Dunántúli Napló, 1981. szeptember (38. évfolyam, 239-268. szám)

1981-09-02 / 240. szám

Dunántúlt napló 5 1981. szeptember 2., szerda Van mibőt választani Gazdag kulturális programok a bányásznapon pinrimrlH PGO-MUIU Ennyi rendezvény talán még soha nem volt a bányászok ünnepén. Kiállítások, megemlé­kezések, sportesemények, tűzijá­ték — vagyis sokszínű, gazdag vasárnap ígérkezik, mindenki választhat kedve szerint a látni­valókból. Most három helyszín kultruális programját mutatjuk be. Vasárnap délután 2 órakor a Káptalan utcai Szabadtéri Táncszínen Méréi Emil, a Me­cseki Szénbányák vezérigazga­tója nyitja meg az este 10-ig tartó színes műsort, ahol a fel­lépő együttesek, műsorszámok között a televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának munkatársai meg­interjúvolják a Mecseki Szén­bányák vezetőit, a városi ta­nács vezetőit. A műsor gerince természetesen szórakoztatás, vi­dámság és látványosság. Az Apostol együttes az első a fellépők között, majd a Pécsi Nemzeti Színház művészei egy­órás ajándékműsora következik. Érdekesnek és különösen szóra­koztatónak ígérkezik a Magyar Rádió Kabarészinházának mű­sora és a Fővárosi Operettszín­ház művészeinek fellépése. így vendégünk lesz Németh Mari­ka, Voith Ági, Bodrogi Gyula, Marik Péter, Lehr Ferenc. 6 órakor nótacsokor, háromne­gyed 7-kor divatbemutató kez­dődik. Este héttől láthatjuk a Szovjet Déli Hadseregcsoport 100 tagú központi ének-zene és táncegyüttesének másfél órás műsorát. A Széchenyi téri program délelőtt 10 órakor kezdődik egyórás térzenével. Közremű­ködnek a MÉV és a Mecseki Szénbányák fúvószenekarai, ve­zényel Apáthi Árpád és Háry Balázs. Ezután néptáncosoké a tér. A zengővárkonyi, szebényi, a mohácsi délszláv együttes, a dobszai citerazenekar mellett kedves vendéget is fogadunk. Jugoszláviából érkezik a pélmo- nostori Jovan Lazic Művelődé­si Egyesület tánccsoportja. Re­pertoárjukban a soknemzetisé­gű ország néptáncai és dalai szerepelnek. Nem először jön­nek hozzánk, többek között ál­landó vendégei a mohácsi bu­sójárásnak. A Barbakán-várárok délelőtt 10-től este 6-ig a gyerekeké. Sportbemutató és a József Atti­la Művelődési Ház bűvészszak­köre szórakoztatja a legifjab- bakat sőt, az érdeklődők egy­két bűvésztrükköt is elsajátít­hatnak. 3 órakor kezdődik a "Magyar Cirkusz és Varieté gyer­mekműsora, ami szintén sok látványosságot, érdekes szóra­kozást ígér. A Mecseki Kultúr- park egyébként mozdítható já­tékaiból sokat megtalálhatunk majd a Barbakán körül vasár­nap. — iá ­Országos szeminárium Pécsett Üzemmérnököt vagy okleveles mérnököt képezzünk? Mindkettőt! Tegnap Pécsett, a Pollack Mihálv Műszaki Főis­kolán folytatódott az a tanács­kozás, amely a műszaki szakem­berképzés és továbbképzés helyzetével, ennek fejlesztési le­hetőségeivel foglalkozik.. A teg­napi előadások nagyító alá vet­ték az üzemmérnökképzés hely­zetét, az üzemmérnökképzés és okleveles gépészmérnökképzés egymásra épülésének lehetősé­geit is. Ugyancsak sok szó esett a műszaki felsőoktatás társa­dalmi összefüggéseiről, az üzemmérnökök gyakorlati tevé­kenységéről is. Számos korreferátum, a vita hangot adott az üzemmérnökök távlati jövőjéről, mostani lehe­tőségeiről, megbecsülésükről. Az országos szeminárium má­sodik napján, miként az elsőn is, felsőoktatási intézmények, az ipar, a mezőgazdaság és köz­lekedés számos vezető tanára és szakembere mondotta el vé­leményét. Remélhetően több vi­tatott kérdésben alakult ki a korábbinál egységesebb szem­lélet. Az országos rendezvény minden bizonnyal tisztáz né­hány kérdést a szakemberkép­zés rendszerében, amely sajnos ma még nem egyértelműen kapcsolódik hazánk gazdasági struktúrájához. L. J. Teltházas fizető parkoló a pécsi Széchenyi téren Fotó: Szokolai Nyugdíjas pedagógusok köszöntése Huszonhárom nyugdíjas pedagógusnak adta át tegnap a pályán eltöltött évtizedek emlékére ala­pított jubileumi oklevelet az Építők úti Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyén Kajtár Istvánné, a Pedagógus Szakszervezet városi bizottságának titkára. Ötvenéves munkája emlékére 12 peda­gógus kapott aranydiplomát. Hatvanéves pedagógusi működése emlékére gyémántdiplomát vett át PáKi Sándor, Dombay Miklósné, dr. Deák Péterné és Szalai János. Vasoklevelet Beleky Vendel, Pejtsik Béla, Kun Béla, Csokonay Sándor és Dombay Miklós éett át 65 éves jubileuma alkalmából. Két rubinoklevelet nyújtottak át Kerényi János és Rácz Jenő számára, akik 70 éve szerezték meg pedagógusdiplomájukat. korábbi hobbi életet menthet CB rádiótelefon lesz a mohácsi járásban Kapcsolat Pécs, Boly, Mohács között Törlesztik adósságukat a tatabányai bányászok Szeptember elsejéig 30 000 tonnával csökkentet­ték az év közben felgyülem­lett adósságukat a tata­bányai bányászok. A válla­lat két üzemében ugyanis az elmúlt hónapokban vá­ratlan akadályok, elemi csapások nehezítették a munkát. A 15/c aknában vízbetörés, a .külfejtéses bányában pedig földcsu­szamlás miatt szünetelt hosszabb ideig a termelés. Főpróba a Szolnoki Cukorgyárban A Szolnoki Cukorgyár körzetében kedden megje­lentek az országutakon a cukorrépaszállító járművek; megérkezett az első répa­szállítmány az ország má­sodik legnagyobb feldol­gozó üzemébe. Mezőhék, Tiszaföldvár, Szolnok kör­nyékéről ezerötszáz, tonna répa futott be a gyári át­vevőhelyre. A mezőhéki Táncsics Tsz egymaga öt­száz tonna nyersanyagot küldött és ezt a napi üte­met folyamatosan tartja. A gyárban a nyári nagy karbantartás után megkez­dődött a háromnapos pró­baüzem, s ha minden be­rendezés zavartalanul üze­mel, a hét végén — a szo­kottnál két héttel korábban — megkezdik az üzemszerű termelést, naponta 5200 tonna körüli teljesítmény­nyel. A CB rádiósoktól naponta fontos információkat kaphat a rádióhallgató a .Csúcsforga­lom" adásaiban. Egyre inkább terjed ez az amatőr URH-rá- diózás szerte az országban, s korántsem csak kedvtelésből használják. Néhány hónappal ezelőtt hírt adtunk arról, hogy a Mohácsi Kórház szülészeti­nőgyógyászati osztályának ügyeletén működik egy adó-ve­vő készülék, az éppen ügyeletes orvos (a többiek) is rendelkezik ilyennel akár otthon, vagy gép­kocsijába beépítve. (Az orvo­sok ezt saját költségükön vá­sárolták, szereltették be.) Szerencsére a jó példa is ragadós. Különösen olyan kör­nyéken lényeges ez, mint Mo­hács, ahol a telefonszolgálat minden igyekezet ellenére sem alkalmas -mór a gyors üzenet- váltásra. Márpedig, ha egész­ségről, életről van szó, a gyor­saság az első, a legfontosabb. Pontosan tudják ezt a járás és a város egészségügyi vezetői, orvosai. A szülészet, példáját követve a járás bólyi és a vá­ros mohácsi orvosi ügyeletét is ellátják a CB-készülékkel. A régóta dédelgetett terv ma fontos állomásához érkezik. Megkezdik az antennarendszer szerelésének előkészítését, a szükséges anyagok, rádiók, en­gedélyek beszerzését. A Mecsek CB Rádióklub (a Pécsi Autóklub kebelében) tár­sadalmi munkában adja a szakmai segítséget és az enge­dély megszerzését. Mint Tóth Gyula, a rádióklub vezetője el­mondta, szeptember 20-ig sze­retnék befejezni, üzembe állí­tani azt .a CB-rendszert, amely a bólyi és a mohácsi rendelő, sőt a POTE-n már meglevő központ között biztosítja a gyors, megbízható kapcsolattar­tást. Az egészségügyi szervezésről dr. Marosi Irén, Mohács város és járás főorvosa mondta el, hogy a tervek szerint két ügye­leti gépkocsiban ugyancsak lesz egy-egy CB adó-vevő, így akár úton, akár betegnél van az orvos, értesülhet az újabb hívásról, az eset sürgősségének megfelelően határozhatja meg a segítés sorrendjét. Gyorsab­bá, célszerűbbé válhat így a mentők hívása, murtkájuk ösz- szehangolása. Az sem elha­nyagolható szempont, hogy ha gyors kórházi ellátásra van szükség, a rádiótelefon értesí­tésére már felkészülten várhat­ják a segítségre szorulót. Hogy mikor szolgálhatja a korszerű technika, az immár életet mentő, korábbi hobbi a mohácsi város és járás egész­ségügyét? Ez kizárólag attól függ, hogy a nem éppen olcsó, bár használati értékéhez.képest nem is túl drága adó-vevő ké­szülékeket mikor sikerül besze­rezni. Remélhetőleg, mire az antennák elkészülnek, ez sem lesz gond. K. Gy. így közlekedünk mi Parkolás pénzért Nemcsak pécsi, mégcsak nem is magyar gond; kevés a városi parkolóhely. Ez is a fej­lett motorizáció egyik átka. Ahol pedig egyre nyomasztóbb a parkolóhelyhiány és nincs le­hetőség újabb tárolók építésé­re - mint például nálunk is -, ott az a cél, hogy „lefaragják” az autók átlagos tartózkodási idejét, segítve: minél több ko­csi vehesse igénybe a várako­zóhelyeket. Az időkorlátozás megvalósí­tásának világszerte több módja van. Elég gyakran alkalmazzák az úgynevezett parkolótárcsát, amelyen az autós - kocsija el­hagyása előtt — beállítja a parkolás megkezdésének idő­pontját, s kívülről jól látható helyre' teszi az utastérben. Így az arra haladó ellenőrök lát­hatják, hogy a gépkocsivezető betartja-e az időkorlátokat. Hasonló célt szolgál — csak ez már pénzbe kerül — a tömbök­ben előre megvásárolható par­kolójegyekkel való tartós vára­kozás. A kijelölt parkírozóhelye­ken az autós beikszeli a leté­pett jegyszelvényen az előírt adatokat, majd a. „bizonylatot” elhelyezi az első szélvédőüve­gen át látható helyre. Egyes helyeken azt is megteheti az ember, hogy bizonyos pénzda­rabok bedobása ellenében a parkolóhelyeken található jegy­árusító automatákból kapott ti­kettet tűzi ki a szélvédőjére. Egy másik fajta megoldás is, ami ráadásul kedvezőbb a gép­kocsivezetőknek: a jegyszedő bácsis parkolóhely. Itt ugyanis, ha lejár a parkolási határidő, nem kapnak büntetést, hanem elszámolhatják a túllépést a parkolóőrrel. Pécsett 1978. jú­lius 1. óta vannak ilyen fizető parkolók, amelyeknél az össze­sen 25-30 tagú, jobbára nyug­díjasokból álló parkolóőri gár­da felügyel a rendre és a fe­gyelemre. Kezdetben a Széche­nyi téren, a • Kossuth téren, a Jókai téren, a Fürdő és a Tí­már utcában létesítettek • ilyen fizető parkolókat, később a vá­sárcsarnok környékén is, úgy­hogy jelenleg 208 férőhelyet tudnak így biztosítani a város­ban parkolásra — pénzért. He­gedűs László, a Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat üzem­vezető-helyettese (munkaadója üzemelteti ezeket a fizető par­kolókat) szerint elképzelhető, hogy a Köztársaság téren is lesz hasonló megoldás a közel­jövőben. Rádió mellett... Bolondos világ annak nekem szép note- <r:’ szeim, „párnázott", puha fedelű határidőnaplóim, amelyek úgy karácsony és új év tájékán kerülnek hozzám ilyen­olyan vállalati reklámként, de nem használom egyiket sem, sajnálom telefirkálni a szűz­tiszta lapokat, így aztán a rádió melletti észrevételeimet is új- sógszélre, könyvek hátlapjára, gyufásdobozra, vagyis ami a kezembe kerül, jegyezgetem fel, néha olvashatatlanul. Most az­tán — hogy hálistennek vége a/ nyárnak — összeszedtem ezeket a fecniket, hogy tartalmukat — némi rostálás után — közread­jam. Angliában még mindig élénk figyelemmel kísérik az ifjú pár „nászútját”, hozzánk viszont csak néha jut el egy-egy kósza hír hercegékkel kapcsolatosan. Legutóbb jz rádióból értesültem Diana hercegnő eléggé el nem ítélhető magatartásáról, misze­rint egyik reggel nem volt haj­landó elfogyasztani reggelijét a jacht ebédlőjében. Pedig nagyszerű volt a menü — ha az angol lapoknak hinni lehet —, ugyanis volt többféle rák, kagy­ló, déligyümölcs, zabpehely és - buggyantott tojás. Bennünk, magyarokban, a „buggyantott" jelző eleve viszolygást kelt, (lásd: buggyant agyú, bugy- gyant étel, buggyant sör... • stb.), holott a buggyantott to­jás állítólag speciális úri ele­del, hasonlít a fél évig földbe ásott kínai záptojáshoz. Hbuggyant dolgokról jut ^eszembe, hogy München­ben szép kis balhé volt a közelmúltban. A város egyik parkját eléggé népes társaság lepte el, majd a férfiak és nők egyszer csak vetkőzni kezdtek és pucéran sétálgattak föl-aló, csevegtek, nevetgéltek, leheve- redtek, mint a kirándulók, et­tek, ittak és ezt a majálisra emlékeztető társas összejöve­telt több napon át folytatták. „Miért kell nekem pucér üle- peket nézegetnem, ahányszor csak átmegyek a parkon?!” — kérdezte újságban közölt leve­lében egy idős müncheni hölgy. A város rendőrfőnöke azt vó- Icszolta, hogy semmiféle pa­ragrafust nem talált, amelynek alapján eljárhatna az illetők ellen, különben is „ . . . hogy nézne ki, ha gumibotos, roham­sisakos rendőreim meztelen hölgyeket taszigálnának ki a ligetből?!" Milyen igaz! Tény­leg, hogy nézne ki? Ezt most azért mesélem el, mert a nyá­ron — a Bólyi Állami Gazdaság KISZ-táborában rendezett po­litikai fórumon azt kérdezték tőlem ifjaink: nálunk miért tilt­ják a meztelenséget, miért nincs nudista strand meg pornó- film? Hát ezért: a mi rend­őreinknek nincs rohamsisakjuk. Mert ha lenne, hogy nézne ki, hogy rohamsiSakban, gumibo- tosan taszigálnák ki a ... sa­többi. Szóval értik, nem? ii z ifjúsági műsorban egy pszichológusnő arról be­szélgetett a riporterrel, hogy a felszabadult, jóízű ne­vetés mennyire egészséges az emberi szervezetre, például ki­tágul az érrendszer, kissé tá­gul a tüdő, kissé felgyorsul a szívverés meg minden. Azt is elmondták, hogy az emberi ne­vetés öt kategóriába sorolha­tó, már ami a kiváltó okokat illeti: 1. jókedvében, 2. vicce­ken, 3. mulatságos szituáció­kon, 4. mások ügyetlenségén, 5. zavarában. De én tudok egy hatodikat. Stockholmi napilap írta meg a szenzációt néhány éve. Egy svéd férfi tizenhat évi házasság után egyik napról a másikra röhögőgörcsöt kapott, amint a feleségét megpillantot­ta. Hosszas klinikai kezelés után elvált az asszonytól. Tes­sék. Rab Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom