Dunántúli Napló, 1981. április (38. évfolyam, 90-117. szám)

1981-04-01 / 90. szám

% Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló ­XXXVIII. évfolyam, 90. sióm 1981. április 1., szerda Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Házépítés, lakáscsere OTP-segítséggel Ismét Lvov-Kertváros ív-antennáiról KISZ információs iroda fiatal lakásépítőknek Néptront-elismerés Siklósnak és Harkánynak Sikerek a fejlett szocialista társadalom építésében A szónoki emelvényen Todor Zsivkov, a BKP első titkára Megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusa Todor Zsivkov terjesztette elő a Központi Bizottság beszámolóját Ünnepségek Pécsett és a megyében Április 4-re készül Baranya Koszorúzások, KISZ fogadalomtétel a felszabadulási emlékműnél Kedden délelőtt a szófiai nemzeti kultúrpalota négyezer fős kongresszusi termében, amelyet Lenin, valamint a bol­gár pártot megalapító Dimitar Blagoev és Georgi Dimitrov arcképével díszítettek fel, meg­kezdődött a Bolgár Kommunis­ta Párt XII. kongresszusa. A Központi Bizottság megbí­zásából Todor Zsivkov nyitotta meg a kongresszust. Közölte, hogy a tanácskozásra 1668 kül­döttet választottak, mindegyi­küket félezer kommunista kép­viseletében. Todor Zsivkov után Cola Dra- gojcseva, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja üdvözölte a külföldi küldöttségeket. Be­jelentette, hogy a BKP XII. kongresszusán 108 ország 126 kommunista és munkáspártja, nemzeti-demokratikus mozgal­ma és szocialista pártja képvi­selteti magát küldöttséggel. Jelen van több nemzetközi szer­vezet küldötte is. A küldöttsé­gek vezetői, közöttük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese a bolgár párt- és állami vezetők­kel, a bolgár munkásmozgalom kiemelkedő személyiségeivel együtt a díszelnökségben fog­laltak helyet. Az SZKP küldött­ségét Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, az Ukrán Kommu­nista Párt KB első titkára ve­zeti. A XII. pártkongresszus napi­rendjének jóváhagyása után Todor Zsivkov lépett a szónoki emelvényre és megkezdte a Központi Bizottság beszámoló­jának ismertetését. öt év telt el a BKP XI. kong­resszusa óta. Most a XII. kong­resszus fórumán kijelenthetjük: ezek gyümölcsöző évek voltak, kemény munkával és alkotással teltek el. Ez idő alatt népünk a párt vezetésével nagyot lépett előre a fejlett szocializmus épí­tésének útján, a Bolgár Nép- köztársaságban — jelentette ki Todor Zsivkov, a Központi Bi­zottság első titkára. A BKP Központi Bizottsága rendkívül pozitívan értékeli az elmúlt évtized eredményeit, azokat a vívmányokat, amelyekkel az or­szág a fejlett szocialista tár­sadalom programjának elfoga­dása óta büszkélkedhet. El­mondotta: ez alatt az idő alatt megkétszereződött a nemzeti jövedelem, a beruházások ösz- szege 52 milliárd leva volt. Az állóalapok értéke megkétszere­ződött. Az elmúlt, hetedik öt­éves terv időszakában 24 mil­liárd levával növekedett a nem­zeti jövedelem a hatodik öt­éves tervhez képest, és a növe­kedést a munka termelékeny­ségének fokozásával érték el. Bejelentette, hogy a Közpon­ti Bizottság a kongresszus elé terjeszti megvitatásra és jóvá­hagyásra az ország gazdasági fejlesztésének irányelveit, ame­lyeknek tervezetét a párttagság és a dolgozók milliói vitattak meg. A szociális és kultúrpolitika fejlesztése A BKP Központi Bizottsága az alábbiakban határozta meg az elkövetkező időszak legfőbb társadalmi-gazdasági felada­tait: folytatni kell a nép növek­vő anyagi-szellemi és társa­dalmi igényei komplex kielégí­tésének irányvonalát. Mindezt a népgazdaság hatékonysága növelésének, az új gazdaság- irányítási módszerek alkalma­zásának alapján, a szocialista társadalmi viszonyok tovább­fejlesztése érdekében. Ennek az irányvonalnak fő elemeit az alábbiakban jelölte meg: á termelés komplex automatizá­lása, a komplex gépesítés, va­lamint a nehéz fizikai munka csökkentése, a hazai és a kül­földi tapasztalatok tanulmányo­zása és alkalmazása. Todor Zsivkov hangsúlyozta, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani az ener­getika és a nyersanyag-gaz­dálkodás kérdéseire. — A mű­szaki fejlődés eredményeit is fel kell használni az energia- mérleg javítására - mondotta. Időszerű feladatként jelölte meg a hazai nyersanyagbázis fokozott kitermelését, valamint a másodlagos nyersanyagok felhasználását. Az országban bevezetett új gazdaságirányítási rendszerről kijelentette: a központi terve­zésnek a fő feladata elsősor­ban a hosszú távú gazdaság- politika megalapozása, a fej­lődés ütemének és arányainak meghatározása, a népgazda­sági egyensúly megteremtése. A BKP KB első titkára kije­lentette: a jövőben is az ipa­Megdöbbenés világszerte a Reagan elleni merénylet miatt Mint jelentettük, hétfőn dél­utón, helyi idő szerint 14 óra 30 perckor a washingtoni Hil- Iton Szálló előtt merényletet kö­tettek el Ronald Reagan ame- Akai elnök ellen. Az elnök megsebesült. Azonnal kórház­ba vitték, ahol sikeres mellka­si operáción esett át. Súlyos sebesüléseket szenvedett to­vábbi három személy, köztük James Brady, a Fehér Ház sajtótitkára, akinek állapota életveszélyes. A merénylet gya­núsítottját, a 25 éves John Hinckleyt őrizetbe vették. * Leonyid Brezsnyev táviratot intézett Ronald Reaganhez. Táviratában megállapította: a szovjet vezetés felháborodással értesült az Egyesült Államok elnöke ellen elkövetett me­rényletről. „Határozottan el­ítéljük ezt a bűntettet. A szov­jet vezetés és a magam nevé­ben mielőbbi teljes gyógyulást kívánok önnek, elnök úr" — írja táviratában a szovjet ál­lamfő. * A világ megdöbbenéssel fo­gadta a Reagan amerikai el­nök ellen hétfőn este megkí­sérelt merénylet hírét. Kurt Waldheim „a terrorizmus ér­telmetlen cselekedetének" ne­vezte a merénylő John War- nock Hinckley tettét és a vi­lágszervezet nevében kinyilvá­nította megdöbbenését. Hel­mut Schmidt nyugatnémet kancellár „rettenetesnek" mi­nősítette a történteket. G/s- card d'Estaing francia államfő együttérzését fejezte ki Rea­gan elnöknek és mielőbbi gyó­gyulást kívánt neki. Trudeau kanadai miniszterelnök „őrült tettnek” nevezte a merényle­tet. II. Erzsébet királynő „erős megütközésének" adott hangot táviratában, míg Margaret Thatcher brit miniszterelnök együttérzéséről biztosította Ro­Felszabadulósunk 36. évfor­dulójának tiszteletére április 3-án délután 17 órai kezdettel Pécsett, a Puskin Művelődési Házban megyei emlékünnepsé­get rendez az MSZMP Mecseki Szénbányák Bizottsága. Az em­lékünnepségen dr. Schwarcz Jó­zsefnek, a Szénbányák Párt- bizottsága titkárának megnyi­tóját követően Gálfi István, a Baranya megyei Tanács végre­hajtó bizottságának tagja, a Mecseki Szénbányák műszaki vezérigazgató-helyettese mond ünnepi beszédet. Az ünnepi megemlékezés után irodalmi összeállítással köszöntik az év­fordulót a Nagy Lajos Gimná­zium irodalmi színpadának és énekkarának tágjai, illetve a Pécsi Nemzeti Színház művé­szei. Ugyancsak 3-án kerül sor a fiatalság immár hagyományos ifjúsági köszöntőjére, ami I^ÖO- kor kezdődik Pécsett, a felsza­badulási emlékműnél. Április 4-én délelőtt koszo- rúzási ünnepséggel tisztelegnek Baranya megye, Pécs város párt, állami életének, tömegszerve­zeteinek és fegyveres erőinek képviselői a központi temető­ben nyugvó szovjet hősök em­lékművénél és a felszabadulási emlékműnél. A temetői koszo­rúzás 10 órakor, a felszabadulá­si emlékmű koszorúzása 11 óra­kor kezdődik. Az emlékműnél tesznek fogadalmat az új KISZ-tagok. A történelmi sorsforduló 36. évfordulóját üdvözlő ünnepsé­gek már április 2-án megkez­dődnek Baranyában. Pécsett délután 3 órakor a Tanárképző Főiskola és az Orvostudományi Egyetem közösen rendez ün­nepséget az eqyetem aulájá­ban. Szintén 2-án, 12 órakor kezdődik Pécsett, a Kossuth filmszínházban a Középfokú Is­kolák MSZMP Alapszervezete által szervezett megemlékezés. Mohácson is a Középfokú Is­kolák MSZMP Alapszervezete rendezi a Kossuth filmszínház­ban 2-án 12 órakor kezdődő önnepséget. E nap délutánján 17 órakor nyílik Pécsett, a Hely­őrségi Művelődési Otthonban a szovjet grafikai kiállítás, amit a házigazdák mellett a HNF városi bizottsága, a Szikra Nyomda szakszervezeti bizott­sága és a Ságvári Endre Mű­velődési Ház kisgrafikai bará­tok klubja szervez. Április 3-án. Pécsett 13.30-kor kezdődik a Helyőrségi Művelődési Ott­honban a megyei közművelő­dési intézmények közös ünnep­sége. Mohácson e napon este fél 8-kor fáklyás felvonulásra ke­rül sor, amit koszorúzás követ a Duna-parti felszabadulási em­lékműnél. Ezután kezdődik a Bartók Béla Művelődési Ház nagytermében a Ivovj néptánc­együttes műsora. Komlón április 3-án, délelőtt 10 órakor a felszabadulási em­lékműnél koszorúzás majd ün­nepség lesz. Ezt követően a mártírok emlékművét koszorúz- zák meg. Este 6 órakor ünnepi díszhangversenyt rendeznek a városi pártbizottság nagytermé­ben. Siklóson délután 3 órakor, a felszabadulási emlékműnél kez­dődik a koszorúzással egybe­kötött városi ünnepség. Szigetváron a szovjet és a bolgár hősök temetőjében ko­szorúznak délután 3 órakor, 4 órakor pedig a Felszabadulás téri szovjet emlékműnél kerül sor a koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésre. Irodalmi műsorral és ünnep­séggel köszöntik az évfordulót Bolyban a szovjet emlékmű­nél, 6 órai kezdettel. Dunaszek- csőn fél 5-kor az iskolai torna­teremben kisdobosokat és út­törőket avatnak. Majson délután 4 órakor megkoszorúzzák a fel- szabadulási emlékművet. Szintén április 3-án este 7 órakor kezdődik Sásdon, a régi művelődési házban az irodalmi és zenei műsorral egybekötött ünnepség, amit KISZ—Komszo- mol találkozó követ. Mágocson, Szászváron, Pécsváradon is e napon emlékeznek a felszaba­dulás napjára. Beremenden 3-án 16.30-kor a szovjet emlékművet koszo- rúzzák meg és ünnepi megeiá- lékezést rendeznek. Villányban e napon, este 6 órakor meg­koszorúzzák a szovjet és a bol­gár emlékművet. Szovjet vendégeket várnak baráti találkozóra a felsőszent- mártoniak, szentegátiak, dob- szaiak, ibafaiak. Április 4-én a megemlékezé­sek mellett szerte a megyében kultúr- és sportprogramokkal köszöntik a 36. évfordulót. Har. kányban felavatják a közle­kedési parkot, amit egész napos rendezvény követ. Este fáklyás felvonulást rendeznek. Sellyén, a felszabadulási emlékműnél délelőtt fél 10-kor kezdődik a koszorúzással egybekötött meg­emlékezés. Villányban a műve­lődési házban délután 4 órakor Virányi Endre festőművész al­kotásait bemutató kiállítás nyí­lik. Szentlőrincen, délelőtt 9 órakor a szovjet emlékműnél koszorúznak a helybeliek, majd megkezdődik az egész nap tar­tó ifjúsági találkozó. Ugyan­csak e napon köszöntik az év­fordulót a magyorbólyiak, illocs- kaiak, egerágiak, csónyoszróiak. (Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) A Pécsi Vízmű vízóra üzemegységében 22 dolgozó javítja és hitelesiti Pécs város 18 000 vízmérő óráját. A rendszeres karbantartáson túl az órák ot kétévenként lecserélik. Az üzemrész csaknem valomennyí dolgozója tagja a Steinmetz brigádnak, amely a Pro Urbe-dijon kívül még szá­mos díj és kitüntetés birtokosa. Képünkön a dolgozók egy csoportja vizórákat javít. Fotó: Proksza László

Next

/
Oldalképek
Tartalom