Dunántúli Napló, 1982. március (39. évfolyam, 59-89. szám)

1982-03-01 / 59. szám

NAGYVILÁGBAN (Folytatás az 1. oldalról.) folyamatos ellátást ígér, kikü­szöböli a korábbi, importból adódó bizonytalanságokat. E két cikknél egyébként még e hét végéig kedvezményeket biz­tosítanak vásárlóiknak. Ami a falazóanyagokat illeti, a kis méretű tégla biztosítása változatlanul gondot jelent majd, de bőséggel lesz a kitű­nő hő- és hangszigetelő tulaj­donságokkal rendelkező több korszerű termék. Például a kü­lönféle vázkerámiák, a Poroton tégla és Somogy megyében kapható a legújabb téglaipari termék, az Uniform, melynek hőszigetelő képessége 30—50 százalékkal jobb a blokktégláé­nál. Ha valaki ezt Baranyában vagy Tolna megyében kívánná nagyobb tételben beszerezni, akkor számára vagonban leszál­lítják. Eddig „örökzöld” hiánycikk volt az E jelű vasbeton födém­gerenda. Idén minden bizony­nyal kihúzhatjuk a hiánycikk­listáról, mert 750 ezer folyómé­tert vásárol fel a TÜZÉP. össze­hasonlításul: két évvel ezelőtt még csak 480 ezer folyóméter állt rendelkezésre. Emellett, a választékbővítés céljára tovább­ra is rendelkezésre áll a prak­tikusabb, ám jóval drágább „Fért" gerenda. A megfelelő ki­töltő elemek is bőséggel ren­delkezésre állnak. A fenyő fűrészáruban sem várható hiány, lesz elegendő deszka, palló. Az ajtók, ablakok választékát bővítik a különféle első osztályú termékek, vala­mint az utóbbi időben egyre keresettebb zsalus nyílászárók. A tetőtér-beépítésekhez két­féle szigetelő anyagot is kínál­nak, az Isolytot és a Porant. Új­donság a dán gyártmányú, igen esztétikus és „sokat tudó” tető­felületi ablak. S ha már az újdonságoknál tartunk, idén már kapható a TÜZÉP-nél a hétvégi házakba beszerelhető, összecsukható padlásfeljáró, amelyet a simon- tornyai SIMOVILL szövetkezet gyárt. Kapható az elemekből összeállítható csigalépcső, a második félévben pedig tölgy lépcsőelemekkel bővül a vá­laszték. A burkolóanyagoknál min­denképpen említést érdemel a jugoszláv burkolólap, amelyből idén 40 ezer négyzetmétert szállítanak déli szomszédaink. Ugancsak újdonságnak számí­tanak a fa kerítés elemek és az eredeti fát a megtévesztésig utánzó mohácsi farost falburko­ló. A vevőszolgálat, a kiválasz­tás és a vásárlás kényelme je­lentősen megnövekszik, amikor birtokba veszik új központjukat Pécsett, a Zsolnay-szobornál, ahol megnyílik a Fészek áruház és bemutatóterem. Remélhető­leg erre legkésőbb júliusban sor kerül. K. Gy. Kórushangversenyek Megyei szemle - jövőre Az országos Vándor Sándor kórusfesztivál előkészítéseként a hét végén három területi szemle zajlott le Baranyában. Szombaton Magyarszéken, teg­nap Egerágon és Hímesházán szerepelt összesen 14 baranyai ifjúsági és munkáskórus. A zsű­ri a területi szemlék legjobb­jait az egy év múlva megren­dezendő megyei szemlére jut­tatja, onnan pedig az országos fesztiválra kerülnek a legjobbak. Az egerági szemlén kérdeztük Révész László Liszt-díjas karna­gyot. a Vándor Sándor fesztivál művészeti vezetőjét, hogy egy- egy területi szemléről, illetve megyei szemléről hány együttes juthat tovább? — Elvileg valamennyi induló továbbjuthat, mert nincsenek „keretszámok”. De éppen eb­ből következően — s ugyancsak elvileg —, lehetséges, hogy egyetlen induló kórus sem jut tovább valamely területről. Saj­nos még országos fesztivált sem lehet tartani 300 kórussal, — ennyi nevezett ugyanis a jelen­legire —, de remélem, a leg­jobbak fesztiválján jó néhány baranyai kórus is.jelen lesz. Az egerági területi szemlén a komlói Carbon Vállalat Ifjúmun­kás kórusa szerepelt elsőként Csonka Miklósáé vezetésével. (Képünkön) őket a Siklósi Szö­vetkezeti Vegyeskar követte De- de Ilona vezetésével. A sziget­vári Tinódi vegyeskart Hergen- rőder József vezényelte, a Me­csek kórust pedig Tillai Aurél. Befejezésként a négy kórus együtt énekelt Dede Ilona ve­zényletével. A három területi szemle zsű­rije tegnap késő este — lap­zárta után — hozta meg dön­tését, hogy mely kórusok vehet­nek részt a megyei szemlén. Döntésükről keddi lapunkban számolunk be. Ránézésre bármennyire hihetetlen, mégis igaz: 50. születésnapját ünnepelte a világhírű amerikai színésznő, Elizabeth Taylor. A szom­baton éjjel Londonban rendezett nagyszabású, s óriási reklámmal kísért dóridon — állítólag öt év óta először - Elizabeth köszön­tésére megjelent egykori férje, Richard Burton is (jobbra). Amerikai nyomás Libanonra Bejrúti tárgyalásait befejezve vasárnap Tel Avivba érkezett Philip Habib, az amerikai elnök közel-keleti különmegbizottja. A libanoni vezetőkkel folytatott megbeszéléseinek középpont­jában a dél-libanoni tűzszünet megszilárditása állt. A tárgya­lásokról részleteket nem hoztak nyilvánosságra, és Safik El-Vaz- zan libanoni miniszterelnök is csak annyit mondott, hogy Ha­bib nem terjesztett elő új javas­latot. Ezzel szemben Najef Hc- vatmeh, a Demokratikus Front Palesztina Felszabadításáért el­nevezésű szervezet főtitkára da­maszkuszi sajtóértekezletén az­zal vádolta az amerikai diplo­matát, hogy a washingtoni kor­mány nevében durva nyomási gyakorol a libanoni hatóságok­+ ATLANTA: Az atlantai bí­róság esküdtszéke bűnösnek mondta ki Wayne B. Williamst két fiatal meggyilkolásában és az esküdtszék döntése alapján a bíróság életfogytiglani bör­tönbüntetésre ítélte. Williams végig tagadta a vádat és az ítélethirdetés után is ártatlan­nak vallotta magát. ♦ VARSÓ: A lengyel katoli­kus egyház belső kérdéseiről és az egyháznak a jelenlegi hely­zetben időszerű feladatairól ta­nácskozott a lengyel püspöki kar konferenciája. Mint a PAP hírügynökség a kétnapos ülés­ről kiadott egyházi közleményre hivatkozva jelentette, a püspö­kök nagy aggodalommal fog­lalkoztak az ország előtt álló problémákkal, és azt hangsú­lyozták, hogy a püspöki kar a nemzet javát szolgáló társadal­mi egyezségre való buzdítást tekinti a mostani időszakban lő feladatának. Zombori régészeti és néprajzi kiállítás Baján Vasárnap délelőtt Baján, a Türr István Múzeum földszinti termében a Zombori városi Múzeum régészeti és néprajzi kiállítását nyitották meg. A testvérváros múzeumának gyűj­teményéből 180 darab régé­szeti lelet tárul az érdeklődők elé. A bemutatón megismer­kedhetünk Zombornak és kör­nyékéhek múltjával és népmű­vészetével és egyben a városi múzeum gyűjteményének leg­érdekesebb darabjaival is. Az anyagi kultúra legrégibb le­letei, amelyek láthatók a kiál­lításon az új kőkor korai sza­kaszából származnak, a tár­laton Észak-Bácska réz- és bronzkorából kaphatunk ízelí­tőt, valamint a doroszlói sírok feltárásával a vaskor anyagát is megtekinthetjük. A régésze­ti leletek mellett népvándorlá­si kori lelőhely is található Zomborban és környékén, így a legjellemzőbb tárgyak is be­mutatásra kerültek. A néprajzi részleg anyagából a csipke- és szőttesgyűjtemény került a ki­állításra, a fotók mellett lát­hatók mázas kerámiák, üveg­re festett zombori ikonok, batik technikával festétt hús­véti tojások, továbbá mézeska­lács formák, és díszített hasz­nálati eszközök is. Vukováry Bea ♦ NEW YORK: A Reagan- kormányzat a plutónium-gyártás nagyfokú növelését tervezi nuk­leáris legyvertárának kiszélesí­tése céljából. A The New York Times vasárnapi jelentése sze­rint Reagan elnök a közeljövő­ben 15 évre szóló ten/et hagy jóvá a nukleáris robbanófejek gyártására. A lap kormányzati és kongresszusi hivatalos sze­mélyiségeket idézett. + NAIROBI: Ismét fegyverro­pogás törte meg a hét végén az ugandai főváros csendjét. Az AP hírügynökség kampalai be­számolókra hivatkozva jelentet­te a mintegy 30 perces tűzpár- bajt, anélkül, hogy részletekkel szolgált volna a közelebbi hely­színről, illetve a résztvevőkről. Emlékezetes, hogy a hét elején Kampalában a katonák hosz- szabb tűzpórbajt vívtak kor­mányellenes erőkkel, amelyek rohamot intéztek az egyik lak­tanya ellen. AZAPUésaZANU együtt marad A Joshua Nkomo vezette Zim­babwe Afrikai Népi Unió (ZAPU) nem mondja fel a koalíciót a Robert Mugabe miniszterelnök vezette Zimbabwe Afrikai Nem­zeti Unióval (ZANU), Ezt a dön­tést hozta Nkomo pártjának Központi Bizottsága szombaton éjszaka befejeződött „válság- ülésén”. Az előzmények, amelyek rend­kívül feszültté tették a hazafias front két szárnyának kapcsola­tait, ismertek. A zimbabwei kor­mányból eltávolították Nkomól és három további, a ZAPU-hoz tartozó minisztert, miután az a vád érte őket, hogy híveik ösz- szeesküvést szőttek Mugabe párt­ja ellen, és a ZAPU ellenőrizte területeken állítólag nagy meny- nyiségű fegyverre bukkantak. A Központi Bizottság nyilat­kozatában azzal indokolta a döntést, hogy el akarják kerül­ni „az ország dezintegrálódá- sát". Ugyanakkor Robert Mu­gabe miniszterelnököt azzal vá­dolták: tudatosan rágalmazza a ZTPU-t, hogy megvalósítsa ál­lítólagos célját, az egypárti rendszer létrehozását. + WASHINGTON: A Reagan- kormány külpolitikájának elemeit magyarázta szombaton Alexan- den Haig amerikai külügyminisz­ter az amerikai nemzeti konzer­vatív akció Washingtonban tar­tott konferenciáján. A külügy­miniszter beszédét ismertető hit- ügynökségi jelentésekből az de­rül ki, hogy Haig egyetlen szót sem szólt a szovjet-amerikai kapcsolatok leglontosabb kér­déséről: a fegyverzetcsökkentési tárgyalások szükségességéről, illetve az azokra vonatkozó amerikai elképzelésekről. Ehe­lyett Haig azi bizonygatta, hogy az Egyesült Államoknak egyaránt fejleszteni kell ha­gyományos és nukleáris fegy­verzetét. FURCSA KIÁLLÍTÁS: Nem mindennapi körülmények között te­kintették meg a látogatók a párizsi Marais kulturális központ­ban tartott Turner kiállítást. A XIX. századi angol festő müveit úgy rendezték el, hogy az érdeklődőket síneken mozgó szék- rendszer vitte körbe. A kis faülökék előnye kétségtelen: ke­vesebb fáradtsággal lehet végignézni a több mint száz be­mutatott művet, ám az is igaz, hogy egy-egy kiválasztott rajz, vagy festmény behatóbb tanulmányozására nincs lehetőség. ÖTLETES REKLÁM: Meg­szűnt benzinkút helyén nyi­totta meg háztartási bolt­ját egy ötletes nyugat-ber­lini üzletember. Hogy minél jobban felhívja a figyelmet az áruda megváltozott jel­legére (festékféléket és ta­pétákat kínál), a képünkön látható hatalmas műanyag pemzlit helyezte el a bolt előtt. NOTESZNYI MINÜENES: Nem nagyobb egy átlagos zsebnotesznél a japán Sharp cég új számológépe, mégis többet tud elődeinél: visszamondja a betáplált adatokat, műveleteket. A korszerű termék karácsony előtt jelent meg a távol-ke­leti szigetország piacán, ára körülbelül 60 dollár. ROBOT-INAS: A technika fejlődése — képünk is tanúság rá - megállíthatatlan. A robotgépek tökéletesítése már a ház­tartások birodalmába is betört, és talán már nincs olyan mesz- sze az idő, (néhány évszázadot kell már csak várni tán) mig az összes kellemetlen és fáradtságos házimunkát, mosoga­tást, vasalást és takarítást átvállalnak az embertől a robotok. Az itt bemutatott gépember sajnos még csak egyedi minta­darab, de amint látjuk, a szemétkivitellel és az italtöltögetés- sel már jól megbirkózik. fl 15 éves Baranya Táncegyüttes műsora A fennállásának 15. évfordu­lóját ünneplő Baranya Tánc- együttes március 2-án, kedden este 7 órakor lép közönség elé jubileumi gálaműsorával a Pé­csi Nemzeti Színház színpadán. Mivel a jegyek mostanáig el­fogytak, május 4-én műsorukat megismétlik azon érdeklődők számára, akik a jubileumi esten nem lehettek ott. Műsorukban láthatjuk a magyarországi dél­szláv nemzetiségek táncait Vi­dákovics Antal, a Baranya Tánc együttes művészeti vezetője fel dolgozásában. Életre kelne' olyan koreográfiák, mint a Rád nóti emlékére született Razgled nicák (Bognár József) vagy gö rög zenére az Orfeusz és Eu ridike (Kricskovics Antal), és be mutatják Farkas Zoltán koreo gráfiájában a Dunántúli tán cok című magyar néptáncanya got. Műsorukat baranyai dé! szláv néptánccsokorral zárják. Egyenletes építőanyag- ellátást ígér a TŰZÉP

Next

/
Oldalképek
Tartalom