Dunántúli Napló, 1982. január (39. évfolyam, 1-30. szám)

1982-01-02 / 1. szám

307-7­¥ Újdonságok az új évben ■ Csodatehén Hacsótán? ■ Száguldó gladiátorok Világ proletárjai, egyesüljetek! hé Dunántúli fígpio XXXIX. évfolyam, 1. szám 1982. január 2., szombat Ára: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Losonczi Pál újévi köszöntője , Tisztelt honfitársaim! Kedves élvtársak! Üj esztendőt köszöntünk. Ilyen­kor szokásunkhoz híven mérle­get készítünk a múlt esztendő­ről és kifejezzük egymásnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esz­tendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, ame­lyet kipróbált, bevált politi­kánk szellemében 25 éve foly­tatunk. Eredményekben gazdag negyedszázadunkról méltókép­pen emlékeztünk meg magunk és megemlékeztek mások is. Nyugodt lelkiismerettel mond­hatjuk, hőgy bár sok minden történt a világban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlő­désünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredmé­nyeit nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk most és a követ­kező nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetközi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követelményeknek meg­felelően kezd dolgozni. Gazdál­kodásunkban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő célunknak megfelelően a külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriz­tük. Hazánk politikai, gazdasági és társadalmi eredményeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világ- gazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is megköszö­nöm a párt- és az állami veze­tés nevében munkásosztályunk­nak, szövetkezeti parasztságunk­nak, értelmiségünknek, társadal­munk minden más rétegének, minden jószándékú állampolgá­runknak a közös nagy célok elérése érdekében kifejtett erő­feszítést. Kedves Barátaim! Feszültségekkel terhes világ­ban élünk. Terveink megvalósí­tásának külső feltételei nem ja­vultak tavaly sem. Munkánk bel­ső feltételeinek alakulásában viszont kedvező változások ta­pasztalhatók. Városokban-, köz­ségekben egyaránt szaporod­nak a közös gondolkodás, a kö­zösen végzett munka, a szorga­lom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti cél­kitűzéseink elérése során ki-ki személyes elképzeléseit is való­ra válthatja. (Folytatás a 2. oldalon.) Vidáman búcsúztattuk az 1981-es esztendőt ■ Tömött szórakozóhelyek, szirénavijjogás éjfélkor ■ Újévi jókívánságok Tanzániába ■ Akik Colával koccintottak éjfélkor Mint minden évben, most is teltház volt szilveszter éjjelén a legtöbb szórakozóhelyen, s természetesen az új év köszön­tése a hagyományoknak meg­felelően történt, zenével, ének­kel, tánccal, sőt körtánccal, és persze most is volt olyan hely, ahol megtartották a szokásos vidám, éjfél utáni tombolát. Valamennyi szórakozóhely forgalmát, eseményeit nem le­het fölsorolni, így hát kiválasz­tottunk néhányat a megye kü­lönböző városaiból, hogy egy minikörképet állíthassunk ösz- sze. Pécsett a Nádor és a Pan­nónia tömve volt; a Nádorban több mint 300, a Pannóniában 250 vendég várta az éjfélt, hogy 1982-re emelhesse poha­rát. Természetesen mint mindig, most is voltak külföldiek, akik Pécset választották az év bú­csúztatásának színhelyéül. A Pannónia halijában, s minde­nütt, ahol csak egy talpalatnyi hely volt, táncoltak, s ugyan­csak rendkívül jó és kellemes volt a hangulat a szilveszterre megújult Mecsek cukrászdában, ahová elsősorban a fiatalok lá­togattak el. No és az utca! Pé­csett, hagyományszerüen, éjfél­kor élénkülnek meg az utcák, pontosabban a Széchenyi tér — most is vidám tömeg vette kö­rül a mindenki karácsonyfáját, s a több száz ember a petár­dák durrogása közben látványos körtáncba fogott. . A szigetvári Oroszlán étterem is teltházzal, legalább három­száz vendéggel köszöntötte az új évet, s itt az éjféli Jókai bab­leves és fánk után még tombola is volt; a fődíj mi lehetett más, egy élő malac. Akárcsak a mo­hácsi Halászcsárdában, ahol a vendégek között svédek és ju­goszlávok is voltak. A Halász- csárdában is Jókai bablevessel kezdték az új esztendőt, de itt nem csupán egy élő malac ta­lált gazdára, hanem két fél sültmalac is. Azok a szerencsé­sek, akik ezt nyerték, megúsz­ták a feldolgozás és az elkészí­tés fáradalmait — akár rögtön neki is állhatták a sültmalac el­pusztításának ... A roppant hangulatos siklósi Vár étterem­ben is persze teltház volt, s az éjfélkor föltálalt savanyú ma- lacaprólékleves elfogyasztását itt is az élő malac kisorsolása követte. A babonások szerint, akik minden naphoz fűznek valami eleve elrendelt következményt, amilyen foglalatossággal kezdi az ember az új évet, az lesz számára jellemző 12 hónapon keresztül. Leszámítva a szilvesz­ter éjféli hagyományos csóko­kat és a hajnalig tartó általá­nos italozást, jelképnek nem is akármilyen, hogy az ötnapos munkahét általánossá válása­kor az ünnep utáni első nap szabad szombat. Persze már akinek, hiszen szilveszter-újév éjszakáján is sokan voltak, akik dolgoztak — s valószínű, hogy ez lesz össznemzeti eleve el- rendeltetés 1982-re •— s egy csepp alkohol nélkül mondtak egymásnak boldog újévet, ami­kor az utolsó másodperc is le­pergett az óévből. Éjjel két óra lehetett, amikor a vadonatúj jegyzettömb első lapjára beírtam a dátumot: 1982. január 1. S haugazán ba­bonás tennék, még most is bele­remegnék a gondolatba, hogy ezt az évet telefonbetyárkodás- sal kezdtem. Bár talán ez a ki­fejezés is enyhe szó arra a ga­(Folytatás a 2. oldalon.) Óévbúcsúztató, 1981 Az ércbányászok klubjában a nagyzenekar kamaraegyüttese, a „Cserti” zenekar fújta a talpalávalót

Next

/
Oldalképek
Tartalom