Dunántúli Napló, 1981. november (38. évfolyam, 300-328. szám)

1981-11-15 / 313. szám

Kelet-Európa és a fasizmus Beszélgetés dr. Ormos Mária történésszel Az évente megrendezésre kerülő szigetvári történész konferencia egyebek között arra is jó, Hogy az előadá­sok után elbeszélgethessünk egy-egy szakterület tudó­saival. Az idén a legnagyobb sikerű referátumot — A fasizmus és Kelet-Európa címmel — Ormos Mária, a történettudományok doktora, az MTA Történettudomá­nyi Intézetének főmunkatársa tartotta. Ezúttal vele ké­szítettünk interjút. Diktatúrák jönnek, Születésnapi látogatás Gádor István kilencven éves — Mivel lehet magyarázni, hogy egy ennyire kompromit­tálódott ideológia, mint a fa­sizmus, még ma is képes hí­veket szerezni a világban? — Könnyű volna ezt pusz­tán történelmi „emlékezetki­eséssel" magyarázni, habár kétségtelenül ennek is része ven benne. Az igazi okokat a tőkés parlamenti demokrácia működésének hibáiban, a fo­gyasztói társadalmak gondjai­ban kell keresni. Akik ma a fasizmusra szavaznak — sze­rencsére azért nem túl sokan — elsősorban egy rendteremtő erőt látnak benne, amely kive­zet a gazdasági-ideológiai „káoszból". Én az olasz neo- fasizmust ismerem jobban, te­hát inkább erről beszélnék. Az olasz újfasiszták azt mondják: most rendszertelenül működik a posta, gyakori a vasutassztrájk, rossz a közbiztonság, nagyok a társadalmi különbségek. Igaz, hogy Mussolini hibát követett el, amikor lepaktált Hitlerrel, de akkor rend volt, a vonatok mentek, a posta működött, nem volt állandó kormányválsáq stb.... Egyszóval az újfasiszták nem feltétlenül a koncentrációs táborokat a fajgyűlöletet sír­ják vissza, hanem egy új erőt keresnek, amely kivezetné a pluralista, tőkés társadalmakat a jelenlegi válságból. — ön az előadásában kö­vetkezetesen különbséget tett az olasz fasizmus és a német nemzeti szocializmus között. Miért? — A kettő tulajdonképpen egy körhöz tartozik, mégis je­lentős különbségek vannak kö­zöttük. Nem tudom, hányán is­merik . Mussolini politikai pá­lyáját: ő 1914-ig meggyőződé- ses szocialista volt! A változás oolitikai nézeteiben az első vi­lágháború kitörése után követ­kezett be. Továbbra is szocia­listának vallotta magát, de nem internacionalista, hanem nemzeti alapon. Az olasz fasiz­mus tehát „balról" indul, és többé-kevésbé végig megőrzi a szociális gondok enyhítésének, a jobbításnak a szándékát. Csak később válik szélsősége­sen nacionalistává — Mussolini szerint a nacionalizmus a fa­siszta mozgalom cementje de sokkal enyhébb mértékben fajgyűlölővé, mint a német fa­sizmus. A nácizmus ezzel szem­ben rögtön a nacionalizmusból indul ki, a nemzet, mint kollek- tívum, minden mást — osztályt, réteget, egyént — megelőz. Ilyen típusú egyébként az osztrák, a román és a magyar fasiszta ideológia is. — Georgi Dimitrov meg­határozása szerint, a fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább, legagresszi- vebb elemeinek nyílt, terroris­ta diktatúrája. Ezt a diktatú­rát mégis tömegek támogat­ták mind Németországban, mind Itáliában, de néhány kelet-európai országban is. Hogyan lehetséges ez? 8. HÉTVÉGE — A dimitrovi meghatározást erősen árnyalni kell, hiszen pél­dául több országban nem is volt fináncoligarchia ... A fa­sizmus az én meglátásaim sze­rint olyan diktatúra, amelyben egyszersmind létezik egyfajta társadalmi konszenzus, vagyis „közmegegyezés”. A fasizmus, mint tudjuk, a gazdasági világ­válság időszakában, az első vi­lágháborút lezáró igazságta- lan_békék után jött létre olyan országokban, ahol a kap ital izá - lódás csak későn kezdődött meg, és a nagybirtokok szere­pe megmaradt a huszadik szá­zadban is. A kisbirtokosok el­szegényedése, a falusi lakos­ságnak az iparba, a városokba áramlása nagy erőket szabadí­tott fel. A dzsentrik számára csak lefelé volt út, ők a köz- igazgatásban kerestek mene­déket, s szemléletük sokáig rá­nyomta a bélyegét az államap­parátus tevékenységére. A falu már nem tudta eltartani a fia­tal munkaerőt, növekedett az emberekben a feleslegesség ér­zete, egész tömegek kerültek a társadalom peremére. Margina­lizálódtak, ahogy a nyugati szo­ciológia jellemzi ezt a folya­matot. A polgári réteg ezekben az országokban meglehetősen szűk volt, nem tudta befogadni, magába olvasztani a falusi áramlatot, nem tudta a saját ideológiai nézeteit sem érvé­nyesíteni irányukban, mint az a fejlett kapitalista államokban történt. Ugyanakkor megindult egy úgynevezett másodlagos marginalizáció is, az ipari mun­kásságé, amelynek soraiból egyre többen váltak munkanél- külivé> Hitler nagyon jól felis­merte ezt, s a Mein Kampban pontosan körvonalazta azokat a rétegeket, akiktől támogatást remélhetett. Ö maga is ilyen marginalizálódott, sikertelen, „felesleges" ember volt — akár­csak Mussolini —, tehát át tud­ta érezni a tömegek gondjait. Ezután már csak megfelelő szo­ciális demagógia kellett és a jövőjüket sötéten látó ezrek, százezrek rászavaztak. Vitatko­zom azokkal, .akik azt állítják, hogy a Hitlert hatalomra jutta­tó németek már 1933-ban a terrorra, a zsidóüldözésekre, a koncentrációs táborokra sza­vaztak. Hitler egyenlőséget, a jogtalan jövedelmek lecsapolá- sát, a kiskereskedelem meg­erősítését, vonzó agrárpolitikát hirdetett meg. Ezekből ugyan szinte alig valósult meg valami, de mindez nem vezetett társa­dalmi feszültséghez, mert ugyanakkor állami beruházá­sokkal fejlesztette az infrastruk­túrát. repülőtereket, vasutakat, autópályákat építtetett, földuz- zasztotta a hadsereget, s ezzel szinte teljesen megszüntette a munkanélküliséget. Természete­sen ezek nem jótékonysági ak­ciók voltak, hanem kifejezetten stratégiai célokat szolgáltak. mennek — Hitler egypártrendszert hirdetett, fölszámolta a szak- szervezeteket, a korábban erős — vagy erősnek hitt — demokratikus mozgalmakat. Hogyan tudta ezt a társada­lom „konszenzusa" mellett megtenni? — A működő fasizmusban a társadalom önmagát ellenőrzi, elsősorban a hatalom tömeg­szervezete révén. A fasizmus olyan mechanizmust alakít ki, amelyben a hatalom mindenről értesült; információt szolgáltat például az ifjúsági szervezet (a nácizmusban a Hitlerjugend), a különböző klubok és egyesü­letek hálózata, gyakran még a házmester is ... S mindennek tetejében természetesen ott van oz elnyomó gépezet, a pártvé­dő osztagok, a rendőrség, a katonaság. — Ha a fasizmus kezdetben szociális programmal indult, hogyan lehet megmagyaráz­ni a zsidóüldözéseket, a te­rületi követeléseket, a hábo­rú kirobbantását? — Mindez a fajelméletből és a diktatúra belső törvényszerű­ségeiből következik. Közismert, hogy Hitler a germán „fajt” uralkodónak tekintette, ezért tette tönkre például a zsi­dók életét Németországban és másutt. Kezdetben csak gettók­ba zárták őket, aztán a jár­ványveszély és egyéb okok miatt dönteniük kellett máshová he­lyezésükről. Beindult az ördögi gépezet, ami a gázkamrákhoz, krematóriumokhoz vezetett. Ugyanígy, a diktatúra „önmoz­gásával” magyarázható az ex- panzionizmus is: amikor kezd­tek kudarcot vallani az úgyne­vezett szociális programok, elő­térbe kerültek a fasizmus kül­politikai, hódító céljai. Ezért rohanta le Olaszország Abesz- színiát, ezért jött létre az oszt­rák Anschluss, ezért kebelezték be Csehországot, ezért robban­tották ki a háborút. Egy dikta­tórikus rendszer gépezetét ilyen­kor már nem lehet megállítani. — ön gyakran tart előadá­sokat, ankétokat. Milyennek látja az emberek „leikészült­ségét" a huszadik századi történelemből? — Az úgynevezett laikusok gyakran sokkül érdeklődőbbek, mint a szakemberek, tanárok, egyetemi hallgatók. Általában erős o hajlam nemzetünk men- tegetésére, a múltbeli esemé­nyek nekünk tetsző szelektálá­sára. Persze, ez is érthető: so­káig a fordítottja történt, a kol­lektív bűntudatot plántáltuk az emberekre. Mintha mindenért mi, magyarok, s az akkor élt néptömegek lennének a felelő­sek. Ügy hiszem, meg kell ta­lálnunk a módját e történelmi korszak reális, elfogulatlan ér­tékelésének. Havasi János A budapesti Városligetbe futó kis utca általában csen­des. Most fölveri a két ház­zal odébb dolgozó légkala­pács zaja. Ez azonban nem zavarja a fázós galambot, hogy lepihenjen kívül, az ab­lak párkányon. A függönytől nem zavart ablak keretében egy szál piros virág, két sár­ga citrom és egy fölborzolt tollú szürke galamb látható együtt — befejezése, külső kerete annak a gazdag, szí­nes enteriőrnek, ami idebent a szabóban is, (bármerre for­duljunk) lenyűgöz. A galamb egy csöpp fantáziával szim­bólumnak is felfogható, hisz — mint egy cikkben olvasom — Gádor István művei közül legtöbben azt a porcelánból való repülő galambot emle­getik, amely egyszerre mutat­ja az anyag fölényes keze­lésének és a természeti for­mák megjelenítésének köny- nyed, kifejező készségét. Gádor István Kossuth-díjas, érdemes művész, a magyar kerámia művészet megterem­tője, és máig legnagyobb alakja most 90 éves Első műve, a Lány szőlölürttel 1914-ben szerepelt a Műcsar­nokban. Ettől fogva a szob­rásznak indult művész életre- szóló, termékeny házasságot kötött a kerámiával. 1920-ban Bécsbe emigrált, ott magába olvasztotta a szecessziót, a keleti és a primitív népek plasztikáinak hatását, majd a kubizmus szellemiségét is. Korszakait, amelyek mind új és új lehetőségek konök ki­próbálását jelentették, ta­nulmánykötet tudja csak vé­gigkövetni. Aki valamelyest is ismeri műveit, tudja, hogy mindig egyedit, megismétel- hetetlent, mindig újat és még újabbat alkotott. A húszas években készült állatfigurái például az ősi agyagszob- rók naiv szépségét tudták a legmodernebb plasztikai szemlélettel ötvözni. Ugyan­abban az időben kezdte meg kímeríthetetlennek bizonyult kísérleteit a máztechnikák változatos alkalmazására. Ké­sőbb megismerte, alkalmaz­ta, megújította a magyar né­pi fazekasság legjobb ha­gyományait. Az ötvenes évek (magyaros? görögös? mo­dern?) madaras vázái pél­dául magukba foglalják mindazt a tudást, amit Gá­dor István addig megszer­zett, s mindazt a szellemi-, szakmai gazdagságot, amit a huszadik század addig fel­halmozott. De bárhová nyú­lunk, ebben a nagyszabású életműben mindenütt a meg­tartás-megújítás egységét láthatjuk. A hatvanas évek­ben készült tálak a szakmai kísérletek bravúros bizonyíté­kai — együtt vannak itt a máztechnikáról tudott ősi is­meretek a legkorszerűbb, üveget, rezet beolvasztó pró­bálkozásokkal. És amikor Gá­dor István néhány éve az ipari idomokból kertplaszti­kákat tervezett a pécsi Zsol- nay Gyárban, akkor is régi „rögeszméjéhez” tért visz- sza, a tömegtermelés és a művészet bizonyára végtelen lehetőségeit kutatva. Amikor pedig ugyancsak pár évvel — egy évtiezddel ezelőtt a siklósi várban a fiatalabbak között Gádor István is részt .vett a szimpózion munkájá­ban, nem volt ritka a véleke­dés: a sok fiatal között még mindig a nyolcvanas éveit taposó mester a „legfiata­labb", képes a legfrissebb, mindig a jövőt firtató látás­módra. Gádor István életművének válogatott darabjait, szóm szerint 380 kerámiatárgyat a Janus Pannonius Múzeum­nak adta. A tárgyakból — azoknak körülbelül egynegye­déből — állandó kiállítás lát­ható Siklóson, a várban. A Zsolnay Gyárban készült kert­plasztikák egyikét-mási'kát Pécsett köztereken helyez­ték el. Mikor 90. születésnapján felkerestem, tudtam, hogy ezeket a kertplasztikákat nagyrészt összetörték a „há­lás pécsiek”. S hogy helyre­állításukról semmi hír. Csak éppen reméltem, hoay ő nem tudja. De tudta. Szomorká­sán legyintett: — Ezek a munkáim nincse­nek már meg. Kár pedig, mert volna ebben fantázia . . . Az is csalódás nekem, hogy az a kis szobányi kiállítás Siklóson nem váltotta be a reményeimet, hiszen van ott egy csomó érdekes munkám, a raktárakban, amiket jó vol­na, ha látni lehetne. Felesége, aki hosszú éve­ken át munkatársa is volt, ká­vét hoz be a Gádor-kerá­miákkal, növényekkel, népi szőttesekkel, könyvekkel teli szobában, és elmondja, hogy a műterem — ugyanitt a ház­ban, a földszinten — sajnos évek óta szintén inkább csak raktár. Már nem fűtik be a kemencét, Gádor István be­tegeskedett, nem tud dol­gozni. Azelőtt pedig, különö­sen 1957. óta, amikor Gádor István főiskolai tanárként nyugdíjba vonult, reggeltől estig dolgoztak. — Úgy jártunk le a műte­rembe, mintha blokkolnánk — emlékezik Mária asszony. — Míg ő dolgozott, én kemen­cét fűtöttem, mázat kevertem. 57-től megvolt az elektromos kemencénk is, de az kicsi volt, a nagyobb tárgyakat a régiben égettük. Van egy olyan receptkönyvünk a má­zakról, amit leginkább egy nagyon jó háziasszony sza­kácskönyvéhez tudnék hason­lítani. A mi mázaink sósé ragadtak le. Bár néha, mi­kor kinyitottam a kemen­cét. Gádor már messziről kiáltott: ott egy hólyag! Én még alig láttam vqíamit, ő már látta az apró hólyagot egy felületen. Akkor aztán újra megcsinálta azt a tár­gyat, ebben mese nem volt. Sok keramikus csak megren­delésre dolgozik, mi állan­dóan csináltuk, s alig adtunk­éi valamit. Olyan is volt, hogy mégis megrendelésre készítettünk néhány dolgot, aztán végül sajnáltuk odaad­ni. Gádor István mindig ilyen volt, ennélfogva voltak idők, amikor napi negyed kiló ke­nyéren és fél liter tejen élt. — A nyáron a betegség után — négy hónapot a kis nyaralóban töltöttek a he­gyen, Az idős mester manap­ság hazulról is ritkán jár el, s magától értetődik, hogy a felesége finom hózikosztján él — Csakhát sajnos dolgozni már nem tudok — sóhajt is­mét a házigazda. S ekkor a csendesnek in­dult születésnapi beszélgetés­be beleszól az ajtócsengő. Előbb óriási gerbera- és ró­zsacsokrok jönnek be az aj­tón, aztán egy sereg ember. Pest megye tanácsának, az Iparművészeti Főiskolának, Vác tanácsának vezetői. Gá­dor István megkapja a csok­rokat és a főiskola emlék­érmét, egy oklevél kíséreté­ben, amely így hangzik: „A Magyar Iparművészeti Főiskola Egyetemi Tanácsa a magyarországi iparművész képzés és a Főiskola érde­kében végzett, kiemelkedő munkásságáért köszönetét fejezi ki Gádor István kera­mikusművésznek, az Ipar- művészeti Főiskola volt taná­rának. Érdemeit az Egyetemi Tanács 1981. június 5-én tartott ünnepi ülése jegyző­könyvben örökítette meg .. A váciak pedig elmesélik, hol tart a váci Gádor Mú­zeum ügye. A volt püspöki palotát kapja meg a mester életműve, ahol szerény szá­mítás szerint is legalább 6— 700 tárgy szépen kiállítható. A tervezés folyamatban van az épület meafelelő belső át­alakítására. A szerződés alá­írás előtt áll, ebben Vác életjáradékra — és minisz­tériumi segédlettel egy ösz- szegben egyszer s mindenkorra — megvásárolja a teljes Gá­dor-anyagot, s kötelezi ma­gát, hogy azt gondozza, idő­ről időre átrendezve bemutat­ja. Az ősz mestert egy dolog izgatja: van ineki egy hatal­mas, igen értékes, ötven éve őrzött népi szőttes- és kerá­miagyűjteménye, ezt még nem ismerik az emberek, ez­zel mi lesz? A tanácskozás —, ahol valaki körben megjegy­zi, hogy ez jellemző Gádor Istvánra: nem annyira a ma­ga dolgai, mint ennek az ér­tékes anyagnak a bemuta­tása érdekli elsősorban — végül úgy véli, hogy egy má­sik váci épület kitűnő helyet adhatna ennek a gyűjte­ménynek is, amelyből egyéb­ként néhány darabot a mú­zeum rendezője, Marótiné Herczeg Ibolya a Gádor-ki­állításon is szeretne ' háttér­ként felhasználni. Megtudom, hogy Vácnak amúgy semmi kapcsolata nem volt Gádor Istvánnal, de a város’ erősödő művészeti életét szeretné a képzőművé­szet irányába is kiterjeszteni. Nemsokára készen lesz a Hincz-ház, s már a jövő év­ben szeretnék a Gádor-mú­zeumot is úgy tető alá hoz­ni, hogy ha nem is 82-ben, 83 elején megnyílhasson. Re­kordidő lesz. Különösen, ha hozzátesszük, hogy az ötlet alig kétesztendős. A furcsán sikerült születés- napi látogatás véqet ért. A pécsi újságíró bizonytalan érzésekkel távozott. Hallatna Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom