Dunántúli Napló, 1982. április (39. évfolyam, 90-117. szám)

1982-04-01 / 90. szám

2 Dunántúli napló 1982. április 1., csütörtök Faluvégi Lajos brazíliai látogatásáról NAGYVILÁGBAN Prágában tanácskoznak a szocialista országok kommunista* és munkáspártjai központi bizottsági titkárai. Képünkön: az esz* mecserén részt vevő magyar küldöttséget Németh Károly, az MSZMP PB tagja, a KB titkára vezette. A Brazil Szövetségi Köztársa­ság kormányának meghívására Faluvégi Lajos, a Magyar Nép- köztársaság miniszterelnökének helyettese kormányküldöttség élén 1982. március 28—30. kö­zött hivatalos látogatást tett Brazíliában. A magyar miniszterelnök-he­lyettes megbeszéléseket folyta­tott Antonio Aureliano Chaves de Mendonca-val, a Brazil Szövetségi Köztársaság alelnö- kével a két ország kapcsola­tairól és a nemzetközi feszült­ség csökkentésének lehetősé­geiről. A tárgyalásokon meg­fogalmazódott az, hogy támo­gatni kell a fejlődő országok­nak az igazságos nemzetközi gazdasági rend kialakítására irányuló törekvését. Faluvégi Lajos tárgyalásokat folytatott a brazil kormány több tagjával is, köztük a meg­bízott külügyminiszterrel. A magyar küldöttség tagjai közül Rabi Béla iparügyi ál­lamtitkár, Garai Róbert kül­ügyminiszter-helyettes és Herk­Hanoi Szerdán befejezte munkáját a Vietnami Kommunista Párt V. kongresszusa. Az új KB ismét Le Duant választotta meg a párt főtitkárának és jelentős változásokat hajtott végre a párt vezető testületéiben. A zárónapon Tran Guynh, a Központi Bizottság tagja ismer­tette a határozat-tervezeteket, amelyekben indítványozták, hogy a következő évek társa­dalmi-gazdasági fejlődése alapjául fogadják el az álta­lános politikai beszámolóban, az 1981—85-re szóló népgazda­sági terv tervezetében, a párt­építésről és a szervezeti sza­bályzat módosításáról előter­jesztett központi bizottsági be­számolóban foglaltakat. A kül­Széles körű leszerelési ta­nácskozás kezdődött szerdán Genfben. A Nemzetek Palotájá­ban dr. Philip Potternak, az Egyházak Vilógtanácsa főtitká­rának elnökletével megnyílt konferencián több mint kétszáz nemzeti — nem kormányzati — szervezet képviselői vesznek részt azzal a céllal, hogy ráirá­nyítsák a nemzetközi közvéle­mény figyelmét az ENSZ-köz- gyülés júniusban New Yorkban sorra kerülő második rendkí­vüli leszerelési ülésszakának munkájára. A tanácskozás munkájában Beréiyi Dénes akadémikus ve­ner Ottó külkereskedelmi mi­niszterhelyettes is több tárgya­lást folytatott vendéglátóival. A. jó légkörben lefolytatott tár­gyalásokon áttekintették a két­oldalú gazdasági és kereske­delmi kapcsolatok helyzetét és azok fejlesztésének kilátásait. A látogatás alkalmával a magyar—brazil vegyesbizottság elnökei között levélváltásra ke­rül sor, mely célul tűzi ki ösz- szesen 580 millió US dollár ér­tékben, egymáshoz kapcsolódó kereskedelmi adásvételi ügyle­tek három éven belül történő lebonyolítását. A felek megállapították, hogy a két ország hagyományos ter­mékszállításai mellett lehető­ség van a gazdasági együttmű­ködés bővítésére, különösen a következő területeken: magyar részről agráripari termelési rendszerek, távközlési berende­zések és nukleáris kutatómű­szerek; brazil részről elektroni­kus komponensek, távközlési berendezések és fogyasztási cikkek szállítására. döttek egyhangúlag igennel szavaztak, határozattá emelve a tervezeteket. Szerda délután a hanoi sportstadionban' nagygyűlést tartottak a kongresszus tiszte­letére. * A Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága szerdán Hanoiban .fogadást adott a VKP V. kongresszusán részt vett külföldi küldöttségek tiszteleté­re, amelyen Le Duan, a VKP KB főtitkára üdvözölte a vendége­ket. A meghívottak nevében Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB PB tagja, a KB titkára, a szovjet delegáció vezetője köszöntötte a vietnami kommunistákat V. pártkongresszusuk eredményes befejezése alkalmából. zetésével részt vesz az Országos Béketanács küldöttsége is. A konferencia elnöke, dr. Philip Potter referátumában részletesen foglalkozott a köz­vélemény szerepével és felelős­ségével. Rámutatott, hogy a hírközlés mai fejlettsége mellett a világ közvéleménye úgyszól­ván mindenről értesül, csak­hogy a fegyverkezésben érde­kelt körök nagymértékben ma­nipulálják a valós helyzetről szóló híreket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a világ közvéleményének hatékonyabb mozgósításával nyomást kell gyakorolni a kor­mányokra a fegyverkezési ver­seny visszaszorítása érdekében. MSZMP" küldöttség Srí Lankában Az MSZMP küldöttsége, amely Várkonyi Péternek, a Központi Bizottság tagjának vezetésével részt vett az Indiai Kommunista Párt XII. kongresszusán, Delhi­ből továbbutazott a Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köz­társaságba, ahol a Sri Lanka-i Kommunista Pórt meghívásának tesz eleget. • + NEW YORK: Kirkpatrick amerikai ENSZ-nagykövet kije­lentette, hogy az Egyesült Ál­lamok kész megvétózni minden olyan határozati javaslatot a Biztonsági Tanácsban, amely elfogadná Nicaragua panaszát egy készülő amerikai beavatko­zásról. A tanács esti ülése után Kirkpatrick ugyanakkor azt mondta, hogy szerinte mégsem lesz szükség a vétóra, mert egy ilyen javaslat nem találna elég támogatót. Pana­mai és nicaraguai források szerint Nicaragua és az el nem kötelezett országok várhatóan ma terjesztik elő határozati ja­vaslatukat. A BT tegnap a ko­ra esti órákban folytatta a vitát a nicaraguai panaszról. + BONN: A holland—nyu­gatnémet határ mentén, az NSZK-beli Geilenkirchen köze­lében, Teverenben szerdán fel­avatták a NATO új támaszpont­ját, ahol a légi előrejelző és felderítő berendezéssel (AWACS) felszerelt repülőgé­pek állomásoznak. A NATO az első AWACS-gépet jan. 22-én kapta meg, s február 24-én ál­lították hadrendbe. Fő célja a szocialista országok elleni lé­gifelderítés. Az Észok-atlanti Szövetség 1985-ig öszsesen 18 rcdarrepülőgépet kap. + PÁRIZS: A szakértői vizs­gálat szerint merénylet okozta a Párizs-Toulouse között közle­kedő „Capitol" expresszen tör­tént robbanást. Mint jelentet­tük, a robbanás öt embert megölt, 27 utast pedig megse­besített. A hivatalos vizsgálat megállapította, hogy nagyere­jű plasztik-bombát helyeztek el a szerelvény második kocsijá­ban. A szakértők kizárják annak lehetőségét, hogy véletlen bal­eset lett volna a robbanás. Az egyik előzetes feltételezés ugyanis arra alapult, hogy is­meretlen személyek titokban robbanóanyagot szállítottak volna a vonaton. „A terroristák meglehetősen tapasztaltak az ilyen kérdésekben. Ha robbanó­szerkezetet szállítanak, mindig gondosan külön csomagolják a robbanóanyagot és a detoná- tort" — mondják a szakértők. Carrington Izraelben Kedden este — csaknem há­roméves hivatali ténykedése so­rán első ízben — hivatalos lá­togatásra Izraelbe érkezett Lord Carrington brit külügyminiszter. Huszonnégy órával korábban Londonban még többen úgy találták, helyes volna, ha a megszállt Ciszjordániában ki­alakult helyzet miatt a minisz­ter lemondaná útját — ő azon­ban kitartott mellette. Egyik helyettese, Lord Tref- garne hétfőn a felsőházban az­zal indokolta a változatlan uta­zási szándékot, hogy a jelenlegi helyzetben „életbevágó dolog" Izraelt jobb belátásra bírni, vagy legalábbis erre kísérletet tenni. • •♦■ VARSÓ: A lengyel mező- gazdaság 1985-ig szóló fejlesz­tési programját még az idei év első felében együttes ülésen vitatjq meg a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsá­ga és az Egyesült Parasztpárt országos bizottsága, ezután a program a szejm elé kerül — közölte Roman Malinowski, a Parasztpárt elnöke az Egyesült Parasztpárt országos bizottsá­gának szerdai plenáris ülésén. Hangsúlyozta, hogy pártja a LEMP-pel és a Demokrata Párt­tal összhangban a konfliktusok politikai megoldásának híve. A teljes ülésen részt vett és fel­szólalt Wojciech Jaruzelski had­seregtábornok, a LEMP KB első titkára, a Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsának elnöke, miniszterelnök is. + MOSZKVA: Szovjet tudó­sok a szerves vegyiiletek fontos alkotóelemét, szenet fedeztek fel a világűrben — jelentette a Trud című moszkvai lap. Az Ukrán Tudományos Akadémia Rádiófizikai és Elektronikai In­tézet két munkatársa a Harkov­ban működő hatalmas rádióte­leszkóp segítségével a Cassio­peia csillagkép körzetét kutat­ta, amikor a 20—30 megaherzes hullámsávban egy csillagközi szénfelhőtől származó rádiójele­ket sikerült regisztrálnia. A lei­fedezés nyomán újult erővel in­dulnak meg a kutatások. + TUNISZ: Az Arab Liga a palesztin ellenállásnak nyújtan­dó „sürgős anyagi, politikai és erkölcsi" támogatásról döntött. Egyebek között ezt tartalmazza a kedden este véget ért rend­kívüli külügyminiszteri értekez­leten elfogadott határozat. Az Arab Liga egyúttal felszólítot­ta tagállamait hogy hárítsák el az akadályokat a Palesztinái Felszabadítási Szervezet Izrael elleni katonai akciói elől. A ta­nácskozáson az arab külügymi­niszterek elítélték a megszállt területeken folytatott elnyomó izraeli politikát és bírálták az Egyesült Államokat a Tel Aviv- nak nyújtott támogatás miatt. Szolidaritás Salvadorral Hazaérkezett a Magyar Szo­lidaritási Bizottság küldöttsége, amely március 26—28-a között Mexikóvárosban részt vett a salvadori nép melletti szolida­ritás jegyében rendezett nem­zetközi ^árumon Az értekezle­ten 28 országból mintegy 85 különböző politikai párt, szerve-« zet és mozgalom képviselője nyilvánította ki szolidaritását a salvadori nép — a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front és a Forradalmi Demok­ratikus Front vezette — hősies harcával, amelyet az oligarchia és a nemzetközi imperializmus ellen, a nemzeti függetlensé­gért, az emberi jogokért és a társadalmi „haladásért folytat. A salvadori ‘nép törekvései­nek támogatására, valamint az amerikai militarista körök és latin-amerikai szövetségeseik beavatkozási kísérleteinek el­hárítására létrehozták a salva­dori néppel vállalt Szolidaritá­si Vilógfrontot és a front mexi­kóvárosi székhelyű állandó iro­dáját, amelynek fő feladata a fórumon elfogadott akcióprog­ram nemzetközi összehangolása. • + GUATEMALAVÁROS: Efra­in Rios Montt tábornok, a múlt héten államcsíny révén Guate­malában hatalomra került junta leje kedden kinevezte az ország új kormányának tagjait. A tes­tület vegyes összetételű: helyet kaptak benne mind katonák, mind pedig polgári személyek. Az Egyesült Államok kedden el­ismerte az új guatemalai kor­mányt. LAPZÁRTA Megkezdődött a sakkvilágbaj­noki zónaverseny pótkörmérkő- zésének második félideje. A ne­gyedik fordulóban a két magyar és a két külföldi sakkozó egy­más ellen játszott és mindkét játszma döntetlennel fejeződött be a következő párosításban: Pintér—Lukács és Gheorghiu (román)—Sznapik (lengyel). A verseny állása: Pintér 2.5, Ghe­orghiu és Sznapik 2-2, Lukács 1.5 pont. Az Apró Antalnak, az or­szággyűlés elnökének vezeté­sével Olaszországban tartóz­kodó magyar parlamenti kül­döttség szerdán a külügymi­nisztériumban tett látogatást, ahol Bruno Corti államtitkár fogadta a vendégeket. Parla­menti delegációnk római prog­ramjának zárónapján megte­kintette a Vatikáni Múzeumot, valamint a Szent Péter bazi­likában lévő magyar kápolnát. Dr. Szita János, a Magyar Nép- köztársaság római nagykövete szerdán este fogadást adott a delegáció tiszteletére. Apró An­tal, az országgyűlés elnöke a magyar parlamenti küldöttség római megbeszélésének befe­jezéseként nyilatkozatot adott az MTI tudósítójának. A ma­gyar országgyűlés küldöttsége az olasz képviselőhöz meghívá­sára érkezett Olaszországba — mondta. Nagyon hasznos meg­beszéléseket folytattunk az olasz fővárosban. Találkoztunk Amintore Fanfanival, a szená­tus elnökével, aki Pertini elnök távollétében a köztársasági elnö­ki teendőket is ellátja. Jártunka szenátusban, ahol Tommaso Morlino szenátor, ügyvezető el­nökkel folytattunk megbeszé­lést, és alkalmunk volt eszme­cserét folytatni Giovanni Spa- dolini miniszterelnökkel is. Mindezekről a megbeszélések­ről azt lehet összefoglalóan el­mondani, hogy minden tár- 'gyaló partnerünk kifejezte: fon­tosnak tartja az országaink kö­zötti gazdasági és politikai kapcsolatokat is. ÉRTESÍTJÜK PÉCS VÁROS LAKOSSÁGÁT, hogy megnyitjuk új iparcikkboltunkat valamint felvevőhelyünket SIKLÓSI VÁROSRÉSZ, PÉCS, SAROHIN TÁBORNOK U. 67—69. SZ. ALATT. NYITÁS: 1982. április ^-án 12 órakor. Széles áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat és beadó ügyfeleinket. MEGKÖZELÍTHETŐ az 1, — 16, — 29, — 47-es autóbusszal BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT. A katonai hatalomátvétel, 1976 óta a legnagyobb kormányelle­nes tüntetésekre került sor az argentin fővárosban. Képünkön; a Buenos Aires-i rendőrség elvezet egy tiltakozó fotóriportert, aki az összecsapásokról akart felvételeket készíteni. Ön talán még nem tudja, hogy Iparcikküzletünkben különféle tartós fogyasztási cikkekkel, műszaki, híradástechnikai és hőelektromos készülékekkel állunk rendelkezésére! ÜZLETÜNKBEN minta utáni értékesítést is folytatunk! KÉRJEN FELVILÁGOSÍTÁST, KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE! KERESKEDELMI VALLALA1 Pécs, Lenin tér 6. Nyitva: 8—16 óráig, szombaton 8—12 óráig. Befejeződött a Vietnami KP kongresszusa leszerelési értekezlet

Next

/
Oldalképek
Tartalom