Dunántúli Napló, 1981. szeptember (38. évfolyam, 239-268. szám)

1981-09-02 / 240. szám

Dunántúlt Tlaplo 1981. szeptember 2., szerda 1981. SZEPTEMBER SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ISTVÁN nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.04 — nyugszik 19.23 órakor. A Hold kél 9.50 — nyugszik 21.25 órakor« Itt a Márka! Hol a Márka? N a, persze, a boltokban. Vesszük is rendesen, néha azért, mert szomjasak, mások azért, mert az a kupak ... Igen ha leveszem, megfordítom, belenézek a kupak belsejébe, s míg meg nem látom hogy milyen, nos az izgalom iga­zán megér néhány forintot. Vélik sokan. Tudniillik az legalább olyan közismert, hogy a márka-kupakkal sorsoláson micsoda dolgokat le­het nyerni, mert a jelmondata: Itt a Márka! Itta már ma? Ezért azután sokan takaros csomagocská­kat csinálnak 'kupakgyűjteményükből, beküldik a megadott címre és várnak a sorsolásra. Legutóbb augusztus 7-ig, amikor is — végre! — sorsolás volt. Azóta keresik például pécsi olvasóink: hol le­hetne megnézni a nyereményjegyzéket? A sorsjegyen ugyan rajta van, hogy minden TO­TO—Lottó kirendeltségen, ám a szervezők erről el­felejtették a Sportfogadási és Lottóigazgatóságot értesíteni. Nem éppen márkás megoldás ... Mészáros A. a gépkocsi-nyeremény betétkönyv vek 1961. augusztus 31-én meg­tartott sorsolásáról. Az Országos Takarékpénztár a gépkocsi-nyereménybetétköny- vek 81. sorsolását augusztus 31-én Budapesten tartotta meg. A sorsoláson azok a 10 000 és 5000 forintos betétkönyvek vettek részt, amelyeket 1981. április 30-ig váltottak és 1981. július 31-én még érvényben vol­tak. A nyereménylistán az alábbi rövidítéseket alkalmazzuk: P Polski Fiat 126 W Wartburg Limousin M Moszkvics 51 Skoda 105 52 Skoda 120 D Dácia Z Zaporozsec A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, ezért az esetleges számhibákért nem vállalunk felelősséget. A sorsolás eredményének pontos adatait a szeptember 3-án megjelenő hivatalos nye­reményjegyzék tartalmazza. A jegyzék megtekinthető az OTP- fiókokban, postahivatalokban és takarékszövetkezetekben. A nyertes betétkönyveket vagy az azt helyettesitő ,,igazolás"-t a betétkönyvet kiállító taka­rékpénztári fióknál, postahiva­talnál vagy takarékszövetkezet­nél kell bemutatni. — A Baranyában tar­tózkodó bolgár MHSZ kül­döttség tegnap délelőtt Harkányban megkoszorúz­ta a második világháború­ban elesett bolgár hősök emlékművét. Ezt követően megtekintették az I. sz. Bolgár Hadsereg emlék­múzeumát, majd Pécsett városnézésen vettek részt. Délután Budapestre utaz­tak. — ' Horgászkirándulás. A Pécsi HE szeptember 20-án autóbuszos kirándu­lást rendez tagjai részére Dunaszekcsőre. Jelentkez­ni szeptember 11-ig lehet az egyesület irodájában. Met este MOZI Petőfi: Zsaru, vagy csirke­fogó? (4, 6, 8) Kossuth: Seriff az égből (10, 12, 2, 4, 6. 8) Park: Hotel a ,,Halott alpi­nistához" (f4, f6) Park-kert: A Fáraó (8) Komarov-kert: A Szentév (8) Tanárképző Főiskola: Hatan hetedhét országon át (5) Bá­torság, fussunk! (f8) Rákóczi: üzenet az űrből (7) Mohács: Az Olsen banda boldogul (6) Országúton (8) Mohács-kert: Meztelen bosszú (8) Komló, Zrinyi: A transzport (4, 6, 8) Komló, Május 1.: Cserepek (f5, f7) Harkány: Fogadó az ,Urök Világosságihoz (7, 9) 10 000 FORINT 1 0 043 1 0 043 1 0 050 1 0 055 1 0 058 0 064 0 065 0 067 0 069 0 070 0 073 591 P 858 W 960 M 268 P 564 W 091 S2 686 W 263 D 020 P 009 S1 548 P 5000 FORINT 1 0 Ul IS 8 07 Sí 1 0 573 028 Sí 1 0 583 848 S2 1 0 622 706 P 1 0 633 816 M 1 0 643 563 W 1 0 653 687 P 1 0 662 455 D 1 0 670 625 W 1 0 672 631 P 1 0 677 054 w 1 0 688 484 w 1 0 694 763 z 1 0 705 900 S2 1 0 714 854 M 1 0 716 861 D 1 0 718 327 P 1 0 720 086 W 1 0 720 592 D 1 0 728 829 P 1 0 732 239 M 1 0 732 356 D 1 0 732 661 Sí 1 0 735 866 Z Pannónia '81 mai programja Pannónia '81 mai prog­ramja. Délelőtt 9 órától dr. Kostyál Rezső, a Pénz­ügyminisztérium főosztály­vezetője a szövetkezetek pénzügyi szabályozásának időszerű kérdéseiről, dél­után 3-kor pedig Nyers Rezső, az MSZMP KB tagja, az MTA Közgazda­ságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója a szövetkezeti vállalkozás jelentőségéről tart konzul­tációt. ♦ — A Kertbarátok és Kistenyésztök Baranya me­gyei Társadalmi Szövet­sége megyei terménykiál­lítást rendez Komlón, az Ifjúsági és Úttörőházbaní A kiállítás megnyitó ün­nepsége, amelyen a díja­kat is átadják, szeptem­ber 5-én, szombaton dél­előtt 9 órakor kezdődik. — Fotókiállítás. A Me­cseki Fotóklub és az OFOTÉRT rendezésében mától látható Cseri László fotókiállítása a Kossuth Lajos utcai OFOTÉRT szak­üzletben, mely a bolt visszaköltözéséig kiállító­teremként működik. A tár­latot a szerző nemrég Szegeden bemutatott ki­állítási anyagának jelen­tős részéből állították ösz- sze. Megtekinthető szep­tember közepéig 10—18 óráig. — Lottónyeremény. A 33. heti négytalálatos lottó nyereményösszege 159 853 forint volt. Ezen a héten Baranyában a bólyi Ples- kovics Antalné és a töttösi Forray Ferenc bizonyult szerencsésnek, a mohácsi OTP fiók részükre augusz­tus 29-én illetve szeptem­ber 1-én kifizette a nye­reményt. A TÜZÉP-re az embe­rek általában csak a téli tüzelőjük vásárlása­kor, építőanyag utáni járkálásaik során gon­dolnak. A Dél-dunántúli Tö- ZÉP Vállalat pécsi' te­lepének vezetője, Regős Ferenc sokak számára fontos információkat szolgáltat: — Telepünk a hagyo­mányos értékesítésen túl lakossági szolgáltatáso­kat is végez. Az újab­ban bevezetett szolgál­tatásainkból néhányat említek: szén, fa vásár­lásánál közvetlenül a megrendelő > ablaknál kérhető kedvezményes (a magánfuvarosok tari­fájához képest kedve-, Levél az építkezőknek A TÜZÉP szolgáltatásai zőbb) szállítás. Vásár­lóink figyelmébe ajánl­hatom még a sok gon­dot és bosszúságot oko­zó tüskök helyett a már felaprított, kötegelt tű­zifát. Vállalatunk és az erdőgazdaság mosf foly­tat tárgyalásokat a hul­ladékfa kötegelt értéke­sítésével kapcsolatban. Az építkezők figyelmébe ajánlom a szerszámköl­csönző szqlgálatunkat; a legfontosabb munka­eszközöket, elektromos meghajtású betonkeve­rőt, állványpadlókat és állványokat bocsátunk az igénylők rendelkezé­sére. Néhány éve már jól bevált szolgáltatás: „Építőanyag Biztosítási Szerződés", amely nagy biztonságot nyújt az építkezők részére. Felkeressük a Városi Tanács építési osztályát, elkérjük az építkezők címét és levélben hívjuk fel a figyelmüket tele­pünk szolgáltatásaira. Az ügyfélnek rendelkez­nie kell érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal, valamint szakszerű anyagösszeírással ah­hoz, hogy a szerződés mindkét félről nagy biz­tonsággal megköthető legyen. Rendkívül ak­tuális a változó anyag- szállítások miatt egy másik szolgáltatás: a 15-333 tárcsázásával, telepünk információs szolgálata jelentkezik, és naprakészen, tud tá­jékoztatást adni a beér­kezett árukészletről. Földesi Mihály Szerkesztőségi hirügye- letes ma 14 órától 19 óráig: Nagy Zsóka. — Órát is javítanak hétfőtől Pécsett, a Sarohin tábornok útjai fodrász-koz­metikai szalonban. A Pé­csi Szolgáltatóipari Válla­lat órásrészleggel bővítet­te a szalont, így ott nem­csak férfi és női frizurá­kat készítenek, nemcsak kozmetikáznak, hanem az órákat is megjavítják. — Harminc éves a Me­cseki Szénbányák komlói karbantartó üzeme. A 320 fős kollektíva évente mint­egy 50 millió forint értékel termel és nemcsak a szén­bánya vállalat számára: az utóbbi 10 évben 551 lakást is építettek hagyo­mányos technológiával Pécsett és Komlón. hírei Változékony idő — Megjelent a Haza­fias Népfront VII. kong­resszusának jegyzőkönyve. A 210 oldalas kiadvány teljes terjedelmében közli a kongresszus elé terjesz­tett írásos dokumentumo­kat. az országos tanács beszámolóját, a vita során elhangzott felszólalásokat, az azokra adott válaszo­kat. A könyvet nemcsak a népfrontbizottságok kap­ják meg, hanem a hírlap­árusoknál és a könyves­boltokban meg is vásá­rolható. KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Sztárok — anekdoták nélkül. 8.55: Nóták. 9.40: Kis magyar néprajz. 10.05: Nyár­idéző. 10.35: Szerpentin. 11.35: Operettfelvételekből. 12.35: Magvetők. 12.55: Operasláge­rek. 13.25: Dzsesszmelódiák. 14.19: Dunai Péter útijegyzete. 14.49: Kritikusok fóruma. 15.10: A KISZ Művészegyüttes köz­ponti énekkara énekel. 15.28: MR 10-14. 16.10: Messer Cel­lini. 17.07: Ernőd Pál riportja. 17.32: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 18.06: A Budapesti Ragtime Együttes játszik. 19.15: Kilátó. 20.00: Világhírű zon­goraművészek. 21.06: Nóták. 21.30: Külpolitikai arcképcsar­nok. 22.20: Tíz perc külpoliti­ka. 22.30: Zenekari muzsika. 23.21: Versek. 23.32: A vietna­mi kultúra hete. 0.10: Poulenc- kórusok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Időseb­bek hullámhosszán. 9.28: Vála­szolunk hallgatóinknak. 9.42: Fúvószene táncritmusban. 10.00: Zenedélelótt. 11.30: A Szabó család. 12.03: Énekszó­HETI IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS A DUNÁNTÚLI MEGYÉKNEK Az elmúlt héten több hul­lámban hűvös levegő érkezett a Kárpát-medencébe. Ezért augusztus utolsó hete az év­szakhoz képest hűvös volt. Az ilyenkor szokásos 25 fokos maximumhömérsékletek helyett csupán 20 fok körüli értékeket mutattak a hőmérők a kora délutáni órákban. Az éjszakai minimum-hőmérsékletek is az át­lag alatt maradtak. A Dunán­túlon változó mennyiségű csa­padék hullott. A délnyugati határ közelében csupán 1—2 mm, a Balatontól északra eső területeken viszont 16—21 mm csapadék hullott, sőt Zircről csütörtökön 27 mm-t jelentet­tek. A hét közepén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, futó záporeső, kisebb eső az or­szágban sokfelé kialakulhat. A hét végétől a jövő hét elején napsütéses időre számíthatunk, a reggeli órákban egyes he­lyeken köd képződhet. A hő­mérséklet csúcsértéke 22—26 fok között alakul. A hajnali legalacsonyabb hőmérsékletek 9—14 fok között lesznek, a jö­vő héten erősödik az éjszakai lehűlés, egy-két helyen gyenge talajmenti fagyra is számítha­tunk. Bensőséges ünnepségen köszönte meg a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat és a Dunántúli Napló szerkesztőségének kollek­tívája Hetényi Jánosné, a Dunántúli Napló Tömeg­kapcsolatok rovata veze­tőjének és Velencei Zol­tán, a vállalat főkönyve­lőjének munkáját nyuga- lomba vonulásuk alkalmá­ból. Az ünnepségen részt vett" és a megyei pártba zottság elismerését, jókí­vánságait tolmácsolta Raj­nai József, a megyei párt­bizottság titkára. — Nemzetközi hűtőtech­nikai tanácskozás. A hű­téstechnikáról kezdődött kedden nemzetközi tudo­mányos tanácskozás, kol­lokvium Budapesten, az MTESZ székházában. A Gépipari Tudományos Egyesület szervezésében. A tanácskozáson tíz or­szág szakemberei negy­venöt előadást tartanak a következő három nap­ban, a kollokvium részt­vevői, hallgatói 14 or­szágból érkeztek. Esküvő KANCSAR ILONA BÓNER JANOS ezúton értesítik kedves isme­rőseiket, hogy 1961. szeptember 5-én 14.00 órakor házasságot kötnek a pécsi központi házas­ságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). BICSAR GYÖNGYI és PÁLL ATTILA szeretettel értesítjük kedves ivneröseinket, barátainkat, hogy 1981. szeptember 5-én 16.30 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). KAPOSZNYAK IBOLYA és HOFFER JANOS szeretettel értesítjük kedves ismerőseinket, barátainkat, hogy 1981. szeptember 5-én 16.00 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasságkötő teremben (Hunyadi út 2.). AUTÓBUSZOK LÍBIAI EXPORTRA. Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár székesfehérvátj gyárában elkészült a líbiai exportra szánt IK 271-es autóbusz-család prototípusa. Az első autóbusz rövidesen útrakel rendeltetési helyé­re Líbiába, ahol a helyi időjárás és terepviszonyok kö­zött közel fél évig „vizsgázik", s csak ezek után kez­dik meg a sorozatgyártását. A képen: az IK 271-es autóbusz prototípusa az IKARUS fehérvári gyárában. — A kesztyüdivat törté­nete. A kesztyűsmesterség és kesztyűdivat 120 eszten­dős történetéből tart kiál­lítást Budapesten a Nagy­mező utca 21-ben hétfő­től a Pécsi Kesztyűgyár. — Kitüntetés. Az Elnöki Tanács Sós Sándorné dr. Kovács Erzsébetnek, a XI. kerületi tanács vb-titkárá- nak több évtizedes, ered­ményes munkája elismeré­séül, nyugállományba vo­nulása alkalmából a Mun­ka Érdemrend arany foko­zatát adományozta. — Útépítés. A hird— mázaszászvári összekötő úton Vékény átkelési sza­kaszán elkészült a patak fölött átívelő híd, jelenleg a hozzávezető új úton dol­goznak a KPM Közúti Igazgatóság munkásai. Az útépítéssel megszüntetik a kedvezőtlen útviszonyo­kat. Szeptember végén fe­jezik be a hatréillió forin­tos munkát. 04-05-07 Villám vágott a szalmaka­zalba. Tegnap délelőtt Kiskas- sán, az újpetrei tsz majorjá­ban villám vágott egy nagy­méretű szalmakazalba és fel­gyújtotta azt. A tüzet a pécsi állami és újpetrei önkéntes tűzoltók oltották el. A becsült kár 180 000 forint. val, muzsikával. 12.33: Tánc­zenei koktél. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négyig . . . 16.00: „Mint csodabogár, úgy néztek rám . . ." 16.40: Közve­títés az Ü. Dózsa—Vasas baj­noki labdarúgó-mérkőzésről. II. félidő. 17.20: Hol — mi? 18.15: Körkapcsolás bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. 18.33: Új­donságainkból — külföldi táncdalok. 19.15: Liszt Ferenc, a zeneszerző. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.33: Sportkróni­ka. 20.48: Zene a moziban. II. rész. 21.36: Színes népi muzsika. 22.15: Magyar opera­énekesek — operettszerepek­ben. 23.15: A tegnap slágerei­ből. HARMADIK MŰSOR 9.00: Tetik hadnagy — szvit. 9.22: Az olimpia. Opera. 11.44: Kamarazene. 13.07: Versek. 15.04: Népdalfeldolgozások. 15.31 : Robert Devereux. Ope­rarészletek. 16.20: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 17.20: öt földrész zenéje. 17.32: Har­minc perc alatt a Föld körül. 18.02: Brahms-felvételekből. 18.16: Sosztakovics: XV. szim­fónia. 19.05: Operaegyüttesek. 20.03: Külföldi tudósoké a szó. 20.18: Sztyepancsikov falu és lakosai. 21.07: Nagy meste­rek — világhírű előadóművé­szek. 22.04: Mai magyar szer­zők műveiből. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Hét köz­ben. Dél-dunántúli körkép pró­zában és zenében. Az aktuális magazint László Lajos szer­keszti. 18.00: Dél-dunántúli hír­adó. 18.15: Zenés percek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. Hírek. — Régi mestersé­gek, fiatal mesterek. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek, tudósítások. — Fiatalok fél­órája. Szerkesztő: Reil József. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna (ism., sz.). 9.05: Csak gyerekeknek! 9.25: Idesüss! (ism.). 9.50: Deltd (ism., sz.). 10.15: Halál kert­ben. Francia—mexikói film (ism.). 11.55: Mégegyszer. An­gol zenés film (ism., sz.). 14.00: Pedagógus továbbkép­zés. Fizika. 8. o. (ism.). 14.35: Rezgések, hullámok (ism.). 15.15: Az indukció (ism.). 16.00: Hírek. 16.05: Testünk. NSZK filmsorozat (ism., sz.). 16.30: A siker titka. — Oszt­rák tévéfilm. 18.00: Reklám. 18.05: A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepén (sz.). 18.25: Mérlegen. Riport­műsor. 18.55: A Közönségszol- aálat tájékoztatója. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna (sz.). 19.15: Esti mese (sz.). 19.30: Tv-híradó (sz.). 20.00: A ha­vasi selyemfiú. Tévéfilm (sz.). 21.20: A Tv Galériája (sz.). 22.00: Tv-híradó 3. (sz.). MÁSODIK MŰSOR 17.00: Bulgária—Finnország— Magyarország női—férfi1 válo­gatott atlétikai viadal (sz.). 19.30: Tv-híradó (sz.). 20.00: Kedvünkre. 20.30: Mérlegen — stúdióvita. 21.00: Tv-híradó 2. (sz.). 21.20: Reklám. 21.25: A hosszú út. Tévéfilmsorozat (sz.). JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 19.05: Tv-naptár. 19.15: Fog­piszkáló — gyermekműsor. 19.45: Amatőrök. 20.15: Rajz­film. 20.30: Napló. 21.00: nyári koncert. 22.15: Szerdai válogatás. 23.30: Napló. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Barátom, a ló — do­kumentumsorozat. 20.30: Napló. 21.00: Világrekord, hétfő. 22.35: Hírek. 22.40: Komiono- sok. 23.25: Irodalmi klub. — Vadgazdálkodási alapfokú . tanfolyam. A MAVOSZ Baranya megyei Intéző Bizottsága szep­temberben újra beindítja az egyéves vadgazdálko­dási alapfokú tanfolya­mat levelező tagozaton. A kötelező előadásokat Pécsett, a Vadászklubban tartják, havonta egy alka­lommal. Céljuk, hogy a megye vadászainak, fiatal vadászjelöltjeinek, vad- gazdálkodásból alapfokú képzést biztosítsanak. Je­lentkezési lapot a megyei IB irodájában (Pécs, Pe­tőfi u. 45.) lehet igényel­ni. — Nehezen virradt ked­den: az éjszaka sötétjét esőt hozó haragos felhők félhomálya váltotta fel. A kora reggeli villámokkal tarkított sűrű esőfüggöny fennakadásokat okozott a főváros közlekedésében. A többi között villám csa­pott a BKV budafoki áramátalakítójába, emiatt feszültségmentesí(eni kel­lett a Budafoki és a Fe­hérvári úti villamosok ve­zetékét. — Planetáriumi szak­körök. Ismét megindulnak szeptember elejétől a TIT Természettudományi Stú­diójában, a Planetárium­ban a különféle ismeret- terjesztő szakkörök. Ezek a felnőtt csillagászkor, a tudományos-fantasztikus klub, az akvarista szakkör, az ország-világjárók klub­ja. a kaktuszbarátok köre, a díszmadár- és az eto­lógiái kör. Újonnan in­duló foglalkozás a fotó, a környezetvédelmi, a kis­állattenyésztési szakkör, a kertbarátok klubja és a világnézeti klub. Várható időjárás szerda es­tig: északnyugaton, északon általában erősen, másutt vál­tozóan felhős idő. Főként északnyugaton, északon több­felé eső, zápor, helyenként zivatar. Hajnalban párásság, helyenként köd. Időnként meg­élénkülő szél. A várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let: 10 és 15, legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán északnyugaton, északon 15 és 20, másutt 20 és 25 fok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom