Dunántúli Napló, 1982. április (39. évfolyam, 90-117. szám)

1982-04-01 / 90. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nanio XXXIX. évfolyam, 90. szám 1982. április 1., csütörtök Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: A tanulmányi szabadságról (6. oldal) Az MLSZ közleménye (8. oldal) A pécsi Nagy Lajos Gim­názium estje (5. oldal) Jól teleltek az őszi kalászosok A felázott talajra nem tudnak rámenni a nehéz gépek, ám a le­vegőből folyhat a műtrágyázás. Erb János felvétele Tavaszi nagyüzem a baranyai földeken Földben a korai magvak, kezdődik a napraforgó, kukorica vetése Jól teleltek az őszi vetések megyénkben. A tél végi becslé­sek igencsak biztatónak tartják az őszi árpát — az állomány 70 százaléka nagyon szép — és 60 ezer hektáron elvetett búzát, melynek 60 százaléka jó -és mindössze 15 százaléka gyenge. Hogy valójában melyikből mennyit tudnak majd learatni, abba még közbeszólhat az idő­járás. A termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok meg­tették a tőlük telhetőt, a tél végi fejtrágyázáson is túl vannak. A búza egynegyede takarmány- búza, a többi kenyérbúza, me­lyeknél a martonvásári fajták dominálnak. A vetésnek jót tesz a napok óta tartó esőzés, az év első 3 hónapjában kevesebb csapadék jutott a földekre, mint az el­múlt félévszázad átlaga. Talán ezért is számítanak a mezőgazr dászok csapadékos áprilisra, májusra. Megkezdődött, vagy napokon belül indul a földeken a tava­szi nagyüzem. Minden tavaszi vetés alá ősszel elvégezték a szántást, tavasszal ezeket simí- tózni kellett, lezárják az őszi mélyszántásokat, hogy ne szá­radjon ki a talaj. Hátráltatja a munkákat az alkatrészhiány és az, hogy sok mezőgazdasági üzem hiába várta a megrendelt MTZ traktort. A szakemberek szerint a meglevő gépekkel a tavaszi munkák időben elvégez­hetők jól tervezve, ütemszerűen, a termelési rendszerek techno- lógiájáinak pontos betartásá­val. Az összefogás, dz egymás segítése most tavasszal is so­kat javíthat az eredményeken. A tavaszi árpát és zabot a talajba juttatták, befejezés előtt áll a cukorrépa és a bor­só vetése Napokban kezdik a napraforgó,, kukorica, szója ve­tését. Szorít az idő. A kukori­ca vetés előtti vegyszeres nö­vényvédelme befejeztével, ha a talaj hőmérséklete eléri a plusz 6—8 fokot, indulnak a vetőgé­pek. Megyénk vetésterületének kétharmadán kukoricát — sze­retnék elérni a 80 ezer hektá­ros területet — és búrtt ter­mesztenek, nagyságrendben utána az évelő pillangósok (lucerna és vöröshere), majd a napraforgó következnek. A tavaszi munkák közé tar­tozik a legelő-karbantartás. A hagyományok szerint április 24- én, Szent György napján kez­dődik a legeltetési szezon. Ad­dig el kell végezni a legelők műtrágyázását, fogasofását, ki kell vágni , a bokrokat, rendbe kell hozni az utakat, itatókat, karámokat, ki kell alakítani a delelőket. Megyénkben mintegy 200 ezer hektár vetésterület kétharma­dán a tavaszi vetések előkészí­tése és sikeres befejezése je­lenti az idei mezőgazdasági munkák nyitányát. M. L. XX. növény­védelmi és agrokémiai napok Tegnap dr. Álló Miklós, a Baranya megyeit Tanács mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztálya vezetőjé­nek megnyitójával kezdetét vette a Baranya megyei Növényvédelmi és Agroké­miai Állomáson a XX. nö­vényvédelmi és agrokémiai napok kétnapos rendez­vénysorozata. A rendezők, a PAB, a megyei tanács mezőgazda-- sági és élelmezésügyi osz­tálya, a MAE Baranya me* gyei Szervezet növényvé­delmi szakosztálya, a TIT kémiai és m agrár szakosz­tálya, a Baranya megyei TESZÖV, a házigazda Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Állomás és a Pécsi Agro- kér a mezőgazdasági üze­mek főmezőgazdászainak, a ' növényvédelmi valamint talajerő-gazdálkodási szak- irányítóinak szervezte a kétnapos szakmai tanács­kozást. Tegnap a növényvédelem és agrokémia ez évi fel­adatairól tartott előadást dr. Nagy Bálint c. egye­temi tanár, a MÉM Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Főosztályának vezetője, majd dr. Kárpáti József, az AGROTEK Vállalat vezér- igazgatója adott tájékozta­tást a növényvédőszer és műtrágya-ellátásról. A mai napon a vendég­látó állomás igazgatója, dr. Szűcs Károly tart elnöki megnyitót, az állomás nö­vényvédelmi főmérnöke, dr. Reisinger Péter a búza gyomirtás technológia ter­vezés számítógépes mód­szerét mutatja be, majd az agrokémiai ■ főmérnök, Kosa Sándorné a külön­böző érési csoportba tar­tozó kukorica hibridek ter­mesztését elemzi a baraT nyai adatok alapján. A kétnapos tanácskozás ma, a déli órákban zárul. A legjobb aktívákat megjutalmazták Irodalmi és művészeti díjak átadása Kiváló és Érdemes Művész kitüntető címeket nyújtottak át szerdán a Parlamentben a szocialista kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló ér­demek elismeréséül, hazánk felszabadulásának 37. évfor­dulója alkalmából. Az ün­nepségen részt vett: Lázár György, a Minisztertanács el­nöke, Aczél György miniszter­elnök-helyettes és Óvári Mik­lós, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, a Politi­kai Bizottság tagjai. A ki­tüntetetteket Pozsgay Imre művelődési miniszter köszön­tötte. — Egy ország alkotóereje sok mindenben megnyilvánul­hat. Ezért ma, amikor a kor­mány nevében kitüntetéseket adományozunk, akkor gon­doljunk arra is, hogy ebben benne foglaltatik népünk nagyszerű alkotó képességé­nek felismerése és vele azok személyes teljesítményének elismerése, akik ezeket a mű­veket világra hozták — mon­dotta Pozsgay Imre, majd át­nyújtotta a kitüntetéseket. . Hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából, eredményes munkásságuk el­ismeréseként a kulturális és művészeti élet számos képvi­selőjének irodalmi és művé­szeti díjat adományozott a művelődési miniszter. A ki­tüntetéseket szerdán a Viga­dó nagytermében megtartott ünnepségen — méltató szavak kíséretében — Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes nyújtotta át. Az ünnepségen megjelen­tek Aczél György miniszter­elnök-helyettes és Óvári Mik­lós, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai. (A kitüntetettek névsora a 3. oldalon) Márk Bertalan a beszámolóhoz fűzött kiegészítőjét mondja Megalakult a TIT pécsi szervezete • üldöttgyűlést tartott tegnap délután Pécsett, a Pécsi Aka­démiai Bizottság székházában a TIT Baranya megyei, il­letve Pécs városi szervezete. A rendezvényen, melyen dr. Román Lászlóné, a Baranya megyei Könyvtár igazgatója, a TIT megyei ügyvezető elnökségének tagja elnökölt, beszámoló hang­zott el a TIT Pécsett, valamint a város környékén végzett munká­járól, majd szóbeli kiegészítés, illetve hozzászólások kerültek sorra. Ezt követően megjutalmazták a legeredményesebb pécsi TIT-aktivákat, majd megalqkult a TIT Pécs városi szervezete. Részt vett a rendezvényen Barabás János, az Állami Ifjú­sági Bizottság titkára, a TIT or­szágos elnökségének tagja, Szentirányi József, az MSZMP Pécs városi Bizottságának első titkára, valamint számos más közéleti, művelődési vezető. Mindenekelőtt néhány adat az ismeretterjesztő szervezet utóbbi öt évben végzett mun­kájáról szóló beszámolóból. Mintegy ötszáz szakember, ér­telmiségi kapcsolódott be a TIT munkájába ebben az idő­szakban. Vezetésükkel, illetve közreműködésükkel 2351 elő­adást, 3641 szakmai tanfolya­mot és megközelítőleg ezer ide­gennyelvi tanfolyamot rendez­ték Pécsett és környékén. A szóban forgó területen és időszakban végzett tevékenysé­get — az országos gyakorlattól eltérően — nem városi elnök­ség, hanem megyei testület irá­nyította. figyelembe véve Pécs­nek az országrészben elfoglalt helyét, a gazdasági, tudomá­nyos és kulturális életben be­töltött szerepét, valamint — nem utolsósorban — a lakos­ság sajátos igényeit, összessé­gében jellemzi ezt a munkát, hogy a korábbi küldöttgyűlés által meghatározott feladatokat eredményesen teljesítették. Né­hány fontos feladatot azonban — hangsúlyozta a beszámoló —, mint pl. a műszaki és felsőok­tatási intézményekben dolgozó értelmiség aktivizálása, a köz- művelődési intézményekkel való együttműködés, nem sikerült ki­elégítően megoldani. * Eredményesen szerveztek pél­dául — üzemek, vállalatok köz­reműködésével átképző és továbbképző tanfolyam >kat munkások, középvezetők é. al­kalmazottak ,részére. Elstspr; ban azoknak a kis- és közép­üzemeknek adtak segítséget, amelyek saját erőből nem tud­ták a képzést kielégítően meg­szervezni. E tanfolyamok ered­ményesen járultak hozzá sok­helyütt a „második szakmák” megszerzéséhez. Különös figyel­met fordítottak a tudományos ismeretterjesztő közösségek szervezésére; ehhez jó lehető­séget adott a városban mű­ködő Természettudományi Stú­dió és a Bartók Klub munkája. A beszámolóhoz sokan és tartalmason szóltak hozzá. Szóbeli kiegészítést fűzött a tá­jékoztatóhoz Márk Bertalan, a TIT megyei ügyvezető elnöksé­gének tagja is. Elmondta, hoqy a tapasztalatok szerint a TIT városi munkája színvonalas volt, de elgondolkoztató — és egyben cselekvésre késztet — az, hogy Pécsett a lehetőségekhez (Folytatás az 5. oldalon) Uhrik Teodóra, a Pécsi Nemzeti Szinház magántáncosa átveszi a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze kitüntető cimet

Next

/
Oldalképek
Tartalom