Dunántúli Napló, 1981. július (38. évfolyam, 178-208. szám)

1981-07-09 / 186. szám

a Dimäntmt napló 1981. július 9., csütörtök f fl szíriai pártkiildittség szerdai programja Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke szerdán a Parlamentben hivatalában fogadta az Arab Újjászületés (Baath) Szocialista Pártjának Abdullah Al- Ahmar főtitkárhelyettes vezetésével hazánkban tartózkodó küldött­ségét. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen áttekintették a két ország államközi kapcsolatait, a gazdasági együttműködés hely­zetét és fejlesztésének lehetőségeit. A találkozón lészt vett Be- recz János, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a KB külügyi osztályának vezetője és Nagy Sándor, a KB osztályvezető-helyet­tese. ÓRA A NAGYVILÁGBAN 61 napos éhezés után meghalt az ötödik éhségsztrájkoló IRA-fo- goly Észak-Írországban. A következmény: újabb elkeseredett tün­tetések. A képen: kiégett busz Belfast utcáján A nap folyamán a delegáció az Ikarus Karosszéria- és Jár­műgyárba látogatott. A szíriai vendégeket Somogyi József, a XVI. kerületi pártbizottság első titkára, valamint a vállalat ve­zetői fogadták. Toldi József ve­zérigazgat ó tájékoztatást adott a tíz és fél ezer dolgozót fog­lalkoztató gyár munkájáról/ feladatairól, fejlesztési elkép­zeléseiről. Tavaly 13 700 autó­busz gördült le a szerelőszala­gokról, s a járművek 90 száza­lékát exportálták. Több közel-keleti országgal alakított ki az elmúlt években eredményes együttműködést az (Folytatás az 1. oldalról) korszerű szerszámgépekkel tart­hatják versenyképességüket a külföldi piacokon, ezért örven­detesnek tartják, hogy a hazai ipar folyamatosan növeli ezek választékát, javítja a minősé­get. Egy kooperációs üzlet ke­retében például már 90 mikro­számítógép-vezérlésű szerszám­gépet szállítottak az év eleje óta az NSZK egyik legrango­sabb gyárának, a Gildemeister. nek. Az osztrák piacon is kere­settek a magyar szerszámgé­pek: nemrég hat komplett CNC megmunkáló központot és há­rom CNC szerszámmarógépet rendeltek. Ezekkel a szállítások­kal az osztrák piacon rekord évre számíthat a magyar szer- számqépipar, és Ausztria az NSZK után a magyar számjegy- és számítógépvezérlésű szer­számgépek második legna­gyobb felhasználóiává válik. A Ferunion folyamatosan változtat exporttermékeinek szerkezetén, mert néhány terü­leten, például zár- és lakatáru­ból, kéziszerszámokból a gaz­daságtalan termelés megszün­tetése nyomán szűkült a vá­laszték. A struktúraváltósban közrejátszik az is, hogy mind nehezebb például az építőipari jellegű termékek értékesítése, mert a beruházások a piac szempontjából számba jöhető országokban csökkentek. A vál­lalat most még szorosabb kap­csolatok kialakítására törekszik az iparral, hogy a piac igényei­hez gyorsabban alkalmazkod­hassanak. A jelenleg tapasz­talható keresletnek megfelelően az eddiginél nagyobb exportot terveznek ólomkristályokból, egyéb üvegipari termékekből, fürdőszoba-felszerelésekből, egyes fémtömegárukból. A Transelektro egész évre az export 10—15 százalékos növe­lését tervezi, az első félévben 4-5 százalékkal fokozta kivite­tett. Egyes cikkekből nagy­Ikarus, s nemrég Szíriával is tárgyalásokat kezdtek arról, hogy Damaszkusz és más nagy­városok tömegközlekedésének fejlesztésében részt vállalna a mcgyar nagyüzem. A Mátyásföldön, illetve Szé­kesfehérváron több mint 200 változatban gyártott 20 alaptí­pus némelyikével helyszíni be­mutatón ismerkedtek meg a vendégek, majd megtekintették a gyár fényezőműhelyét és ösz- szeszerelő-üzemét. Este Abdullah Al-Ahmar ta­lálkozott a hazánkban tanuló szíriai diákokkal. mértékben nőtt a kivitel, má­sokból meg éppenséggel stag­nál az export. A Kontakta-vil- lamos szerelvényekből és a Vil­lamosberendezés és Készülék Művek kisautomatikáiból pél­dául kétszer annyit értékesítet­tek, mint a múlt év első felé­ben, háztartási készülékekből 50 százalékkal nőtt az export. Az utóbbi annak köszönhető, hogy a gyártók több új típusú tűzhellyel, mosógéppel, vízme­legítővel, konyhai kisgéppel je­lentkeztek. Ugyanakkor nem nö­vekedett a kábelipari export. o Másfajta élményeket, kedves, baráti találkozásokat tartogat­nak azok a napok, melyeken Rennes környéki kisvárosokban lép fel a Baranya Táncegyüt­tes: Chantepie-ben, Vern-Sei- che-ben és Pácéban. Mindenütt oz iskola és a művelődési ház az előadás rendezője, a város­házával karöltve. Érkezésünkkor francia családok várnak ben­nünket, két éjszaka náluk le­szünk elszállásolva. A műsort ugyanis nem ajándékba kapják vagy a beléptidíjakért — a mű­sor közügy, a városkák polgá­rainak ügye, és ehhez méltóan komolyan is veszik. Mindenütt telt ház, figyelmes, lelkes kö­zönség, a polgármesternek 4 HAVANNA: A forradalom büszkeségének nevezte Fidel Castro elnök, a kubai peda­gógusképzés idei sikereit. Az ország pedagógiai intézeteiben a most véget ért tanévben 10 658 pedagógus végzett, jó­val több, mint a forradalom győzelme óta bármikor. 4 HAVANNA: Managuában, meghitt ünnepség keretében búcsúztatták azokat a kubai pedagógusokat, akik kétéves oktatási ciklusuk befejeztével hazájukba utaznak vissza. A több mint 1200 kubai tanitó, a Sandinista forradalom győ­zelme uián érkezett a közép­amerikai országba, hogy a csaknem teljesen analfabéta lakosságot az irásra-olvasás- ra oktassa, és segítsen a ko­rábbi rendszer által örökül ha­gyott kulturális sötétség elosz­latásában. 4 LONDON: Zavargások rcbbantak ki kedden este Lon­don Wook Green nevű, északi munkásnegyedében, ahol ve­gyesen élnek fehérek és színes- bőrűek. Mintegy négyszáz, fe­kete és fehér bőrű fiatal pusz­tított a Wood Green-i főutcán, üzleteket fosztogattak, kiraka­tokat zúztak be, majd össze­csaptak ,a kivezényelt rendőrök­kel. ♦ WASHINGTON: Lord Car­rington brit külügyminiszter jú­lius 17-én Washingtonba uta­zik, hogy tájékoztassa amerikai kollégáját, Alexander _ Haiget, az Andrej Gromikóval Moszk­vában tartott tárgyalásairól. Az angol diplomácia vezetőjének látogatását bejelentve, Dean Fischer amerikai külügyi szó­vivő azt mondta, hogy az Egye­sült Államok tevékenyen tá­mogatja a brit kezdeményezés­re született közös piaci, ,,afga­nisztáni rendezési Jervet". Lord Carrington moszkvai tárgyalá­sain terjesztette elő az Afga­nisztánnal kapcsolatos EGK-el- képzeléseket szovjet kollégájá­nak. vagy helyettesének üdvözlő sza­vai, aztán koccintás, találkozó, tánc a helybeliekkel. André Bonnin, a chantepie-i polgármester elmondja, az em­berek szeretik ezeket a város- környéki kis településeket, ahonnan reggelente gépkocsi­val, autóbusszal érik el rennes-i munkahelyeiket. A gépkocsival való napi utazgatás persze itt is egyre drágább lesz. A pol­gármester legfőbb gondja most kétezer új lakos letelepítése, ami 750 új lakást jelent. Csa­ládi házakat kell érteni ez alatt, mivel a vidékies környe­zetben senki sem kíván torony­házban lakni. Huszonöt ilyen alvóvároskát számolhatunk össze Rennes környékén. Valamennyi hasonlít Gáspár Sándor Komárom megyében Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára szerdán Ko­márom megyébe látogatott. Ta­tabányán a megyei pártbizott­ság székházában a pártbizott­ság és a Szakszervezetek me­gyei Tanácsának vezetői tájé­koztatták a megye társadalmi és gazdasági helyzetéről. Ezt követően Gáspár Sándor részt vett és felszólalt a megyei párt- bizottság ülésén, ahol a párt- bizottság munkarendjét és munkamódszerét vitatták meg. ♦ 4 WASHINGTON: Philip Ha­bib, az amerikai elnök közél- keleti különmegbizoitja kedden visszaindult a térségbe, hogy folytassa közvetítő tevékenysé­gét az Izrael áprilisi, libanoni beavatkozása miatt keletkezed válság amerikai stílusú megol­dása érdekében. egymásra: a sima terepen is kanyargó utcákban kis zöld tel­kek közepén áll a fehér kőből vagy panelből épített kétszintes házikó, az egész Bretagne-ra kötelező fekete palával borítva. A házak árát 10-20 éves rész­letben törlesztik — előleget nem kell lefizetni érte, s a részletfi­zetés nagysága a családfő jö­vedelmétől függ. Aki ezt nem győzi, annak olcsóbb megol­dást kínálnak a rennes-i bér­lakások. — Húsz év múlva lesz a miénk — mondja a négyszo­bás otthonára a háziasszo­nyunk, Elisabeth Barbelet, egy mindig mosolvqó pici, barna fiatalasszony. Elisabeth általá­nos iskolában pszichológus, most azonban otthon van há­rom fiával. Férje elektronikával foglalkozik a helyi lapnál. A legkisebb fiuk, Benoit egyéves. — Szeretem a munkám — mond­ja Elisabeth —, de a gyerek a legfontosabb. — Amikor elme­gyünk az esti előadásra a ki­csit a barátnőjéhez adja meg­őrzésre, akinek négy gyereke van. — A két-három gyerek jel­lemző a mai Franciaországra — mondja Elisabeth. Több szociális intézmény ta­lálható e csendes, városkör­4 OSLÓ: Gro Harlem Brundtland asszony, norvég kor­mányfő Leonyid Brezsnyevhez intézett levélben foglalt állást amellett, hogy mielőbb meg kell kezdeni a tárgyalásokat az európai fegyverzetkorlátozós- ról — közölték kedden Osló­ban. Az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió államfőjének írt levélben a norvég miniszter- elnök kifejti: ezeknek a tár­gyalásoknak a nukleáris fegy­verzet csökkentésére kell ve­zetniük. Brundtland asszony le­vele válasz arra az üzenetre, amelyet Leonyid Brezsnyev kül­dött neki fél évvel ezelőtt, az európai biztonság és a lesze­relés kérdéseiről. 4 SZÓFIA: Todor Zsivkov, a Bolgár Államtanács elnöke, a szófiai Bojana rezidencián fo­gadta i.shaya Audut, a Nigériai Szövetségi Köztársaság külügy­miniszterét. A találkozón átte­kintették a kétoldalú gazda­sági kaocsolatok fejlesztésének lehetőségeit, valamint több kölcsönös' érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdést. A ni­gériai külügyministter megbe­szélést folytatott Grisa Filipov- val, a Bolgár Minisztertanács elnökével is; mindkét találko­zón részt vett Petr Mladenov bolgár külügyminiszter. 4 PÁRIZS: Hosszéin Mussza-'i iráni külügyminiszter a teherá- ni rádióban ismertette az Irán külkapcsolatait irányító rende­zőelveket és prioritásokat, va­lamint a külügyminisztérium és a külképviseletek tervbe vett reformját. Musszavi rámuta­tott: „az ország külpolitikájá­nak céljai a forradalom qyő- zelme óta 180 fokos fordulatot vettek. Prioritást kaptak az isz­lám országok, a Közel-Kelet ál­lamai és a kisemmizett népek — szemben a réai irányelvek­kel, amelyek az Egyesült Álla­mokat és Nyugat-Európát ré­szesítették előnyben.” nyéki helységben: Chantepie a 300 ágyas regionális kórháznak ad helyet és egy kisegítő isko­lának. Vern-Seiche-ben egy szociális otthon működik. Itt ebédelünk, előtte azonban Ma- rie-Odile Cottin, az otthon ked­ves, fiatal vezetője körbevezet az épületen, s megmutat egy lakosztályt: főzőfülke, fürdőszo­ba és gardrób nyílik a kis szo­bából, ahol egy személy vagy egy házaspár lakik. Költségü­ket nyugdíjuk arányában tör­lesztik az öregek, akik maguk­ra maradtak vagy gyermekeik olyan elfoglaltak, hogy csak a hétvégéket tölthetik együtt. Az otthonban, a helyi kultúr- hózban nincsen küszöb, tolóko­csijaikkal akadálytalanul ér­kezhetnek az idős nézők a Ba­ranya délutáni előadására: ők töltik meg az első sorokat, a felnőttek elébük ültetik a leg­kisebbeket, s hátul bútorokra felkapaszkodva a tizenévesek foglalnak helyet, s figyelik oda­adással a pécsi együttes műso­rát. Ez a turné hetedik napja. Este, az utolsó előadáson iga­zi mulatóssal búcsúzik a fran­cia közönségtől a Baranya Táncegyüttes. Gállos Orsolya Aláírták a magyar-kubai tervegyeztető jegyzőkönyvet Faluvégi Lajos, a Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csának elnökhelyettese, "az Or­szágos Tervhivatal elnöke és Humberto Perez Gonzalez, a Kubai Köztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese, a Központi Tervezési Tanács el­nöke július 5—8. között Buda­pesten folytatott tárgyalásaik befejeztével aláírták a két or­szág T981—1985. évi népgaz­dasági terveinek egyeztetéséről szóló jegyzőkönyvet. A központi tervező szervek vezetői egyetértéssel állapítot­ták meg, hogy a magyar—kubai árucsere-forgalom a megelőző ötéves tervidőszakhoz képest számottevően bővül. Magyaror­szág gépeket, berendezéseket, kohászati termékeket és fo­gyasztási cikkeket exportál, Ku­ba cukrot, finomított szeszt és egyéb élelmiszeripari, illetve könnyűipari termékeket szállít. A következő öt évben tovább folytatódik az 1978-ban meg­kezdett autóbuszipari együtt­működés, ennek keretében Ma­gyarország Ikarus-autóbuszkész- leteket szállít összeszerelésre Kubába. A Magyar Népköztársaság a korábbi időszakhoz hasonló mértékben hiteleket nyújt a Ku­bai Köztársaságnak beruházási javak vásárlására. így veszünk részt a kubai nikkeltermelő ka­pacitások növelésében, a cit- rustermelés fejlesztési program­jának megvalósításában. Kuba ezeket a hiteleket nikkelter­mékkel. ilierve friss és feldolgo­zott citrusfélékkel törleszti. A központi tervező szervek elnökei megállapodtak abban, hogy a Maqyar Néoköztársa- sáq és a Kubai Köztársaság közötti qazdasági együttműkö­désre közös hosszútávú progra­mot dolgoznak ki. Humberto Perez Gonzalez szerdán a késő esti órákban elutazott Budapestről. LAPZÁRTA Az Afgán Demokratikus Köz­társaság biztonsági erői Ka­bulban akció közben elfogtak egy, a fővárosban működő ter­rorista csoportot. A banda fegyveresei rátámadtak a fővá­ros békés polgáraira, kirabol­ták és megölték őket. A kihall­gatáskor a terroristák bevallot­ták, hogy fegyvereiket és a fel­forgató akciókhoz szükséges pénzt egy pakisztáni főhadi­szállásé afgán ellenforradalmi szervezettől kapták. * Szerdán megkezdődtek a XII. moszkvai nemzetközi film- fesztivál hétköznapjai. Mintegy háromezer néző előtt vetítették a játékfilm-kategória első ver­senyfilmjét, A báró egy napra című dán alkotást. A Rosszija nagy fesztiváltermében naoonta négy filmet — kettőt délután, kettőt este — vetítenek. * Szarka Károly magyar kül­ügyminiszter-helyettes, Bertrand Dufourcq francia külügyminisz- tériumi főigazgató meghívására megbeszélést folytatott Párizs­ban a két ország kapcsolatait érintő, valamint az időszerű nemzetközi kérdésekről. A ma­gyar külügyminiszter-helyettest fogadta Harris Puisais külügy­miniszteri különmegbizott. A belgiumi Namurban isme­retlen tettesek felgyújtották a városban élő albán nemzetisé­gű jugoszláv állampolgárok klubját, amely teljesen leégett. A helyszínre érkezett tűzoltók három órán át küzdöttek a lán­gokkal, amelyek a szomszédos belga autóklub épületére is át­terjedtek. Szerdán izraeli rohamoszta­gok próbáltak behatolni a dél­libanoni ENSZ-zónában levő Barcsit településre. Az ir ENSZ- zászlóalj katonái félórás tűz­harcban visszavonulásra kény- szeritették az izraeli egysége­ket. Első félévi export-körkép Willibald Pahr osztók külügyminiszter Cipruson tárgyal. A képen Pahrt (balra) Szpirosz Kipriánu fogadja OretagnExaiicaiii Városkörnyék Rennes övezetében

Next

/
Oldalképek
Tartalom