Dunántúli Napló, 1982. augusztus (39. évfolyam, 209-238. szám)

1982-08-01 / 209. szám

2 Dunántúlt napló 1982. augusztus 1., vasárnap A legújabb hirek szerint viszonylagos nyugalom uralkodik Bej­rutban a nyolcadik izraeli—palesztin tűzszünet megkötése után. Képünkön: a Nemzetközi Vöröskereszt gyógyszerrel megrakott teherautókat küldött a libanoni fővárosba a rászorulók és sebe­sültek megsegítésére. Gazdasági intézkedések Jugoszláviában Minden szinten hat hónapra befagyasztották az árakat, megszigorították a kölcsönfolyó- sítási hiteleket, és a fogyasztás korlátozását, a vágtató infláció megfékezését szolgáló további intézkedéseket hoztak Belgrád- ban. A hat hónapig érvényben le­vő árrögzítésről Anton Polaj- ner, a szövetségi árügyi közös­ség (árhivatal) elnöke sajtóér­tekezletén kijelentette: a ha­tározatot nem szabad rövid tá­vú, intervenciós intézkedésnek tekinteni, mert a kormány a félév elteltével sem szándékozik kiengedni a kezéből az árak alakulásának szilárd ellenőrzé­sét. Az árbefagyasztás okairól szólva ejmondta, hogy az árak az első félévben mértéktelenül emelkedtek, és különösen jú­liusban ugrottak meg. A kiske­reskedelmi árak júliusban 4,1, az év elejétől plédig összesen 19,3, a létfenntartási költségek júliusban 3,5, az év elejétől pedig összesen 21,3 százalék­kal nőttek. A júliusi hirtelen helyzetromlást a hús, a tej, a liszt és a sütőipari termékek, valamint a kőolajszármazékok megdrágulása okozta. Mindez természetesen kihatott az inflá­ció alakulására is, amely jú­lius végén már 31 százalékos volt az egy évvel korábbi szint­hez mérten. A fogyasztás állandó növe­kedésével szemben az ipari ter­melés stagnál: az első félév­ben mindössze 1,3 százalékos növekedést ért el, júliusban pedig 1,1 százalékkal alacso­nyabb volt, mint tavaly ilyenkor. A személyi fogyasztás korlá­tozását célozza a vásárlási köl­csönök feltételeinek megszigo­rítása. A rendelet értelmében minden 1000 dinárnál értéke­sebb árucikk kölcsönre csak £0 százalékos előtörlesztéssel vá sárolható. Az ország energetikai mérle­gének kiéleződött problémáit megvizsgálva, a kormány meg­állapította, hogy újabb takaré­kossági intézkedésekre és az energiafogyasztás valamennyi formájának maximális ésszerű­sítésére van szükség. Elfogad­ták annak a megállapodásnak a tervezetét, amely a meglévő szénbányák korszerűsítésére, újak megnyitására, a kőolaj- és földgázmezők kiaknázásának serkentésére vonatkozó intéz­kedésekről szól. Mitterrand Kínába látogat Claude Cheysson francia külügyminiszter szerint ,,egy erős és virágzó Kína elenged­hetetlen a világ egyensúlya szempontjából''. A francia dip­lomácia vezetője azon a dísz­vacsorán jelentette ezt ki, ame­lyet pénteken este kínai kollé­gája, Huang Hua adott tiszte­letére. Cheysson pohárköszön­tőjében jelezte, hogy Francois Mitterrand elnök néhány hóna­pon belül Kínába látogat. Új elnök Panamában Pénteken lemondott tisztsé­géről Aristides Royo Sanches panamai köztársasági elnök, aki 1978 óta volt az ország ál­lamfője. Panama új elnöke Ri­cardo de la Espriella, eddigi alelnök lett, aki röviddel Royo lemondása után letette a hi­vatali esküt. Az új elnök 1934- ben született, tanulmányait Pa­namában és az egyesült álla­mokbeli Stanford egyetemen végezte. ♦ ♦ LISSZABON: A mozambiki rádió jelentése szerint a Kínai Népköztársaság maputói nagy­követségén az egyik alkalma­zott - valószinűleg személyi okokból — revolverrel agyonlőt­te kilenc munkatársát, köztük legalább egy diplomatát is. A nagykövet nincs az áldozatok között, a tettest a rendőrség őrizetbe vette. Az ANOP por­tugál hírügynökség jelentése szerint a tettes, egy alacso­nyabb beosztású munkatárs már hét éve szolgált a követ­ségen, és ismételt kérésére sem engedélyezték hazatérését. Az áldozatok közül heten a hely­színen, ketten pedig sebesülé­seikbe haltak bele. + ALMERIA: Egy spanyol polgári bíróság bűnösnek ta­lálta a Guardia (civil csendőr­ség) három tagját, feltételezett ETA-tagok meggyilkolásának vádjában. Egy alezredest 24 évi, egy hadnagyot 15 évi, gép­kocsivezetőjüket pedig 12 évi börtönbüntetésre ítélték. Az el­ítéltek tavaly, az ETA egyik madridi pokolgépes merénylete után tartott razzia során meg­állítottak egy gépkocsit, majd - mint bizonyítást nyert - agyonlőtték a benne ült három fiatalembert. Ez az első eset Spanyolországban, hogy polgá­ri bíróság ítélkezett a Guardia civil tagjainak ügyében. >• KIJEV: A Stockholmból in­dult, immár 15 napja szovjet földön tartózkodó békemenet részvevői szombaton Kijevbe ér­keztek. Ukrajna 4,5 millió em­bert veszített a második világ­háborúban, népe tehát ugyan­csak ismeri a béke értékét - mondotta a menet résztvevőit üdvözlő beszédében Olesz Gon- csar iró, az Ukrán Békebizott­ság elnöke. A menet végigvo­nult a fennállásának 1500. év­fordulóját ez évben ünneplő ukrán főváros utcáin, a lesze­relést számtalan nyelven sür­gető transzparensekkel. A fel­vonulókhoz több ezer helyi la­kos csatlakozott, s a Kijevben üdülők százai -, közöttük egy Amerikából érkezett turistacso­port. A békemenet útja Buda­pesten keresztül Pozsonyba, majd Bécsbe vezet, ahol augusztus 6-án nemzetközi nagygyűlést tartanak, tiltako­zásul a világ békéjét fenyegető atomháborús veszély ellen. 1 ömegszerencsétlenség Franciaországban Hivatalos jelentés szerint 54 személy, köztük 48 gyerek vesz­tette életét szombaton hajnali 2 óra körül a kelet-franciaor­szági Beaune közelében tör­tént közúti tömegszerencsétlen­ség következtében. A párizs—lyoni autópályán, Párizstól 290 kilométerre dél­keletre két autóbusz — több köztük lévő személyautót össze­lapítva — egymásba rohant. A hátul haladó, azonnal lángra lobbant buszon gyermekek ül­tek, akik nyaralni igyekeztek Dél-Franciaországba. Velük együtt égett szénné nevelőta­náruk is. A további öt halott a személyautók utasai közül került ki. A mentők mintegy 20—30 sebesültet kórházba szállítottak. Tizenkét órával a Párizs— Lyon közötti autópályán tör­tént, szombat hajnali tömegsze­rencsétlenség után a francia rendőrség még nem tudta pon­tosan megjelölni a sorozatos baleset okát. Feltételezések szerint két személyautó egymásba rohant: ez váratlan fékezésre késztette az elöl haladó autóbuszt. A második busz vezetője későn reagált, s beleszaladt az első­be. A két busz közé préselő- dött hét személyautó: öt fran­cia, egy belga kocsi és egy nyugatnémet rendszámú Mer­cedes. A gyerekeket álmukban érte az ütközés, ami megnehezítet­te mentésüket a lángokba bo­rult, hátul haladó járműből. A francia történelem legsú­lyosabb közúti tragédiájáról értesülve Mitterrand köztársa­sági elnök táviratban biztosí­totta együttérzéséről az 53 ha­lott szüleit, hozzátartozóit. Az osztrák fővárosban folytatta munkáját az öregedés és az idős korúak problémáival 'foglalkozó ENSZ-tanácskozás. Képünkön: az értekezlet néhány résztvevője. Jobb szélen Szentágothai Já­nos professzor, az MTA elnöke. A Pécsi Dohánygyár CIGARETTAGYÁRTÓ ÉS CSOMAGOLÓ GÉPEK ÜZEMELTETÉSÉHEZ GÉPMESTERI MUNKAKÖRBE GÉPLAKATOSOKAT JELENTKEZÉS: Pécsi Dohánygyár Pécs, Dohány u. 2—8. DOHÁNYGYÁR Befejeződött a Japán KP kongresszusa A jövő évi választási harc minél eredményesebb megvívá­sát, valamint az atomfegyve­rek eltiltásáért, a korlátozott nukleáris háború amerikai tervei ellen folyó küzdelem további kibontakoztatását jelölte meg központi feladatként a Japán Kommunista Párt szombat este Atomiban befejeződött XVI. kongresszusa. Az ötnapos ta­nácskozás végén a küldöttek a plenáris ülésen és bizottságok­ban folytatott vita után egy­hangúlag elfogadták a kong­resszus dokumentumokat, majd megválasztották a 211 tagú Központi Bizottságot. Minthogy a KB elnöke, a ki­lencven éves Noszaka Szanzo, a nemzetközi kommunista moz­galom köztiszteletben álló alakja idős korára való tekin­tettel előzőleg bejelentette le­mondását, helyére, bővebb és aktívabb hatáskörrel, Mijamo- to Kendzsit, a KB elnökségé­nek eddigi elnökét választották meg. Noszaka a KB tisztelet­beli elnökeként tevékenykedik. A KB 45 tagú elnökségének új elnöke Fuva Tecuzo lett, aki eddig a KB titkárságát vezette. Utóda a főtitkári poszton Ka- neko Micuhiro, az eddigi fő­titkárhelyettes. A KB elnöksé­gének alelnökei: Ueda Koicsi- ro, Ebiszudani Haramacu, Sze- naga Kamedzsiro, Nisizava To- kimio és Murakami Hiromu. Heti külpolitikai összefoglaló A hét 3 kérdése 1. Milyen új fejlemények tör­téntek a libanoni válságban? Nyugat-Bejrút körül életbe lépett a nyolcadik tűzszünet, ami egyúttal — sajnos — azt is jelzi, hogy nem egészen egy hónap alatt hét tűzszünet borult fel. A nyugalom rövid óráiban folyik a mentés, túl­élők után kutatnak a romok között, temetik az áldozatokat, s próbálnak ivóvizet, kenyeret, gyógyszert szerezni, de mindez egyre nehezebb, hiszen a nyo­mós egyre erősebb, az izraeli csapatok több napos teljes blo­kádot létesítettek az ostrom­gyűrűben levő több mint fél­millió ember kiéheztetésére. A meg-megújuló katonai összecsapásokkal párhuzamo­san nagyüzem van a diplomá­ciában. A szaúd-arábiai Dzsid- dában állítólag keret-megálla­podás született az Arab Liga hattagú Libanon bizottságának ülésén: New Yorkban a Biz­tonsági Tanács egyhangú ha­tározattal szólította fel Izraelt a blokád feloldására, folyik egy francia—egyiptomi tervezet előkészítése; az amerikai el­nök különmegbízottja, Habib folytatta ingázását; s egy va­lóban tartós és igazságos ren­dezés követelése helyet kapott a Brezsnyev-Husák csúcstalál­kozóról kiadott közleményben is. Emeljük ki azt a mozzana­tot, amelyről kétségtelenül a legtöbb szó esett. Jasszer Ara­fat — amerikai képviselők előtt — rövid írásos nyilatkozatban ismerte el a palesztin kérdésre vonatkozó összes ENSZ-hatá- rozat érvényességét. Ez magá­ba foglalja a messzemenő bé­kés-tárgyalásos szándékot; Iz­rael de facto, vagyis tényleges elismerését az 1967-es határo­kon (ennél tovább, ebben a helyzetben, az izraeli elutasí­tást is figyelembe véve, aligha mehetett tovább a PFSZ elnö­ke); s természetesen azt a szándékot, hogy az ENSZ-dön- téseknek megfelelően biztosít­hassák a palesztin önrendelke­zést, független Palesztina ala­kulhasson Izrael mellett. Ellentmondásosnak tűnik eqyelőre a Dzsidáéban kiala­kított terv. A jelek szerint meg­állapodtak a PFSZ feqyveres erőinek kivonásáról Nyugat- Bejrútból. A távozókat nég^ arab állam (Szíria, Irak, Jor­dánia és Egyiptom) fogadná be. Nem tisztázott viszont, hogy marad-e palesztin fegy­veres jelenlét Libanon más vi­dékein (a Bekaa völgyben, ke­leten és Tripoliban, északon), s folytathatják-e tevékenységü­ket a PFSZ politikai intézmé­nyei a fővárosban. De ponto­san körül kel| írni a Nyugat- Bejrútba érkező nemzetközi felügyelő erők összetételét és hatáskörét, mindenekelőtt pe­dig meg kellene állapodni a menetrendben: hogyan és mi­kor menjen végbe az izraeli csapatok visszavonása. A kommentátorok sokszor használt kifejezésével élve, ne­hezen csillan fény a válság hosszú alagútjának végén. Kü­lönösen, ha számításba vesz- szük, hogy mostani tárgyalá­sok elsődleges feladata a li­banoni háború megfékezése, de megnyugtató kiutat csak egy általános közel-keleti ren­dezés biztosíthat. 2. Hogyan értékelhetjük Rea­gan sajtóértekezletét? Amikor az amerikai elnök sajtóértekezletet tartott a hé­ten, az első kérdés eqy csúcs- találkozó lehetőségére vonat­kozott. Teljesen indokoltan, hi­szen éppen Reagan volt az, aki két és fél hónapja — a békemozgalom s a tiltakozó hullám leszerelésére — amo­lyan „magasszintű összetalál­kozást" javasolt, ha Brezsnyev New York ban járna ... A ko­molytalan indítványra Moszkva komoly választ adott: október­re megfelelően előkészített szovjet—amerikai csúcsértekez­letet indítványozott. Most vi­szont Reagan szemmel látha­tólag visszalépett: elzárkózott minden időponttól; homályosan említette a csúcs céljait és minden alapot nélkülözően ar­ról szólt, hogy a Szovjetunió állítólag nem lenne érdekelte tárgyalásokban. Az elnök tehát nemigen kí­ván csúcstalálkozót, viszont sze­retné elhárítani magáról a fe­lelősséget. Taktikázásában azok a gondok is közrejátszanak, amelyek a nyugati szövetség­ben jelentkeznek a „gáz-cső”- ügylet kapcsán. A héten a nyu­gatnémet AEG-konszern beje­lentette, hogy minden amerikai fenyegetés ellenére teljesíti szerződéses kötelezettségeit, Schmidt kancellár újabb be­szédeiben ugyancsak atlanti „családi viszályt” említett, de kitartott lényegbeli álláspontja mellett; s az új angol külügy­miniszter, Pym ugyanígy nyilat­kozott Washingtonban tett vil­lámlátogatása során. A „csa­lódban” akadnak tehát prob­lémák bőven, s úgy tűnik, erő­södik egy nyugat-nyugati csúcs szükségessége, hogy kö­zelíthessék a nézeteket. (Egyébként egy tervezett szo­cialista csúcstalálkozó tervéről is szó esett a héten, a Brezs­nyev—Husák találkozóról ki­adott közleményben. A szocia­lista országok vezetőinek ma­gas szintű értekezletén a gazdasági együttműködés kér­dései kerülnének előtérbe. Ezt egyrészt megkövetelik a fejlő­dés belső szükségletei, más­részt a washingtoni szankció­sorozat, amely visszavetette a kelet—nyugati kapcolatokat.) A Reagan-sajtóértekezlet azt tanúsította, hogy nem várható változás az amerikai politika fő vonásaiban. Ez — ismerve po­litikájának fő vonásait — nem tartozik a kedvező hírek, elő-' rejelzések közé . . . 3. Miért jelentkeznek nehéz­ségek az AESZ csúcskonferen­ciája körül? A hét derekán, a líbiai fő­városban kellene megkezdőd­nie az Afrikai Egységszervezet szokásos, évi állam- és kor­mányfői értekezletének. Egyelő­re azonban minden bizonyalan. nak tűnik: a külügyminiszterek öt sikertelen nekifutással pró­bálkoztak, hogy előkészítsék az összejövetelt, de még mindig nem adták fel egy kompro­misszum kialakításának remé­nyét. A viszály közvetlen oka a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság (SZADK) AESZ- tagságának kérdése. A Polisa- rio Front által életre hívott szaharai államot eddig hu­szonheten ismerték el az ötven afrikai ország közül. A többség alapján a köztársaság a szer­vezet teljes jogú tagja lett, Marokkó és tizennyolc másik állam kivonult az AESZ-ta- nácskozásokról. (A sivatagi há­ború immár hatodik esztendeje tart Marokkó és a Polisario kö­zött.) Afrikában azonban más tö­résvonalak is jelentkeznek. Csád nevében például három küldöttség jelentkezett, tükrözve a polgárháborús állapotokat. Szomália, ahol nagy mérete­ket öltött a belső elégedetlen­ség, Etiópia ellen vádaskodik, és az Egyesült Államokhoz for­dult katonai pótsegélyekért. A huzavonákban szerepe lehet annak is. hogy a kontinens egyes nyugatbarát országai nem lelkesednek a tripoli hely­színért, s azért, hogy az AESZ soros elnöke a vendéglátó Lí­bia vezetője, Kadhafi lesz. Az AESZ tehát nehéz idősza­kot él át, pedig az egység an­nál fontosabb lenne a meg­osztó törekvésekkel szemben, mert az első számú, közös fel­adat Namibia függetlenségé­nek, s a dél-afrikai többségi uralomnak kivívása lenne. Ez pedig elképzelhetetlen haté­kony afrikai összefogás nélkül. Réti Ervin

Next

/
Oldalképek
Tartalom