Dunántúli Napló, 1981. július (38. évfolyam, 178-208. szám)

1981-07-09 / 186. szám

1981. július 9., csütörtök Dunantfflt napló 3 Évente 30 nappali és 30 levelező tagozatos Vizsgára váró népművelő szakos hallgatók Fotó: dr. Somogyi Károlyné Népmüvelőképzés Szegeden Látogatás a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Fogadni tudtak mindönkit Továbbtanulási mérleg ■» Kik tanulnak tovább középfokon?------------------------------------------------*---------------------------------------------------­V a lamennyi középiskolai tanulmányokra alkalmas tanulót tudnak fogadni a baranyai középfokú tanintézetekben — tartalmazza a Baranya megyei Tanács művelődés­ügyi osztályának a közelmúltban elkészült jelentése. A rendtar­tások alapján a megyei művelődésügyi osztály határozta meg a Pécs városival közösen — a középiskolákban az 1981—82. tanévben induló osztályoknak, az iskolánként felvehető tanu­lóknak a létszámát, és azt is, hány helyet tartanak fenn min­denütt a fellebbezéssel élők számára. A szakmunkásképző is­kolák esetében a Megyei Tanács munkaügyi osztálya készített létszámtervet a megye vállalati igényei alapján, szakmánként és osztályonként. Ezt a tervet a Munkaügyi Minisztérium vég­legesítette.------------------------------------------------- * ------------------------------------------------­K ét éve fölvetettük a Dunán­túli Naplóban, hogy a Pécsi Ta­nárképző Főiskola legifjabb tan­széke, a közművelődési tanszék nincs kellően kihasználva. Ma­gyarán, az 1957-ben megindult két szakpárosításé (ének-zene —népművelés; matematika— népművelés) képzési forma csak jószerével a nappali tagozato­sok számára teszi lehetővé a diploma megszerzését. A két ta­nári szakpár elvégzéséhez ugyanis speciális érzék, adott­ság kell, ellentétben a humán szakokkal. Következésül a leve­lező tagozat bármennyire is égetően fontos lenne, nem in­dulhatott meg. Csak Baranyá­ban több mint százan vállal­nák szívesen a tanulás, a kon­zultációk. a vizsgák áldozatait (a régióban ennek a többszö­röse is vállalná). Aktív népmű­velők, falvakban — itt-ott már üzemekben is — sőt, helyenként vezető állásokban is. Miért vál­lalnák? Részben mert szeretik, hivatásuknak tekintik ezt a szak­mát, részben mert kötelezik őket ró. Hogy miért van mindez így, akkoriban annyit sikerült meg­tudni, hogy a szakpárosítások mindenkor az Oktatási Minisz­térium hatáskörébe tartoztak. Ha az OM úgy látta, kevés a matektanár vagy az ének sza­kos, „megdobta" a keretszámot. Ha túlképzés „lett1', megszün­tette a szakot. Ez történt Pécsett is. Az idei tanévben már csak ének-zené­vel párosított szakos évfolyam végzett a főiskolán. Hogy is van ez másutt? Erre kerestünk választ, ellátogatva a szegedi Juhász Gyula Tanár­képző Főiskola közművelődési tanszékére. Itt dr. Apróné dr. Laczó Katalin tanszékvezető ad­junktus tájékoztatott bennünket o népművelőképzés szegedi kö­rülményeiről és feltételeiről. A tanszék a gyakorló iskola egyik szárnyrészében kapott végleges helyet. Tágas, csöndes, szeparált környezetben végzik meglehetősen sokrétű munkáju­kat. Mitől sokrétű az itteni ok­tató-nevelő munka? A népművelőképzés itt is 1975-ben indult meg. Eddig há­rom évfolyam végzett. A nappali tagozaton évente 30-an, a leve­lező tagozaton úgyszintén. Va­gyis az intézet évente 60 végzett néoművelőt bocsát ki. Itt ugyan­is kezdettől a legszélesebb vá­lasztási lehetőséget kínálták azoknak, akik levelező úton kí­vántak népművelői képesítést szerezni. A levelezők többsége a magyar—népművelés szakpá­rosítást választja (jó néhányon Dél-Dunántúlról is!), devon le­hetőségük pedagógia—ének-^ vagy földrajz szakra, ezen kí­vül évente hárman-négyen a szlovák, illetve román nemzeti­ségi nyelv szakkal párosíthatják a népművelést. „Privilégium” lenne ez? Aligha. Inkább arról van szó, hogy Szegeden tudomásul vet­ték : szakképzett népművelőkre szükség van, ez jogos és ter­mészetes igénye a társadalom­nak, amit a maguk eszközeivel teljesítenek is régóta. (Vagyis: nem beszélnek, tesznek). A többi (főiskolai) képzési he­lyen újabb szakok indultak az elmúlt évben. Szombathelyen pl. testneveléssel vagy történelem­mel, Nyíregyházán földrajzzal vagy történelemmel is lehet pá­rosítani a népművelést. S a szegedi tanszékvezető ezt sem látja elegendőnek: — Szerintem nagy szükség lenne nálunk is példuál a rajz— népművelés szakpárra. Az in­tézményekben egyre jobban hi­ányzik a vizuális kultúrához ér­tő főhivatású vagy vezető nép­művelő. De jónak tartom a tér. mészettudomónyos szakpárokat is, nálunk jól beváltak. Ök a lényegre koncentráló logikus gondolkodásban sokkal jobbak a humán szakosoknál — mon­dotta.-— A sokféle tantárgy rendkí­vül sokirányú felkészülést kíván. (Pl. művelődéstörténet és elmé­let; művelődéspolitika, szocioló­gia, vezetéselmélet, intézmény- rendszerek; különböző szak­esztétikák, módszertanok stb.). A hallgatók három féléven ót könyvtári alapismereteket is ta­nulhatnak (ez választott), ami alapfokú könyvtárosvizsgával is jár. De van jogi speciális kol­légium is, ami jártasságot ad családjogi, munkajogi, állam­igazgatási kérdésekben. Szegeden az idei évben is (magyar, illetve matematika szakpárosítással) 30 nappali ta­gozatos és 30 levelezős végez a negyedik évfolyamon. Utóbbi­ak főleg pedagógia—népműve. lés, illetve magyar—népművelés szakon, de van néhány ének és egy szlovák szakos is. A levelező szakra a jelent­kezés — tehát a társadalmi igény erre — Dél-Magyaror- szág területéről 1980-ban tízsze­res volt. Az ideit még nem is­merik... ? Wallinger Endre Talán hangsúlyozni sem kell különösebben, hogy ezek a ke­retszámok figyelembe veszik a népgazdaság igényeit éppúgy, mint az általános iskolában végzett gyerekek létszámát és szándékait. Külön bonyolult el­járást igényel e két érdekszfé­ra egyeztetése, ami nagy kö­rültekintést igényel és kap meg oz oktatásügyi irányítástól. Idén 5058 tanuló végezte el Baranya megyében az általá­nos iskolát. Az 1981. március 20-i határidő szerint közülük to­vábbtanulásra jelentkezett 4923 fő, a tanulók 96,8 százaléka — gyakorlatilag majdnem minden­ki. Ez a létszám 200 fővel több, mint egy éve, és 300-zal több, mint két esztendeje. Növekvő tendenciával számolhatunk a következő években is. Legtöbben — 2424 tanuló — szakmunkásképzőbe jelentkez­tek. A létszámot tekintve a kö­vetkező nagyobb csoportot a szakközépiskolákba jelentkezet­tek képviselik 1504 fővel. Gimnáziumba 848 nyolcadikos adta be jelentkezését. A szak­iskolákba 147 fő. Nem jelent­kezett továbbtanulásra Baranya megyében 162 tanuló, a gye­rekek 3,2 százaléka. Legnagyobb — négyszeres — volt a túljelentkezés Pécsett a Művészeti Szakközépiskola tánc-, valamint képző- és ipar- művészeti osztályaiba. Ezt a magyar óvónői szak követi a Janus szakközépiskolában, majd jönnek az olyan „menő" szakmák, mint az autóvillamos; sági szerelő és az elektromű­szerész. E pályák iránt igen nagy az érdeklődés. A betölt­hető keretnél 60 fővel többen kívántak továbbtanulni a Leö- wey, hússzal többen a Nagy Lajos Gimnázium általános gimnáziumi osztályaiban, és feleannyian jelentkeztek ugyan­erre a típusra a város többi gimnáziumában. Minden má­sodik gyereket el kellett utasí­tani a Komarov testnevelési osztályaiban, a Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskolá­ban, a Janus nemzetiségi óvó­női szakközépiskolai osztályai­ban. Nézzük a szakmákra beadott első jelentkezéseket. Most is tovább élnek a régóta tapasz­talt aránytalanságok: négyszer annyian jelentkeztek kozmeti­kusnak, mint a felvételi keret­szám volt, és senki sem adta be papírját az építőgépszerelő vagy a cipőgyártó szakmára. A vártnál ötször kevesebben je­lentkeztek marósnak, 15-ször kevesebben vasbetonkészítő­nek, kovácsnak. Ezek az első határidőre be­adott jelentkezési lapok szá­mai — később már rendkívül nehéz nyomon követni egy-egy jelentkező sorsát. A lap ugyan­is, ha a második helyen meg­jelölt jelentkezést is elutasítot­ták, a Megyei Tanács művelő­désügyi osztályára, illetve a Bcranya megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézethez kerül. Mindkét szerv él az irányítás jogával, és a gyerekeknek, a szülőknek a lakóhelyükhöz kö­zeli, a választott szakmával ro­kon vagy ahhoz közelálló isko­lát javasolt. A megyei művelő­désügyi osztály mintegy 260 tanulónak ajánlott más közép­fokú intézményt — ezeket az ajánlatokat többségükben el is fogadták az érdekeltek. A Pá­lyaválasztási Tanácsadó Intézet 398 elutasított kérelemmel fog­lalkozott. A középfokú tanintézetekben továbbtanuló fiatalok ügyeinek intézésében a fellebbezések el­bírálása jelenti a befejező ál­lomást: 1981. május 28-ig 181 fellebbezés érkezett a Baranya megyei Tanács művelődésügyi osztályához — és valószínűleg sokakat megnyugtat az a tény, hogy ezen igényekre 235 helyet tartottak fenn valamennyi isko­latípusban. A fellebbezéseket széles körű, oktatási, politikai és társadalmi szervekből alakult bizottság bírálta felül, minden alkalommal a továbbtanuló gyerek érdekeit tartva szem előtt. így jogosult tehát a me­gyei művelődésügyi osztály azon megállapítása, hogy min­den arra alkalmas jelentkezőt fogadni tudnak középfokú tan­intézeteink — nem biztos azon­ban, hogy éppen abban az is­kolában és azon a szakon, ahová a tanuló elsődlegesen menni szeretett volna. Kirajzolódnak már a követ­kező esztendők beiskolázási problémái is: lényeges mérték­ben nő a nyolcadik osztályt végzők száma a következő években. Az 1982—83. tanévben már 5400 tanulót kell elhelyez­ni a mostani, 5000 főre hitele­sített keretek között. Nagy gondot okozott az idén is 272 leánytanuló továbbtanulása, akiknek pótkeretet kértek a szakmunkásképző intézetek. Számolni kell továbbra is az­zal, hogy nő az érdeklődés a lányoknak való szakmák iránt — ugyanakkor pedig telítődnek a kereskedelmi és vendéglátó- ipari munkahelyek, s kevesebb tanulót tudnak fogadni a sza­kos iskolák. Nagyon hiányzik a kollégium a pécsi Gép- és Gyorsíró Szakiskola számára, ahová ez okból csak Pécs kör­nyékéről tudnak beiskolázni, így egyes területek ellátatla­nok, és ezekre „magániskolák” alakulnak. Jó néhány tanulsággal zárul az idei továbbtanulási kam­pány a jelentkezők számára is: tény, hogy a pályaválasztás fe­lelőssége most ismét teljes súllyal az egyéné lesz, akinek sokkal józanabbul kell majd megfontolnia képességét és le­hetőségeit. Az elutasított kérel­mek mögött ugyanis általában a gyenge általános iskolai munkaerkölcs áll, az alacsony intellektuális készség, a gyenge kézügyesség és az önismeret hiánya. Hogy a manapság di­vatos közgazdasági kifejezések egyikével éljünk, erősödő- kon­kurenciára kell felkészülnie is­kolának, tanulónak egyaránt — kitartó, következetes munkára, és az értékekért való helytállás­ra. Gállos Orsolya Bálint György hagyatéka H a élne, csupán 75 éves volna. Rossz korban született, a kornak, amelyben élt, törvényszerűen el kellett őt (is) pusztítania. Szin­te alig élt, mondhatjuk, ha szü­letésének dátumát (1906. július 9.) és halálának napját (1943. jonuár 21.) egymás mellé tesz- szük. S milyen sokat írt — lepő­dünk meg ha műveinek pusz­ié jegyzékét tekintjük. Verses­kötete jelenik meg 1929-ben, műfordításai rendre napvilágot látnak, publicisztikai írásait kö­tetekbe gyűjti. Kora valamennyi jeles írójának, művészének mű­veit ismeri, kritikát ír róluk, nincs olyan kulturális esemény, mely mellett szótlanul menne el. Mindemellett széles látókörű újságíró volt, s anélkül, hogy beutazta volna a világot — bár Európa több országában járt -, mindent tudott a világról. Az értelmiségi családból származó Bálint György európai látókörű, felvilágosult, polgári magatartás eszményeit kapta örökségül — jó szellemi útravalót. S bár túllépett e polgári örök­ségen, bizonyos elemeit tovább­ra is megőrizte. Húszéves korá­ban kezd újságíróskodni az Est­lapok sajtó-trösztjénél, versei okkor mór a Nyugatban jelen­nek meg. Keresi tehetségének megfelelő formáit, riportot ír, tudósítja Az Est-et, de iro­dalmi, művészi kritikáiban egyre határozottabban politikai ér­deklődés mutatkozik. A tudósító és költő mellé a harmincas évek elejére felnőtt a publicista Bálint György. Sa­játos ízű írásaiban iróniája ke­veredik a liraisággal, elemző intellektualizmusa egyre hatá­rozottabban érvényesül. Az Idő rabságában című kötete elő­szavában írásainak természe­téről így ír: „Egy ember nap­lója ez a könyv: feljegyzések és megjegyzések sorozata nap­jainkról. Nincsenek benne val­lomások bizalmas magánügyek­ről, bár elismerem, így érdeke­sebb vagy legalábbis izgalma­sabb lenne. Valahol a magán­ügy és a közügy határán mo­zog, ott, ahol a közügy magán­üggyé válik és megfordítva. Nem hiszek abban, hogy éle­sen elhatárolható a magánem­ber és a sokaság sorsa”. Nehéz tömören jellemezni Bálint György megnyerő huma­nista egyéniségét, a jegyzetet- naplót író újságírót, aki külö­nös zamatú szépprózává avat­ta a publicisztikát, aki a leg­több kérdésben szocialista módjára érzett és gondolko­dott. Életszemléletét ő fogal­mazta meg legjobban: „De tűr­hető-e az életem, ha másoké tűrhetetlen? Értelmes-e, ha má­soké értelmetlen? Az ember egyedül hal meg, de másokkal él. Csak az él igazán, aki együttél." Bálint György a szavak em­bere volt, hitt erejükben, az ér­telem diadalában. Még akkor is, ha előre sejtette, ő már nem érheti meg ezt a diadalt. Neki más feladat jutott. „Elkesered­ni annyi, mint káromkodni, vál­lat vonni, elzárkózni. Felhábo­rodni pedig egyszerűen csak annyi, mint szembeszállni" — ír­ta 1936-ban. E különös tartal­mú szóban foglalta össze éle­tének és tevékenységének elvi értelmét. A publicista Bálint György nem elvontan a kapitalista rendszer ellen háborgott, ha­nem bizonyos társadalmi tüne­tek, emberi jelenségek elemzé­sére vállalkozott. A világot nemcsak figyelte, értette, ellent­mondásait is felmérte. Azzal is számolt, hogy a tömeg egy ré­sze — akár saját érdekei ellen is — mozgósítható fasiszta de­magógiával. mégsem fogadta el a „csordáról" szóló divatos értelmiségi elméletet. „Nem gyűlölöm és nem tartom távol az alacsony tömeget. Csak ad­dig alacsony, mía parancsolóit tiszteli, amíg másban hisz, nem önmagában. Hatalmas erőket sejtek benne” — írta az önarc­képvázlatban. Pedig egyre ne­hezebb volt írni, véleményt mondani a fasizálódó Magyar- országon. Állandó lapját, a Pesti Naplót 1939-ben betiltot­ták, olykor a Népszava hozta cikkeit, a Nyugat közölte egy­egy kritikáját. Egyre szűkült kö­rülötte a világ. A sötét kor egyik legvilágosabb elméje mégis csak egy rövid ideig gondolt a menekülésre. Angliá­ba utazott, hogy emigráljon, de két hónap után visszatért — nem akart egyedül „menekül­ni". Sorsa beteljesedését várta, s közben dolgozott. De kiütöt­ték kezéből a tollat, kémkedés vádjával letartóztatták, gyűjtő- táborba, majd munkaszolgálat­ra hurcolták, s Ukrajnából már nem tért vissza. Bálint György hagyatékából került elő utolsó üzenete. Egy rcdírban személyesítette meg önmagát, ki múltjára visszate­kintve így vet számot: „Ha va­lahol féligkész gondolatokat, tisztázatlan ötleteket vetettek papírra, én ott voltam és köz­beléptem. Szemmel tartottam minden gyanús eredetű szöve­get. .. Illúziókat romboltam, tu­datosan és elszántan, üldöz­tem a gyengeséget, nem tűrtem c hazug vigasztalódást . . . Véd­Bálint György portréja tem valamit, amit ma mór egy­re kevesebben védenek. Elszánt voltam és következetes, és ta­lán nem volt mindenben iga­zam. Maradék nélkül fogyok majd el, utolsó porcikám együtt semmisül meg az utolsó hibás szóval, amit kiirtok. Nyom nél­kül szűnök meg, elvontan és tökéletesen. Eltüntetett szöve­geim sorsára jutok, megszűné­sem megkoronázza életműve­met". Kmety Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom