Dunántúli Napló, 1982. augusztus (39. évfolyam, 209-238. szám)

1982-08-01 / 209. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXXiX. évfolyam, 209. szám 1982. augusztus 1., vasárnap Ára: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: KÖJÁL­ellenőrzések tapasztalatai (3. oldal) Vasárnapi magazin (5. oldal) « 800 000 forintot takarítot­tunk meg az engedményes tanszervásáron (Tudósítás a 3. oldalon) Szerelik a Baromfifeldolgozó és -Forgalmazó Közös Vállalat novemberben beinduló Hulladékfel­dolgozó üzemének berendezéseit. Fotó: Szokolai Novemberben indul a baromfi- hulladék-feldolgozás Importot vált ki a vérből, toliból, belsőrészből készült fehérje Izrael ' a BT felhívását Tovább tart Nyugat-Bejrút blokádja A Begin kormányzat szándékosan akadályozza a politikai megoldást Várhatóan november elején megkezdi a termelést a Péfsi Baromfifeldolgozó és -forgal­mazó Közös Vállalat hulladék­feldolgozó üzeme. Már írtunk annak idején építésének meg­kezdésiről és arról, hogy egy­általán nem volt probléma- mentes ez a jócskán elhúzódó beruházás. Az üzem terveit még 1975- ben rendelték meg, a kivitele­zés* 1978-ban indult. A 101,5 mi'liós nagyságrendű beruhá­zás építési részének kivitelező­je a Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat volt. (Az új épü­let a jelenlegi feldolgozóüzem mögött van.) Az építészeti munkák ütemével nem is volt különösebben gond, hanem, ami­kor a gépi berendezések fo­gadására már alkalmassá vált, derült ki, hogy az olasz DEVI- TA cég, amely a technológiát szállítja, különböző okok miatt nem tudott eleget tenni szál­lítási határidőknek és Így jócs­kán e'húzódott az üzemeltetés kezdésének az ideje. Végül is a sok várakozás után a november elejére terve­zett kezdéshez minden remény megvan, hiszen a gépek leg­többje végre megérkezett, sőt már helyükön fölállítva, jórészt minden alkatrész összeszerelve áll. Mint mondták, a készült­ségi fok 95 százalék. A hulladékfeldolgozóra pe­dig már nagy szükség van. Ugyanis naponta 10 vagon ba­romfi érkezik, és el lehet kép­zelni, milyen nagy mennyiségű vér, toll,-belsőség gyűlik össze fedolgpzásuk során. Most még — az új üzem beindulásáig — o solti mellékterméküzem jön naponta szállítókocsival és'vi­szi el a hulladékot. A baromfifeldolgozó üzem­hez kapcsolódó hulladékfeldol­gozó korszerűen oldja meg a melléktermék átalakítását. Köz­vetlenül jut a berendezésekbe csőrendszereken keresztül a vér és toll és külön a belsőség. A technológiai folyamatokon ke­resztül alakul át magas fehér­jetartalmú vér_ és toll-lisztté, il­letve a belsőség húslisztté. Ez utóbbinak mellékterméke az ipari zsír, amit különböző vegy­szerek készítésénél vegyiművek használnak majd fel. Az egész folyamat zárt rend­szerben történik. Angol büzte- lenítő berendezés gondoskodik, hogy ne kerüljön ki bűzös le­vegő — vegyszeres folyadéko­kon keresztül „mossák át” a levegőt — és korszerű víztisztí­tó biztosítja, hogy a vizet tisz­tán, szennyeződés nélkül kap­ják vissza, ami aztán újra fel­használásra lesz alkalmas. Alapfeltétel, hocy bár gyorsan bomló anyagokról van szó, sec víz, sem bűz, sem egyéb nem szennyezheti a környezetet. Az alig 30—40 évvel ezelőtt is még eldobott baromfibélből és -toliból az új huiladékfel- dolgozó magas fehérjetartalmú állati takarmányt készít. Ezzel jelentős fehérjeimportot lehet kiváltani, ami az országnak devizamegtakarítást jelent. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság gépesített brigád­jai a Tisza alacsony vízállását kihasználva több helyen az ár- vízvédelmi biztonságot fokozó fenntartási műveleteken és új beruházásokon dolgoznak. Szol­nokon a folyó bal portján foly­tatják a korábban megkezdett mederrendezést, terméskövek­kel háromszáz méteres folyó­szakaszon erősítik meg a par­— Viszonylagos nyugalom uralkodik Bejrutban a péntek esti tűzszünet bejelentése óta — közölték egybehangzóan a hírügynökségek. A péntek dél­utáni heves izraeli tüzérségi és légitámadások után a jelek szerint — a Bejrutot ostrom­gyűrű alatt tartó izraeli erők és a palesztin harcosok elszórt lövöldözéseitől eltekintve — a felek egyelőre betartják az újabb, Libanon izraeli invázió­ja óta immár a nyolcadik tűz­szünetet. Egy izraeli katonai, szóvivő pénteken este megerő­sítette, hogy az izraeli harci gépek és naszádok visszatértek bázisaikra. A diplomáciai fejlemények alapján azonban nem vehető bizonyosra, hogy az elmúlt há­rom nap alatt kétszer megújí­tott fegyvernyugvás ezúttal tar­tós marad. Izrael visszautasí­totta a Biztonsági Tanács fel­hívását a libanoni főváros blo­kádjának megszüntetésére, va­lamint Nyugat-Bejrút áram- és vízellátásának helyreállítására. Az izraeli külügyminisztérium szóvivője szerint Tel-Aviv fenn­tartásokkal viseltetik az Arab Ligának a palesztin harcosok távozására vonatkozó tervével szemben, és nem teljesíti a PFSZ kérését, hogy katonai tot és a mederfeneket. Nyolc­ezer tonna kővel biztosítják a papírgyári szennyvíz-bevezetés sodorvonalát, s háromezer ton­na követ helyeznek el a felszí­ni vízmű védelmére. A martfűi Tisza Cipőgyár térségében, amelyet gyakran veszélyeztet a Tisza áradása, helyreállítják az elmosott partokat és olyan vé- ledmi művet építenek ki, amely garantálja a nagyüzem és az egész nagyközség biztonságát. egységeit távolítsa el a Bejrú­tot Damaszkusszal összekötő útvonaltól. Mint ismeretes, az elképzelések szerint a Bejrut­ban állomásozó mintegy hat­ezer palesztin harcos Szírián keresztül távozna több arab országba. Mint már jelentettük, Kamal Hosszan Ali egyiptomi külügy­miniszter, aki Washingtonban tárgyalt Ronald Reagan elnök­kel és George Schultz külügy­miniszterrel, üdvözölte a Bejrút elhagyásáról szóló palesztin döntést és felszólította Izraelt, hogy tegyen megfelelő ellen­szolgáltatást. Az egyiptomi diplomácia vezetője — megfi­gyelők szerint — anélkül feje­zi be amerikai látogatását és utazik tovább Párizsba, hogy a legcsekélyebb garanciát kapta volna Reagan elnöktől a palesztin mozgalom politikai jövőjét, a palesztinok önren­delkezési jogát illetően. Jordánia hajlandó befogad­ni mintegy 800—2000 palesztin harcost — közölte McCIoskey szenátor, aki ammani látoga­tása befejeztével Szaúd-Ará- biába érkezett. Az amerikai kongresszusi küldöttség Dzsid- dában a hatpontos arab ter­vezet részleteit vitatja meg a szaúdi vezetőkkel. Bejrúti politikai körökben mindinkább az a meggyőződés alakul ki, hogy Izrael szándé­kosan akadályozza a nyugat­bejrúti válság politikai megol­dását, mert a palesztin veze­tők és gerillák békés eltávozá­sa megfosztaná Begin kormá­nyát a katonai győzelem „di­csőségétől”. Ez a felismerés késztette arra Jasszer Arafatot, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet vb-elnökét, hogy uta­sítást adjon a palesztin ellen­állás és a libanoni baloldal fegyveres alakulatainak védel­mi vonalaik megerősítésére. Arafat egyidejűleg újabb üze­netet intézett a szovjet, a ku­bai és a francia államfőhöz, valamint az ENSZ főtitkárához. Az egymilliomodik tonna szén Márkushegyről Felszínre küldték az egymil­liomodik tonna szenet az Oroszlányi Szénbányák mór- kushegyi aknájából, ahol a múlt év áprilisában a terve­zettnél hat hónappal korábban kezdtek meg a termelést. Az egymillió tonna szén ki­aknázása a bánya egész kol­lektívájának rendkívüli erőfe­szítésébe került, hiszen az ak­na bővítése, építése közben kell megteremteni a zavartalan széntermelés feltételeit. Az ed­dig kitermelt fűtőanyaghoz nem kevesebb, mint tíz és fél kilométer, úgynevezett előkészí­tő vágatot hajtottak ki. Ennek a vágatrendszernek majdnem felét Szabó Lajos brigádja épí­tette. A brigád Hapi húszmé­teres előrehaladási sebességgel iparági csúcsot állított fel. Ifjúsági napok Szegeden A szegedi ifjúsági napok második napján, szombaton több mint harminc kulturá­lis és szórakoztató program kö­zött választhatott a sok ezer Szegedre látogató fiatal. A Széchenyi téren meghívott nép­művészek részvételével meg­nyílt a kétnapos népművészeti vásár. Az árusítósátrak szom­szédságában lévő szabadtéri színpadon a szegedi, a békés­csabai Balassi, a vaskúti né­met, a szabadszállási, valamint a szabadkai Mladost néptánc­együttes két és fél órás folk­lórműsort adott, majd ugyanitt egész napos táncház kezdődött. Az újszegedi színpadon, a művelődési házakban, az ifjú­sági klubokban könnyűzenei műsorok, disco, kabaréprogra­mok, politikai dalműsorok vár­ták a fiatalokat. A nap programja a szegedi KISZ-szervezetek Tisza-partí karneváli felvonulásával, vidám utcabállal fejeződött be. Világcsúcs az autómodellező Európa-bajnokságon Az MHSZ Ércbányász új- mecsekaljai modellezöpályá- ján szombaton reggel az el­ső futamokkal elkezdődött a XXXI. sebességi autómodel- lezö Európa-bajnokság. A magyarok kitünően kezdtek, a négy kategória közül ket­tőben válogatottjaink vezet­nek. Az 1,5 köbcentis kate­góriában Szepes Attila szen­zációs világcsúcsot ért el, míg az 5 köbcentis kategó­riában Rúzsa József az aranyérem várományosa. Az első futamokban elért ered­mények igazolták, hogy való­ban a kontinens legjobb au. tgmodellezöit láthatja a pé­csi közönség. Az egyes futa­mokat egyébként nagy érdek­lődés mellett bonyolították le, az első starttól az utolsóig zsúfolt volt a lelátó. Az -ösz- szetett pontversenyben Ma­gyarország válogatottja ve­zet. (Részletes tudósítás oldalon.) 8. Lidia Malik Münchenből felkészíti a gépét a startra. Fotó: Erb János S. Zs. Mederrendezések, gáterősítések a Tiszán

Next

/
Oldalképek
Tartalom