Dunántúli Napló, 1981. július (38. évfolyam, 178-208. szám)

1981-07-09 / 186. szám

Dunántúlt naplő 1981. július 9., csütörtök Eltemették Józsa Istvánt 1981. JÚLIUS 9 CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LUKRÉCIA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 4.56 — nyugszik 20.42 órakor. A Hold kél 13.16 — nyugszik 0.57 órakor. H atvan évvel ezelőtt, 1921. július 9-én kezdődött meg a Kommunista Ifjúsági Internacionálé — a Kommunista Internacionálé irányítása alatt és annak szekciójaként műkö­dő nemzetközi ifjúsági tömegszervezet — II. kongresszusa Moszkvában. Az 1943-ig tevékenykedő nemzetközi ifjúsági szervezet alapí­tásának eszméje Lenin és a bolsevikok, valamint a háborúel­lenes szocialista csoportok nevéhez fűződik; alapitó kongresz- szusa, amelyet illegálisan rendeztek meg, 1919. novemberé­ben volt Berlinben; itt 13 ország delegátusai fogadták el a szervezet programját, szervezeti szabályzatát, s határozták el a belépést a Kominternbe. Az ifjúsági tömegszervezet alap­vető feladatként jelölte meg a fiatalok gazdasági, politikai és kulturális érdekeinek védelmét, a háborúellenes harcot és a Szovjetunió sok irányú támogatását. A további kongress­zusokat Moszkvában rendezték, s azok már a Komintern határozatainak szellemében szabták meg a Kommunista Ifjú­sági Internacionálé aktuális feladatait. A nemzetközi szervezet nagy munkát végzett az ifjúság, külö­nösen az ifjúmunkásság érdekeinek tudatosításában, védel­mében, az osztályharcos nemzetközi ifjúsági mozgalom ösz- szekovácsolásában. Igazolványkép 3 perc alatt Ma reggeltől automata fényképkészílő fülkét he­lyeznek üzembe a Konzum Áruház földszintjén, a be­járat mellett. Az OFOTÉRT tulajdonában lévő fotó­masina segítségével bárki készíthet önmagáról iga­zolványba való képet, két darab 10 forintos érme el­lenében. A gép önműkö­dően végzi a felvételt és a kidolgozást, mindössze a mellékelt utasítást kell gondosan betartani, majd 3 perc múltán 4 darab 4x4-es fényképünk birto­kába juthatunk. Az újfajta szolgáltatást az áruház nyitvatartási ideje alatt le­het igénybe venni. — Kitüntetés. A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Csonka Pál Kos- suth-díjasnak, a műszaki tudományok doktorának, nyugdíjas kutatócsoport­vezetőnek kiemelkedő tu­dományos, tervezői és ok­tatói tevékenysége elisme­réseként, 85. születésnapja alkalmából a Munka Ér­demrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke adta át. Jelen volt Szentágothai János, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnöke és dr. Ábrahám Kálmán, épí­tésügyi és városfejlesztési miniszter. — „Rendet — tisztasá­got a munkahelyeken." Az SZMT munkavédelmi osz­tálya értékelte, a „Rendet — tisztaságot a munkahe­lyeken" akciót. Elismerő oklevélben részesült a Pécsi Kertészeti és Park­építő Vállalat, a Bólyi Me­zőgazdasági Kombinát, a Pécsi Fonó- és Szövőgyár, valamint a Pécsi Posta- igazgatóság gépjármű­szállítási üzeme. Az okle­veleket Szili József, az SZMT titkára adta át az elismerést elnyert üzemek vezetőinek. — A moszkvai Gorjacs- kin Egyetem 16 diákja és négy tanára érkezett a Békéscsabai Állami Gaz­daságba, nyári mezőgaz­dasági szakmai gyakorlat­ra. A diákok részt vesznek a nyári betakarítási-ara­tási munkákban, kombáj­nokat, erőgépeket vezet­nek. Mély részvéttel kísérték utolsó útjára tegnap, a mohácsi temetőben Józsa István nyugdíjas tsz-elnö- köt, a mohácsi Új Baráz­da Tsz egykori vezetőjét. A temetésen részt vettek a termelőszövetkezet ve­zetői, tagjai, a város és a megye púit-, állami szer­veinek, szövetkezeti moz­galmának képviselői, a TESZOV vezetői, barátok, pályatársak. A ravatalnál Hajós Ferenc, a Mohácsi városi Pártbizottság titká­ra, az MSZMP városi bi­zottsága nevében méltat­ta az elhunyt munkásmoz­galmi, emberi érdemeit. A sírnál f’écsvári János, a mohácsi Új Barázda Tsz elnökhelyettese vett végső búcsút, a szövetkezeti ve­zetőség és tagság nevé­ben az elhunyttól. * Józsa István 1919-ben született, a Nógrád me­gyei Nagylócon, egy acél­gyári munkás hetedik gyermekeként. A felszaba­dulás előtt summás, majd — Pécsi győzelem a burgenlandi tűzoltóverse­nyen. Hétvégén rendezték meg Ausztriában a 6. bur­genlandi tűzoltóversenyt, melyen hazánkat a Pécsi Bőrgyár vállalati tűzoltó­ságának versenycsapata képviselte meghívottként. A kétnapos küzdelemben a helyieken kívül külföldi csapatok is részt vettek. A 308 csapat 3080 tűzoltó résztvevője közül a pécsi­ek, a külföldiek közül. a két versenyszámban 1. és 2, helyezést értek el, egy­ben elnyerték a legjobb külföldi csapatnak felaján­lott kupát. — Új műszaki technoló­gia kidolgozásának kísér­leteit kezdték meg a mo­hácsi Selyemgyárban. A Selyemipari Vállalattal kö­zösen kidolgozott techno­lógia bevezetésével fokoz­ható a gépi termelékeny­ség, tovább javul a ter­mékek minősége és csök­ken az előállítás költsége. A kísérleteket még ez év­ben befejezik. maga is acélgyári munkás. A pártnak 1945. óta tag­ja. Kezdettől résztvett a pártalapszervezetek, a né­pi rendőrség, a gépállo­mások és a termelőszövet­kezetek szervezésében. 1951-től 1961-ig a Bara­nya megyei Gépállomások igazgatója, 1961-től 1976- ig a mohácsi Új Barázda Tsz elnöke. Munkássága idején lett országosan is­mert, kiváló tsz az Új Ba­rázda. Érdemei elismeré­seként két ízben tüntették ki a Munkaérdemrend arany fokozatával, a Szo­cialista Munkáért Érdem­mel, a Haza Szolgálatáért kitüntetéssel és a Kiváló Pártmunkáért járó emlék­plakettel. A Mohácsi vá­rosi Pártbizottságnak ha­láláig tagja volt. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke részvéttáviratot kül­dött, a tsz kombájnvezetői — akik a temetés idején is arattak — egy percre leállították gépeiket, így adóztak Józsa István emlé­kének. — Kétmenüs étrend. Kí­sérleti jelleggel bevezették a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát néhány üzemi konyhájában a kétmenüs étrendet. Kedvező tapasz­talatok alapján, a közel­jövőben a mezőgazdasági nagyüzem valamennyi ét­kezdéjében két menü kö­zül választhatnak a dol­gozók. — Villányi szobrok a Szabadság-hegyen. Teg­nap, a budapesti Szabad­ság-hegyi Rege parkban, ünnepélyesen megnyitot­ták a Siklósi Szobrász Szimpozion ez évi állandó kiállítását. Rendezői: a Művészet folyóirat szer­kesztősége, a Jókai Klub, a Képzőművészeti Igaz­gatóság, valamint a XII. kerületi Tanács. Évente immár harmadik alkalom­mal hat szobrot, illetve tér- plasztikát szállítanak fel a Villányi Szoborparkból Bu­dapestre, a Rege parkba, ahol az alkotások egy évig láthatóak, majd visszake­rülnek eredeti helyükre. Kisiparosok a szolgáltatásban MOZI Petőfi: A túlélés ára (4, 6, 8). Kossuth: Nevem: Senki (f 10, hn12, 2, n5, f7, hn9). Park: Az anyakönywezető nem válik (f5, f7). Park-Kert: A túlélés ára (9). Komarov-Kert: Pantaleon és a hölgyvendégek (9). Lvov-Kert- város-Kert: Skalpvadászok (9). Tanárképző Főiskola: Leigá- zottak bolygója (5), Utolsó valcer (fö). Rákóczi: Nyári rét (7). Fekete Gyémánt: A pén­tek nem ünnep (6). Jószeren­csét: Az anya, a lány és ó szerető (4, 6). Mohács: Lövé­sek holdfénynél (6), Luxusbor­dély Párizsban (8). Komló, Zrí­nyi: üzenet az űrből (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Gyilkos leve­gő (f5, f7). Szigetvár: Forgalmi dugó (8). Siklós: A XX. század kalózai (8). Harkány: Csillagok háborúja (10, f7, 9). Boly: Szerelem szieszta idején (7). Pécsvárad: Krisztus megállt Ebolinál (7). Sásd: Nyolcadik utas: a Halál (8). Sellye: Út­közben (8). Szentlőrinc: Sóly­mok vezetője (8). Villány: Kra­mer, kontra Kramer (f8). Duna- szekcső: Fábián Bálint talál­kozása Istennel (8). Nyári napközi falun nwniHM KOSSUTH RADIO 8.25: Szivárványvölgy. Részle­tek. 8.33: Fra Diavoio. Három- felvonásos opera. 9.44: Zenés képeskönyv. 10.05: Sirius ka­pitány fogságba esik. 10.35: Kertész István vezényel. 11.40: Ábel a rengetegben. VI. rész. 12.35: Könyvszemle. 12.45: Ze­nemúzeum. 14.07: A Nyugat mozgalma. 14.52: Kantáta a Tanácsköztársaság évfordulójá­ra. 15.10: Vörös rózsa. Hollós Ervin 73-as zárka című köny­véből írta Asperján György. 16.05: Rádiónapló. 18.00: Kó­rusművek. 19.15: Hangverseny. 20.15: Népi zene. 21.00: Ope- ra-művészlemezek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Belépő balról? Farkas Béla műsora. 22.54: Zongorahangverseny. 0.10: Lester Young szaxofono­zik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Psota Irén, Horváth Ti­vadar és Biliosi Tivadar felvé­teleiből. 8.20: Tíz perc külpo­litika. 8.33: Napközben. 10.00: Zenedélelőtt. 12.33: Mezők, falvak éneke. 12.55: Dél-du­nántúli várak és várromok. 13.25: Látószög. 13.30: Üttörő- hívogató. 14.00: Kettőtől fél ötig . . . 16.35: Idősebbek hullámhosszán. 17.30: ,, Jóvá­hagyásom nélkül”. 18.21 : Rácz Aladár cimbalmozik. 18.33: Egy énekes — több szerep. 19.32: Daloló, muzsikáló tájak. 19.55: Slágerlista. 20.33: 30 éves a Rádiószínhóz. 22.20: Újdonságainkból. 23.15: Ken­der zenés játékaiból. HARMADIK MŰSOR 9.00: Liszt: Faust szimfónia. 10.19: Operaötösök. 11.05: Rá­diószínház. A Szenke-patak bal­ladája. 11.40: Kamaraművek. 13.07: Dzsesszmuzsika. 14.07: Zenekari muzsika. 15.32: Gluck A kisiparosok példa­mutatóan együttműköd­nek Vajszlón, hogy a lakossági szolgáltatás színvonala' javuljon. Többen beléptek a he­lyi áfészbe és így ol­csóbban, gyorsabban jutnak anyagokhoz. A helyi tanácstól pedig műhelyt kaptak a tv- és a háztartási kisgépsze­relők. Ezen műhelyek ki­alakításában sok társa­dalmi munkával vettek részt a jövendőbeli tu­lajdonosok. Központi szolgáltató­házat szeretnének a he­lyi tanáccsal együttmű­ködve létrehozni, de eh­hez már több mint fél­millió forintos támoga­tásra is szükség lenne. Az új létesítményt négy műhelyesre tervezik. Vajszlón, a volt iskola épületét jelenleg bontják. A tervek szerint jövő esztendőben kezdik az új szolgál­tatóház épitését, melyben helyet kap a fodrászat, a tv- és a háztartási kisgépeket javító egység. — Szokolai felv.— operáiból. 16.00: Zenei Lexi­kon. 16.20: Muzsikáról vers­ben, prózában. 16.50: Popze­ne sztereóban. 18.00: Világ- történelem dióhéjban. 18.20: Fiatal ..nagykövetek”. '18.30: Zenekari muzsika. 19.05: Pa­rasztok. Folytatásos rádiójáték. 19.55: Schumann-felvételek. 20.55: Zene korabeli hangsze­reken. 22.08: Brahms-művek. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Szólítson csak nyugdíjasnak. Tiszay Lász­ló összeállítása. 17.20: Si- mándy József régi, híres nótá­kat énekel. 17.30: Helyesén, magyarul ... dr. Rónai Béla nyelvművelő ötperce. 17.35: Új felvételeinkből. A Mecseki Párt- és kormány­küldöttség utazott Mongóliába Korom Mihálynak, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának, a Központi Bizottság titkárának ve­zetésével szerdán magyar párt- és kormányküldött­ség utazott Ulan Botor­ba, hogy részt vegyen a mongol népi forradalom győzelme 60. évfordulójá­nak ünnepségein. A kül­döttség tagja Horváth Jó­zsef, az MSZMP KB tag­ja, a diósgyőri gépgyár esztergályosa és Szeren­csés János, hazánk ulan batori nagykövete, aki a mongol fővárosban csat­lakozik a delegációhoz. A Ferihegyi repülőtéren a küldöttséget Karakas Lász­ló, a KB tagja, a Közpon­ti Bizottság osztályvezető­je és Házi Vencel külügy­miniszter-helyettes búcsúz­tatta. Jelen volt Badamta- rin Baldo, a Mongol Nép- köztársaság magyarorszá­gi nagykövete és Valerij Muszatov, a budapesti szovjet nagykövetség ide­iglenes ügyvivője. — Üvegkárrendezés. Az Állami Biztosító Pécs vá­rosi fiókja májustól vezette be a bizalmi elven alapu­ló üvegkórrendezést, ezt a szolgáltatást már több százan vették igénybe. Az újdonság sikerének titka: a biztosított bejelenti az üvegkárt. a Pécsi Építő­ipari Szövetkezet üvegesei elvégzik a munkát, me­lyet a megrendelő nem készpénzzel, hanem alá­írással fizet ki. — Szamócaszüret. Befe­jeződött a szamócaszüret a bogádi Zengő Gyöngye termelőszövetkezetben. A szeszélyes időjárás ellené­re is, mintegy 360 mázsa gyümölcs került a gazda­ság léüzemébe. Szénbányák koncert fúvószene­kara játszik. Vezényel: Háry Balázs. 17.45: Helyettesítők helytállása. Riporter: Nógrá­di Erzsébet. 17.50: Az Eddá- együttes lemezeiről. 18.00: Dél­dunántúli híradó. 18.15: Hang- szerszőlók. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Bunye- vác előadók repertoárjából. — Mezőgazdasági körkép. — Su- madiai dalok. — A baranyai szerb iskolák történetéből. Sándor László írása. 19.00: Né­met nyelvű műsor. Mezőgazda- sági híradó. Szerkesztő: Bá­ling József. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 16.10: Hírek. 16.15: Nagy folyók a történelem visszfényé­ben. A Loire (sz.). 17.10: Tévébörze. 17.20: Ulán Bátor. Város portréfilm. (sz.). 18.05: Telesport. 18.30: Az ember és a kő. Jugoszláv rövidfilm. (sz.). 19.00: Reklám. 19.10: Tévétor­na. (sz.). 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. (sz.). 20.00: Jogi esetek. 20.40: Randevú a Maximban. Farrah Maria mű­sora. (sz.). 21.00: Ha majd mindenünk meqlesz. Tévéfilm. (sz.). 22.10: Tv-híradó. 3. (sz.). US 10 053 Szerkesztőségi hirügye- let ma, délután 14—19 óráig: Nagy Zsóka. — Végső búcsú Pethes Sándortól. Mély részvéttel búcsúztak Pethes Sándor­tól, a Magyar Népköztár­saság Kiváló művészétől, a Vígszínház tagjától, a színházművészet, a műve­lődési élet képviselői, a pályatársak, a barátok, a tisztelők szerdán, a Far­kasréti temetőben. A gyászszertartáson Hege­dűs D. Géza, a Vígszínház társulata nevében méltat­ta a sokoldalú művész hat évtizedes munkásságát. Esküvő SZEDŐ BEÁTA é* ODROBINA ZOLTÁN szeretettel értesítjük ismerősein* két, hogy július 11-én, szomba­ton 11 órakor házasságot kö­tünk a Boldogság Házában. PRIM ANNAMÁRIA és DORMANY JÓZSEF szeretettel értesítjük kedves is­merőseinket, barátainkat, hogy 1981. július 11-én, 14.00 órakor házasságot kötünk a pécsi köz­ponti házasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). RAJNA ANNA és BACHUSZ ZOLTÁN szeretettel értesítik kedves is­merőseiket, hogy 1981. július 11-én, 13.30 órakor házasságot kötnek a pécsi központi há­zasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). KOVESDI GYÖRGYI és NOVAK JÓZSEF szeretettel értesítjük kedves is­merőseinket, barátainkat, hogy 1981. július 11-én, 12.30 órakor házasságot kötünk a pécsi köz­ponti házasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). 22.20: A turisták Párizsában, (ism., sz.). MÁSODIK MŰSOR 19.05: A pécsi körzeti stúdió műsora, (sz.). 19.30: Tv-híradó. (sz.). 20.00: ,,A toronyőr visz- szapillant”. Emlékezés Bálint Györgyre, születésének 75. év­fordulóján. 20.40: Tv-híradó. 2. (sz.). 21.00: Kedvünkre. — Az amatőr filmezésről, (sz.). 21.40: Vívó világbajnokság, (sz.). JUGOSZLÁV TV 17.25: Szabadka: Az ifjúsági labdarúgótorna döntője. 19.05: Tv-naptár. 19.15: Kalandok — tévéjáték-sorozat gyerekeknek. 19.45: Emberrablás — filmso­rozat. 20.15: Rajzfilm. 20.27: Ma este. 21.00: Külpolitika. 21.50: Az erősebb nem — szó­rakoztató műsor. 23.05: Henryk Szering és a zágrábi szólisták. MÁSODIK MŰSOR 16.30: Külföldi sorozat. 17.25: Az ifjúsági labdarúgótorna döntője. 20.00: Kis koncert. 20.15: Négy keréken. 20.27: Ma este. 21.00: Jelenetek a házas­életből — filmsorozat. 24.00: Huszonnégy óra. — Az új beremendi mészüzemben már a ter­melés első negyedévében minden várakozást felül­múló mennyiségű meszet állítottak elő. A legna­gyobb hazai mészhidrát- üzemet működtető dél­baranyai épitőanyag­gyárban eddig több, mint 30 000 tonna meszet, 11 000 tonna mészhidrátot és ugyanennyi mészkőlisz­tet készítettek. — Az 1-es számú főút­vonal újabb szakaszainak korszerűsítése fejeződött be Győr és az ország­határ között. Az öttevényi átkelő szakaszon több mint két kilométer hosszú­ságban, mindkét oldalon sávot építettek a lassú járműveknek, a teljes autópályát megerősítették és autóbusz-megállóhe­lyeket alakítottak ki. Vé­geztek az eredeti útpálya átépítésével, a hegyes­halmi átkelőszakaszon is. Magyar—tunéziai közüli fuvarozási megállapodás Sadok Ben Jomaa, tuné­ziai szállítási és közleke­dési miniszter — aki Pul- lai Árpád közlekedés- és poslaügyi miniszter meg­hívására négynapos hiva­talos látogatáson tartóz­kodott hazánkban — szer­dán elutazott Budapestről. A két ország közlekedé­si minisztere tájékoztatta egymást a közlekedésfej­lesztés időszerű kérdései­ről, s vasúti tudományos­műszaki együttműködés le­hetőségeiről tárgyalt. Megállapodást írtak alá a Magyarország és Tuné­zia közötti, nemzetközi közúti fuvarozásról. A tu­néziai miniszter tárgyalt Veress Péter külkereske­delmi miniszterrel, a két ország közötti kereskedel­mi kapcsolatok fejlesztésé­ről és Juhász Ádámmal, az ipari minisztérium állam­titkárával, az ipari együtt­működés kérdéseiről. A tu­néziai vendég megtekin­tett több ipari és közleke­dési vállalatot, üzemet, el­látogatott egyebek között a Ganz-Mávagba, az Ika- rusba, a Magyar Hajó- és Darugyárba, s járt a metróépítkezéseken. Várható időjárás csütörtök estig: A keleti országrészben gyakran erősen felhős lesz az ég, élénk az északi, észak­keleti szél és átfutó zápornak is ott a legnagyobb a valószí­nűsége. Máshol csak időnként növekszik meg a felhőzet és élénkül meg a szél. A leg­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let általában 10, 15, a legma­gasabb nappali hőmérséklet 23, 28 fok között várható.--------A RÁDIÓ------­_ ÉSTEUEVÍZI^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom