Dunántúli Napló, 1982. január (39. évfolyam, 1-30. szám)

1982-01-28 / 27. szám

1982. január 28., csütörtök Dunántúlt napló 5 A társadalmi munkák 1982-es programja Pályázni lehet a tanács támogatásáért Előtérben a peremkerületek ellátásának javítása Az V. ötéves terv időszakában Pécsett több mint 220 millió forint értékű segítséget jelentett a társadalmi munka és támogatás a város fejlesztési és fenntartási gondjainak megoldásában. A mostani tervciklusban, s ezen belül idén is a korábbiakhoz hasonlóan, szükség van a társadalmi segítség különböző módjaira. A Pécs városi Tanács éves átlagban 35—37 millió forint értékű társadalmi munkát tervezett erre az öt évre. Hogy miként alakult a tava­lyi év társadalmi munkáinak mérlege, arról jelenleg pontos adatokat nem lehet közzéten­ni, hiszen az összesítés most fo­lyik, s ezt a témát márciusi ülésén vitatja meg a városi ta­nács. Annyi azonban máris bi­zonyos, hogy a tavalyi pécsi társadalmi munkák értéke nagy­jából a várakozásnak megfele­lően alaikult, annak ellenére, hogy a tervciklus első évéről lévén szó, a lendületvételnél itt-ott a társadalmi munkákban is jelentkeztek nehézségek. A városi tanács vb társa­dalmi munkát szervező szakbi­zottsága a közelmúltban fo­gadta el az 1982. évi társadal­mi munkák programját a beér­kezett igények, javaslatok alap­ján. Mint ahogy már hagyo­mány, ebből a programból egy kiadvány készül. A kézirat már a Szikra Nyomdában van, ahol soron kívül állítják elő, hogy a máris érdeklődő vállalatok, in­tézmények, szocialista brigádok mielőbb megkapják. A társa­dalmi munkát igénylők, segít­séget kérők, s egyben a mun­kalehetőségek listája több mint húszoldalas. Három szociális otthon, 18 bölcsőde, 22 óvoda, 14 általános iskola, 6 közép­fokú tanintézet kér működési feltételeinek javításához segít­séget. A társadalmi munkát igénylők között van több sport­klub (például a PMSC is), a Mecseki Kultúrpork, az Orszá­gos Környezet- és Természet- védelmi Hivatal Dél-dunántúli Felügyelősége és a Kertészeti és Parképítő Vállalat. Mint tavaly, idén is lehető­ség van arra, hogy lakóterületi közösségek megpályázzák óvá­rosi tanács anyagi támogatá­sát társadalmi munkájukkal épí­tendő 'különböző kommunális lé­tesítményekhez. Erre a célra a vá­rosi tanács 1 évre másfélmillió forintot biztosít. A pályázatban fel kell tüntetni, mit akarnak lé­tesíteni, milyen értékű társadal­mi munkát vállalnak és ennek ki a szervezője, valamint azt, hogy miíyen értékű anyagi tá­mogatást, vagy egyéb, például szakértői segítséget kérnek a városi tanácstól. A pályázatot a városi tanács tervosztályának címére kell beküldeni a társa­dalmi munkát szervező szakbi­zottságnak. Amennyiben a pá­lyázatot elfogadják, a tanács a munkához szükséges anyag- és szakmunkák költségét fedezi. Az ilyen pályázatok beküldé­sének tulajdonképpen nincs ha­tárideje, a bizottság azonban negyedévenként ülésezik, s dönt a pályázatok sorsáról: a pá­lyázni szándékozóknak igyekez­niük kell, hogy nekik is jusson a másfélmillió forintból, s ma­radjon idő a munkák elvégzé­sére is. Tavaly 17 pályázat nyer­te el a támogatást: összesen 1 200 000 forintot használtak fel, mintegy 670 000 forint ér­tékű társadalmi munkát telje­sítve. Néhány munka azonban a hamar beköszöntő tél miatt nem fejeződött be az év vé­géig, s így 300 000 forint gya­korlatilag elveszett, mert ezt az összeget sem lehet átvinni a következő költségvetési évre. Most január végéig még nincs elfogadott pályázat, s csak néhány jelentkezés ilyen szándékkal. Idén is elsősorban olyan pályázatok számíthatnak kedvező elbírálásra, amelyek Pécs peremterületeinek alapel­látását javítják. D. I. ftruízmentesítes, vízrendezés Konyhai berendezések Pápáról Módosította termék- szerkezetét az idén önálló­vá vált Pápai Elekthermax. Terveiket a tényleges piaci igényekhez igazítva, to­vább növelik az itthon nép­szerű hőtárolós kályhák és a külföldön is keresett bútorba építhető tűzhelyek és nagykonyhai berende­zések gyártását. A kelendő nagykonyhai berendezések is újabb va­riánsokkal bővülnek. A holland Sanami-cégtől ugyanis licencet vásárol­tak, ennek felhasználásá­val blokkonként összerak­ható, tetszés szerint bővít­hető nagykonyhai elektro­mos sütő-, főzőegységeket is előállítanak. A Magyar Hidrológiai Társa­ság Boranya megyei Területi Szervezete a MTESZ székhá­zában megtartott ülésén az ár­vízmentesítés és vízrendezés időszerű kérdéseit tárgyalta. Az e témakörben elhangzott elő­adásoknak — melyeknek elő­adói Polohn István és Rács Gyűlő, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízrendezési és víz­kárelhárítási osztályának he­lyettes vezetői voltak — az adta az aktualitását, hogy az OVH a közelmúltban tárgyalta és hagyta jóvá Magyarország hosszú távú árvízmentesítésé­nek fejlesztési tervét és termé­szetesen ennek részeként a Dráva bal part árvízvédelmi rendszerének fejlesztési tervét is. A tanácskozáson elhangzot­tak alapján világosan kitűnt, hogy 1990-ig mindenképp be kell fejezni a Dráva bal part­ján levő árvízvédelmi rendsze­rek átépítésével és továbbfej­lesztésével kapcsolatos munká­kat. A védőtöltések már most is végig megtalálhatók, de ezek­nek maximális biztonságára kell a jövőben törekedni. A munkálatokat két irányban kezdik el. Egyrészt a meglevő gátak erősítését végzik el, más­részt egyes szakaszokon a gá­tak nyomvonalát áthelyezik. Ez utóbbival újabb 4700 hektárral nő majd az árvízmentesített te­rület nagysága. Épöl a megye új levéltári részlege Tízezer folyó méternyi irat sorsa Kétszintes levéltári tömb épül Pécsett, a Rét u. 9. szám alatt. Egy régi épületet újíta­nak fel és alakítanak át levél­tári célokra. Mindez önmagá­ban véve nem érdemelne külö­nösebben szót; az építkezés csak annak a körülménynek az ismeretében kap jelentőséget, hogy általa Baranya megye le­véltárügye kimozdulhat a teljes mélypontról. Országosan sem mondható rózsásnak a levéltárak helyze­te. Általában régi, jobbára mű­emléképületekben kaptak he­lyet a vármegyék évszázados iratai, következésül általában mindenütt helyhiánnyal küsz­ködnek. Az utóbbi száz évben egyetlen levéltár épült Magyar- országon: 1981-ben, Szolno­kon. Ám ott is kisebb a gond, ahol szárazok a régi épületek és pincéik. A Baranya megyei történeti levéltári iratanyagot viszont súlyos csapások érték az elmúlt évtizedek folyamán. Itt nemcsak az aggasztó hely­hiánnyal küszködnek, hanem kifejezetten az iratanyag — tíz folyóméternyi pótolhatatlan ér­tékű középkori és újabb kori okmány — pusztulási folyama­tát kell sürgősen megállítani. Pécsett, a Kossuth Lajos utcai székház raktárrendszere telje­sen elavult. A falak nedvesek, a 85—90 százalékos relatív pá­ratartalom és 16-féle penész­gomba fertözöttsége előrevetí­tette az iratanyag teljes elpusz­tulását. A munkavédelmi ható­ság a raktári helyiségek egy részét életveszélyessé nyilvání­totta, a meglevő helyiségek pe­dig már régen megteltek; gya­korlatilag a megye levéltára az utóbbi 30 évben újabb irat­anyagokat befogadni már nem volt képes. Ennek is eredmé­nye az, hogy Baranya megyé­ben a törvényes selejtezés mel­lett több községben, illetve szervnél elharapódzott az iratok megsemmisítése, vagy a helyte­len tárolás miatt értékes okmá­nyok tönkrementek. Különös­képp fájó pont ebben a hely­zetben, hogy a tanácsok meg­alakulásától eltelt több mint három évtized irattári anyagait még nem őrzik a megye levél­tárában. Megmentésükre, meg­őrzésükre csupán egyetlen le­hetőség kínálkozott: egy új le­véltár kialakítása. Erről hozott határozatot 1977- ben a megyei tanács végre­hajtó bizottsága. A következő évben megvásárolta a Rét ut­cai épületet, elkészültek a ter­vek, s 1980-tól megkezdődtek a felújítási és átalakítási mun­kálatok. A pillangóablakos esték vége Homor György a teniszt sze­rette és a moziba járást. Az már véletlen, hogy a napok­ban a kettőt kénytelen volt összekapcsolni. Leutazott ugyanis Budapestről, hogy megnézze a Király Kupa tenisz- mérkőzést, de — mondja —, nem kapott jegyet. Ezzel azután el is indult a véletlenek sora ... A tenisz helyett elment mo­ziba, a Kossuthba, ahol vasár­nap este a „Kettévált mennye­zet" című filmet játszották. A film után — megint egy vélet­len — talált egy elgörbített csavarhúzót az egyik csatorna- lefolyónál. Ha már szerszáma volt, hát gyorsan benyomta egy, a Perczel utcában par­koló 1600-as, Pl 44—53-as for­galmi rendszámú Lada pillan­góablakát. És milyen a vélet­len! A „Kettévált mennyezet" után rögtön megnyílt alatta a föld . . . Legalábbis úgy érezte, amikor mellélépett néhány ha­tározott férfi, s megmutatta neki a nyomozó igazolványát. December közepétől elég gyakran törtek fel gépkocsikat a Perczel utcában. A bűnül­döző szervek alaposabban fi­gyelték a környéket. A meg­előzés, a tettesek „kikapcsolá­sa", a sorozatban elkövetett gépkocsifel törések megsza­kítása mindenképpen alapfel­adataik közé tartozik. Ez volt a pechje Homornak, de már korántsem véletlen. Homor jeles múlttal rendelke­zik. A nyomozóknak ugyan szerényen azt mondta, hogy ő eddig csak egyszer volt bün­tetve, de azt már csak némi faggatás után árulta el, hogy ez az azóta teljes egészében leült hat év ötvenkét rendbeli gépkocsifeltörés, hétvégi há­zak, nyaralók „kipakolása" miatt volt... Nem kezdő, szó se róla, de néhány hibát azért elkövetett. Például volt a zse­bében elfogásakor egy cso­magmegőrző kulcsa, a gyors nyomozók a pécsi vasútállo­másra mentek, s a kulcshoz il­lő szekrényben szép diplomata- táskákat, rádiót, Black—Decker- fúrót találtak. Azt mondja Ho­mor, Pécsett akarta értékesí­teni. Nyilván a monacói teni­szezőknek ... Azután volt nála egy irgal­matlan nagy reklámszatyor, benne a „talált" csavarhúzó. A táska a kabátoknak kellett volna, az említett Ladában is az fogta meg Homor figyel­mét, aki egyébként szép las­san, de színes történetet me­sélt a nyomozóknak néhány egyéb píllangóablakos estéjé­ről is, bár előzőleg azt mond­ta: szabadulása, 1969 óta nem követett el bűncselekményt. Né­mi magyarázat után elfogad­ta: amit elmesélt, az mind az volt... Mi volt még Homornál? A személyi igazolványa, abban XVIII. kerületi állandó lakásá­nak címe, ahol a legritkább esetben fordul meg, munka­helynek címe, amit valamikor írta be, ott sem látták túl gyakran, s volt még egy tör­ténete: tiltott határátlépési kí­sérlet miatt is volt büntetve. Egyébként 43 éves, úgyneve­zett utazó bűnöző, s van mo­dora is, mert amikor vasárnap este tetten érték, csak ennyit mondott: — Uraim, önök megakadá­lyoztak a bűncselekmény elkö­vetésében ... A rendőrség gépkocsifeltö­rések alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyez­te, a nyomozást ügyében foly­tatják. Mészáros Attila Az elkészülő új levéltári rész­leg 6000 folyóméter történeti levéltári anyag megfelelő el­helyezésére alkalmas a kétszin­tes épületben, ahol restaurátori munkahelyet, kutatótermet, komplex előadótermet és kézi­könyvtárt is kialakítanak. Vár­hatóan 1983 végén ide fogják átmenteni mindenekelőtt a je­lenleg tárolt történeti levéltári iratanyag mintegy kétharma­dát. Ez nagyjából a feudális és a polgári korszak teljes irat­anyaga. Joggal merül fel azon­ban a kérdés: mi lesz a többi 4000 folyóméter iratanyaggal és mi lesz a legutóbbi, a szo­cialista átalakulás korszakának még be nem gyűjtött irattári anyagaival: a gazdasági ter­melőüzemek, termelőszövetke­zetek, államigazgatási és egyéb szervek, intézmények irataival? Hogyan számolunk el velük az eljövendő évtizedek és korok előtt? A megoldást ugyancsak a jö­vőtől várhatjuk. Egészen pon­tosan attól, ha sikerül megte­remteni a feltételeit a Kossuth Lajos utcai székház rekonstruk­ciójának is. W. E. Toli seprű Általa híres e föld Mióta a három intézmény (egyetem, szakközépiskola, mú­zeum) címében viseli a latin nyelvű magyar humanista köl­tészet legnagyobbjának nevét, azóta hol jól, hol helytelenül, de igen gyakran említik Janus Pcnnonius nevét. Egy 1460. február 16-án kelt pápai oklevélen neve Johan­nes Cesinge (magyarul: Kesin- cei János) latinos változatban szerepei. Még Arany János is e névvel említi. Fraknói Vilmos nyomán azonban elterjedt, és még ma is kísért a Csezmicei név, holott ez a név az előbb említett Cesinge-bői nem ol­vasható ki. A ma is létező Ke- since falu pedig pontosan ott van, ahol a költő szavai sze­rint: „a Dráva már árját s ré­gi nevét a Dunába veszíteni készül", vagyis a Duna—Dráva- torkolat közelében. Okiratilag igazolhatóan 1435 óta nemesi névként is szerepel. A költő egyik epigrammájá­ban ekként indokolja névvál­toztatását: „a Múzsa magához emelt, megkoszorúzta fejem". Névváltoztatása nemcsak azért szerencsés, mert ezzel is a hu­manista szokásnak élhetett, és a „minden kezdet" római istenének, az egyszerre előre és hátra tekintő, kettős arcú Janus istennek nevét vehette fel költői névként, hanem azért is, mert a latin Janus neve csengésében igen közel esett a magyar János névhez. Sajnálatos, hogy manapság még Pécsett is sokan ejtik a Janus nevet jannusznak vagy janusznak (tehát a-val!) és nem jánusz-nak. A Pannonius névben az első szótagban levő a magánhangzó zártabb á- ként ejtendő. Mivel azonban a nyelvszokás Pannóniát Pan­nóniának ejti, szerintünk meg­engedhető a költő jelzős nevé­nek is pannóniusz-ként való említése, természetesen hosz- szú ó-val. És még valamit! Milyen jó volna, ha a költő halálának 510. évfordulóján Pécsett újjáéledne az 1945-ben megszűnt Janus Pannonius Társaság, és magához ölelné mindazokat, akik szeretik iro­dalmunkat. Ekként létrejöhetne egy olyan társulás, amelybe nemcsak az írók, költők talál­koznának egymással, hanem az irodalomtörténészek, a kri­tikusok, a könyvtárosok, a Pé­csett és Baranyában működő magyar szakos tanárok és nem utolsósorban az irodalombará­tok, irodalomszeretők. Magához szívhatná ez a társaság a városunkból elment, de a pécsi irodalmi élettel mégis kapcsolatot tartó volt pécsi költőket, írókat. Vélemé­nyünk szerint ekként nemcsak a szépirodalmi, esztétikai vagy irodalomtörténeti vonalon elért eredmények közlése, nemcsak a tehetséges fiatalok számba­vétele és támogatósa válnék lehetővé, de az igényes iroda­lom iránt fogékony olvasókö­zönség nevelése is. Jelenleg ugyanis az előbb említett erők egymásról alig tudva, eléggé elkülönülten és közömbösen élnek egymás mel­lett. Sokan foglalkoznak ugyan Pécsett és Baranyában iroda­lommal, de olyan összefogó szerv, amely e sokrétű irodalmi élettel kapcsolatos megnyilvá­nulásokat összefogná, mind ez ideig még nem alakult meg. Pedig akár a Pécsi Akadémiai Bizottság, akár a TIT vagy az írószövetség, vagy más szerv keretében létrejöhetne az iro­dalmi életet összpontosító tár­sulat, amely irodalmi művek kiadására is vállalkozhatnék. £ Janus Pannoniusról elne­vezendő társaság őrizhetné és öregbíthetné annak az eleven irodalmi életnek jóhírnevét, amely a reneszánsz kortól nap­jainkig a hagyományőrző Pé­cset a délvidék művelődési központjává avatta. Tóth István dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom