Dunántúli Napló, 1982. augusztus (39. évfolyam, 209-238. szám)

1982-08-20 / 228. szám

Meddig jutottunk, merre tovább? 6 Pécsi Nyári Színház, 1982 Tendenciák, sikerek, kudarcok - és a jövő Lót és lányai (Bretus Mária, Eck Imre és Paronai Magdolna) ötödik évadát zárta a Pécsi Nyári Színház. Ki­sebb fajta mérföldkő lé­vén a mostani alkalom, átfogóbb elemzést kíván­nának az elmúlt öt évad főbb eredményei és ten­denciái. Közülük mégis csak a néhány legjellem­zőbbel foglalkozunk itt, mivel a közeli múlt és a I jelen tanulságait fonto­sabbaknak érzem: mind 1 a legutóbbi évad, mind az elkövetkezendők szem­pontjából. Mindenekelőtt: úgy tűnik, mintha nem gyarapodott volna a kezdeti lendület és lelkese­dés. A kedvező, jó tendenciák (klasszikus balett, komplex színház) ellenére is, mintha hiá­nyoznának azok a színek, amik például a kezdeti táncszínpadi előadások, programok at­moszféráját (Parasztkantáta, Carmina Burana); kezdeménye­zőkedvét, ötleteit (reneszánsz vccsoraestek) jellemezték. Va­lahogy mintha beszürkült volna egy kicsit ez az egész nyári rendezvénysorozat. Vagyis: megújulásra, új színekre vár. Fejlődése, arculatának for­málódása egyértelmű. Elindult és eljutott valahová. Súlya van és jelentősége a város kulturá­lis életében, s az egyre gyara­podó nyári színházak között. De egyelőre nem az, nem olyan, mint amire számítottunk vagy amilyen lehetne. S itt leg­kevésbé sem a kis játékszínek­re, hanem a műsorok gerincét adó Szabadtéri Táncszín pro­dukcióira gondolok, amik csak­nem ezer személyes nézőtér előtt végső fokon az egész nyá­ri színház Tő karakterét meg­határozzák. Korábban is jeleztük, mos­tanra véglegesen bebizonyoso­dott, hogy az elindulás szép alapgondolata, miszerint a Pé­csi Nyári Színház a hazai tánc­művészet reprezentatív nyári otthona kíván lenni — pillanat­nyilag nem járható út. Ez jó­részben anyagi kérdés. S az ország jelenlegi gazdasági helyzetében a költségvetés nem emelhető. A nyári színház Pécsett egyelőre néhány meg­hívott vagy éppen turnézó tánc- együttes ideiglenes fóruma. Vi­szont — ami a legfontosabb —: a Pécsi Balett táncművészeté­nek, új és új vállalkozásainak állandó és rendszeres nyári otthona. Ez a bázis a maga lehetőségeivel, kezdeményező erejével, bátorságával formálta a rendezvénysorozat mai tartal­mát meghatározó — táncművé­szeten és színházi komplexitá­son kiérlelt — jól1 körvonalazható arculatát. Magyarán: elérte azt, amire karakterében számítot­tunk. Táncközpontú nyári szín­házként belekerült a magyar kulturális élet vérkeringésébe. Elismerik, fölkeresik, ma mór más tájakról is. (Újabban az országos sajtó is mindinkább odafigyel a produkciókra.) Sze­rencsére a próza-mentes „tisz­ta profilúság” rögeszméjét még idejében sikerült korrigálni, ami előbb-utóbb bukásra ítélte vol­na. Az első, két-három évad az útkeresés, a kísérletezés jegyé­ben telt, jobbára biztató ígére­tekkel, ahol a kudarcokban is n egcsillaht valami, amit a jö­vőben másképp, jjobban lehet csinálni (pl. Salomeji"A hetve­nes évek második felében a Pécsi Balett repertoárjában do­mináló szimfonikus, illetve ora- torikus balettek helyébe foko­zatosan a komplex színházi, il­letve tematikus és klasszicizáló törekvések léptek — előnyükre. Ezek közelebb állnak a hetero­gén összetételű közönséghez; ugyanakkor - helyesen - az in- timebb közegű kisebb helyszí­neken (Barbokán, Tettye, Szo­borpark) az elvontabb hangvé­telű kamaratáncok stílusának sem fordítottak hátat. Jó és szép gondolata a néptánc kö­vetkezetes jelenléte — újabbon az afrikai folklór egzotikus vilá­gával együtt — a programok­ban; kellemes színfolt és válto­zatlanul teltházas érdeklődést vonz a Bóbita Bábszínház mű­sora. A kis helyszínekkel nincs alapvető problémánk. Sőt, azt is megkockáztatom, hogy a leg­maradandóbb élményeket itt szerezhettük. A közönség töme­gei viszont a nagy befogadó te­rű Szabadtéri Táncszínen vár­nak művészi élményeket — a pénzükért —; az itteni produk­ciók súlya, felelőssége tehát fokozottabb mértékű. Az elmúlt nyár hasonló idő­szakában azzal vontuk meg a Szabadtéri Táncszín mérlegét, hogy bemutatóit részben a megbízható, jó színvonalú elő­adások (Csókos asszony), illet­ve a tisztes színvonalú közép­szer uralta. Az idei program ezt se érte el itt. A Kodály-est három felújítása (Nyári este, Csellószonáta, Felszállott a pá­va) a Pécsi Balett előadásában (koreográfus: Eck Imre) nem tu­dott kellő érdeklődést kelteni; művészi összhatásában nem tu­dott magával ragadni, így egészben nem bizonyult méltó­nak egy centenáriumi emlékes­tet reprezentáló pécsi tisztelet- adáshoz. (Az arányt később a Székely fonó tettyei sikere bil­lentette helyére valamelyest. Jó­részben — amatőrökkel!) A Bahcsiszeráji szökőkút elisme­résre érdemes és bátor vállal­kozása Tóth Sándor koreográ­fus-rendezőnek és a Pécsi Ba­lettnek, valamint a Baranya Táncegyüttesnek. Tisztelet a vállalkozásért, amivel a minden ízében modern balettet inter­pretáló Pécsi Balett kilépett a próbaterem napi (egyórás klasszikus balettgyakorlatok) penzumaiból, és régóta áhított klasszikus balettmű előadására vállalkozott. Akkor is, ha az el­ső lépés nem járt teljes sikerrel. A szövegkönyv megkurtítása túlméretezett, s nem szerencsés, hogy kimaradt, elsikkadt né­hány jelentős képben fogalma­zott és szólisztikus tándjélenet. Értékei, főképp Hetényi )ános (Girej), Tamás Gyöngyi (Má­ria), Lovas Pál (Waclav) és Zar- nóczai Gizella nagyon szép lí­rai és drámai hatású táncai ellenére —, s ebben a kritikák­nak egybehangzóan igazuk van —, a klisészerű látványele­mek nem képesek pótolni a színpadi feszültség intenzitását. Azt, amikor nagyjából minden a helyén van, csak a katartikus élményt nem képes megadni az előadás. Mindezek • ellenére megérné, hálás feladat lenne olykor egy-egy hasonló mű föl­készítése, persze nem két hó­nap, esetleg egy egész éva^l alatt. Néhány általunk is elismert szép vonása ellenére csalódást keltett az idei évad szórakoz­tató rendezvénye, a János vi­téz. Eck Imre vállalkozása erre a rendezésre nem volt eléggé átgondolt; a darab előkészí­tésében és néhány szereplő kiválasztásában pedig nem volt eléggé megfontolt, körül­tekintő. A többféle stílus (oly­kor stílustalanság) „elszalad" egymás mellett, képtelen har­monizálni. És nincs összeérlel­ve. Több igényességet, nagyobb önismeretet várunk a Pécsi Nyári Színház művészeti veze­tőjétől. összességében két negátív tanulságot szeretnék még je­lezni az elmúlt nyárról. A mű­vészeti irányítás felelőssége a bemutatók számának arányai­ban is fölmerül. Szám szerint — a vendégelőadásokat is ide­értve, jóllehet a Rennes-i ba­lett szereplése elmaradt —, mindösszesen 14 (!) balettet, folklórműsort, prózát, bábjáté­kot stb. láthatott a közönség egy hónap alatt. Ez a magas szám megosztja az erőket, a felkészülés energiáit, s a kö­zönség számára követhetetlen. A másikat nem először vet­jük fel. Félreértés ne essék: tisztelettel és örömmel fogad­juk ezután is a fiatal tehetsé­gek jelentkezését, mostanihoz hasonló bemutatkozásukat. De hadd idézzek néhány nevet a Pécsnél esetleg sokkal kisebb jelentőségű nyári színházak fő­szereplői közül: Eger: Szilágyi Tibor, Miklósy György, Timár Éva, Koltay Róbert, Ruttkai Éva; Egervári esték: Sinkó László, Molnár Piroska, Pere- martoni Krisztina; Boglár: Jor­dán Tamás, Lukács Andor, Raj­hona Adóm, Csákányi Eszter. S végül Gyuláról, ami művészi vállalása, több sajátos játszási helye szempontjából a legkö­zelebb állhat a Pécsi Nyári Színház igényességéhez, célki­tűzéseihez: Kern András, He­gedűs D. Géza, Mádi Szabó Gábor, Tahi Tóth László, Her­nádi Judit, Őze Lajos, Igó Éva, Szerencsi Éva. Nem azért so­roltam fel őket, mivel Pécsett jobbára azokat látjuk, akiket /év közben. A színeket hiányo­lom, a jó értelemben vett sztá­rokat a vezető szerepekben. És mert a beszürkülés, a közép- szerűség további veszélyétől tartoki Pécs nagyon sok előnnyel és művészi feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy nyári színházában magára vonja az ország mű­vészeti közvéleményének a fi­gyelmét. Érdemes volna keresni ennek a további lehetőségeit, nem feladva a most tapasztalt népszerűbb, oldottabb műsor­politika iránti fordulatot. És nem feladva a kisebb helyszí­nek semmi mással és sehol másutt nem pótolható élmé­nyeit, művészi igényességét. Hi­szen ezekből fakadt az idei nyár két legnagyobb művészi erejű — és tegyük hozzá, kö­zönségsikerű - produkciója is: Eck Imre Lót lányai c. kamara- baltettje és a reveláció erejű Székely fonó, Bagossy László rendezésében. Sok hasonló produkciót kívánunk a jövőben a Pécsi Nyári Színház művé­szeti vezetőinek — és magunk­nak egyaránt. Wallinger Endre Beszélgetés Babies Andrással Megjelenésére vár a Kárpát-medence kiadatlan bányászati bibliográfiája A Magyar Történelmi Társu­lat Molnár Erik emlékére ala­pított érmének odaítélése hívta fel újból a közfigyelmet nem­rég a Pécsett élő történettu­dós. dr. Babies András mun­kásságára és életművére. Ez a megemlékezés adott jó al­kalmat arra, hogy felkeressük őt, és elbeszélgessünk vele munkásságáról, mely évtizedek óta összefonódik a Mecsek-vi- déki bányászat történetének kutatásával. — Meghatódva fogadtam a Molnár Erik Emlékérem nekem ítélését - mondja Babies And-> rás —, mert úgy éreztem, a Magyar Történelmi Társulat e megtisztelő gesztusa életem jelentős szakaszának felejthe- - teilen zárását jelenti. Ezt meg­köszönni csak azzal lehetne, ha megmaradó erőmet annak a törekvésnek áldoznám, amit eddig is szolgáltam. — A Molnár Erik emlékét megtisztelő jelképnek azért is örülök, mert az ő tevékenysége és eredményei ösztönzőek ma­radtak számomra. Ö adott új életet a Magyar Történelmi Társulatnak, reális alapokra állította a történelemkutatást, levezetve a harmincas években szorgalmazott szellemtörténet- írás síkjáról. Babies András a felszabadu­lás utáni időkben tevékeny részt vállalt a Dél-Dunántúl tudományos és kulturális éle­tének ' megszervezésében, gaz­dasági és munkásmozgalmi múltjának felderítésében. Éve­ken át vezette a Magyar Tu­dományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetét, ennek igazgatójaként vonult 1972-ben nyugalomba. Egyik szervezője volt a Magyar Történelmi Tár­sulat dél-dunántúli csoportjá­nak, melynek ma díszelnöke. Hogy ez a gazdag életpálya miként indult, erről így beszél: — Aki egykoron egy kis so­mogyi faluból elindult, útját nem tudta egyedül megtenni. Emlékeimben feltűnnek mind­azok, akiknek támogatását él­vezhettem. Mindenekelőtt hálá­val és szeretettel gondolok kedves professzoromra, Holub Józsefre a pécsi egyetemen, aki hajdanában maga meflé vett. és mint állástalan diplo­mást mindig buzdított és támo­gatott. Sokat tanultam tőié. Higgadt, bölcs előadásai mély nyomot hagytak bennem. — A pécsi egyetemi meg­szűnte után Kolozsvárra kerül­tem intézeti tanárként, ahol egy hét tagból álló történész- csoport foglalkozott az ifjú ta­nárjelöltekkel. Az ismeretes po­litikai okok miatt jöttem vissza újból Pécsre, ahol Szabó Pál Zoltán meghívására a Dunán­túli Tudományos Intézet mun­katársa lettem. — Az ön kutatásainak fő te­rülete a Mecsek-vidéki bányá­szat, elsősorban a kőszénbá­nyászat múltja és fejlődése. Hogyan találkozott ezzel a té­mával? — A DTI megszervezésekor kezdtem hozzá e téma kutató sóhoz és feldolgozásához, mi vei itt volt, földrajzilag is köze Komló, valamint Pécs bányá szata, itt volt ez a tevékenység Ezen túl a kutató, a történés: munkája találkozott a kor igé nyével — és fordítva —, hiszer a Mecsek kőszénkincse a fel szabadulás után az országa: figyelem középpontjába került — Komplex tójkutatási prog ramba illett ez a munka. Ho gyan valósult meg az az együt tes kutatási terv?- A Magyar Tudományo: Akadémia és a Dunántúli Tu dományos Intézet szervezet jellege tette lehetővé a komp lex tájkutatás munkáját. A \^ő szénbányászathoz és a veit kapcsolatos munkásmozgalm tevékenységhez, a technikatör ténethez például dr. Andrásfal vy Bertalan néprajzkutató te vékenysége csatlakozott, dr Ruzsás Lajos történészi mun kai, míg Kolta János a gazda ságföldrajz, Lovász Pál a geog ráfia, a morfológia területéi végzett kutatásokat. Ez íg’ együtt egészült ki komple: tájkutatási programmá. * Babies András bányatörténet munkái összesen 30 címet, na­gyobb lélegzetű munkákat, mo­nográfiákat és különböző ter­jedelmű tanulmányokat jelen­tenek. Foglalkoznak nemcsak a bányatörténettel, hanem a bá­nyákhoz, az iparhoz kapcsoló­dó munkásmozgalmi esemé­nyekkel is. A szénbányászai mellett az ipari tevékenység fejlődésével és az itteni vas­érckutatás eseményeivel. E sok évtizedes tudományo: tevékenység közép-európai je lentőségű műve minden bi zonnyal az a kézirat, amel több mint tíz éve várja, hog közki'nccsé legyen: a Kárpát medence bányászati bibliográ­fiája ez a közzétételre váró munka, amit Babies András fél évszázad gyűjtőmunkája révé állított össze, tudományos se gítőtársa, felesége közreműkö désével. A Kárpát-medence bányá szati bibliográfiájának 40 ez: címtétele a terület teljes id vágó forrásanyagát felsorolja s mint tudományos eredmén érinti Magyarországon kívü Románia, Szovjetunió, Szlová kia, Ausztria és Jugoszlávia földrajzi egység alá tartozó területeit, az itt található üze­mi levéltárak, a bányavidékek archívumainak adatait, a né­met nyelvű sajtóközleményeket és at 1867. után meginduló hazai bányászati lapok hír­adásait is. A kéziratot tíz* éve megvá­sárolta az Országos Bányászati Múzeum, tervezte is a kiadó sát. A közzététel minél hama rabb aktuális volna, hiszen e bibliográfiával nélkülözhetet­len kézikönyvet kapnának kéz hez az elméleti és a gyakorlcti szakemberek egyaránt Gállos Orsolya Polonéz-jelenet a Bahcsiszeráji szökőkút első felvonásából Fotó: Cseri László

Next

/
Oldalképek
Tartalom