Dunántúli Napló, 1981. május (38. évfolyam, 118-147. szám)

1981-05-01 / 118. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVIII. évfolyam, 118. szám 1981. május 1., péntek Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Május elsejei köszöntő Sólyom Ferencnek, a SZOT titkárának beszéde Kedves Elvtársnők! Kedves Elvtársak! ünnepre készülünk, a világ minden dolgozójának közös ünnepére. A teremtő, alkotó emberek nemzetközi ünnepének előes­téjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága,.a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa nevében szeretettel és tisztelettel köszöntőm. önöket, hazánk minden dolgozóját, szocialista társadalmunk épí­tőit és védelmezőit. Több mint kilenc évtizede ünnepük meg a dolgozók az egész világon május elsejét. Van ahol lenyűgöző de­monstrációval, vidám majális­sal, van, ahol csupán néhány szál virággal, zöldülő faággal díszítve qépeiket, van ahol csqk ökölbe szorított kézzel, de ezen a napon a nemzet­közi munkásosztály legtöbb tagja fokozottabban érzi ösz- szetarozását és igyekszik ki­fejezni szolidaritását. Mindenki őriz egy-egy szép május elsejei emléket. A ré­giek ilyenkor a tiltott május elsejéket is felidézik. Sokak számára talán a legszebb emlék az első sza­bad felvonulás marad, ami­kor a természet ébredésével együtt új élet kezdett sarjad­ni a romokon. Május első napja elsősor­ban a munka ünnepét jelenti, mert azzá formáltuk a három és fél évtizedben. Ezen a napon a munkát ünnepeljük, amely az élet forrása. A dolgozó, az alkotó embereket köszöntjük, akik anyagi és szellemi javainkat előteremtik és qyarapítják. Csak egy pillanatra gon­doljuk végig: mennyi munka, valamennyiünk közös erőfe­szítése kellett, amíg eljutot­tunk fejlődésünk mai színvo­nalához. örömmel és büszkeséggel mondhatjuk el a világnak: mindez a mi munkánk gyü­mölcse, szabad, kizsákmányo­lás nélküli társadalmunk nagyszerű eredménye! Minden, amitől szebb, gaz­dagabb, értelmesebb lett éle­tünk, a hatékony, a tisztessé­ges, a kötelességet teljesítő emberi munkából fakad. Ez a legfontosabb, amit tudni és tanítani kell, hogy mindenki, felnőtt és gyerek tisztelje a munkát s megvesse a mun- kátlanságot. Mindenki számára kötelező az írott törvény; a mi társa­dalmunkban a végzett mun­ka az értékmérő, ez jelöli ki az ember helyét a többiek között. Akik pedig nem ve­szik komolyan munkájukat: a restek, a felelőtlenek, legye­nek kórvallottai annak. Ezt az egész nép érdeke, de a jól. tisztességesen dolgozók nagy többségének igazságér­zete is megkívánja. ünnepelünk is, de meg nem állunk: utána folytatjuk tovább, mert a jelenlegi. fej­lődési színvonalnál többet és jobbat akarunk. Erősítenünk kell gazdaságunk alapjait, valóra kell váltanunk közös céljainkat, mindazt, amit pár­tunk XII. kongresszusa hatá­rozatában megfogalmazott. Vívmányaink megőrzése, elért eredményeink megszi­lárdítása és a későbbi gyor­sabb ütemű fejlődés feltéte­leinek megalapozása, ez a fő feladat. Ennek legfontosabb feltéte­le: a céljainkba vetett hit, a politikánk iránti bizalom, a belpolitikai helyzetünk ki­egyensúlyozottsága, amely reális valóság. Ezért számítunk és számít­hatunk a dolgozó emberekre szocialista • vívmányaink meg­őrzésében, a továbbfejlődést megalapozó program végre­hajtásában. Ki-ki saját munkaterületén a legjobb tudásával és aka­rásával végezze dolgát, tegye munkáját nap mint nap job­bá, hasznosabbá. Kedves Elvtársak! Ahhoz, hogy itthon nyugod­tan dolgozhassunk, megvaló­síthassuk nemzeti programun­kat, a szocializmus építését, számolnunk kell az életünket befolyásoló külső feltételek­kel is. Van mit féltenünk, van mit megőriznünk. Ezért kísérjük figyelemmel és aggodalom­mal, hogy az imperialisták ma újból feszültté akarják tenni a légkört, háborús uszí­tásokkal fenyegetőznek. Esztelen fegyverkezésük ve­szélybe sodorhatja a világot. Csak az őrültek akarhatják a háborút. Ezek az emberek fel­adják emberi mivoltukat. A béke minden becsületes embernek, függetlenül attól, hogy a Föld mely részében él, a legdrágább és legfél­tettebb kincse. A békébe vetett hitünk és szocialista építőmunkánk egy tőről fakad. És ezért a mi leg­hatásosabb harci eszközünk a békéért való küzdelem és a hatékony munka. így válik május elseje a béke harcos ünnepévé, a békemozgalom nemes seregszemléjévé is. A világ népei békés életet akarnak. A haladó gondolko­dású, a békét akaró emberek szerte a világon ezért értéke­lik és kísérik figyelemmel, sőt féltő aggodalommal a Szov­jetunió és a szocialista orszá­gok békejavaslatait, erőfeszí­téseit az egész világ béké­jéért. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXVI. kongresszu­sán meghirdetett, az enyhü­lést szolgáló konkrét javas­latok ismét tanújelét adták a Szovjetunió békeakaratának. E iavaslatok alapot adnak a társadalmi haladásért, a nemzeti függetlenségért az imperializmus ellen küzdő minden erőnek. A Szovjetunió és a szocia­lista országok népeit öröm­mel, büszkeséggel és felelős­séggel tölti el az a tudat, hegy országainkra növekvő rokonszenvvel tekintenek a vi­lág dolaozói. Mi vállaljuk és végezzük a reánk háruló feladatokat, ba­rátaink és elvtársaink bízhat­nak bennünk és számíthatnak ránk. Kedves Elvtársak! Az idei május elsejei felvo­nulások, a vidám majálisok adjanak új erőt, lendületet holnapi munkánkhoz! Bará­tainkkal, szövetségeseinkkel együtt szilárdan haladunk to­vább a megkezdett és továb­bi eredményeket biztosító úton. Közös céljaink eléréséhez kívánok hazánk minden dol­gozójának és állampolgárá­nak jó erőt. egészséget, a közösség javát és az ember gyarapodását szolgáló mun­kasikert és személyes boldo­gulást. (Sólyom Ferenc beszéde elhang­zott csütörtökön 17.45 órakor a Kos­suth rádióban, 19.45-kor a televí­zióban.) Ülést tartott a Minisztertanács Ä kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette Marjai József miniszterelnök­helyettes beszámolóját a ma­gyar—kubai gazdasági és mű­szaki-tudományos együttműkö. dési bizottság ülésszakáról. Ugyancsak tudomásul vette Faluvégi Lajos miniszterelnök­helyettesnek, az Országos Terv­hivatal elnökének Zvone Dra­gonnal, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövet­ségi Végrehajtó Tanácsa elnök, helyettesével folytatott megbe­széléseiről szóló beszámolóját. A kormány megtárgyalta és elfogadta az általános iskolai ellátásnak a VI. ötéves terv időszakára szóló társadalmi­gazdasági programját és a hoz­zá kapcsolódó akciótervet. A fő cél az oktatás-nevelés meg­kezdett korszerűsítésének foly­tatása, a tervidőszakban je­lentősen növekvő tanulólétszám oktatási feltételeinek megterem, tése. Tovább kell mérsékelni a váltakozó oktatásban tanulók arányát, bővíteni a napközis eiiátást és a diákétkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Minisztertanács az egészségügyi ellátás VI. ötéves tervidőszakra szóló társadalmi-gazdasági programját. Kiemelt feladatként jelölte meg a járóbeteg­ellátás színvonalának emelését, a kórházak, a klinikák működé, si feltételeinek, felszereltségé­inek javítását, a meglévők jobb kihasználását Növelni kell a gyógyító-megelőző tevékeny­ség hatékonyságát, színvonalát, szélesebb körben kell alkal­mazni az orvostudomány és a gyógyászat új eredményeit. A Minisztertanács mindkét programmal kapcsolatban fel­kérte a társadalmi és érdek- képviseleti szerveket, a tudo­mányos szervezeteket, hogy fó­rumaikon vitassák meg a prog­ramokat, s tevékenyen működ­jenek közre megvalósításukban. Felhívta az érdekelt minisztere­ket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, valamint a ta­nácsokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, dol­gozzák ki a legfontosabb helyi teendőket. (Folytatás a 2. oldalon) Éljen május elseje! Ünnepi felvonulás és majálisok A pécsi ünnepi felvonulás 8.30-kor kezdődik a hagyomá­nyos útvonalon. Az elvonulás a Bdjcsy-Zsilinszky utcában tör. ténhet északi és déli Jrányban, vagy tovább, a Szalai András úton. Az I. számú gyülekezési he­lyen 8.15-ig sorakoznak a szén- és ércbányászok, az aknamélyí­tők, a bőripari, az építőipari, a gázgyári dolgozók, a vasas üzemek, a Szikra Nyomda, a Kaposvári Ruhagyár pécsi üze­me, a Művészeti Szakszerveze­tek és a hírközlés dolgozói, va­lamint az egészségügyi dolgo­zók. A II. számú gyülekezési he­lyen 9 óráig foglalják el helyü­ket a vasutasok, postások, a Volán, az ATI és az AFIT dol­gozói A III. számú gyülekezési he­lyen 9.30-ig találkoznak a KPVDSZ (idén már a Semmel­weis utcában!), az ÉDOSZ, a MEDOSZ dolgozói és a közal­kalmazottak. A IV. számú gyülekezési he­lyen 9.45-ig rendezik soraikat a pedagógusok, a HVDSZ, o KISZÖV és a KIOSZ dolgozók. Az V számú gyülekezési he­lyen 10 óráig találkoznak a szakmunkásképző intézetek, kö­zépiskolák és a felsőoktatási intézmények diákjai. Délután majálisokra várják az érdeklődőket Pécsett: az al­só Sétatéren a kicsiket és út­törőket, az Ifjúsági parkban a gyerekeket és á fiatalokat, a Dr. Doktor Sándor—Zsolnay Művelő­dési Központba a főiskolásokat, egyetemistákat, a József Attila Művelődési Házba a meszesie- ket, a Ságváriba az újmecsek- aljaiakat, a kertvárosi Barátság forráshoz a kertvárosiakat és a vidám park szabadtéri színpa­dához a város lakosságát. Komlón 9.30-kor, Mohácson 9.30-kor, Siklóson 9 órakor, Szi­getváron is 9 órakor kezdődik az ünnepi felvonulás, utána min­denütt gazdag kulturális prog­ramok hívják a helybélieket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom