Dunántúli Napló, 1982. október (39. évfolyam, 269-299. szám)

1982-10-01 / 269. szám

2 Dunántúli napló 1982. október 1., péntek A Minisztertanács megtárgyalta Intézkedések a lakás- gazdálkodás fejlesztésére Közös közlemény Lázár György ausztriai látogatásáról A z MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács 1982. április 7-én — széles körű társadalmi vita után irányelveket fogadott el a lakásépítés és -fenntartás, a lakáselosztás és -gazdálkodás fejlesztésére. A Miniszterta­nács csütörtöki ülésén megtárgyalta és jóváhagyta az ezzel kapcsolatos állami intézkedéseket. A Minisztertanács megállapí­totta, hogy a lakáshoz jutás esé­lyei egyenlőtlenek. A lakásépí­téssel és a lakásfenntartással összefüggő kiadások aránytala­nul oszlanak meg az állam és a lakosság, illetőleg a lakosság egyes csoportjai között. Jelenleg a lakások 24 százaléka bérlakás. A legnagyobb terhet azok a bérbőt ás fizetésből élő csalá­dok viselik, akik saját tulajdo­nukban levő lakásokban lak­nak, vagy ilyen lakást építenek, illetve vásárolnak. Nem megfe­lelő a meglevő lakásállomány­nyal való gazdálkodás, az új lakások építése még nem tud lépést tartani az igények növe­kedésével, ezért a városokban élő fiatal házaspárdknak sokáig kell lakásra várakozniuk. A la­káscserék száma kicsi, s a je­lenlegi pénzügyi feltételek nem is ösztönzik kellően cserére a lakosságot. A lakásépítésre és -vásárlás­ra, illetőleg a lakásfenntartás céljára adható állami támoga­tás nem igazodik eléggé a csa­ládok jövedelmi és szociális helyzetéhez. Az állami támoga­tás csak a települések egy ré­szére, csak bizonyos építési for­mákra és foglalkozási rétegekre terjed ki,, a lakásfenntartás költ­ségeihez pedig csőik a bérlakás­ban élők kapnak állami hozzá­járulást. O A Minisztertanács az ellent­mondások mérséklése vagy teljes feloldása érdekében 1983. január 1-i hatállyal módosítja a lakáselosztás, valamint a la­kásépítés állami támogatásá­nak rendszerét az alábbiak sze­rint: — a lakáshoz jutásban né­hány éven belül általánossá vá­lik a fokozatosság. A városban élő fiatal házaspárok első la­kásként szerényebb komfortfo­kozatú és kisebb alapterületű lakást vany önálló lakrészt kap­hatnak. Következő lakásukat — a család szociális és jövedelmi helyzetéhez igazodó feltételekkel — tanácsi lakáskiutalás útján, cserével, vagy önerőből való építkezéssel, illetőleg vásárlás­sal szerezhetik meg. — Az állami Ja ká sell átás ke. rétében továbbra is tanácsi bér­lakást kaphatnak az erre rá­szoruló kis jövedelmű és több- gyermekes családok. E családok ,változatlanul az 1981-ben meg­állapított mértékek alapján fi­zetnek használatbavételi díjat. A jövőben korlátozott szám­ban olyan családok is bérlakás­hoz juthatnak, amelyek jövedel­mi helyzetüknél fogva ugyan nem jogosultak erre, de nem kívánnak lakástulajdont szerez­ni. E családoknak azonban vál­lalniuk kell hogy megfizetik a jogszabályokban előírt haszná­latbavételi díj többszörösét és a valóságos fenntartási költ­ségeknek megfelelő nagyobb lakbért. — A tanácsok csökkentik a szanálás miatt és a népgazda­sági érdekből kiutalt bérlaká­soknak a számát. Az új és a megüresedő lakásoknak a ko­rábbinál nagyobb részét csere­igények kielégítésére használhat­ják fel. Azoknak a bérlőknek, akik nagyméretű lakásukat a tanács révén kívánják kisebbre cserélni, a használatbavételi díj kétszeresé nek-há romszorosának megfelelő összeget térítenek vissza. A tanácsok és más szer­vezetek (pl. az OTP, az ingat­lanközvetítő) fokozottabban be­kapcsolódnak a személyi tulaj­donú lakások visszavásárlásába és újraértékesítésébe, s ezt a tevékenységüket lakossági szol­gáltatásként végzik. A lakáscse réket segíti az is, hogy az átírási illeték 12 százalékról 7 száza­lékra mérséklődik. © A Minisztertanács elhatá­rozta a magánerőből való lakásépítés támogatásának kor­szerűsítését azzal a céllal, hogy mérséklődjenek a lakásépítési pénzügyi feltételeiben mutatko­zó indokolatlan különbségek a városon, illetőleg a falun élők, a vállalatoknál, intézmények­ben és szövetkezetekben dolgo­zók, valamint a különféle építési formák között. — Az állami támogatós 1983. január 1-től a családok szoci­ális helyzetéhez igazodik, amit legjobban a családtagok, illet­ve a gyermekek és az eltartottak száma tükröz. A jövőben a csa­ládi házat építők is kapnak gyermekenként 30 ezer forint, nagykorú eltartottakra pedig 20 ezer forint vissza nem fizetendő támogatást. — A lakásépítőknek és a la­kásvásárlóknak egységesen 3 százalékos kamatra és 35 éves törlesztési időre adható építési kedvezményes kölcsön. A na­gyobb létszámú családok az átlagosnál több hitelt kaphat­nak. Indokolt esetben a hitel- visszafizetés első öt évére tör­lesztési kedvezményt (haladé­kot) lehet kérni. A több szintes vagy csoportos telepítésű lakó­házak építésére adható ked­vezményes kamatozású kölcsön a szociálpolitikai kedvezmény­nyel csökkentett építési költsé­gek legfeljebb 70 százalékáig, a családiház-építés esetében pe­dig azok 60 százalékáig terjed­het. Azoknak, akik az átlagos­nál nagyobb vagy költsége­sebb, igényesebb lakást építe­nek, többletköltségeik egy ré­szének fedezetéül nagyobb ka­matterhű, rövidebb lejárati idejű kölcsön is adható. Az építési hitelek összegének fel­ső határát a Minisztertanács évente határozza meg a hitel- politikai irányelvekben. — A jövőben a dolgozók szé­lesebb köre részesíthető mun­káltatói támogatásban. Az ál­lami költségvetésből nyújtott támogatás megszűnik, s a munkáltatók (vállalatok, szövet­kezetek, intézmények) maguk dönthetik el, hogy dolgozóik közül kiket és milyen mértékben támogatnak. A lakásépítésre és lakásvásárlásra adható — visz- sza nem térítendő - támogató­sok és a kölcsönök forrásai a vállalati gazdálkodós eredmé­nyességével összhangban ala­kulnak. — A tanácsi értékesítésé (szövetkezeti) lakásjuttatási for­ma fokozatosan csökken. Az állami támogatás 1985 végéig megszűnik. © A lakóházfenntartás állami támogatásának csökkenté­se érdekében a lakbérek 1983. július 1-től átlagosan 130 szá­zalékkal emelkednek. Annak érdekében, hogy a bérlők ki­adásai ne növekedjenek ugrás­szerűen, az állami lakások bér­lői - 1988-ig fokozatosan csök­kenő mértékben - állami hoz­zájárulást kapnak. E hozzájá­rulás összege 1983-ban a lak­bértöbblet 70 százaléka lesz. A lakbérnövekedés ellensú-. lyozására az arra legjobban rászoruló nagycsaládosok és nyugdíjasok szociális támoga­tást kapnak. — A lakbérek emelésének mértéke a lakások használati értéke szerint eltérő: a komfort nélküli lakások havi bére négy­zetméterenként 2,40 Ft-tól 4,50 Ft-ra, a félkomfortos lakásoké 3,60 Ft-ról 7.50 Ft-ra, a kom­fortos lakásoké 5,40 Ft-ról 12.00 Ft-ra, az összkomfortos lakáso­ké pedig 6,00 Ft-ról 15,00 Ft- ra változik.- A tanácsok legfeljebb az új lakbér 50 százalékáig mér­sékelhetik azoknak a lakások­nak a bérét, amelyeknek az épületen belüli elhelyezkedése, a műszaki állapota vagy a kör­nyezete kedvezőtlen. Az állami tulajdonú szükséglakások lak­bére nem emelkedik. — A jelenleginél nagyobb mértékben lesz mód arra, hogy a lakbéreket — a lakásnak a településen belüli fekvésétől (zöldövezet, városközpont) füg­gően — az új lakbér - 25 szá­zalékáig növeljék. Azokban az egy-két lakásos épületekben, ahol kizárólag a bérlőké a kerthasználat joga, a növelés felső határa további 20 száza­lék lehet.- A lakbért az ingatlanke­zelő szervezetek állapítják meg, s 1983 március végéig írásban közlik a bérlőkkel, a bérlőknek az új lakbérekkel kapcsolatos észrevételeit és az esetleges vitás kérdéseket a tanácsok bí­rálják el 1983 márciusától jú­nius végéig. A lakbérek rendezése kiter­jed az állampolgárok tulajdo­nában levő, de bérbe adott la­kásokra is. Az úgynevezett kö­tött bérű lakások lakbérét a bérbeadó az állami lakásoké­val azonos mértékben állapít­hatja meg.- A három- és többgyer­mekes családok egységesen havi 150 Ft szociális támoga­tást kapnak. Ezt azok is meg- kcpják, akik 1983 után válnak nagycsaládossá. — A nyugdíjas bérlők közül azoknak jár szociális támoga­tás, akiknek — eltartottaikat figyelembe véve — egy sze­mélyre jutó havi nyugdíja nem haladja meg az 5000 Ft-ot. A támogatás az 1983. évi lakbér­többlet mértékéig, de legföl­jebb havi 150 Ft-ig terjedhet. A lakósbéremelés után nyug­díjassá váló bérlőknek a ta­nács vagy a nyugdíjintézet - igénylés alapján — kivételes szociális támogatást adhat. — A nagycsaládos bérlők a családi pótlékkal, a nyugdíja­sok pedig a nyugdíjjal együtt kapják meg a szociális támo­gatóst.- Azok a bérlők, akik jogos lakásigényüket nagy mérték­ben (két vagy több szobával) meghaladó nagyságú lakás­ban laknak, sem állami hozzá­járulási, sem szociális támoga­tást nem kapnak. 0 1983 júliusától az új és a felújított lakásokban a be­rendezési tárgyak javításának és kicserélésének költsége a bérlőket terheli. A jövőben a bérlők közvetlenül részt vál­lalhatnak lakóházuk fenntartá­sában, s ezzel a céllal bérlő- közösséget alakíthatnak. A szerdai balsiker-sorozat után tegnap végül is kegyébe fogadta a szerencse a Siófoki Kőolajvezeték Építő Vállalat dolgozóit. Ha csak késő este is, de sikerült a Duna medré­be ásott ágyba helyezni a Duna II. ivóvízvezeték folyó aiatti szakaszát. S amire már két napja vártak a kivitelezők és a szép számú érdeklődők, az 10 óra 25 perckor megtör­tént. Megmozdult az 1350 tonna súlyú, a kiépített sínpá­lyán 80 vasúti kocsin futó cső­szerelvény. Az öröm azonban nem tcrtott sokáig, mivel a zátonyon levő mozgó csigasor mélyen beásta magát a hor- dalékcs folyóhomokból össze­gyűlt talajba. Ám negyedórás földmunka után ismét megló­dulhatott a szerelvény és 10 óra 45 perckor behegesztett eleje elérte a Dunát, és eltűnt a vízben. Ugyanakkor a behúzó sza­kaszon jelentkezett gond. A görgőket kiemelő egyik darus- kocs! tű! közel állt a mozgó Ugyanakkor az ingatlankeze­lő szervezetek szolgáltatásainak színvonalát emelni kell. E szer­vezetek elsősorban házkezelői szolgáltatásokat (karbantartást és üzemeltetést) végeznek majd, továbbá műszakilag és gazdaságilag előkészítik, le­bonyolítják a lakóház-felújítá­sokat. © A lakásgazdálkodási elvek alkalmazásában bővül a helyi tanácsok önállósága. A jövőben a tanácsok < komplex módon határozzák meg a la­kásszükségletek kielégítésének legésszerűbb módját, vagyis azt, hogy meglevő forrásaikból mennyit használjanak fel álla­mi lakásépítésre, a magántu­lajdonú lakások területelóké- szítésére, illetőleg felújításra, korszerűsítésre, az infrastruktú­ra (viz-, villany-, úthálózat stb.) fejlesztésére. A lakásigénylések nyilvántar­tásának pontosítása céljából a tanácsok 1983-ban elrendelik az igénylések megújítását. A tanácsrendeletekben az igény­megújítást, illetőleg új igény­lés beadását igénylési díj le­tétbe helyezéséhez köthetik. A letét elsősorban előtakarékos- ságul szolgál, amit beszámíta­nak a kiutalt lakás használat­bavételi díjába, illetőleg érté­kesítési árába. A lakásigény­lés visszavonásakor a tanácsok a letétbe helyezett összeget kamataival együtt visszafizetik. Ahol a tanácsok igénylési letét elhelyezését rendelik el, annak mértékét a lakósigény- lő család jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetétől, továb­bá az igényelt lakás jellegé­től és nagyságától függően szabják meg, s tanácsi bérla­kásoknál a lakás-használatba­vételi díj mintegy 10 százaléka lehet. A lakáshoz való jutásnak 1983. január 1-től érvényes részletes feltételeit s a lakásra várók előtakarékosságának formáit és mértékét a taná­csok — a helyi adottságoknak megfelelően — helyi lakásren-' deletekben szabályozzák. * A kormány- és miniszteri rendeletek a Magyar Közlöny­ben jelennek meg október el­ső felében, a helyi tanácsren­deleteket novemberben hirde­tik ki. vezetékhez, így csak ncgy üggvel-bajjal tudta a görgő- csapdába esett szerkezeteket mc-gfelelö gyorsasággal ki­emelni. A daruskocsi áthelye­zése után azonban zavartalan és folyamatos volt a vezeték behúzásának első szakasza. A Szabadság zátonyt és a szigetel összekötő gáton futó mozgó csigasor elérte az ár- vízvédelmi töltés előtt kihor- gonyzó betontömbön rögzített álló csigasort, és megkezdő­dött a mozgó csigasor vissza- vontatása a zátonyra. Vagyis a vízvezeték 310 méteres sza­kaszát nem egészen két óra alatt sikerült a meder mélyebb részén keresztülvinni. Ekkor azonban újabb gond jelentke­zett. A mozgócsigasor vissza- vontatósa során meglazult a behúzó kötél, és annak újra feszítése, az egész rendszer üzembe állítása kereken öt órát vett igénybe. Azonban ezen idő alatt sem tétlenked­tek a parton dolgozók, látva a várható időeltolódást, felsze­Lázár György, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke dr. Bruno Kreiskynek, az Osztrák Köztár­saság szövetségi kancellárjá­nak meghívására 1982, szep­tember 28. és 30. között hiva­talos látogatást tett Ausztriá­ban. A Minisztertanács elnö­két fogedta dr. Rudolf Kirch­schläger, az Osztrák Köztársa­ság szövetségi elnöke. Lázár György miniszterelnök és d'. Bruno Kreisky szövetsé­gi kancellár szívélyes és nyílt légkörben beható véleménycse­rét folytatott a magyar—osztrák kapcsc latokról, valamint az időszerű nemzetközi kérdések­ről. A megbeszéléseken a kor­mányfők aláhúzták annak a te­vékenységnek a jelentőségét, amelyet Magyarország és Ausztric kétoldalú kapcsolatai továbbfejlesztése és az enyhü­lési folyamat továbbvitele ér­dekében kifejt. Mindkét fél aggodalmát fe- íexte ki a nemzetközi feszült­ség növekedése, a kelet—nyu­gati kapcsolatok romlása mi­att. Ilyen körülmények között különösen fontosnak tartják a helyzet további rosszabbodásá­nak megállítását, a határozott visszatérést az enyhülés és az államok közötti konstruktív együttműködés politikájához. Aláhúzták, hogy a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság, a barátság és a jószomszédság politikáját foly­tatva, a jelenlegi helyzetben is minden tőle telhetőt megtesz az enyhülés megőrzéséért. Mindkét fé4 egyetértett ab­ban, hogy a világbéke fenn­tartása, biztosítása és erősítése a nemzetközi kapcsolatok köz­ponti problémája, amelynek megoldásához minden állam aktív hozzájárulása szükséges. Síkraszálltak a fegyverke­zési hajsza megfékezésének szükségességéért, tekintettel valamennyi állam biztonságára és a katonai egyensúly lehető iegalacsonyabb szinten történő megőrzésére. Mindkét fél üd­vözölte a Szovjetunió és az Egyesült Államok között meg­kezdett tárgyalásokat az euró­pai közép-hatótávolságú nuk­leáris fegyverek, valamint a hadászati nukleáris fegyverek korlátozásáról és csökkentésé­ről, s kifejezték reményüket, hogy ezek a tárgyalások mi­hamarabb pozitív eredményre vezetnek. A kormányfők egyetértettek relték a világító berendezése­ket. Mindez előrelátásukat di­cséri, mert végül is a csősze-, relvény második szakaszának” behúzása már erős szürkület­ben, 17 óra 35 perckor kez­dődhetett meg. így hamarosan be kellett kapcsolni mindkét oldalon a munkahelyeket meg. világító reflektorokat. Az 1585-ben naponta már 60 000, majd a . valamennyi szigeti kút üzembe helyezése után már 120 000 köbméter ivóvizet szállító vezeték eleje végül is késő este érte el . a zátonyt, és 19 óra 13 perckor bukkant ki a vízből, és 19 óra 42 perckor elérte a Mohácsi­sziget partját. A vízvezeték mederbe tör­tént behúzása után azonnal megkezdik annak kővel törté­nő takarását, és e munkála­tokkal egyidőben a mohácsi oldalon levő partszakasz hely­reállítását és az ideiglenesen felüljáróra terelt 56-os útnak eredeti nyomvonalra való visz. szaállítását. K. L. abban, hogy a fennálló válság­gócok megszüntetése és új válsággócok létrejöttének meg­akadályozása elsőrendű fon­tosságú feladat. E cél elérésé­nek feltétele a nemzetközi jog általánosan elfogadott nor­máinak, különösen az erőszak, vagy az azzal való fenyegetés tilalmának szigorú betartása a nemzetközi kapcsolatokban. A kormányfők kifejezték re­ményüket, hogy a közép-euró­pai fegyveres erők és fegyver­zet kölcsönös csökkentésével és az azzal összefüggő intéz­kedésekkel foglalkozó bécsi tárgyalásokon mielőbb konkrét előrehaladást érnek el. Kiemelték annak nagy je- lentőséaét, hogy folytatódjék a kelet-nyugati nyílt párbeszéd a jelenlegi nemzetközi problé. mák megoldása, a kétoldalú és sokoldalú együttműködés fejlesztése céljából. A felek véleménye szerint egy legfel­sőbb szintű szovjet-amerikai találkozó lényegi előrehaladást eredményezhetne ebben az irányban. Mint hangsúlyozták, mindkét kormány arra törekszik, hogy a madridi találkozó további elna­polás nélkül, pozitív ered­ménnyel mielőbb fejeződjék be, új impulzust adva ezzel az enyhülésnek. A felek megelégedéssel ál­lapították meg, hogy számos nemzetközi kérdésben állás­pontjuk azonos vagy közelálló. A kormányfők áttekintették a világgazdasági helyzetet és nyugtalanságuknak adtak kife­jezést a tartósan megnyilvánu­ló kedvezőtlen tendenciák mi­att. Egyetértettek abban, hogy a problémák megoldásához a kölcsönös előnyökre épülő nemzetközi gazdasági együtt­működés fejlesztésén, a meg­levő korlátok fokozatos lebon­tásán keresztül vezet az út. A kétoldalú kapcsolatok megvitatása során a kormány­fők egybehangzóan megálla­pították, hogy a két ország kapcsolatainak az utóbbi évek­ben bekövetkezett dinamikus fejlődése jó alapot nyújt az együttműködés folytatásához és elmélyítéséhez. Megelégedéssel állapították meg, hogy a ma­gyar-osztrák kapcsolatok a különböző társadalmi rendsze­rű országok együttműködésé­nek meggyőző példáját adják. A kormányfők megkülönböz­tetett figyelmet szenteltek a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatoknak. Kifejezték elé­gedettségüket, hogy legutóbbi találkozójuk óta is folytatódott o gazdasági együttműködés szélesedése, bővült a kereske­delmi forgalom. A magyar- osztrák árucsere-forgalmi és ko­operációs vegyesbizottság leg­utóbbi ülése eredményeinek je­gyében egyidejűleg hangsú­lyozták, hogy szükségesnek tartják folytatni erőfeszítései­ket a gazdasági és ipari együttműködés állandó erősí­tése és bővítése, az árucsere­forgalom kiegyensúlyozott és dinamikus növelése érdekében. Kiemelték az energetikai és a harmadik piaci együttműködés fejlesztésének fontosságát. A kormányfők aláhúzták a vízumkényszer megszüntetésé­ről 1979. január 1-én életbe lépett megállapodás jelentősé­gét, üdvözölték, hogy még szorosabbá vált országaik együttműködése á kultúra, a tudomány, az oktatás, a kör­nyezetvédelem és az idegen­forgalom területén. Megelége­déssel nyilatkoztak az ifjúsági és sportkapcsolatokról. A kormányfők ez alkalommal is síkraszálltak a magyar- osztrák együttműködés további elmélyítése mellett, amely nemcsak a két ország lakossá­gának áll érdekében, hanem a nemzetközi biztonságot és enyhülést is szolgálja. Lázár György miniszterelnök hivatalos magyarországi láto­gatásra hívta meg dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellárt, aki a meghívást köszönettel elfogadta. ü Dung me drehen uan a vízvezeték

Next

/
Oldalképek
Tartalom