Dunántúli Napló, 1982. augusztus (39. évfolyam, 209-238. szám)

1982-08-14 / 222. szám

LAKAS-INGATLAN Áron alul eladó 352 négyszögöl lugasszőlő, lakható épülettel, tel­jes berendezéssel, ter­méssel, betegség miatt, a nagyárpádi szőlőhe­gyen. Érdeklődni: Ma­gyar József Pécs, Rád1 nóti u. 11. Siófok központjában egy plusz félszobás, gázfű­téses öröklakás eladó. Kp -f- OTP-ért. Érdek­lődni esténként, Siófok: 84-11-885. ________________ H áromszoba-hallos csa­ládi ház, 200 négyszög­öl kerttel, garázs, mű­hely, beköltözhetően el­adó. Közép-Meszes, Vajda u. 4. sz._________ Kis c saládi ház, 405 négyszögöl telekkel, gazdasági épületekkel eladó a harmadik ke­rületben, részletfizetés lehetséges. Érdeklődni: Pécs, Ajtósi Dürer u. 8/A., II. emelet 8., es­te 7 óra után, Horváth János.____________________ K acsőtán ezer négy­szögöl telek eladó. Ér­deklődni a tejüzem mö­gött, Stiegléknél. _____ E lcserélném belvárosi, háromszobás, fürdőszo­bás házamat távfűtéses lakásra. ,,Krisztina” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ 230 négyszögöl gyümöl­csös, lakható épülettel, áron alul eladó a 36- os busz végállomásától tíz percre. Megtekinthe­tő a helyszínen, 16 órá­tól 19 óráig. Kis-Dain- dol-heqyhát 39., Páncél. Elcserélném kertvárosi családi házamat, építé­si .lehetőséggel egy másfél szoba összkom­fortos tanácsi lakásra, plusz másfél vagy két­szobás, komfort nélkü­lire. Csak Pécsen lakók érdeklődjenek. Érdeklőd­ni egész nap lehet: Pan- nonia u. 26. sz. alatt. Harkányi hegyen, Ten- kes Csárdához kétszáz méterre, fiatal, 300 négyszögöl lugasszőlő eladó. Kövesút, villany van. Érdeklődni: Sely- lye, Ságvári u. 15. Kétszobás családi ház sürgősen eladó. Érdek­lődni: Pécs, Kis-Dain- dol 51., 18 óra után. Eladó Mecsek (Nagy- Szkókó) 205 négyszögöl szőlő-gyümölcsös zárt­kertben. Érdeklődni: Ja­kab Jenő, Komló, Kos- suth L. u. 105. Siklóson 1982-ben felújí­tott. két családnak ele­gendő családi ház, ki­fogástalanul karbantar- tottan eladó, vagy pé­csire elcserélendő, eset­leg komlóira. Érdeklőd­ni a helyszínen: Siklós, Rákóczi u. 6. sz.. szom­bat, vasárnap, levél­ben: Komló, Pécsi u. 42. sz.. Denke László­nál ______________________ 2 70 négyszögöl fiatal lugasszőlő, rizlingszil­váni, csemege, oportó, gyönyörű kilátással, buszmegállónál olcsón eladó. „Fizetési könnyí­téssel” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Kis udvaros, kétszobás, összkomfortos családi házban lévő főbérlete­met, ahol a tulajdonos nem ott lakik, elcserél­ném város peremén lévő kis családi házra, lehet javításra szoruló is. ,.Állattartás” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó budai vámnál 38 négyzetméteres, teher­mentes, szövetkezeti la­kás. Érdeklődni: Pécs, Tolbuhin út 13. III. eme­let 13., szombat—vasár­nap egész nap. Háromszoba kertes, ga- rázsos öröklakást cse­rélnék családi házra. Ajánlatokat ..Hunyadi út” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.___________ El cserélném kétszoba- összkomfortos, felújított, 68 négyzetméteres szép lakásomat egy db kis­méretű másfél szobás garzonért. Megbeszél­jük. „Mecsek Aruház környéke” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Szőlő présházzal, üdü­lésre is alkalmas, igé­nyesnek eladó. Alma­mellék, Kossuth u. 2., Bóder József.____________ Patacson 293 négyszög­öl házhely, rajta lugas­szőlő, gyümölcsfák, présház, pince, kút, tel­jes felszereléssel eladó. Cím: Pécs, Sarló u. 13. Hunyadi úton, Pálosok fölött, 200 négyszögöl gyümölcsös házhelynek eladó. Mecsek u. 2. Telefon: 16-221. _________ B elvárosban, forgalmas helyen lévő, bármilyen kereskedői tevékenység­re alkalmas üzlethelyi­ségemet eladnám. „Diszkréció” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Harkányi zártkertben, főút mellett, telek el­adó. Érdeklődni: Pál­mainé, Harkány, Tán- csics M. u. 2. Tel.: 197. Kertes családi ház el­adó a fő buszmegálló­hoz közel. Mohács, Arany János u. 12/A. Kertvárosban garázs el­adó. Érdeklődni augusz­tus 16-tól naponta 17 óra után a 29-055-ös telefonon._______________ H áromszobás kertes csa­ládi ház garázzsal el­adó. Pécs, Bartók B. u. 9._____________________ N agypostavölgyben hét­végi ház, borozó, pin­ce, szőlő-gyümölcsös el­adó. Villany, víz van, gépkocsival, autóbusz- szal közvetlenül megkö­zelíthető. Telefon: 19-948, ___________________ O sszeköltözök I Élesei él­jük három szoba, össz­komfortos, első emeleti, tanácsi bérlakásunkat két kisebb lakásra. Te­lefon; 19-948.___________ V ilmos u. 15. sz. csa­ládi ház 700 000 Ft-ért eladó. Kicsi csere és ráfizetés is érdekel. Zártkertben 340, 460, 120, 140 négyszögöl sző­lő eladó. Érdeklődni: Kökény, Petőfi u. 1. sz. Balatonmárián beépít­hető telek eladó, nya­ralóépítéshez ikertársat keresek. Érdeklődni: Hoffmann, Pécs, Aszta­los J. u. 28/1,__________ M ánfán kétszoba-kony- hás családi ház kerttel, gazdasági épülettel el­adó. Mánfa, Fábián B. u. 4., Folusiéknál.______ A lbérleti szoba diáklá­nyoknak kiadó. Pécs, Sallai u. 40., Kardos. Elcserélném három szo­ba plusz személyzeti szobás, komfortos laká­somat másfél szoba összkomfortosra. Cím: Pécs, Rákóczi út 22. Telefon: 23-902. Pata- csi Pál. Mohácsi-szigeten hétvé­gi nyaraló sürgősen el­adó. Érdeklődni a 17-556-os telefonszámon. Eladó Hosszúhetényben 416 négyszögöl szőlő terméssel és teljes fel­szereléssel együtt. Víz van. Érdeklődni' Boldi­zsár István, Pécs, Kol­ler u. 7. sz.____________ Ker tes falusi ház, mel- lékéoületekkel olcsón eladó. Érdeklődni: Er- dősmecske, Ady E. u. 44. sz. Budapesti, belvárosi 2 szobás, nagyméretű la­kásomat elcserélném hasonló pécsire, vagy kertes családi házra. Minden megoldás érde­kel. „Távlatok” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Szilágy, Templom út 26. szám alatti ház, nagy telekkel sürgősen el­adó. Érdeklődni Ber- kesd, Petőfi u. 6. Ugyanott betonkeverő eladó. ____________________ Pécsi, h áromszobás összkomfortos tanácsi lakásunkat elcseréljük kisebb komfortosra, vi­dékire is. „Ilonka” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe.________________ Külön bejáratú bútoro­zott szoba két diák ré­szére kiadó. (Központi fűtéses családi ház). 7629. Turini u. 16. (Bu­dai vámnál).____________ 3 szobás, nagyméretű családi ház azonnal be­költözhetően eladó. Nagyatád főtéren. Te- lefon: 16-733, Pécs. Sürgősen eladó Káki­cson 2 szobás családi ház, nagy gazdasági épülettel, nagy telek­kel, érdeklődni Kákics, Petőfi S. u. 40,________ Pécshez k özeli faluban kis házat, kis területtel bérelnék. Cím: Sárkány Miklós, Pécs, Uitz Béla u. 2., esti órákban. Pécs belvárosi, felújí­tott 2 szobás, gázfűté­ses lakást cserélnék mohácsi házra, vagy la­kásra. „Mónika" jel­igére a Jailai utcai hir­detőbe. Vajszlón, 3 szobás, komfortos családi ház, 400 négyszögöl telekkel, gazdasági épülettel, azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni Vajsz- lón, Nefelejcs u. 8. Magyaregregyen ház eladó, melléképületek­kel. Érdeklődni Ma- gyaregregy, Kossuth u. 94, sz. ___________________ S iklóson, Iskola u. 12/C, III. emeleti, 1,5 szobás 47 m--es OTP-öröklakós kp. i OTP átvállalással eladó. Érdeklődni: Pécs. Dobó István u. 39. Te­lefon; 20-893.___________ G aréban a 67-es ház gazdasági épülettel el­adó. Érdeklődni a 66­os szám alatt.__________ N agy családi ház, 650 négyszögöl szőlő és ter­mő gyümölcsössel el­adó. Egyszobás vagy másfél szobás összkom­fortos szövetkezeti la­kást beszámítok. Érdek­lődni bármikor Békefi Józsefné, Kozármisleny- újtelep, Toldi u. 4., Mo- hócsi országút mellett. Belvárosi, másfél szo­bás szövetkezeti lakás eladó, kp. í kevés OTP Pécs, József A. u. 45/A., III. 11. Érdeklődni le­het 18—20 óráig.________ Másfél, kétszobás, össz­komfortos bútorozatlan lakást bérelne 1,5—2 évre, mérnökházaspár. „Zsófi” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 766 n-öl telek, szőlő, gyümölcsössel. lakható épülettel és gazdasági épülettel eladó. Víz, villany van. ugyanott 1 db 4 éves és 8 hóna­pos vemhes tehén el­adó. — Érdeklődni: Kispostavölgy 11/1.______ 3 szoba-összkomfortos családi ház sürgősen eladó, Pellérd, Vasút u. 18.____________________ Elc serélném 2 szoba­összkomfortos, uránvá- icsi tanácsi lakásomat másfél szobás tanácsi­ra. „Kertvárosi lakás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 2 szoba, konyha, nyári- konyhás családi ház, nagy kerttel eladó. He- lesfa. Fő u. 120., Tan­kovics. Szoba-konyha, előszoba fürdőszobás családi házrész olcsón eladó. Endre u. 5. ______________ A sztalos J. u. fölött, Mogyoró-közben 194 n-öl szőlő eladó. Érdek­lődni Pécs, Korvin Ottó u. 13. 1, 2. 17 óra után. Elcserélném 2,5 szobás, földszinti, távfűtéses, összkomfortos újmecsek- aljai tanácsi lakásomat 1,5 szobás tanácsi la­kásra, második emele­tig téglaépületben - „Panel kizárva” jeligé­re a Sallai utcai hir­detóbe, ____________ t Elc serélném meszesi, I. emeleti, 2 szoba kom­fortos széntröszti laká­somat 1,5 szoba-össz­komfortra, vagy gázfű­tésre. „Sétatér, Kodály út előnyben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Keresek bárhol olcsó bérű bútorozott albér­leti szobát, nyugdíjas asszony. „Ármegjelölés 293625” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Franciaágyak, gyógyheverök, garnitúrák 3580 Ft-tól részletre Vajta kárpitos Pécs, Déryné u. 11. ZC forgalmi rendszámú, garázsban tartott, hat­éves Trabant eladó. Cím: Hajdú Gyula u. 11., X. emelet 32. Tizenhat hónapos üsző­borjú sürgősen eladó. Kacsóta, Kossuth L. u. 25., Jondó József. ______ C M-es Wartburg de Luxé, friss műszaki vizs- aával eladó. Vasas II., Szövetkezet u. 126. 400 literes új akvárium eladó. Zsuzsanna u. 5., Horváth. SZUPERSZEKRÉNY A LAKÁSKULTÚRA- BOLTBAN! Esztergált, formatervezett, variálható. VARJUK ONT IS! LAKASKULTÚRABOLT Pécs, Rákóczi út 53. Telefon: 10-667. Új, négyszemélyes fran­cia lakókocsi, fűtéssel, igényesnek eladó. Ér­deklődni: Pécs. Pellér- di út 28. Bélyeggyűjteményt, tö­megbélyeget, régi ké­peslevelezőlapokat ve­szek. Szabó Gyula, Pécs, Sallai u. 29. 10/100-as motoros Dia­mant és egy ötös, két- tűágyas gép eladó. Pécs, Körösi Csorna S. u. 6., Csanádi Lajos. Két jerke toklyó, há­rom fejlett bárány, ket­tő anyakecske (5 liter tejhozam) és egy gicia eladó, vagy erős sza­márra, esetleg öszvér­re elcserélném. Vasás, Orosz Gyula u. 81. 1500-as Polski Fiat, ga­rázsban tartott, kitűnő állapotban, friss mű­szaki vizsgával eladó. Pécs, Ilona u. 10. Te- lefon: 16-362. Betonkeverő, építő­anyag-felvonó, nagy körfűrész eladó. Ma­gyarszék, Kossuth u. 100/B. sz._______________ 78-as fordulatú könnyű­zenei normál hangle­mezeket keresek megvé­telre. „Részletes aján­latokat” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Hároméves M 24-es Volga eladó. Érdeklőd­ni a 21-020-as telefo­non. Ezüst evőeszköz, tizen­két személyes eladó. Kapitányné, Rákóczi út 28. Telefon: 13-421. UE-s, 1200-as Lada, jó állapotban eladó. Je- ney Ferenc Pécs, Lo- soncz u. 39. 200 literes szőlőprés eladó. Keszü, Petőfi u. 109, ______________________ E ladó hét- és ötéves kijáró tehén, bikabor­jával. Olasz, Petőfi u. 14., Szabóné. Egy db tízhónapos fe­kete kan eladó. Ver­send, Fő u. 18.________ 13 00-as fehér VW, jó állapotban eladó. Vaj­da u. 4. sz., 17 óra után. (Közép-Meszes.) Ford Taunus, 1,5xL Coupe, megkímélt álla­potban, sok pótalkat­résszel eladó. Tele­fon: 31-465.______________ M ai ezüst forint em- lékpénz-gyűjtemény el­adó. Mohács, Gólya u. 10. sz.___________________ F iat 850-es Sport Cou­pe, februárig érvényes műszakival, egyben vagy alkatrészenként eladó. Érdeklődni egész nap, Pósa L. u. 7., Te­lefon : 28-923.____________ 80 db 150x130-as fa ke­retű kertészeti ablakok és 1 db 1 éves 100 l-es káposztáshordó elacíó. Pécs, I. kér., Szabó István u. 42., Szabóék, 15 óra után, ____________ E ladó UR-es, S 100-as piros Skoda, jó álla­potban és kivitelben, 1984-ig műszakizott, va- lamint egy palackos gáztűzhely. Bank Pál, Pécs, Móré Fülöp u. 39., 5 óra után. 36 000 kai., vegyes tü­zelésű kazán eladó. Pecs, Pel lérd i u. 31. Újszerű állapotban Sachs 2 LE motoros kapa, áron alul eladó. Pécs, Bókái u. 20. IS forgalmi rendszámú Ford Escort 1100 XL tí­pusú személygépkocsi eladó. Érdeklődni: 10-260-as telefonon, 12 óra után.________________ E ladó Pécs-Nagyárpád. Kiss János utca 20. sz. alatt szekrények, reka- miék, párnás székek, asztal, villanytűzhely^ hagyományos tűzhely, terménydaráló, 1500 db bontott, nagyméretű tégla. Megtekinthető vasárnaponként, egész nap. EGYES Mezőgazdasági techni­kus állást változtatna. Pécsi munkahely előny­ben. „Sokoldalú” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Passap kötőgépek mo­toros meghajtását, ja­vítását rövid határidőre garanciával vállalom. — Wensofszky László kis­iparos, 7625 Pécs, Surá- nyi M. u. 38/A. Tele- fon: 31-778. ______________ E sküvői és gyermegfo- tók készítését vállalom, vidéki helyszínen is ked­vezményes áron. Tóth Andrásné fényképész. Műterem: Kalinyin u. 7. (Fólosoknál). Egyedi síremlékek ter­vezését, kivitelezését vállaljuk, kizárólag ne­mes anyagból, rövid határidővel. (Gránit, márvány, mészkő, bronz.) „Nemes anyag” jeligé- tőbe. Lambéria, faburkolat készítését rövid határ­időre vállalom. Boóz Sándor kisiparos. Pécs. Bloho Lujza u. 40. Kisiparosnál bedolgo­zást vállalnék, napi hat órát. „Varrni tu­dok” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe._______ M egbízható csendestár­sat keresek. „Pécs” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Házvezetőnőt keresünk heti öt napi, napi négyórás azonnal kez­dődő tartós alkalma­zásra. „Harmadik ke­rület” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Iskola-előkészítést vál­lalok. „Tanítónő" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. T.: 29-502. Erdész utca környékén fekete (hasa sárga) kan német juhászkutya elveszett. Nyakán feke­te bőr nyakörv. Megta­láló értesítését jutalom ellenében az esti órák­ban a 19-907 telefonon kérem. HAZASSAG Házasság céljából kere­sem 38-50 éves nő is­meretségét. Rossz egye­dül. „Napnyugta” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. 167 cm magas. 33 éves elvált bányász keresi korban hozzá illő el­vált vagy özvegyasszony ismeretségét. „Házas-, ság céljából” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be váróig __________ 2 5 éves óvónő keresi független férfi ismeret­ségét házasság céljá- -ból. „Remény" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detóbe.__________________ 4 2/166 férfi 12 éves fiú­gyermekkel házasság cél­jából hozzá illő társat keres. „Komolyan” jel­igére a v Hunyadi úti hirdetőbe._______________ Társat keres házasság céljából csinos, szerény, középvégzettségű nő. Csak józan életű, kor­rekt, 32-38 év közötti férfi írjon. „Gesztenye- virág” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Várom annak a lány­nak, vagy gyermektelen elvált asszonynak a be­mutatkozó levelét, aki egy 42 éves, 165 cm magas, dolgozó férfival megismerkedne házas­ság céljából Szolid, házias nő fényképes le­velét előnyben részesí­tem. Lakás megoldha­tó, anyagiak nem érde­kelnek. Csak te hiány­zol, próbáljuk meg együtt. „Családi élet” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ 32 éves nő egy gyer­mekkel megismerkedne legalább 175 cm ma­gas, becsületes, intelli­gens férfival házasság céljából, lakás van. Fényképes leveleket „őszinteség, megbe­csülés” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe ké­rek______________________ B arna, elvált, józan életű fiatalember társa­ság hiányában megis­merkedne 23—24 éves korig házasság céljából komoly gondolkodású lánnyal vagy özvegy­asszonnyal. Fényképes levelekre válaszolok. „Találkozás” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 30 éves férfi megismer­kedne korban hozzá il­lő, egyedülálló nővel, házasság céljából, fod­rásznő előnyben. „La­kás van" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Családi tükör. 8.57: Mit? — Hol? — Mikor? — Hogyan? 9.12: Hangképek az első országos tánc­háztalálkozóról. 9.52: A pécsi Mű­vészeti Szakközépiskola és Zenemű­vészeti Főiskola fúvószenekara ját­szik. 10.05: Szerkesszünk együtt. Dokumentumműsor. 12.30: Déli zene­parádé. 13.30: Kontinensek — szán­tóföldek. Magazin a világ mezőgaz­daságáról. 14.51 : Zenei anyanyel­vűnk. 14.40: Irodalmi fiqyelő. 15.10: Lemezmúzeum. 15.42: Tillai Aurél Bárdos Lajos kórusműveiből vezé­nyel. 16.00: 168 óra. 17.30: Eqy rá­diós naplójából. 18.45: A szülőföld muzsikája. 19.48: A Rádiószínház bemutatója. Ákelkur. Hangjáték. 20.43: Grieq-táncok. 21.05: A fősze­repben: Sherrill Milnes. 22.15: Európa hangversenytermeiből. 23.40: Gordonkazene — énekszóval. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettrészletek. 9.00: A ját­szó ember. Játéktörténeti sorozat. 10.00: Arcok mikrofonközeiben. 11.05: Dzsesszfelvételekből. 11.35: Térzene a Nemzeti Galéria előtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.48: Tripti­chon. Kompozíció egy anya- és két fiúhangra. 14.00: Magunkat ajánl­juk. Kb. 15.05: Változatok a szóra­kozásra. Egy tengerész naplójából. 16.00: Újdonságainkból — magyar táncdalok. 16.35: A bajadér. Kál­mán Imre operettjének rádióválto­zata. 17.30: Belépés nemcsak torna­cipőben. 18.35: Sportkrónika. Tudó­sítás a motorcsónak vb-ről és a te­nisz EB-ről, valamint az országos úszóbajnokságról. 19.00: Slágerek mindenkinek. 20.00: Népzenekedve­lőknek. 20.40: Közkívánatra. 22.20: Sláqermúzeum. 23.15: Dzsesszleme- zekből válogatvo. A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓI MŰSORÁBÓL HARMADIK MŰSOR 7.00: A szolnoki stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora. 7.30: A miskolci körzeti stúdió szlovák nyel­vű nemzetiségi műsora. 8.11: Albert de Klerk orgonái. 9.00: Wagner operáiból. 9.51: Schumann: Fisz- moll szonáta. 10.25: Slágerlista. 11.05: Hangfelvételek felsőfokon. 12.34: Reflektorfényben egy opera­ária. 13.07: Lemezbörze helyett . . . 14.00: Új lemezeinkből. 15.02: Oscar Peterson zongorázik és orgonái, Joe Pass gitározik, Ray Brown bőgőzik. 15.37: Az Ifjúsági Rádiószínpad be­mutatója. 16.30: Új kamarazene fel­vételeinkből. 17.10: Régi hangszerek világa. 17.30: Tip-top parádé. 18.10: Félóra népzene. 18.40: A magyar széppróza századai. 18.55: Az áhi­tat zsoltárai. Radnóti Miklós ver­sei. 19.05: Ránki Dezső zongora­hangversenye a Zeneakadémia nagy­termében. 20.37: Itt mindenki néme­tül beszél. László Lajos riportja. 21.23: Tokody Ilona népdalokat énekel. 21.38: Lassus: Sacrae lec- tiones ex propheta Job. 22.39: Hol van a nép? Kompozíció Balázs Béla műveiből. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést! A Pécsi Stúdió háromnyelvű műsora. Szerb-horvát nyelvű műsor. 8.30: Német nyelvű műsor. 9.00: Magyar műsor. Szer­kesztő-műsorvezető: Müller István. 10.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna — ism., sz. 9.05: A cirkusz fényei — szovjet cirkusz­film — ism., sz. 9.30: Én sem va­gyok itthon — csehszlovák kisfilm- sorozat. 5. rész. A váza — ism. 9.40: Varázsgömb — szórakoztató összeállítás — ism., sz. 10.20: Éle­tet az éveknek. Nyugdíjasok műsora — ism., sz. 10.50: Autó-motorsport — sz. A Telfesport technikai maga­zinja. 11.10: Kórház a város szélén. Magyarul beszélő csehszlovák film­sorozat. XIII/4. rész. A könyök — ism., sz. 14.50: Mese a nyúlról. Magyarul beszélő koreai bábfilm — sz. 15.35: Paganini élete. — Magya­rul beszélő olasz tévéfilmsorozat. IV/1. rész — sz. 16.35: Reklám. 16.45: Hírek. 16.50: A magyar búza. 111/2. rész. A vidék forradalma — sz. 17.35: Új egymillió fontos hang­jegy. A Korái együttes közreműkö­désével — sz. 17.50: Ház-tartás. — Családi magazin — sz. 18.30: Fő­zőcske — tévéfazék — sz. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna -— sz. 19.15: Esti mese — sz. 19.30: Tv- híradó — sz. 20.00: Vers — minden­kinek. Csoóri Sándor: Levél Gregory Corso amerikai költőnek — sz. 2Ó.05: Szombat esti filmkoktél. Breki és a többiek — angol szórakoztató film — sz. 20.30: Madigan. — Magyarul beszélő amerikai bűnügyi filmsoro­zat. A nápolyi ügy — sz. 21.40: Menő manó. Olasz—angol rajzfilm­sorozat — sz. 21.45: Humor Harold. Amerikai burleszkfilm-összeállítás. 22.10; Bolondos leq-szikon. — Angol rövidfilm — sz. 22.35: Menő Manó — olasz—angol rajzfilmsorozat — sz. 22.40: Discomagic. — Amerikai zenés film — sz. 23.00: Tv-hiradó 3. — sz. MÁSODIK MŰSOR 18.05: Hétköznapok anatómiája. X/9. rész. A divat — ism. 18.30: Motorcsónak világbajnokság, közve­títés Szegedről — sz. 19.30: Tv-hír- adó — sz. 20.00: Vers — minden­kinek. Csoóri Sándor: Levél Gre­gory Corso amerikai költőnek — sz. 20.05: Zenés Nyári Esték. Leonca­vallo: Bajazzók. Az opera tévévál­tozata — ism., sz. 21.10: Tv-híradó 2. — sz. 21.30: Terápia. — Lengyel rajzfilm — sz. 21.40: Most és mind­örökké. Magyarul beszélő amerikai tévéfilmsorozat. III/3. rész — ism., sz. (18 éven felülieknek F). JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.00: Nyári délután. 18.30: Fia­talok fiataloknak. 19.00: Hírek (Zq). 19.05: Tv-naptár (Zg). 19.15: Kis koncert. 19.30: Szívélyes üdvözlettel — dokumentum-műsorsorozat (Zg). 20.15: Raizfilm. 20.21: Reklám (Zq). 20.27: Ma este (Zg). 20.30: Tv­napló. 20.55: Reklám (Zg). 21.00: Hoqyan lehet svájcivá lenni — svájci játékfilm. 22.40: Reklám (Zg). 22.45: Tv-napló. 23.00: Hét végén (Bg). 1.00: Hírek (Bg). MÁSODIK MŰSOR 18.00: Gyermekfesztivál. — Sibe- nik 82. — Felvétel a gyermekren­dezvényről (Zg). 19.00: Valter védi Szarajevót — drámasorozat, ismét­lés. 20.00: Népi muzsika. 20.27: Ma este (Zg). 20.30: Tv-napló. 20.55: Reklám (Zg). 21.00: Könnyűzenei hangverseny (Bg). 21.30: Költészet (Zg). 21.55: Reklám (Zg). 22.00: Hírek (Zg). 22.05: Dokumentum­adás (Bg). 22.50: Sportszombat (Bg). 23.10: Külföldi dokumentum­film (Bg). Megismerkedne egy barna, intelligens, ká­ros szenvedélyektől mentes. 56 éves nő. ugyanilyen tulajdonsá­gú. komoly, művelt fér­fival házasság céljából. „Humánum” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elvált, 27 éves, 173 cm magas, szőkésbarna ha­jú, jó szakmával ren­delkező fiatal férfi va­gyok. Berendezett, összkomfortos lakással, rendezett anyagiakkal szeretnék megismerked­ni komoly életfelfogá­sú, nyugodt életre vá­gyó, csinos, karcsú, kor­ban hozzám illő lány­nyal, özvegy- vagy el­vált asszonnyal, házas­ság céljából. Bemutat­kozó fényképes levele­ket „Csillagvirág" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe kérek. 75 éves özvegy férfi va­gyok, keresek hozzám illő asszonyt élettársnak, mert rossz a magány. Falura is elmennék, nyugdíjas vagyok, do­hányzók. Megbecsü­lés 293622” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 54/170, antialkoholista, komoly, magányos dol­gozó férfi keresi há­zasság céljából, falusi élethez szokott, magá­nyos, karcsú asszony ismeretségét 46—50 éves korig, aki vidéki ottho­nába jönne, ház. autó van. „Csak te hiányzol 293841” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Csak komoly levélre vá­laszolok^ _________________ F üggetlen, 46 éves, el­vált férfi megismerked­ne házasság céljából 35-45 éves korig elvált vagy özvegyasszonnyal, 1 gyermek nem aka­dály. Kocsi van, lakás megoldható. „ősziró­zsa" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ 24 /165 cm magas, szem­üveges, minden káros szenvedélytől mentes, intelligens, elvált fiatal férfi vagyok. Keresem egy kedves, kellemes megjelenésű, 21-23 éves lány, vagy elvált asszony ismeretségét házasság céljából. Vi­dékiek levelét is várom. „Remélem, sikerülni fog” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 35 éves férfi ismeretsé­get kötne hozzá illő hölggyel. 30 éves ko­rig, házasság céljából. Fényképes levelet, pon­tos címmel (telefon­szám) kérem augusztus 20-ig. „Szőkék előny­ben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 56 éves, barna férfi, megismerkedne 50—57 éves, komoly szándékú hölggyel házasság cél­jából. „Kalandorok ke­rüljenek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 41/175 szőke, falun élő kisiparos és gazdálko­dó, 2 szoba-összkomfor­tos lakással, egy kis­fiúval, szerető anyukát kelesek házasság céljá­ból, kölcsönös szimpá­tia esetén. Szigetvári járásban. „Ketten sze­retünk” jeljgére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 35 évjs, 180 cm, barna elvált fiatal férfi há­zasság céljából megis­merkedne korban hozzá illő molett, elvált vagy özvegyasszonnyal. „Nem dohányzó” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Dolgozókat feluesznek MŰSZAKI fejlesztő munkatársat keres „B” kategóriás vállalat pécsi központjába, felsőfokú gépész képe­sítéssel. Munkavédelmi képesítéssel is rendelkezők, vagy ilyen irányú továbbtanulást vállalók előnyben. A jelentkezéseket a szerzett gyakorlat rövid leírásával „Tervezés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe várjuk. (225003/H) BARANYA-TOLNA megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat Központja felvesz belső ellenőrt, időelemzőt, személygépkocsi-vezetőt, könyvelőt. Központi javítóműhelye raktárost, targoncavezetőt, segédmunkást, esz­tergályost, lakatost, maróst. Görcsönyi üzeme villanyszerelőt. lakatost, se­gédmunkást. Siklós és Villány üzeme segédmunkást, lakatost, villanyszere­lőt, szállítási ügyintézőt. Jelentkezés az üzemvezetőknél, illetve a központ munkaügyi osztályán. (225004/H) A BARANYA megyei Zöldért Vál­lalat az alábbi munkakörökbe felvé­telt hirdet: szakképesítéssel rendel­kező dolgozót áruforgalmi ügyintézői, a harkányi piactéri boltjába bolt­vezetői és helyettesi, a központi te­lepre férfi öltözöőri, mérlegesi, va­lamint közgazdasági végzettséggel rendelkező dolgozót — lehet kezdő is — pénzügyi munkakörbe felvesz. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 66. sz. Munkaügyi osztály. Telefon: 11-711/ 121 mellék. (2447) A BELKERESKEDELMI Szállítási Vál­lalat felvételt hirdet B, C és B, C, E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőknek. Bérezés: keres­kedelmi területen: óra + teljesitmény- bér, tranzit területen: teljesítmény­bér. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 63. sz. (224995/H) NŐI raktári segédmunkásokat, férfi kocsikísérőket és vagonrakókat azonnali belépéssel felveszünk. Je­lentkezés: AMFORA-UVÉRT, Megyeri út 59. Raktárbázis. (2355) A CSERKÚT! MEZŐGÉP Törzsgyára felvételre keres lakatosokat, laka­tos-hegesztőket, villanyszerelőket — kezdőket is — heti 40—42 órás munkarendben, valamint segédmun­kásokat betanított csiszolónak, 36 órás heti munkaidővel. Bér meg­egyezés szerint. Jelentkezés a mun­kaügyi osztályon. Telefon: 10-822. (2238) A KONZUM ÁRUHÁZ melegkony­hás éttermébe szakképzett, gyakor­lattal rendelkező üzletvezető-helyet­tesi munkakörbe felvételt hirdet. Je­lentkezés a személyzeti vezetőnél: Pécs, Kossuth tér 5. (2406) A TRITEX Vállalat felvételre keres férfi, női segéd- és szakmunkáso­kat, és gépkocsira árukísérőket. Je­lentkezés: TRITEX Kereskedelmi Vál- lalatt pécsi raktárház, Pécs, Köz­raktár u. 1. (2348) MEGHATÁROZOTT időre állat­egészségügyi szaksegédet keresünk húsvizsgálói munkakörbe. Jelentke­zés: MÉM-ÉHESZ Kirendeltség, Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 37. (2396) GÉPlRÓNŐKET keres azonnali be­lépéssel felvételre a Villány-Mecsek- aljai Borgazdasági Kombinát. Je­lentkezés: Pécs, István tér 12. Sze­mélyzeti osztály. (2456) A BÁRTFA utcai Általános Iskola szeptember 1-től két takarítónőt keres nyolcórás elfoglaltsággal. (2455) „B” KATEGÓRIÁS termelőszövet­kezet felvételt hirdet felsőfokú vég­zettséggel az alábbi munkakörök betöltésére: agrokémiai szakirányitó, állattenyésztési ágazatvezetö. Jelent­kezéseket „Szeptember” jeligére kérjük a Sallai utcai hirdetőbe. (225033/H) A PÉCSVÁRADI vas-műszaki bolt­ba gyakorlattal rendelkező férfi dol­gozót, eladói munkakörbe felve­szünk. Jelentkezés: áfész központi iroda, Pécsvárad, Kossuth L. u. 1. (2438) KONYHAI dolgozót felveszünk. Építők u. Ált. Iskola. Radnóti u. 2. (225006/H) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem felvesz takarítónőt a Mikrobiológiai Intézetbe, érettségizett dolgozót könyvelőnek (helyettesítésre) a gazdasági igazgatóságra. Jelentke­zés a munkaügyi osztályon (Honvéd u. 5.). (2468) A VOLÁN 12. sz. Vállalat Személy- forgalmi Üzemigazgatósága a helyi forgalmi osztályához felvesz autó- buszvezetőket. Kereseti lehetőség: 5500—7500 Ft -+- évi egyszeri 5000 forint forgalmi juttatás. Az autóbusz- vezetők egyenruha juttatásban, és a dolgozók, valamint családtagjaik in­gyenes és kedvezményes utazásra jo­gosultak. A jelentkezés helye: Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33., fsz. 8. Továbbá: „D” kategória megszer­zésére gépjárművezetői tanfolyamot szervez a vállalattal munkaviszonyt létesítő hallgatókkal. A tanfolyam díjmentes, a hallgatók a tanfolyam ideje alatt munkabért kapnak. A je­lentkezés feltételei: büntetlen elő­élet, nyolc általános iskolai végzett­ség, kétéves, a polgári életben el­töltött hivatásos tehergépjármüveze- tői gyakorlat. A jelentkezés helye: Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. sz., fsz. 13., személyzeti és oktatási vezető. A VOLÁN 12. sz. Vállalat Teherforgalmi Üzemigazgatósága te- her gépjármű vezetőket felvesz. Jelent­kezés: Pécs. Diófa u. 4. sz. (2411) A BARANYA megyei Állami Építő­ipari Vállalat felvesz: üvegezőket, asztalos, ács, kőműves, villanyszerelő, vizvezeték-szerelö, fűtésszerelő, IMS- gyártó és -szerelő, festő, lakatos, hegesztő, kubikos, könnyű- és nehéz- gépkezelő, betonozó, gőzölő, vagon- és gépkocsirakó, betanított munkás, valamint segédmunkásokat. Szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: munka- crőgazdálkodás, Pécs, Szántó K. J. u. 1 A. 2265 FELVÉTELRE keresünk gépkocsive­zetőket, autószerelőket, továbbá gép­lakatosokat, festő-fényezőket és olajka­zán fűtőket. Jelentkezés: Forgalom- technikai üzem vezetőjénél. Cim: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat. Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 92. (2490) A SZENTLÖRINC és Vidéke Áfész a szentkatalini közös kezelésű, két­személyes egységbe boltvezetőt ke­res. Bővebbet az áfész központban adnak. (2446) KÖZÉRDEKŰ Áramszünet lesz 1982. augusztus 16-án 8—15 óráig a Komló, Zobák- puszta és Gesztenyés egész terü­letén, gallyazási munkák miatt. A Doktor Sándor-Zsolnay Műve­lődési Központ lakóterületi sport­egyesületének karate szakosztálya edzéslehetőséget biztosit folyó év szeptember 5-től. Az edzésekre je­lentkezni lehet augusztus 16-tól a Doktor Sándor Művelődési Központ­ban (Pécs, Felsövámház u. 72. Tele­fon: 13-648), hétfőtől péntekig 9— 16 óra között. A jelentkezőknek le­hetőségük lesz a lakóhelyükhöz leg­közelebb eső edzőtermet választani. A Pécsi Szikra Nyomda felvételre keres az alábbi munkakörök betöltésére: 9 magasnyomó gépmestert 9 siknyomó gépmestert 9 könyvkötőt 9 mechanikai műszerészt 9 villanyszerelőt 9 segédmunkást 9 betanított női munkaerőt két-, illetve három műszakra. JELENTKEZNI LEHET: PÉCS, ENGEL J. U. 8., MUNKAÜGY ELVESZETT a VILLÁNY-MECSEKALJAI BORGAZDASÁGI KOMBINAT Pincészete III., PÉCS feliratú bélyegző Használata 1982. július 21-től kezdődően érvénytelen

Next

/
Oldalképek
Tartalom