvtanfolyamokon és a baráti körök munkájában, egyéb belépődíjas rendezvé­nyeiken a TIT tagjai elsőbbsé­get élveznek. Egyebek között ezek a fontos határozati javaslatok szerepel­tek a Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat Baranya megyei Szervezete elnökségének teg­nap megtartott ülésének napi­rendjén. Dr. Grastyán Endre megyei elnök tájékoztatást adott a TIT országos küldött- gyűléséről, majd az elnökség megtárgyalta az 1982. évi ülés- és munkatervét. Ezután ismer­tette Bóna Ernőné megyei tit­kár az imént idézett kedvezmé­nyeket, amelyekkel a TIT sze­retné taqjait szorosabban a szervezethez kapcsolni. Végül Piti Zoltán, a megyei tanács elnökhelyettese tartott előadást lakáspolitikai kérdésekről. ont is VÁRJA a liászprogrammal MEGÚJULÓ 200 ÉVES MECSEKI SZÉNBÁNYÁSZÁT Felveszünk 18—35 éves férfiakat az alábbi föld alatti munkakörbe és havi keresettel: CSAPATCSILLÉS (bétán, munkás) 5900— 7 800,— Ft VÁJÁR (szakmunkás) 7200—10 000,— Ft BANYALAKATOS (szakmunkás) 5400— 6 500,— Ft Továbbá: hűségjutalom, szénjárandóság, 3/3-os műszakbeosztás, ötnapos munkahét, munkásszálló. Nős férfiak részére, munkával szerzett érdemek alapján 1,5-2 éven belül kedvezményes lakásjuttatás. Feltételeink: hosszabb, folyamatos előző munkaviszony, nálunk végzett alkalmassági vizsgálat, CÍMÜNK: MECSEKI SZÉNBÁNYÁK MUNKAÜGYI OSZTÁLYA, PÉCS, KOMJAT ALADAR U. 5. 7629 TELEFON: 24-863 Jó úton a füstölésgátló

Next

/
Oldalképek
Tartalom