Dunántúli Napló, 1982. január (39. évfolyam, 1-30. szám)

1982-01-28 / 27. szám

Dunántúli napló 1982. január 28., csütörtök 1982. JANUAR CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából KÁROLY, KAROLA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.16 — nyugszik 16.39 órakor. A Hold kél 9.09 — nyugszik 20.11 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 8-tól 17 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: SAROK ZSUZSA Az automata telefonrögzítő 16-tól 17 óráig hívható a 10-053 számon. Szerkesztőségi hírügyeletes: ADAM ERIKA 17-től 19 óráig, a 10-053 telefonon. Ma a szerkesztőségben panasz­ügyekben fogad: HETÉNYI JANOSNÉ 9-től 12 óráig. egy szerelemre SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Otelló (este 7 órakor) Gorki j-bérlet (Építőipari Szakközépiskola) Kamaraszínház: Kaviár és lencse (este 7 órakor) Jászai-bérlet MOZI Petőfi: Variációk (5. 7) Kossuth: Variációk egy szerelemre (10, 12) A Birodalom visszavág (2, n5) Míg a halál el nem választ (f7. f9) Park: A Birodalom visszavág (f4, 6. f9) Tanárképző Főiskola: Dominó-elv (5, f8) Rákóczi: A pap, a kurtizán és a magányos hős (5) Fekete Gyé­mánt: Rákóczi hadnagya (6) Jósze­rencsét: A Jó, a Rossz és a Csúf (5) Vasas, Május 1.: Kamaszok (f6) Mohács: A macska rejtélyes halála (6, 8) Komló, Zrínyi: Csalogány (4) Óvakodj a törpétől (6, 8) Komló, Május 1.: A XX. század kalózai (f5, f7) Siklós: Mephisto (5) Dunaszek- cső: Az amatőr (7) Harkány: Ben­zinkutasok az „Aranypatkónál” (7) Bóly: Szelíd motorosok (7) Pécs- várad: Az éneklő kutya (7) Sásd: Egy holland Jáva szigetén (7) Sely- lye: A szökött fegyenc (7) Szentlő- rinc: Negyedik fázis (7) Villány: Puska és bilincs (7) Várható időjárás csütörtök estig: általában erősen párás, erősen fel­hős idő lesz, de helyenként felsza­kadozik a felhőzet. Jelentős mennyi­ségű csapadék nem valószínű. Éj­szaka és reggel gyakori lesz a köd. A gyenge, változó irányú szél csü­törtökön keleti, északkeleti irányból kissé megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és mínusz 9, helyenként — főként ke­leten — mínusz 10 és mínusz 15 fok között várható. A legmagasabb hő­mérséklet csütörtökön plusz 1 és mí­nusz 4 fok között valószínű. :elHíutak minket @ 15-000- Szocialista brigádvezetök tanácskozása. Pécs-Bányaüzem 41 szocialista brigádjának ve­zetője tegnap 1000 munkás képviseletében vitatta meg, hogy az 1981-es eredmények alapján milyen elismerést érde­melnek. Az üzemből 4 brigád pályázhat a „Vállalat kiváló brigádja" címre.- A hagyományos országos vájártanulói versenynek idén Komló város ad otthont: a gya­korlati munka a Mecseki Tan­bányában, az elméleti és kultu­rális programokat az 501-es Szakmunkásképző Intézetben rendezik meg. Az április 7. és 9. között zajló versenyen az or­szág valamennyi vájártanulókat képező intézetéből 3—3 fő mér­heti össze tudását.- A pécsi kertbarátok és kis- tenyésztők klubjának szakta­nácsadási programjának e he­ti témája a házikerti zöldség- termesztés időszerű * feladatai lesz. A szaktanácsadást pénte­ken 17 és 19 óra között tartják meg a Hazafias Népfront Pécs városi Bizottságának Geisler Eta utcai székházában. Lapunk keddi számában megjelent egy írás „Új fordulatszámmérő” cím­mel, mely arról adott hírt, hogy sze­mély- és tehergépkocsikra egyaránt felszerelhető elektronikus fordulat- számláló műszert készítenek a Zala- Völgye Termelőszövetkezet műszerész- műhelyében, továbbá, hogy ez a műszer már kapható az Autóker bol­tokban. Az elmúlt két napban, szerkesztő­ségünket ostromló telefonálók töme­gétől tudtuk meg, a közlés nem helytálló, a fordulatszám-számlálót még nem lehet kapni. A pontatlan információt a Dunántúli Napló az MTI központi hírszolgálatától vette át. A valóság a következő: az Autó­ker budapesti központja valóban rendelt nagyobb mennyiségben ilyen készüléket, azonban a gyártó a ren­delést még nem igazolta vissza. (Megtudtuk, hogy azért, mert olyan nagy az érdeklődés, oly nagy szám­ban kapott a gyártó megrendelést különböző kereskedelmi cégektől, amire nem voltak felkészülve.) Az Autóker pécsi boltjának vezetője vi­szont ígéretet tett, hogy amikor az árut visszaigazolják, és erről ő is ér­tesítést kap, jelzi ezt a Dunántúli Naplónak és lapunkban az áru ér­kezésének időpontjáról tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. * Felháborodva rohant tegnap a szerkesztőségbe Schenk János kéme- si olvasónk, aki az elmúlt heti Ház­táji oldalunkban megjelent informá­cióban közölt lehetőséget felhasz­nálva, bikaborjút szeretett volna a mágocsi tsz-től bérhizlalásra átven­ni. Költséget nem kímélve, teherautó­val ment a dél-baranyai községből a Hegyhátra, mint kiderült, hiába, nem tudtak számára hízóállatot biz­tosítani. Megkérdeztük Pintér Henrik fő- ágazatvezetőt, hogy miért tagadták meg kérését, előfordulhat-e, hogy többen felesleges kiadásba kergetik magukat. Sajnos az történt, hogy az újság­cikk megjelenését követően 1—2 nap alatt szétkapkodták a rendelkezésre ájlő, exportra alkalmas magyar-tarka bikaborjakat, már 180-at hizlalnak a háztáji gazdaságokban. A magyar­tarka és Holstein Fríz kereszteződé­séből származó fekete-fehér F 1-es azonban nagyobb mennyiségben most is kapható, míg exportra alkal­mas bikaborjak ismét csak két hó­nap múltán lesznek. A fekete-fehér azonban az előbb említettel egyfor­mán jövedelmező, ugyanis ezt ol­csóbban adják. Akik ragaszkodnak a magyar-tarkához, megfelelő szak­értelemmel, lehetőségekkel rendel­keznek és még nem jutottak növen­dékállathoz, legjobban teszik, ha elő­jegyeztetik magukat. A rendőrség közleménye A rendőrség valamennyi Baranya megyei egységénél 1982. február 1- től az ötnapos munkahét bevezetésé­vel — módosul a félfogadási rend: Személyigazolvány-, útlevél-, erköl­csi bizonyítvány-, gépjárművezetői en­gedély ügyekben minden munkanap 8—12 óráig, keddi napokon 16 óráig tart a félfogadás az illetékes ügyin­téző szerveknél. Munkaszüneti napokon a kapitány­ságok ügyeletéi intézik az indokoltan halaszthatatlan ügyeket. Az előzőekben írt félfogadási rend nem vonatkozik a rendőrség intézke­dési körébe tartozó jogsértések be­jelentésére. Ez a jövőben is a nap bármely szakában megtehető. A lakosság részére tartott főkapi­tányság vezetői, városi-járási kapi­tányságok vezetői, körzetmegbizotti fogadónapok rendje változatlan. A világ különböző tájáról származó óriás kaktuszok valóságos erdőt alkotnak a szegedi füvész- kert nagy fóliaházában. Egyes példányok harminc—negyven évesek, magasságuk meghaladja a három métert. A képen: a tüskés növények „erdeje”. ítélet a mohorai autóbusz- szerencsétlenség okozója ellen A Balassagyarmati Megyei Bíróság szerdán ítéletet hirdetett Kéri Görgy huszonkilenc éves abasári lakos, au­tóbusz-gépkocsivezető bűnügyében. Kéri György 1981. november 3D-án reggel a GF 28-71 forgalmi rendszá­mú autóbusszal a mohorai közúti­vasúti kereszteződésben a fénysorom­pó piros, tilos jelzése ellenére rá­hajtott a sínekre, ott összeütközött egy menetrend szerint közlekedő sze­mélyvonattal. A szerencsétlenség kö­vetkeztében tizenheten életüket vesz­tették, huszonkilencen súlyosan, hu­szonnyolcán könnyebben megsérültek. A társadalmi tulajdonban mintegy nyolcszázezer forint értékű kár kelet­kezett, a vasúti közlekedés az érin­tett szakaszon nyolc órán keresetűi szünetelt. A megyei bíróság a vád­lottat halálos tömegszerencsétlensé­get eredményező közúti baleset gon­datlan okozásának vétségéért, a köz­lekedés biztonsága ellen gondatlan­ságból elkövetett vétségért és jelen­tős kárt okozó, gondatlanságból' el­követett rongálás vétségéért halma­zati büntetésként kilencévi, fogház­ban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, ezenkívül véglegesen eltiltotta a gépjármű vezetésétől. A bíróság megállapította: a Kéri György által vezetett Ikarus 66 tí­pusú jármű műszaki állapota kifogás­talan volt, az évszak ellenére jók voltak az út- és látási viszonyok is. Amikor a mohorai autóbuszmegálló­ból kiindult, járművén mintegy het­venen tartózkodtak. Enyhe kanyar után egyenes vonalvezetésű út visz a vasúti kereszteződés felé. Legalább háromszáz méteren keresztül tisztán látni a jelzőtáblákat és a fénysorom­pó jelzését. A megyei bíróság az ítélet indok­lásában kiemelte, hogy a katasztró­fát Kéri György figyelmetlensége idézte elő. Enyhítő körülményként ér­tékelte Kéri György büntetlen előéle­tét, beismerését, megbánó magatar­tását, eltartásra szoruló kisgyerme­két, valamint azt a körülményt, hogy az összeütközésnél maga is súlyosan megsérült. Az ítéletbe az ügyész megnyugo­dott, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.- Ma este: irodalmi kávé­ház. Ma, csütörtökön este 19 órától Pécsett, a Nádor kávé­házban „Irodalmi kávéház” lesz. A mai műsorban Avar Ist­ván mutatja be Csorba Győző pécsi költő műveit. A műsorra a TIT-ben még válthatók je­gyek.- A Statisztikai Kiadó Válla­lat új kiadványa: A hatékony­ság és minőség iparstatisztikai kutatása.- Pécsi galambtenyésztök si­kere Jugoszláviában. A Magyar Galambtenyésztők Egyesületé­nek pécsi csoportja a múlt hé­ten részt vett Jugoszláviában, Zomborban megrendezett ga­lamb- és díszbaromfi kiállítá­son, 50 darab galambbal. A bemutatott pécsi kollekcióból 5 darab galamb SAMPION- díjat nyert. A díjnyertes galam­bok tulajdonosai: Takács Ti­bor, Szieberth Mihály, Folbert Károly, Jung István, Suvák György.- Tüskés Tibor: A nyugati kapu című könyvének bemuta­tója zajlik ezekben a napok­ban a nyugat-dunántúli váro­sokban. Tegnap Szombathelyen, ma, csütörtökön 17 órakor Sop­ronban, a Központi Bányászati Múzeumban vesz részt író-ol­vasó találkozón Tüskés Tibor, és dedikálja új könyvét az olva­sóknak.- Több nyelven azonos célért címmel ma, csütörtökön 12.55- kor a Petőfi rádióban a hazai körzeti stúdiók riportműsora hangzik el a hazánkban élő nemzetiségek életéről — a Nem­zetiségek hete a rádióban cím­mel. Esküvő BAUER ERZSÉBET FOLKMEIER KAROLY szeretettel. értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkét, hogy 1982. január 30-án 18.00 órakor házassá­got kötünk a pécsi központi házas­ságkötő teremben (Hunyadi út 2.). PANTA CSILLA BIERKENSTOCK JANOS szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy 1982 január 30-án 16.00 árakor házassá got kötünk a pécsi központi házas ságkötő teremben (Hunyadi út 2.) SOMOGYI AGNES és JÁNOS ERNŐ szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy 1982. január 30-án 14.00 árakor házassá­got kötünk a pécsi központi házas­ságkötő teremben (Hunyadi út 2.). Kordbársony farmernadrágot vásároltam a fiamnak a minap Pécsett, az Ifjúsági Áruházban. A nadrág formára, fazonra tet­szetős, méretre is éppen meg­felelt, s aminek külön örültem, csak 320 forintba került. Ott­hon, mikor a rajta levő mérettáb­lázatot és a gyártási számokat tartalmazó cédulát levágtam, a következőt olvastam a' hátolda­lán: „Jellemző tulajdonság: nem strapabíró, divatjellegű cikk. Flórhullásra hajlamos, és e tekintetben alkalmi viseletű igényeket elégít ki.” Azt is olvastam még, hogy vízben nem mosható, csak ve­gyileg tisztítható. A nadrágot az áruházban kamasznadrágként árulják és eléggé el nem ítél­hető módon ezt a fiúk-lányok Olcsó (?) farmernadrág által kedvelt, a mindennapi vi­seletre legpraktikusabb ruha­darabot nem „alkalmi viseletű igény” kielégítése céljából vá­sároltam, haneh mindennapos iskolai használatra. Már előre látom magam, amint hetente, a vízben mosha- tatlan nadrággal a kezemben, sorban állok a Patyolatnál, ami alkalmanként 27 forint 30 fil­lérbe kerül. Az órkalkulátor biz­tosan ezt is számításba vette, mikor az árát megállapította, valamint azt is, hogy a „flór­hullásra hajlamos" kordanyag­ból készült nadrág úgyis hamar tönkremegy és nem is lesz szük­ség olyan sok tisztításra. Nem tudom, a gyártó, a Ka­posvári Ruhagyár milyen meg­gondolásból választott farmer­nadrág gyártásához ilyen alap­anyagot, amit köztudottan nem alkalmi, ünnepi viseletként hor­danak a kamaszok. Továbbá azt is jó lenne tudni, hogy az alapanyagot készítő textilgyár milyen célra gyártotta a vízben nem mosható, flórhüllató anya­got. S. Zs. Repülőgép-baleset Kedden, műtrágyaszórás köz­ben, Bácsalmás közelében le­zuhant és elégett a MÉM Re­pülőgépes Szolgálatának egy AN-2-es típusú repülőgépe. A baleset következtében Petrovics László repülőgép-vezető életét vesztette. A katasztrófa körül­ményeinek és okainak kivizsgá­lását szakértőkből álló bizott­ság azonnal megkezdte.- Kodály-ünnepségek. Mint lapunkban már hírül adtuk, megalakult megyénkben a Ko- dály-emlékbizottság, melynek feladata, hogy méltó progra­mokat szervezzen zeneszerzőnk születésének 100. évfordulójára. Kodály Zoltán művei hangza­nak fel tehát az év számos énekkari és egyéb koncertjén, tárgyalnak arról, hogy két ba­ranyai iskola felveszi Kodály nevét. Megkoszorúzzák a zene­szerző Pécsett és Komlón fel­állított szobrát, és Mohácson új szobrot is avatnak, Borsos Miklós alkotását. Bensőséges ünnepség, emléktábla-leleple­zés lesz a pécsi Leöwey Gim­náziumban, ahol Kodály kifej­tette a zenei nevelésre vonat­kozó, immár az egész világon ismert elképzeléseit. ÜB-05-07 Tűz Hidason. Teljesen leégett egy 80 méter hosszú, 8 méter széles ba­romfiéi Hidason, a Mecsek kapu Ter­melőszövetkezet majorjában. 11 000 darab háromhetes csirke bennégett. A tüzet tegnap a déli órákban jelez­ték. Kivonult a szekszárdi, a komlói és a pécsi állami tűzoltóság, vala­mint a hidasi és bonyhádi önkénte­sek. Együttes erővel is csak a késő délutáni órákban sikerült eloltaniuk a tüzet, amely 700 000 forint kárt okozott a termelőszövetkezetnek. A tűz okának jnegállapítása még folya­matban van. Á frö&cfi&ft h íréi Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára szerdán a főváros IX. kerületének, a mintegy 90 ezer lakosú Ferencváros­nak életével ismerkedett. Az MSZMP IX. kerületi Bizottságának székházá­ban Gál Lászlóné, a pártbizottság első titkára, Szabados László, a ke­rületi tanács elnöke, és a városrész más vezetői fogadták. Tájékoztatták a kerület életéről, munkájáról, az idei tervekről. Délelőtt Óvári Miklós rövid látogatást tett az Iparművésze­ti Múzeumban, majd a Fővárosi Ta­nács István Kórház-Rendelőintézetébe látogatott. Ezután a Ferencvárosban működő egészségügyi intézmények ve­zetőivel folytatott beszélgetést. A Politikai Bizottság tagja délután aktívaértekezleten találkozott a kerü­leti pártbizottság tagjaival, a párt- szervezetek titkáraival, a KISZ kerü­leti képviselőivel, felsőoktatási intéz­mények marxista—leninista tanszékei­nek oktatóival, propagandistákkal, és előadást tartott időszerű bel- és kül­politikai kérdésekről, az idei eszten­dő feladatairól, majd kötetlen meg­beszélést folytatott a kerület politi­kai, állami és társadalmi vezetőivel. * Gyenes András, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára szerdán Pest megyébe látogatott. Dobáson Cservenka Ferencné, a megyei párt- bizottság első titkára, és Mondok Pál, a megyei tanács elnöke fogad­ta, és tájékoztatta a megye politikai és gazdasági életéről, majd Adori Károly, a Dabasi járási Pártbizott­ság első titkára a nyolcvanötezer lakosú járás fejlődését ismertette. A Központi Bizottság titjkára ezt kö­vetően meglátogatta a járási szék­hely közelmúltban elkészült új léte­sítményeit. Felkereste a Dabasi Nyomdát is. Gyenes András látogatá­sa befejezéseként délután a dabasi járási hivatalnál rendezett aktíva­ülésen a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről tájékoztatta a járás párt-, állami és gazdasági vezetőit.- Alkotó fantázia, művészi lelemény címmel indul ma, csü­törtökön délután 17 órakor dr. Aknai Tamás művészettörténeti előadás-sorozata a Pécsi Ga­léria Széchenyi téri kiállítóhe­lyiségében. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti bete­gek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, !. kerület: I). sz. Belklinika; II. kerület: Megyei Kórház (belgyógyászat), III. kerület: I. sz. Belgyógyászati Klinika. Sebé­szet, baleseti sebészet: I. sz. klini­kai tömb. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, orr-, gégé­szet: POTE Fü!-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Felnőtt lakosság részére egy he­lyen, a Munkácsy M. utcai rendelő- intézet ügyeleti bejárata. Telefon: 12-812. Minden este 19 órától más­nap reggel 7 óráig. Fogászati ügyelet: Munkácsy M. u. rendelőintézet ügyeleti bejárata. Minden este 20 órától másnap reg­gel 7 óráig. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, József Attila u. 11. (be­járat a Bajnok u. felől) 17 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-144. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon — este 7-től reggel 7 óráig. A Pécsi Bútorgyár bemutatja új „Dráva elemes bútorát A PÉCS, SOMOGYI BÉLA U. 6. SZ. ALATTI TERMÉBEN. A megtekintett szekrényelemekre előjegyzéseket veszünk fel, 30%-os előleg lefizetése mellett. E bútorok szállítását az előjegyzéstől számított 90 napra vállaljuk. Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig: 8—16-ig, szombaton: 8—12-ig. j|s;Ss. OTP-ügyintézés helyben ^ A megvásárolt termékeket díjtalanul házhoz szállítjuk Pécsett és 10 km-es körzetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom