Dunántúli Napló, 1982. június (39. évfolyam, 148-177. szám)

1982-06-23 / 170. szám

1982. június 23., szerda Dunántúli napló 5 Charles Dehbasch professzor „Aix’-hői A francia vendég hosszasan be­szélgetett dr. Földvári Józsefiéi, a Tudományegyetem rektorával, s abban állapodtak meg, hogy kölcsönösen megvizsgálják: mi­lyen módon jöhetne létre a leghamarabb a két egyetem kö­zötti közvetlen kapcsolat. Ha ez megvalósulna, oktatók és esetleg hallgatók cseréje mel­lett francia lektort is kaphatna a pécsi egyetem tanárképző ka­ra. S nem utolsósorban újabb ablak nyílna a világra Bara­nyából­H. J. Ha egy magyar Dél-Francia- országba látogat, aligha illik elkerülnie Aix-en-Provence-ot — a helybeliek röviden csak „Aix"- nek becézik -, ahol számos ne­vezetesség mellett Victor Vasa­rely múzeuma található. Pécsett nem kell a mestert bemutatni, szülőföldjén sokkal inkább a vele kapcsolatos újabb hírekre, mint múltjára kíváncsiak az em­berek­A legutóbb Charles Debbasch professzor hozott hírt róla. Va­sarely őt bízta meg alapítvá­nyának elnöki teendőivel, s eb­ben a minőségében járt a hét elején Pécsett. Tudni kell, hogy Victor Vasarely a francia állam­nak adományozta életművét, és Debbasch professzor most kül- és belföldön a művész mun­kásságát tanulmányozza. A pá­rizsi magyar nagykövetségen hívták fel a figyelmét arra, hogy Vasarely szülővárosában a mes­ternek külön múzeuma van, amelynek anyagát a hetvenes évek közepén ajándékozta Pécs­nek. Debbasch professzor igen elismerően nyilatkozott a mú­zeumról, véleménye szerint tö­kéletes keresztmetszetét adja Vasgrely munkásságának, s kü­lön értéke, hogy Claire Vasa­rely alkotásaiból is bemutat né­hányat. A negyvenhat éves profesz- szor, aki még ennyi idősnek sem néz ki, már eddig is szép karrierrel dicsekedhet. Az aix- en-provence-i egyetemen szer­zett jogi diplomát, és állam- igazgatási, valamint államjogi tudományos munkát folytatott. Mintegy húsz könyvet írt külön­böző témákból, egyebek között a rádió és televízió jogi kérdé­seiről. Négy évig volt a tizenhat karú aix-i egyetem jogi fakul­tásának dékánja, majd öt évig az egyetem rektora- (Náluk ezt elnöki funkciónak hívják). Ezzel párhuzamosan a jogi karok dé­káni tanácsának vezetőjeként is működött, s így került sor arra, hogy amikor Valéry Gis- card d’Estaing elnök felsőokta­tási tanácsadót keresett, Deb­basch professzorra esett a vá­lasztás. Három évet töltött az Élysée-palotában, erről utóbb könyvet írt „A leleplezett Ély- sée” címmel. A Vasarely-ala- pítvány elnöki tisztét két éve tölti be, de emellett tovább ta­nít az egyetemen. Charles Debbasch pécsi lá­togatásának van azonban egy másik, az előbbieknél fonto­sabb apropója: az aix-i és a pécsi Janus Pannonius Tudo­mányegyetem közötti kapcsolat- felvétel lehetőségéről van szó. Nyulák futószalagon Augusztusban Orfűn is Kertmozik Késői kezdés ide, futó zápor oda, egy bizonyos: a kertmozik népszerűek. Több látogatót von­zanak, mint a fedett mozik, de nemcsak azért, mert általában "könnyű, szórakoztató filmeket játszanak. A Baranya megyei Moziüzemi Vállalat is kedvező adatokkal rendelkezik kertmozijairól, me­lyek száma egyébként sokkalta több, mint amennyiről a nagy- közönség tud. A jegyválfó kö­zönség ismeri a pécsi Park, Ko­marov és kertvárosi kertmozit, pedig működik egy a Helyőr­ségi Művelődési Otthon udvarán is, nyilvános jelleggel, s közben még fogyasztani is lehet. A me­gyében Mohácson, Mózaszász- váron és Sellyén létezik kert­mozi, ez az utóbbi kettő gasztro- moziként is funkcionál — tehát egyúttal vacsorázni is lehet. A pécsi Pannónia szállodában működő gasztromozi is szabad ég alá költözött: a nyáron a Hotel Minaret udvarán lehet filmnézéssel egybekötni a va­csorázást. A moziüzemi vállalat további nyári — részben szabadtéri — vetítései azonban speciális igé­nyeket elégítenek ki. Felkeresik a nyári ifjúsági munkatáboro­kat- A csillagok háborúja éppen úgy szerepel a műsoron, mint a Mephisto. Idén nyolc helyen — Boly, Sátorhely, Békáspuszta, Bár, Sziebertpuszta, Károlyma- jor, Gréczpuszta és Szilágypusz­ta — van tábori mozi. Ugyancsak heti rendszeres­séggel tartanak vetítést Orfűn, a komlói jórásj úttörőtábor és a sikondai úttörőtábor lakóinak, s felkeresik a pécsi napközis táborokat is. A moziüzemi vál­lalat három vándorgépe rend­szeresen járja a pécsi és a vi­déki városi óvodákat'is: június­ban Pécsett például 38 óvodá­ban tartottak, s tartanak még előadást. Az egyórás összeállí­tásokban mesefijmek kerülnek a gyerekek elé. Hetente kétszer az orfűi sporttábor lakói is lát­hatnak mozielőadást. Tervezte a vállalat, hogy idén az orfűi nyaralóvendégeknek is létesít kertmozit a kemping te­rületén. Az a rész azonban, ahol a kertmozi lesz, még nem készült el — az építők ígérete szerint augusztusban rendelke­zésre áll majd. Augusztustól te­hát Orfűn is lesz a nagyközön­ség számára kertmozi. Variálható ifjúsági bútorok Hetvehelyről A hetvehelyi termelőszö­vetkezet asztalosüzeme új bútorcsaládot hozott piacra ifjúsági bútorként Pinoccio néven. Az első négy garni­túrát, ami öt elemből áll, és három színben vásárolható, a Konzum-Expo hozza forga­lomba 15 000 forintos érték­ben. A bútorcsalád érdekes­sége az, hogy elemenként is megvásárolható. Fotó: Erb János A rozsdamentes futószalagon egyenletes ütemben sorolnak a nyúzott, bontott nyulak. A mér­legelés után fürge kezű asszo­nyok fektetik őket a vízhatlan papírral bélelt műanyag ládák­ba, a ládát átkötik, s odakint az ajtó előtt már indulásra készen áll az olasz kamion ,.. Délelőttönként még az előző napi vágás nyulait csomagolják az asszonyok, míg a feldolgozó udvarára egymás után érkeznek az élő nyulakkal telt teherautók. Délben indul a műszak, ekkor kezdődik a vágás .. • Kábítás, késszúrás, véreztetés, s egy te­kintettel arrébb már a bőrükből is kibújtatták a nyulakat. Újabb mozdulat és a belsőség is kibo­rul. Közben még egy féltucatnyi apró művelet a függőláncon haladó nyulak mindegyikével: itt a lábukat vágják, amott a májukat osztályozzák. Ami szab­vány szerinti az marad, ami nem, az megy a kőbányai gyógyszergyárnak alapanyag­ként. Három perc alatt kényel­mesen körbesétáljuk a vágás helyiségeit, következik a hűtő­tér és már itt is vagyunk megint a csomagolóban. A vaskúti Bácska Termelőszö­vetkezet bajai nyúlfeldolgozója 1976-ban épült. Naponta átlag 10—15 ezer nyulat vágnak itt, de akadt már olyan napjuk is, amikor 22 ezer darabot küldtek a hűtőtérbe. A nagyrészt Bács, Csöng rád, Tolna megyéből, de Baranyából is érkező nyulak alsó súlyhatára 2,30 kg. A zömmel Olaszország­ba, Franciaországba, Ausztriába távozó nyulak jó pénzt hoznak a termelőszövetkezetnek. A bőrü­ket szárítás és osztályozás után részben külföldi, részben ha­zai feldolgozók üzemeiben hasz­nosítják. Űj kiadványok a Hungaroton hanglemezhetére Latinovits Schiller-drámában Latinovits Zoltán hat éve halott, de sikere nemcsak maradandó, hanem még to­vább nő. Korunk egyik leg­népszerűbb művelődési eszkö­zének, a hanglemezneik kö­szönhető ez a továbbélés. Tegnap, a Hungaroton hanglemezhetek idei tájé­koztatóját rendezték meg Pé­csett, s a nagy sikerű két ko­rábbi Latinovits-lemez, az Ady és a József Attila verseket tartalmazó korongok után most Schiller: Ármány és szerelem című teljes drámájá­nak megjelenését is bejelen­tették. Két, már elhunyt nagy magyar színész alakítja a hí­res dráma szerelmespárját: Dómján Edit és Latinovits Zoltán. Az utóbbi években egyébként a lemezkiadás 30 százaléka irodalmi művet ad közkézre. Erről és természetesen az új zenei kiadványokról adott tanufmányszinvonalú tájékoz­tatást Oldal Gábor tegnap hanglemezkereskedőknek, ze­nei szakembereknek, zenera­jongóknak. Néhány érdekesség a szep­temberi Hungaroton hangle­mezhetek kiadványaiból: Ver­di: Ernani című teljes ope­rája, Elvira szerepében Sass Szilviával, „de Silva" szere­pében pedig a pécsi Kováts Kolossal, Chopin 24 prelűdjét Ránki Dezső zongorázza, Gregor József híres opera­áriákat énekel németül és olaszul. Pécsi utcák — híres emberek (A Könyök utca) Somlyó Zoltán nevét alig — alig? az alignál is kevesebb- szer — halljuk emlegetni, hol­ott nekünk pécsieknek különö­sen okunk van rá, hogy ismer­jük, becsüljük, születésének századik évfordulóján meg ép­pen illő is, hogy legalább né­hány szóval meg is emlékez­zünk róla. Somlyó Zoltán Zala megyé­ben, a kis Alsódomború nevű falucskában 1882. június 22- én látta meg a napvilágot Nagykanizsán érettségizett, s bizonyára már ekkor kezébe ke­rülhetett — hiszen tizenhat év­vel előbb jelent meg — Ver- Jaine híressé vált verskötete: „Az átkozott költő". Verlaine meghatározó élményt jelentett számára, még életstílusában is hasonlított rá: ő is eljátszotta a nyárspolgári képzeletnek azt a szerepét, amelyet a züllött bohémia jelentett. Újságíró lett, Fiúméban, Nagyváradon, Sze­geden, Pécsett, Szabadkán és Budapesten égette magát és világított. A Tanácsköztársaság idején egyik forradalmi versét indulóként is énekelték. Az el­lenforradalmi években természe­tesen a társadalomból kirekesz­tették. Akinek verseiben addig is leginkább a magány fájdal­ma szólalt meg, a csalódott­ságnak és reménytelenségnek e korszakában vergődése csak fokozódott. Tehetségét a meg­élhetés mindennapi gondjai őrölték fel. Főként műfordítá­sokból tengette életét. így érte a halál 55 éves korában, 1937- ben. Jelentős költő voltát jelzi az is, hogy a Magyar Irodalmi Lexikon tizenöt művének még a címlapját is bemutatja, s ar­cáról három fényképet és két rajzot is közöl. Somlyó Zoltán életének pécsi szakaszában —■ mivel a város két napilapja közül a „Dunán­túl" csak katolikusokat alkalma­zott — bizonyos, hogy a libe­rális polgári „Pécsi Napló” munkatársa volt. Ekkor, 1911- ben, 29 éves korában itt, Pé­csett írta életének talán egyik legmegragadóbb versét, melyet q is „Az átkozott költő” címet viselő kötetében adott közre. A versben látjuk a költőt, amint éjszakai „tördelő-szerkesztői” munkájából, a Munkácsy Mi­hály utcai redakcióbái — a ka­pu fölött Gutenberg mellszobra, s kőbe vésve: Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdái Részvény Társa­ság — elindult némi kitérővel, valami éjjeli mulatót útba ejtve elindult hazafélé, az Irányi Dá­niel térből a Katalin utcába kanyarodó, s ezért a könyök alakjáról elnevezett ódon kis utcácskában lévő lakásába. E szegényes, békésen alvó kis családi házak szorításának fáj­dalmában gyöngyözött ki „A szűk Könyök-uccán . ..” című verse, ez a kétségbeesett, me­rengő sóhajokkal teli elégia: „A szűk Könyök-uccán haza­megyek, —• most hajnali három óra. — Békevirágok e szürke kövek — és béke a hajnali ég. — Züllenem, hullanom rendelte­tett és lehull, aki arravaló. — Keresztények űztek, csúfoltak zsidók. — És a nők se szerez­tek nekem semmi jót — Eldob­tak, mint az odvas diót. — Húsz évvel szerettem, húsz év­vel vakon, — ma sápadt és zord halovány alakom — Nincs éj­jelem, nincs és nappalom sincs, — csak a hajnali ég, csak e kék ...” Ez egyetlen hitelesen pécsi ihletésű versében az el­veszett ifjúság, az elveszett pa­radicsom utáni vágy összefo­nódik a szenvedélyesen keresett életcél vágyával. A költő érzi: minden elsüllyedt sivatag végén van még egy legutolsó az­után ... És merre mutat ez? Rimbaud-tól tudja, hogy csak egyfelé: changer la vie. De a változtatás roppant intellektu­ális erőfeszítést jelent, hiszen a világot, a helyzetet kell meg­változtatni. Ahogy Somlyó Zoltán nevén túlmegyünk, az már jelen és jövő. Életének végére felkiáltó­jelet tett a szörnyű és sok min­dent leálcázó második világhá­ború előszele Harcos Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom