Dunántúli Napló, 1982. október (39. évfolyam, 269-299. szám)

1982-10-01 / 269. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Duncmtull napló XXXIX. évfolyam, 269. szám 1982. október 1., péntek Ara: 1,40 FI Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból Intézkedések a lakásgazdálkodás fejlesztéséről (2. oldal) Egy nappal esküvő előtt' (3. oldal) Bábolnai napok,'82 (5. oldal) Újítók a Szentlőrinci Álla­mi Gazdaságban (Tudósi- tás a 3. oldalon) ti lest tartotl A műszaki értelmiség növekvő szerepe a llllinísztertanacs A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén megvitatta és elfogadta a lakásépítés és -fenntartás, vala­mint a lakásgazdálkodás és -elosztás továbbfej­lesztését szolgáló jogszabályokat, amelyek célja a lakáshoz jutás esélyeinek javítása, a lakosság arányosabb teherviselésének kialakítása, a saját lakás építésében való érdekeltség fokozása, a lakásfenntartás állami terheinek mérséklése, to­vábbá a helyi tanácsok önállóságának bővítése. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészségügyi miniszter jelentését a táppénzrend­szerről 1976-ban hozott határozat végrehajtásá­nak tapasztalatairól, megállapította, hogy az ál­lami és társadalmi szervek, valamint az egész­ségügyi hálózat munkája nyomón az utóbbi évek­ben-megállt a táppénzesek arányának növeke­dése. A Minisztertanács a társadalmi fegyelem növelése, az ellenőrzés fokozása útján lehetősé­get lát az indokolatlan táppénzkifizetések to­vábbi mérséklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a kül­földi részvétellel működő gazdasági társulások magyar vámszabad területen történő létesítésé­ről szóló előterjesztést. Felhatalmazta a pénzügy- minisztert, hogy a szükséges jogszabályokat kiad­ja és — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben indokolt esetben egyedileg engedélyezhesse a jogszabályok egyes pontjainak alkalmazását vámterületen működő vegyes vállalatokra is. Lázár György hazaérkezett Becsből Közös közlemény a tárgyalásokról A Wiener Zeitung, az osztrák kormány hivatalos lapja csü­törtökön első oldalán fénykép­pel illusztrált tudósítást közölt Lázár György miniszterelnök és Bruno Kreisky osztrák kan­cellár tárgyalásairól. A lap részletesen ismertette a szerdai díszebéden elhangzott pohár­köszöntőket, kiemelve, hogy mindkét részről példásnak ítél­ték a két ország viszonyát, hoz­zájárulását az enyhülési poli­tikához. „Mindent meg kell tenni a békéért" — idézte az Arbeiter Zeitung, az Osztrák Szocialis­ta Párt központi lapja miniszter, elnökünk kijelentéseit. A polgári Die Presse ugyan­csak fényképet közölt Lázár György és Bruno Kreisky tár­gyalásairól. A pohárköszöntők­ből idézve, a lap idézte minisz­terelnökünk megállapítását ar­ról, hogy a két ország együtt­működése sokkal szélesebb körű, mint az egyébként fontos gazdasági együttműködés s az emberi kapcsolatok is egyre szorosabbak. Lázár György és a kíséreté­ben levő politikusok csütörtö­kön reggel megtekintették o bécsi Hofburg kincstárának gyűjteményeit. A Miniszterta­nács elnöke délelőtt sajtófoga­dást tartott az osztrák és a nemzetközi sajtó képviselőinek. Csütörtökön hazaérkezett Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke, aki Bruno Kreisky- nek, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meg­hívására felesége társaságá­ban hivatalos látogatást tett Ausztriában. A Minisztertanács elnökét, feleségét és kíséretét a Keleti pályaudvaron Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Váncsa Jenő mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter és Szarka Károly külügyminisz­ter-helyettes fogadta Jelen volt Andreas Berlakovich, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (Közös közlemény a 2. oldalon) Elutazott Budapestről René Urbany Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására szeptember 27—30. között látogatást tett hazánkban René Urbany, a Luxem­burgi Kommunista Párt el­nöke. A vendéget fogadta Ká­dár János, a Központi Bi­zottság első titkára. Meg­beszélést folytatott vele Várkonyi Péter, a KB titkc^ ra, Lakos Sándor és Szűrös Mátyás, a KB tagjai. A megbeszéléseken a két párt vezetői kölcsönösen tá­jékoztatták egymást pártja­ik tevékenységéről, eszme­cserét folytattak a nemzet­közi élet, a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom időszerű kérdéseiről és áttekintették a két párt közötti kapcsolatokat, azok fejlesztésének lehetőségeit. René Urbany csütörtökön elutazott Budapestről. Bú­csúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Horn Gyula, a KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője. Anélkül, hogy mesterséges rangsort állítanánk fel az egyes szakmák társadalmi fontossága között, tényként kell elkönyvelnünk, hogy a következő húsz év a szellemi dolgozók időszaka lesz ha­zánkban ... Dr. Tóth János, az MTESZ főtitkára a pécsi Technika Házában a szervezet feladatait vázolja. Fotó: Proksza László Érvényesülésünk útját szellemi adottságainkban kell keresnünk Hazánk nyersanyagszegény ország, de van egy erőforrás, amiben gazdagok vagyunk: ez pedig a reálértelmiség szelle­mi energiája, szellemi tőkéje. A mai helyzetet tekintve úgy tűnik, ezzel a tőkével nem gazdálkodunk elég okosan, mert a népgazdaság kimeneti oldalán kevés versenyképes, nagyfokú szellemi energiát hor­dozó termék jelenik meg. A következtetés: nem forgatjuk elép hasznosan a rendelkezés, re álló szellemi tőkét. Pedig, érvényesülésünk útját szellemi adottságaikban kell keresnünk. Hazánkban is a jövőben különö­sen kiemelt jelentősége lesz az alkotó-szellemi energiák hasz­nosításának, mozgósításának. Várható, hogy ez előttünk álló Dr. Tóth János főtitkár az MTESZ feladatairól 1982. szeptember 30., 10 óra 55 perc: a Duna vizébe merül a több mint 600 méter hosszú csőszerelvény első része (Tudósítás a 2. oldalon) Fotó: Efb János 20 éves időszakban gazdasá­gunk szerkezeté „tudomány- igényesebbé" válik, így még indokoltabb a tudományos eredmények gyakorlati alkal­mazásának felgyorsítása, a fel­halmozódott tartalékok felszín­re hozása és hasznosítása. Mindez tegnap a pécsi Tech. nika Házában, a Műszaki és Természettudományi Egyesüle­tek Szövetsége Baranya me­gyei Szervezetének elnökségi ülésén hangzott el, melyen számot vetettek a tudomá­nyos egyesületekbe és az MTESZ-be tömörült, értékes társadalmi munkát végző mű* szaki, agrár, és természettudo­mányi szakemberek időszerű feladataival. Dr. Földvári Já­nos, az MTESZ megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Tóth Jánost, az MTESZ főtitkárát. Ezt követően a legfontosabb feladatokat dr. Tóth János vázolta. Mit akar tenni az MTESZ? Felsorakoztatni a reálértelmi­séget a vállalatok és az or­szág előtt álló nagy feladatok köré, sajátos eszközeivel és módszereivel elősegíteni szel­lemi energiáink lehető legtel­jesebb kihasználását. Az MTESZ ma már részt kér a nagy horderejű döntések elő­készítéséből, hallatja hangját és véleményez olyan kérdé­sekben, mint például a he­lyes műszaki fejlesztési irá­nyok kijelölése, a technikus- képzés korszerűsítése, a nyug­díjas szakemberek foglalkozta­tása. Alapvető feladatuknak tekintik, hogy hozzájárulja­nak a szakemberek megnöve­kedett feladatokra történő fel­készítéséhez, az új ismeretek közvetítéséhez. A szellemi munka feltételei­nek javítása az MTESZ szá­mára állandó, folyamatos tevé­kenységet jelent. A főtitkár el­mondta, legutóbbi küldöttköz­gyűlésüket követően a kor­mány intézkedéseket hozott a közgyűlésen elhangzott javas­latok megoldására. Ennek so­rán felkérték a szövetséget, hogy néhány — a közgyűlésen részletesen ki nem fejtett — té­makörben további konkrét ja­vaslatokkal éljenek. Ennek a munkának most a végére ér­tek. Olyan újabb javaslatok születtek, melyeknek révén csökkenthetők, illetve fokozato­san megszüntethetők a műsza­ki, de esetenként az egész ér­telmiségre vonatkozó hátrányos megkülönböztetések. A főtitkár többek között bejelentette, a jövő évtől kezdődően az egyesületi és a területi szervek közreműködésével fokozatosan megteremtik a társadalmi mun­ka kereteit meghaladó vállal­kozásszerű munka lehetőségét az MTESZ keretében, ami min­den bizonnyal a fiatalok kö­rében is érdeklődést kelt. — A mögöttünk • levő negyed ­század és az előttünk álló fel­adatok kényszerítő erővel hat­nak a műszaki-gazdasági ér telmiségben meglevő képessé­gek kibontakoztatása irányá­ba Ez nem egyszerűen gaz­daság1 vagy műszaki kérdés, hanem országos, népi, nem­zeti ügy - húzta alá befeje­zésül dr. Tóth János, Mindezeken felül ’ elismerését tolmácsolta: a baranyai szer­vezet helyes irányban és esz­közökkel törekszik megragadni fejlődésünk kulcskérdéseit, gondos előkészítéssel előrevin­ni a gazdaság, a társadalom fejlődését. Erre rímelt az el­nökségi ülés következő napi­rendje, melynek keretében dr. Koncsog Károly, az MTESZ me­gyei szervezete energiagazdál­kodási bizottságának vezetője ismertette, az MTESZ milyen szerepet vállalt és visz a ba­ranyai energiaracionalizálási program végrehajtásában M. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom