Dunántúli Napló, 1981. június (38. évfolyam, 148-177. szám)

1981-06-12 / 159. szám

e Dunántúli Tlaplo 1981. június 12., péntek Kapálás helyett Vegyszerrel a gyomok ellen Tarackos évelő gyomok (tarackbúza, csillagpázsit, nád, siska nádtippan) ellen szőlőben a Glialka és Nito- sorg nevű gyomirtószerek­kel védekezhetünk. Ezen tarackirtószerek hatóanya­gát a tarackos növény leve­le veszi fel, ezért a perme­tezés ideje akkor van, ami­kor a gyomnövények 20—30 cm magasak, vagyis fejlett levélzetük van. A gyomirtó­szerek 3—5 nap alatt leszá­rítják a lombot, de a ha­tóanyag ezután is vándorol még a tarack felé. ezért 14 napig kapálnig kaszálni nem szabad. Amennyiben a gyomirtó hatás nem tökéle­tes, a permetezést meg kell ismételni. Glialkából 0,8- 1,2 dl/100 m2 mennyiség permetezendő ki 8—10 1/100 m2 vízben (kb. 1 százalékos töménység). A szulák ellen Ronsiar-ra\ védekezhetünk. A Ronstar hatóanyaga is levélen ke­resztül szívódik fel, tehát a permetezés ideje akkor van, amikor a szulák 20-30 cen­timéteres hajtásokat hajtott már. A Ronstar csak a szu- lákot irtja, tehát foltperme­tezést kell végezni. Az esetleges csenevész újrahajtást ajánlatos ismét lepermetezni, így a legyen­gített szulák biztosabban kipusztul. Ronstar-ból 0,6- 0,8 decit kell felhasználni 100 négyzetméterre 6—8 li­ter permetlében (1 százalé­kos töménység). A perzselő hatású gyom­irtószerek (Gramoxone, Régióné), a tarackirtók (Gli­alka. Nitosorg), és a szu- lákirtó Ronstar csak irányí­tott permetezéssel, vagyis a szőlő lombjának kikerülésé­vel alkalmazhatók. Ezeket a gyomirtószereket alacsony nyomással, durva cseppek- ben szabad kijuttatni, cél­szerű a permetezőgépek szórófejét kicserélni Tee- Jet típusú bronz vagy mű­anyag szórófejekre, mert ezekkel az egyenletes kijut­tatás megoldható túlzott porlasztás nélkül. A 4 évnél fiatalabb szőlők­ben a perzselő hatású sze­rek (Gramoxone, Régióné) és az Aresin használata ja­vasolt, mert a Régióné és a Gramoxone a talajra jut­va káros utóhatás nélkül el­bomlik, az Aresin viszont gyorsan bomlik és kevésbé mosódik a talajba. Azokon a lejtős területe­ken — ahol a csapadék a talajjal együtt a gyomirtó­szert is lemossa és a lejtő aljában felhalmozza — a gyökéren keresztül felszívó­dó hatóanyag a kultúrnö­vényt károsítja. Ezeken a helyeken a perzselő hatású szerek (Gramoxone) hasz­nálhatók. A vegyszeres gyomirtó­szeres permetezés után a használt felszerelést (per­metezőkanna, gépek, elő­készítő edény, stb.) foko­zott gondossággal kell tisz­títani. mert a gyomirtószer- maradék a következő nö­vényvédelmi permetezéskor a szőlőt károsíthatja. Pfeifer Dániel laborvezető Növényvédelmi Állomás Háztáji ágazat a Pécsi Állami Gazdaságnál 400 n.-öles szőlők Meszesen, Makár-alsón és Donátusban Bizonyára sok szőlő után áhítozó, de a megvásárlásához anyagi eszközökkel nem ren­delkező pécsi érdeklődését fel­kelti majd a Pécsi Állami Gaz­daság kezdeményezése: 12 hektárnyi szőlőt 400 négyszö­göles tételekben kiad részes­művelésre. A gazdaság nem titkoltan a munkaerőgondjait szeretné ez­zel enyhíteni, ugyanis a szőlő- művelés kézimunka-igényes fázisaihoz egyre nehezebben képes munkásokat találni. A gazdaság szakemberei jól tud­ják, hogy nagyon sokan szeret­nének Pécs közelében szőlőhöz jutni olyanok is, akiknek erre anyagi helyzetüknél fogva nem lehet reményük. A közös érde­keltségre alapozva határozták el, hogy Pécsett a meszesi (Fehérhegy alatt), a Donátus- nál levő Apáca- és az Alsó- Makár-hegyi szőlőit kiadják. Továbbra is a gazdaság tulaj­donában maradnak a szőlők, a gépi munkát ők végzik, a szükséges növényvédőszereket, kötözőanyagot biztosítják. A vállalkozók akár egyetlen be­fektetett fillér nélkül, a kétkezi munkát követelő munkafolya­matok elvégzésével, munkájuk arányában a termés bizonyos hányadát megkapják. Sőt ha igényt tartanak rá, az egész termést megtarthatják, termé­szetesen a gazdaságot illető rész önköltségi árát kifizetve. A Pécsi Pannónia ÁFÉSZ szőlő- és gyümölcstermelő szakcsoportja a részesművelő­ket a szakcsoport tagjainak tekinti, számukra egész éven keresztül szolgáltatásokat biz­tosít, a gazdaság és a részes­művelők közti érdekviszonyo­kat, termelési kapcsolatokat, szaktanácsokat biztosítja. A PAG egyébként kitűnően megművelt, több éves átlag­ban a 400 négyszögöles terü­leten 800—1000 liter bortermő szőlőket ad ki. A kikapcsoló­dást, iá levegőt biztosító, az egészséget fenntartó elfoglalt­ság kellő szakértelem mellett bizonyára kiegészítő jövedel­met is biztosíthat. A Pécsi Állami Gazdaság gyümölcsöseiben a betakarí­tásban szeretne családokat, szocialista brigádokat, más kö­zösségeket megnyerni, a ré­szesművelésben érdekeltté ten­ni. A József-majori almáskert­ben, a Danitz-pusztai ősziba­rackosban, a Szilágy-pusztai kajszibarackosban egy-egy csoport minimálisan háromna­pos munkát vállalhat, amikor az érvényben levő normatívák szerinti béreket figyelembevé- ve természetben kapnák meg a munkabért. Például a leg­jobb minőségi almát bármilyen mennyiségben 6 forintért kap­hatják meg a munkára vállal­kozók, ha munkával kiegyenlí­tik a valódi érték különbségét. A PAG növendék bikákat, teheneket és sertést is kiad a háztáji gazdaságoknak. Az ál­latok tulajdonjoga minden esetben a gazdaságé marad, a sertések és hízómarhák ér­tékesítését is lebonyolítja, mi­ll gépi munkát a gazdaság végzi — Gyümölcsszedö családok — Növendék bikákat, sertéseket, teheneket helyeznek ki ként az érvényben levő forgal­mi áron alomszalmát és tápo­kat is biztosít. A kiadott növendék bika (holsteinfríz vérségű) és a le­adott állat súlykülönbözetét fizeti ki a gazdaság a minőség szerinti áron. A sertéshizlalás­nál a kihelyezett süldő és rá­hizlalt súlyt kilónként 35,50 fo­rintért honorálják. A tejterme­lésnél a tartás költségeit tej­ben fizeti a gazdaság, a bor­júszaporulat pedig a termelőt illeti. L. J. Kisgépek a háztájiban HONDA F—400 Jugoszláv—japán kooperációban készülő kerti traktor Súlya 39 kg, hossza 1450 mm, szélessége 620 mm, ma­gassága 880 mm, max. kor­mánymagasság 1120 mm. 150 köbcentiméter henger­űrtartalmú (64x35) egyhengeres oldaltszelepelt, léghűtéses, négyütemű, szóróolajozású mo­torja van, fordulatszóm-sza- bályozóval szerelve. Telj.: 3,5 LE (1800 f/perc). A tengelykapcsoló ékszíjas. Sebességváltója két előre­meneti, egy hátrameneti se­bességfokozattal lánchajtással szerelve. Olajfeltöltése 1,1 li­ter, Shell spirax vagy Hikomol C-90. Az üzemanyagtartály 1,7 li­ter térfogatú, 86-os normál benzin használatára. Kormánya állítható minden irányban, 180 fokos elfordítás is lehetséges, munkagép fel­szerelésétől függően. A következő tartozékokkal kerül forgalomba: rotációs ka­pa - oldaltárcsa — váltvafor- gató eke — vaskerék — kulti- vátor — talajmaró — rotációs kasza — alternáló kasza — dobmaró — hómaró — hótoló — permetező szivattyú tartál­lyal - pótkocsi 300 kg terhel­hetőséggel. Művelési szélessége 800 mm, mélysége 15—20 cm. A kisgép igen alkalmas sző­lők — hagyományos és lugas- rendszerűek — gyümölcsösök művelésére. Ajánljuk az 500-1550 négy­zetméter területtel rendelke­zőknek. Garanciális és garan­cia idő után javítását az AG- ROSZER KV. Pécs, öe„ Pécs, Megyeri út 64. sz. alatt végzi. Gasteiger László Hét irégi kemping- tájékoztató A Magyar Camping Club tájékoztatása szerint 1981. jú­nius 12-től 14-ig a következő helységekben kaphatnak sá­torhelyet a turisták: A Balaton északi partján Al­sóörs, Palóznak, Badacsonyörs és Farkasgyepü kempingjei korlátlan számban hívják a kempingezőket. Balatonfüre- den már csak 120 fő részére van szabad sátorhely. Hétvégi programok: Balatonfüreden nemzetközi ökölvívó Balaton- bajnokság és Skála Kupa vi­torlázó-verseny, Balatonfűzfőn traplövő-verseny, Tihanyban nagyhajós vitorlás túraverseny lesz. A Balaton <^éli partján Sió­fokon az Ifjúság, az Aranypart, Zamárdiban az Autós 1., Ba- latonföldváron a Magyar ten­ger, Balatonszemesen a Lido, Balatonbogláron a Sellő, Fo­nyódon a Napsugár kempin­gek korlátlan számban fogad­nak sátorral és lakókocsival érkezőket. Igaion a Hőforrás kempingben 100 fő részére van szabad sátorhely. A szán­tódpusztai kulturális központ­ban június 14-én kutyavásár lesz. A Dunántúlon Agárdon a Nemeskócsag kempingben 80 fő részére van szabad Sátor­hely. Pécsett a Mandulás kem­pingben 230 sátorozó részére van hely és 60 főt a 2. és 3. osztályú üdülőházakban is el tudnak helyezni. Harkányfür- dőn 250, Sikondán 300, Szom­bathelyen 200 fő részére van szabad sátorhely. Győrött 120 főt tudnak fogadni üdülőhá­zakban és 250 fő részére van sátorhely. Sopronban 200 fő sátorozót várnak. Győr-Sopron megyében a rábaközi napok keretében a hét végén szá­mos kulturális eseményt ren­deznek. A Magyar Camping Club tagjai a kempingekben átlag­ban 30 százalék kedvezményt kapnak. A kempingekről részletes fel­világosítást ad a klub buda­pesti irodája (Budapest, 8. Üllői út 6. Tel.: 336-536). Hely- foglalás a kempingekben. PÉCS: SZÜLETTEK: Pere László, Bereczki Szilvia, Szabó Zoltán, Weisz Tamás, Zélity István, Tóth Gergely, Kovács Tímea, Istokovics Zorán, Borbás Krisztina, Misángyi Zsóka, Futó Mónika, Kopp Gábor, Teleki Esz­ter, Krausz Róbert, Heid Tímea, Mester István, Horváth Balázs, Or­sós Gábor. Juczi Attila, Sárai Ni­kolett, Szalahov Mária, Földesi Il­dikó, Erb Zsanett, Szilágyi Ilona, Gáspár Barbara, Bogdán János, Fullér Miklós, Keszte Dóra, Gábor Csaba, Hohner András, Minkó Pé­ter, Keszthelyi Tamás, Molnár Edina, Mészáros Beatrix, Csáki Attila, Hil­bert Helga. Kaprányi Borbála, Háll Adrienn, Baumann Agnes, Kovács Adrienn, Bogdán Viola, Balogh Re­náta, Fodor Zsófia, Balogh Árpád, Zsárik Diána. Váci Imre, Vámos Orsolya, Hodosi Lajos, Kulicsek Il­dikó, Kőszegi László, Tóth Vivien, Szabados András, Ferencz Veronika, Tornai Olivér, Bénjei Éva, Balogh Gábor, Romvári Zoltán, Gordos Péter, Húszár Éva, Báthory Viktor, Bogár Zsolt, Bogár Attila, Stubnya Veroni­ka. Éberling Brigitta, Bayer Balázs, Ács Beatrix, Pataki Zoltán, Mechentel Jamel, Markolt Krisztina, Porkert Ta­más, Bocz Tamás, Borsodi Gábor, Stang Tünde. Bokor Réka, Nyiri Pál­ma, Varga-Kovács Zsolt, Kelemen Katalin, Kiss Eszter, Krizsánovics Krisztián, Oláh Szilvia, Lingl Péter, Pauli Erzsébet, Szondi Gergely, Ambrus Mariann, Varga Judit, He­gedűs Mária, Horváth József, Har- math Róbert, Kozarics Viktor, Ko­csis Zoltán, Gál Kitti. Rab László, Szita Attila, Gadó Miklós, Éder Zsuzsanna, Nagy Andrea, Hitre Re­náta, Bányai Dávid, Dobszai Zoltán. Jakab Petra, Barabás Dániel, Se­bestyén Eszter, Zákány Adrienn, Ful­mer Petra, Lukács Róbert. Lehöcz Gá­bor, Zala Gábor, Szabó Dorottya, Zsolt Hajnalka, Deutsch Róbert, Re- gényi Imola, Kecskés András, Bérces Attila. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kovács Bertalan és Sós Ilona, Berta Imre és Bogdán Anna, Csörge László és Ka­szás Tünde, Berta Sándor és Kovács Mária, Gergely István és Muszmann Katalin, Markó János és Schwartz Gizella, Antal István és Soós Tün­de. Bata Tibor és Ollós Judit, Bo ráth László és Nagy Gabriella, Ger. gelits Zoltán és Janó Erzsébet; Horváth Gábor és Varga Éva Ágnes, Veresek József és Horváth Sz*via, Sárán Ferenc és Schütt Mariann*, Marsics Gyula és "Márkus Éva, Nagy Sándor és Lőrincz Anna, Katona Lajos és Hilmer Terézia. MEGHALTAK: Rádi Mátyásné Ur- bán Erzsébet. Petka Béla, Rácz Ré­temé Szabó Ilona, Lehmann Péter, Györkő Antal, Gutheil Istvánná Kol­bász Mária, Cseh Ferenc, Wierzycki Rudolf, Pöndör Géza, Polka Károly, Boksái Endréné Pecsár Mária, Du- lánszky Jenő József, Simon János, Te­leki Vincéné Váradi Aranka, Kele­men István, Réső Dezső. Pataki Fe- rencné Roszitska Valéria, Balogh Eni­kő, Mehlmann Nándor, Derkács Ist­vánná Kiss Irma, Végh Győző János, Minkó Lajos, Szél József. Gruits Mihályné Molnár Margit, Grézer Ist­ván, Csanádi László, Elek János, Horváth János, Sipos Árpád, Kiss Dezsőné Mándli Margit. Herczog Sámuelné Büchler Margit, Kimmel Gyula, Jantsik László, Borbás Mihályné, Györkő Rózsa, Nádor Gyula, Cser Csaba, Kvojka Ferencné Szalag Anna, Gadó Béla, Kovács Ferenc. lUyar es kert A hivatalos nyár beköszöntésével együtt megjelent a nyári Kertbarát Magazin. A kertészkedés júniustól augusztusig időszerű munkái közül a sziklakertek létesítéséről, a szőlők gondozásáról, a zöldségfélék nyári vetéséről, a konténeres gyümölcs- és dísznövény- csemeték ültetéséről, s a korai, nagy termést adó földieper ágyások kiala­kításáról közöl hasznos tanácsokat. Mit ültessünk vízpartra, domboldal­ra? Hogyan érdemes felújítani az öreg pincét, présházat? Lehetséges-e a kiskerti növényvédelem mérgek nél­kül? Milyen különleges délszaki nö­vények nevelhetők nálunk? Vízme­dencét, pancsolót hogyan és mennyi­ért építhetünk a kertben? Mindezek­ről a kérdésekről is egy-egy érdekes cikk tájékoztat a kiadványban. Külön témacsokor foglalkozik a magyar tenger sorsával, s ezekből az írásokból kiderül, hogy mit tesz­nek és mit tehetnek a kertészek a Balatonért. Ezeken kívül több érdekességről, látnivalóról közöl ismertetést a Kert­barát Magazin nyári száma. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek bel betegek részére: Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermek- klinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kér.: II. sz. Klinika; II. kerület: Megyei Kórház (fertőző épület); III. kerület: I. sz. Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: II. sz. Klinika. Égési sérülé­sek: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet: Felnőtt fül-, orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Felnőtt betegek részére: Korvin O. u. 23., telefon: 11-169. Munkácsy M. utcai rendelőintézet, ügyeleti bejárat,, telefon: 12-812. Veress E. u. rendelő- intézet, telefon: 15-833. Gyermek be­tegek részére: Munkácsy M. utcar rendelőintézet, gyermekpoliklinika, földszinti bejárat, telefon: 10-895. Fo­gászati ügyelet: Munkácsy M. u. rendelőintézet, ügyeleti helyiség. Te­lefon: 12-812. Minden este 7 órától reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs-Vasas II., Bethlen G. u. 8., 10/52. sz. gyógyszertár; Pécs-Meszes, Szeptember 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár. Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár; Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár. Pécs, Veress E. u. 2. 10 7. sz. gyógyszer- tár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390 telefonszámon,, este 7-től reggel 7 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom