Dunántúli Napló, 1981. szeptember (38. évfolyam, 239-268. szám)

1981-09-01 / 239. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVIII. évfolyam, 239. szám 1981. szeptember 1., kedd Ára: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Megyei búza­termesztési tanácskozás Gyengébb év után nagyobb feladatok Baranya mezőgazdasági nagyüzemeinek termelésirányító szakemberei tanácskoztak teg­nap Pécsett, a megyei Növény- védelmi és Agrokémiai Állomás székházában, a megye búza- termesztésének idei tapasztala­tairól és az őszi munkákkal kapcsolatos feladatokról. A tavalyi rekord év utón az időjárás ezúttal nem kedvezett a- búzatermesztőknek, mutatott rá előadásában dr. Álló Miklós, a Baranya megyei Tanács mező­gazdasági és élelmezésügyi osztályvezetője. A szokottnál 10 százalékkal kisebb területről, 53 000 hektárról takarították be a gazdaságok a kenyérgabo­nát. A termés hektáronként több mint 3 mázsával maradt el a tervezettől, ami 300 millió forint kiesést jelentett az üze­meknek. Békés, Tolna és Fejér megye után így is a negyedik legjobb Baranya eredménye az országban. A nyári betakarí­tás gyorsan, szervezetten zaj­lott. A legmagasabb, hektáronként 6,5 tonnát meghaladó termést a lippói Béke Őre Tsz-ben ér­ték el. Reményi Jenő, a tsz fő- agronómusa ismertette a részt­vevőkkel búzatermesztési mód­szerüket, amivel aszályos évben is növelni tudták az egy hek­tárra eső hozamot. A leggyen­gébb búzatermést, hektáron­ként kevesebb mint 2,5 tonnát Csányoszrón takarították be. Az időjárási tényező a kedvezőt­len termőhelyen, vízrendezet­len területen gazdálkodó tsz-t jobban sújtja. Nagyok a ter­mésingadozások. A megoldása vízrendezés, talajjavítás, mesze- zés, amit már meg is kezdett a szövetkezet, mondotta felszóla­lásában Nóráth László, a tsz főagronómusa. Gábris Zoltán, a Bólyi Mező- gazdasági Kombinát főosztály- vezetője ismertette a kombinát 1982-es búzavetőmag kollekció­ját. Jelenleg is van elegendő vetőmagjuk az év legsikere­sebb búzafajtájából a Marton- vásári 8-asból. Jövőre jönnek ki a kísérletekben első helyen végzett MV-9-es vetőmagjával, és 1983-ban a GK Csongorral, amely az egyik legígéretesebb szegedi fajta. Az idei év a faj­ták szempontjából is forduló­pontot hozott. A külföldi fajták visszaszorulnak az őszi vetések­ben, megyeszerte megnőtt az érdeklődés az újabban kine­mesített magyar búzafajták iránt. Reisinger Péter, a Növényvé­dő Állomás növényvédelmi fő­mérnöke a búza csávázásával, növényvédelmével kapcsolat­ban adott hasznos tanácsokat a résztvevőknek. A közelgő bú- zcvetéshez szükséges vetőmag, műtrágya rendelkezésre áll. A felkészülést azonban a gép- és alkatrészellátási gondok ne­hezítik. A megye akkor tesz eleget a gabonaprogram igé­nyeinek, ha a gazdaságok 65 000 hektáron vetik el ezt a fontos növényt.- Rné ­Meleg hangulatú baráti találkozó volt Magyari Béla és Farkas Bertalan a cipőipari üzemben Magyar űrhajósok látogatása a komlói Carbonnál Koszorúzás Gagarin emléktáblájánál Kedves vendégeket fogadott a gyár kollektívája tegnap a komlói Cartoon Könnyűipari Vállalatnál. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós és Magyari Béla kiképzett űrhajós látoga­tott el a bányászváros egyre di­namikusabban fejlődő gyárába. Ott volt Márta Ferenc akadé­mikus, oki az űrrepülés ideje alatt az Interkozmosz tanácsel­nöke volt és dr. Hideg János orvos ezredes, a magyar légi­erők repülő főorvosa, aki az emlékezetes szovjet—magyar űrrepülés előtt az űrhajós ki­választást végző bizottság el­nöke volt. A látogatás annak a gesztus­nak viszonzása volt, hogy az űr­repülés hírére elsőként a Car­toon Vállalat szocialista brigád­jai küldték el gratuláló távira­tukat. előző és a felejthetetlen nyolc nap élményeiről. Nagy sikert aratott beszéde végén az űruta­zás emlékére készített plaket­tet és jelvénykollekciót adott át a gyár kollektívájának. Ez­után valóságos ostromot kellett kiállni Farkas Bertalannak és Magyari Bélának, mert pilla­natok alatt szinte hegyként ma­gasodott előttük a sok brigád­napló és noteszlap, melyekbe bejegyzéseket, autogramot kértek! Az ebéd után megkoszorúz­ták Gagarin komlói emléktáb­láját, és Lukács János elvtárs­sal megállapodtak a közelgő, októberben esedékes Baranya megyei látogatásukról. A ven­dégek a késő délutáni órákban utaztak vissza Budapestre. K. Gy. Brezsnyev távirata Castrónak Leonyid Brezsnyev, az el nem kötelezettek mozgal­mának napja alkalmából táviiratot intézett Fide'l Castróhoz, a mozgalom so­ros elnökéhez, és ebben a szovjet nép és a maga nevében szívélyes jókíván­ságait fejezi ki neki, vala­mint az el nem kötelezett országok összes vezetőinek és népeinek. A távirat a többi között megállapítja: a Szovjetunió az el nem kötelezettek moz­galma fennállásának 20. éve során, hűen a nemzeti felszabadulásukért küzdő erőkkel való szolidaritás erősítésének lenini elvé­hez, olyan erőnek tekintet­te és tekinti a mozgalmat, amely a felszabadult or­szágoknak azt a természe­tes törekvését fejezi ki, hogy együttesen szádjának szembe az imperialista, a gyarmatosító, a fajüldöző és a hegemonista erőkkel, és megvédjék drága áron kivívott függetlenségüket, szabadságukat. Merénylet Iránban Életét vesztette az elnök és a kormányfő Mohammed Ali Radzsai, iráni elnök és Mohammad Dzsavad Bahonar miniszterel­nök életét vesztette. A két ma­gas rangú tisztségviselő annak a merényletnek esett áldozatul, amely vasárnap történt a tehe- ráni miniszterelnöki hivatalban. A merényletet a kormányzat el­lenségei nagy erejű pokolgép­pel hajtották végre. A hírt hét­főn hajnalban hozták nyilvá­nosságra teheráni hivatalos for­rások, köztük a PARS hírügynök­ség szóvivője és az Iszlám Köz- társasági Párt hivatalos . lapja. Az AFP hírügynökség jelentette, hogy a merényletet a Modzsa- hedin Khalk nevű szervezet vállalta magára. A jelentésekből kitűnik, hogy a robbanás pillanatában — va­sárnap, magyar idő szerint 13.30 órakor — tíz személy tar­tózkodott a miniszterelnöki iro­dában. A merényletnek végül — a PARS hírügynökség szerint — hét halálos áldozata.és tizen­három sebesültje volt azokkal együtt, akik más, közeli helyi­ségekben voltak. A robbanás áldozatainak holtteste elszene­sedett, s így nehéz volt ponto­san felismerni őket. Az elnök és a miniszterelnök holttestét fogsoruk alapján sikerült végül azonosítani: egy halott kiléte még ismeretlen. Alig három hónap leforgása alatt az ideiglenes elnöki ta­nács másodszor veszi át az el­nöki teendőket — jelentették Teheránból. Mint ismeretes, az alkotmány értelmében ez a testület hivatott gyakorolni a kormány feletti ellenőrzést ab­ban az esetben, ha az államfőt leváltják, vagy valamilyen ok akadályozza tisztségének ellá­tásában. Ez a tanács vette át az elnöki hatalmat akkor is, omikor Baniszadr volt államfő­nek távoznia kellett posztjáról. Az alkotmány szerint az ideig­lenes elnöki tanács a minisz­terelnökből, a parlament elnö­kéből és a legfelsőbb bíróság elnökéből áll. Bahonar minisz­terelnök halálával a testület két főre csökkent. A vasárnapi teheráni bomba- merényletnek további két halá­los áldozatát sikerült azonosí­tani hétfőn reggel az iráni fő­városban — jelentette a tehe­ráni rádió: az egyik halott a miniszterelnöki hivatal egyik munkatársa, a másik pedig egy idős asszony volt, aki a robba­nás pillanatában haladt el az épület előtt. Az Azadegan nevű teheráni lap egyik tudósításában úgy vélte, hogy a halottak között van Szájjed Mussza Namdzsu ezredes, hadügyminiszter, vala­mint az iráni rendőrség főnöke is. A lap hivatalos értesülésre azonban nem hivatkozott. Az Iszlám Köztársasági Párt hivatalos lapja hétfőn reggel közölte a halott Radzsai és Ba­honar fényképeit, s közvetve az Egyesült Államokat tette fele­lőssé a merényletért. A Kayhan International című angol nyelvű teheráni lap úgy emlékezett rr>eg a két vezetőről, mint az iszlámügyért mártírhalált halt hősökre. Mint ismeretes, az AFP fran­cia hírügynökség jelentette, hogy a Modzsahedin Khalk ne­vű szervezet vállalta magára a merényletet. A részletesebb je­lentésekből már pontosabban kitűnt, hogy a szervezethez kö­zel álló „Muzulmán diákok szö­vetsége" közölte a hírügynök­ség londoni irodájával: a me­rénylet „az iráni nép természe­tes válasza volt Khomeini bűn­tetteire és a sorozatos kivégzé­sekre”. A megelőző legnagyobb iráni politikai merényletek rövid kró­nikája: június 28-án 74 személy lelte halálát, amikor pokolgép robbant az Iszlám Köztársasági Párt székhazában. Akkor vesz­tette életét Mohammed Behesti ajatollah, a pórt és a 'egfelső bíróság elnöke is. Június végén Qum szent város pályaudvarán rcbbant bomba, s hatan meg­haltak. A gyárban a vendégeket fo­gadta és köszöntötte Lukács János, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának első titkára. Ott voltak Komló városának párt- és állami vezetői, a Car­bon gazdasági, párt- és szak- szervezeti vezetésének képvise­lői is. Rövid, kötetlen, baráti be­szélgetés során Szűcs István, a gyár igazgatója adott tájékoz­tatást a termelés struktúrájáról, módszereikről, jelentős export­jukról- Ezt követően megtekin­tették a cipőipari, a konfekció és a bútoripari üzemeket. A két űrihajós igen élénk, sok rész­letre kiterjedő érdeklődést tanú­sított a munkafolyamatok, s az ott dolgozók szociális körülmé­nyei iránt. Többek között meg­ragadta őket, hogy milyen alacsony ebben a gyárban az alkalmazotti létszám aránya a fizikai dolgozókéhoz képest. Az egynapos meglehetősen sűrített program egyik igen kedves színfoltja volt, mikor találkoztak a szocialista brigá­dok képviselőivel. A Gagarin nevét viselő szocialista brigád vezetője, Nagy Ferencné mon­dott köszöntő és köszönő sza­vakat a munkáskollektíva ne­vében, majd Farkas Bertalan számolt be az űrutazást meg­Több pécsi iskolában ötnapos munkarendben — már tegnap megkezdődött a tanítás. Képünk az Egyetem utcai iskolában ké­szült. (Tudósítás az 5. oldalon).

Next

/
Oldalképek
Tartalom