Dunántúli Napló, 1981. január (38. évfolyam, 1-30. szám)

1981-01-22 / 21. szám

Dunántúlt napló 1981. január 22., csütörtök 1981. JANUAR CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszöntjük névnap/uk alkalmából VINCE nevű kedves olvasóinkat A Nap leél 7.22 — nyugszik 16.30 órakor. A Hold kél 18.59 — nyugszik 8.38 órakor. N égyszázhúsz évvel ezelőtt, 1561. január 22-én született, és 65 éves korában, 1626-ban halt meg Francis Bacon neves angol filozófus, Marx megfogalmazásával „az angol materializ­mus és minden modern kísérleti tudomány igazi ősatyja". Tanítása a születőben levő kapitalista társadalom új köve­telményeihez igazodott. Novum Organum című művében a skolasztika által elferdített arisztotelészi módszertan helyett új módszert igyekezett adni a tudományoknak. Szerinte a tudo­mány kísérleti jellegű, és az a feladata, hogy racionális mód­szerrel dolgozza fel az érzékek által nyújtott adatokat A meg­ismerésnek ez a módszere az indukció, amelynek elméletileg az addig elért legjobb megoldását adta, és feltárta olyan szerves alkatrészeit, mint amilyen a megfigyelés, az összeha­sonlítás, az elemzés, a kísérlet, az általánosítás. Az újkori filozófusok közül elsőként lépett fel a termelőerők fejlesztésének programjával. Az volt az elve, hogy a természe­tet törvényeinek jó megismerésével győzhetjük le, jelszava pe­dig ez: „A tudás hatalom". A feudalizmusban uralkodó tév­eszmék bírálatával is az új, egészséges gondolkodás győzel­méért szállt sikra. „Táncfórum a budai Vigadóban" elnevezéssel január 12- én táncszínház nyílt az Állami Népi Együttes Corvin' téri székházában. A befogadószínházként működő, új kultu­rális intézményben a hétfői estéken a hazai balett- és fclklóregyüttesek kapnak bemutatkozási lehetőséget A képen: Szabadi Edit és Lőcsei Jenő az Opera balett szó­listái. — Kié lesz a mosógép? Nyilvános sorsolás a Centrum Áruházban. Ma, csütörtökön 17 órakor a Centrum Áruház vevőszol­gálatánál (Kossuth L. ut­cai bejáratnál) egy midi­met — 13 900 forintos — automata mosógépet sor­solnak ki a vásárlók kö­zött. A fehér hetek alkal­mából 300 forint felett vá­sárolt áruhoz a vevők zse­tont kaptak, melyet névre, címre szólóan kitöltöttek és beledobtak egy urnába — ezt most sorsolják ki. A nyertes nevét az áruház fő kirakatában helyezik majd el. — Dr. Zalay József, a Szigetvári Városi Kórház nyugdíjas igazgató főotyo- sa 84 éves korában el­hunyt. 1930-ban nevezték ki erre a posztra, ahol 1963 szeptemberéig, nyug­díjazásáig dolgozott. Neki köszönhető, hogy a máso­dik világháború idején a kórház műszerei, felszere­lései megmenekültek a né­met kitelepítéstől. Nagy érdemeket szerzett abban, hogy 1955-től kezdődően a régi közkórházból három alapszakmára tagozódó járási kórházat szervezett. Kiemelkedő érdemeket szerzett a városi egész­ségügy és a járóbeteg-el­látás szoros egységének megteremtésében, orszá­gosan is az elsők között alakította meg Szigetvá­ron a belgyógyászati, se­bészeti, szülészeti-nőgyó­gyászati szakrendelést. Munkája elismeréséül Ér­demes Orvos kitüntetés­ben részesült. Ma esfe SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Mórica gróf* nő (este 7 órakor) Jászai bér­let. Kamaraszínház: A három kecs­kék (du. f3 órakor) Olga (este 7 órakor) Moliere bérlet. MOZI Petőfi: A fáraó (f3) Boldog születésnapot MarilynI (6, 8) Kossuth: A fáraó (10) Meztelen di'plomata (f5) Fekete-fehér szí­nesben (f7, f9) Tanárképző Főiskola: üldözés (5) Csendestárs (f8) Rákóczi: Keresztül a nagy vízválasztón (5) Fekete Gyémánt: A szultán fogságában (4,, 6) Vasas, Má­jus 1.: A Jó, a Rossz és a Csúf (f5) Mohács: Psyché I. (6, 8) Komló, Zrínyi: A nyol­cadik utas: a Halál (f4, hn6, 8) Komló, Május 1.: A nagy álom (f5, f7) Szigetvár: Lavina (8) Siklós: Norma Rae (7) Harkány: Rafferty és a lányok (7) Boly: Csillagok háborúja (7) Pécsvárad: Egri csillagok (7) Sásd: Vágyak idegenben (7) Sellye: Pisztrángok (7) Szentlőrinc: Modern Robi'nson és családja (7) Villány: A 13-as vesztes szám (7) — Koncert Liszt-művek­ből. Hambalkó Edit zon­goraművész, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola tanszékvezető tanára január 22-én, csü­törtökön este 7 órakor kon­certet ad a Pécsi Művé­szeti Szakközépiskola Er­kel termében. (Szent Ist­ván tér 8.) Műsorán: Liszt- zongoraművek szerepel­nek. — Új körzeti orvosi ren­delők. Lvov-Kertvárosban, a Várkonyi Nándor utcai rendelőben január 26-tól két felnőtt körzet, az 56-os (dr. Hidasi Éva) és az 57- es (dr. Béres Hajnalka) biztosítja a lakosság ré­szére a körzetegészség­ügyi ellátást. Az 56-os sz, körzet rendelési ideje: de. 7—10, du. 13—15 óra. Az 57-es körzet rendelési ide­je: de. 10—13, du. 15—17 óra. ♦ Rendezvények Elnökválasztás Amerikában címmel ma, 22-én 18 órakor a Mozgalmi Házban (Tüzér u. 3 1.) Vértes Éva, az MRT mun­katársa tart külpolitikai tájé­koztatót az érdeklődőknek. * A Ság vári Endre Művelődési Házban ma, csütörtökön 18.30 órakor az Ifjúsági Klubban a pécsi Ifjúsági Ház diaporáma csoportja tart vetitettképes bemutatót. * Hosszú út az éjszakába. Január 27-én, kedden este 19 órakor a Szegedi Nemzeti Szín­ház Ruszt József rendezésében Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központ színházter­mében mutatja be O'Neill: Hosszú út az éjszakába című világhírű drámáját. A pécsi IBUSZ rpegfelelő számú jelent­kező esetében az előadásra különjáratot indít. Éltünk, mint a madarak, Piroska még nem született meg, sok időnk volt. Akko­riban kaptuk a lakást, amikor megszületett. Min­den megváltozott. Nem a bútorok, a faliszőnyegek, a ragyogó kanalak, villák a gáz fölött, a hófehér szekrény, nem ezek tet­ték, hogy otthon lett a lakásból. Ott volt egy puha, lélegző kis élet, a sírása, a hangja, még al­vásának csendje is az életet jelentette. Azt hi­szem nem a lakás tette, hogy délutáni találkozá­saink helyéül nem szolgált tovább presszó, mozi-elő­Hitelt kínál a CIB A Central European Bank LTD (CIB), azaz a 34 százalékban magyar, 66 százalékban külföldi érde­keltségű, budapesti szék­helyű Közép-európai Nem­zetközi Bank tevékenysé­géről és a hazai gazdaság finanszírozásában való le­hetőségeiről tartott tegnap tájékoztatót dr. Komár Lajos, a CIB vezérigazga­tója. A pécsi Technika Há­zában a Magyar Közgaz­dasági Társaság Baranyd megyei Szervezete által rendezett tájékoztatón a bankember felhívta a fi­gyelmet azokra a hitelle­hetőségekre, amiket a ha­zai termelő vállalatok tő­kés exportjuk fejlesztésé­hez igénybe vehetnek. Dr. Komár Lajos és munka­társai délelőtt a Pécsi Bőrgyár vezetőivel tárgyal­tak egy esetleges hitelről, melyet a CIB nyújtana a rostműbőrgyórtás fejleszté­sére. ♦ — Tanulmányi versenyek. Ezekben a napokban mint­egy ötszáz 3—4. osztályos középiskolás diák részvéte­lével folynak az országos középiskolai tanulmányi verseny megyei döntői. A tét nagy: az országos döntő első tíz helyezett­jének abból a tantárgy­ból, amelyből a sikert el­érte, nem kell egyetemi felvételi vizsgát tennie. Az Országos Pedagógiai Inté­zet a megyéből érkezett dolgozatok alapján tan­tárgyanként a legjobb húsz diákot hívja meg az or­szágos döntőbe. Baranya megyében matematikából a legnépesebb a mezőny: megközelítőleg hetven diák versenyez. csarnok, tér, pad, szökő­kút, hiszen amikor meg­volt a lakás, még jó ideig éltünk, találkoztunk, jár­tunk moziba a régi mó­don. Annának később ott­hon kellett maradnia, de ez akikor eszembe sem jutott, hogy ő, meg a ki­csi el sem válhatnak egy­mástól. Hogy vártam min­dig a munkaidő végét, hogy siethessek már haza, hozzájuk. Nemsokára munkahe­lyet változtattam. Hetente utaztam háromszáz kilo­métert a munkába, hét végén ugyanennyit vissza. Megjártam a bürokrácia minden labirintusát, amíg sikerült visszaadni az új Esküvő JAKABOS ÉVA és POROSZKA SÁNDOR szeretettel értesítjük kedves ismerőseinket, barátainkat, hogy 1981. január 24-én 13.30 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). ♦ — Pisti a vérzivatarban. 1981. január 26-án és 27- én 19 órakor ismét látha­tó Örkény István nagysi­kerű drámája a Pécsi Nyi­tott Színpad előadásában a Ságvári Művelődési Házban. lakást, s végre itt sikerült kapni egy másikat. Amikor a bútorszállító kamionról plédbe csavarva lekaptam Piroskát, és a szőnyeg- padlás üres szoba köze­pére állítva megkérdeztem, akarsz-e itt lakni, kislá­nyom? Rám nézett, s azt mondta, igen. Mit is mond­hatott volna? Kinn fújt a decemberi szél, mire a szekrényeket, a rekamiét becipeltük, éjfél volt. Úgy éreztem, sok, sok idő múlt el. Az egyetemista ismeret­ségek lépten-nyomon szembejöttek velem az utcán, egy-egy sajtófoga­dáson, színházban, sokhe­lyütt. Eleinte még örömöt okozott a találkozás, egy­más híreinek meghallga­tása, aztán elkezdtek za­varni ezek az egyformasá­gok. Az egykori közös él­mények felől megközelít­ve azt, amiben néhány év után él az ember, nem vitt sokra: egyszercsak el­— Kitüntetés. A pécsi városi tűzoltóparancsnok­ság javaslatára a Volán 12. sz. Vállalat vezetősége Kiváló Dolgozó kitüntetés­ben részesítette Józsa Ig­nác autóbuszvezetőt, aki január 7-én hajnalban nagy lélekjelenléttel hárí­totta el az autóbuszában a Mecsek-kapunál kelet­kezett tüzet, s óvta meg utasai testi épségét. A ki­tüntetést a vele járó pénz­jutalommal együtt tegnap délután dr. Kiss Elemér üzemigazgató adta át Jó­zsa Ignácnak. — Távfűtéses lakótelep. Szentlőrincen az OTP be­ruházásában 120 MÉV-la- kás épült, melyeknél a hét elején megindították a próbafűtést, így az első 60 lakásba a hónap végén, a második 60-ba pedig február végén költözhet­nek a lakók. —- Milyen termésre szá­míthatnak a szőlősgazdák? A január 22-i Vince nap­jához a néphit számos megfigyelést kapcsol — ha fényes szép idő van, bő termés, sok jó bor vár­ható — ha fénylik a Vin­ce, megtejik a pince, az esőhöz — ha cseppen a Vince, üres lesz a pince és a hóolvadáshoz — ha megcsordul a Vince, teli lesz a pince. ♦ Útlezárás Január 23-tól május 30-ig tel­jes szélességben lezárják Pé­csett a Jókai utcának a Rá­kóczi úttól a Jókai u. 37. sz. alatti házig terjedő szakaszát a városi OTP-fiók építési mun­kái miatt. fogyott a mondanivaló. Azt még meg-meghallgat- tuk, hogy melyikünk mit csinál, de a hangot iga­zán azokkal tudtam meg­találni, akikkel a jelen­legi munkánk, elképzelé­seink, bajaink szerint is találkoztunk. Ettől megint igazi lett az egész, mintha egy kör zárulna be, de a nyitott, és másfelé vezető életutak mélyén mosolygó arcok között egyre több­ször éreztem meg, hogy talán igazak sem voltak a valamikori közös gon­dok, örömök, s az is, ami történt. Viszolygok a nosz­talgiától, nem visz semmi­re, csak beszéltet, elveszi a helyet, az időt, kitölti azt a teret, amelyik mögött konkrét elintéznivalók serege tolakszik. Aztán észrevettem, hogy a dol­gok logikája szerint a kö­zös emlékektől a mostani helyzetig vezető beszélge­tésekben akadnak, akik a rajtuk kívül való minden Kicserélik; Pécsett a Széchenyi tértől a Kaposvár utcáig a légvezetékeket és a lámpatesteket. A képen: a DÉ- DÁSZ S—70-es emelőkosaras kocsijának segítségével cserélik a lámpát. Szokolai István felvétele Konezek József: Mi ez a vacogó*?-------A RÁDIÓ------­É S TELEVÍZIÓ NIÜSORaBÚL KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Nóták gordonkán. 8.27: Nagy Elemér akadémi­kussal és munkatársaival be­szélget a Műszaki Fizikai Ku­tatóintézetben Kolossá Tamás. 8.37: Operaáriák. 9.10: Nóta­csokor. 9.44: Zenés képes­könyv. 10.05: Diákfélóra. 10.35: Kamaramuzsika. 11.25: Az in­diánfilm „újhulláma”. 11.40: Sramko bácsi. Mikszáth Kálmán elbeszélése. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Könyvszemle. 12.45: Ze­nemúzeum. 14.31: Mindenki könyvtára. 15.10: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 16.05: Rádiónapló. 18.00: Pierre Fournier gordonkázik. 18.15: Hol volt, hol nem volt. . . 18.25: Mai könyvajánlatunk. 19.15: Közvetítés a Magyaror­szág—Nagy-Britannia tenisz Ki­rály Kupa mérkőzésről. 19.25: Székely fonó. Egyfelvonásos daljáték. 20.37: Irodalmi mű­sor. 21.38: Fényes Szabolcs dalaiból. 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Esti hangver­seny. 23.20: Szimfonikus zene. 0.10: Jan Garbarek szakszofo- nozik, Kjell Johnsen orgonái. PETŐFI RADIO 8.05: Nóták gordonkára. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Napközben. 10.33: Zenedél- előtt. 12.33: Mezők, falvak éne­ke. 12.55: Kapcsoljuk a szolnoki stúdiót. 13.25: Gyermekek könyvespolca. 13.30: Zongora- muzsika, gyerekeknek. 14.00: Kettőtől fél hatig . . . 16.18: Filmdalok. 16.35: Idősebbek hullámhosszán. 17.25: Tudósítás a Magyarország—Nagy-Britan­nia tenisz Király Kupa mérkő­zésről. 17.30: Belépés nemcsak tornacipőben. 18.32: Tudósítás a Magyarország—Nagy-Britan­nia tenisz Király Kupa mérkő­zésről. 18.34: Hétvégi Panorá­ma. 19.55: Slágerlista. 20.33: Közvetítés a Magyarország— Nagy-Britannia tenisz Király Kupa mérkőzésről. 20.43: Sokféle ... a reklámról és hobbiról. 22.22: Párizsi dal­lamok. 23.15: Színes népi mu­zsika. HARMADIK MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.35: Ope­rafelvételekből. 10.02: Ismeret­len ismerősök. 11.05: Dzsessz­felvételek. 11.30: Zenekari mu­zsika. 13.07: A Budapesti Mad­rigálkórus énekel. 13.30: Hamu­pipőke. Operarészletek. 14.35: Kamaramuzsika. 16.00: Zenei Lexikon. 16.20: Operarészletek. 16.50: Popzene sztereóban. 17.59: Külpolitikai Klub. 18.29: Mozart: A-dúr hegedűverseny. 19.05: Eszmecsere — a könyv« kiadók műhelyében. 19.35: Händel: Vízizene. 20.22: A La­Salle vonósnégyes felvételei­ből. 22.00: Holnap közvetítjük... Verdi: Stiffelio c. operája. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenélő Dél-Dunántúl. Dr. Nádor Tamás műsora. 17.25: Az igazgatónő. Szekeres Istvánnéval, a Pécsi Bőrgyár vezetőjével beszélget Somogyvári Valéria. 17.30: Új felvételeinkből. A Mecseki Érc- bányászati Vállalat fúvószene­kara pécsi szerzők műveit játssza. Vezényel: Apáthy Ár­pád. 17.40: Zárszámadások előtt. Riporter: Rezes Zsuzsa. 17.50: Mészöly Katalin, Szaba­díts Judit, Horváth Bálint és Marczis Demeter csárdásokat énekel. Dörömböző Géza és népi zenekara játszik. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Zenés percek. 18.30: Szerb-hon» vát nyelvű műsor. Hírek. — Zorica Brunclik és Himzo Po- lovina énekel. — Pécsi bosnyák szőlőművesek. Dr. Kovács And­rás írása. I. rész. — Ajándék­tekercsen érkezett. — Sorsok, emberek. Klaics Milica műso­ra. III. rész. 19.00: Német nyelvű műsor. Mezőgazdasági híradó. Szerkesztő: Báling Jó­zsef. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 8.00: Tévétorna (sz.). 8.05: Iskolatévé. Élővilág. 6. o. 9.05: Környezetismeret. 3. o. 9.30: Francia nyelv — középiskolá­soknak, IV. o. 10.35: Magyar nyelv. 3. o. (sz.). 11.00: Ak­tuális politikai kérdések. 11.30: Rajz. 1—4. o. 12.05: Világné­zet, középiskola IV. o. 13.55: Iskolatévé. Élővilág (ism.). 14.20: Környezetismeret (ism.). 14.50: Rajz (ism., sz.). 15.20: Világnézet (ism.). 16.15: A lá­tás hatalma (i'sm., sz.). 16.35: Hírek. 16.40: Melyiket az öt­ezerből? A mezőgazdasági ker­tész. 16.55: Tévébörze. 17.05: Telesport. Magyarország—Nagy- Britannia Király Kupa tenisz- mérkőzés (sz.). 18.35: A fa gyökerei (sz.). 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna (sz.). 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó 1. (sz.). 20.00: A világ legszebb asszonya. Olasz film (sz.). 21.45: Magyarország—Nagy­Britannia Király Kupa tenisz- mérkőzés (sz.). 22.45: Tv-hír­adó 3. (sz.) MÁSODIK MŰSOR 18.00: Iskolatévé. Fizika. 8. o. A csillagászat története. 18.30: Pedagógusok fóruma (ism.). 19.05: A mi képernyőnk. A pé­csi körzeti stúdió műsora. 19.30: Tv-híradó 1. (sz.) 20.00: Lég­köbméter. Dráma két részben (16 éven felülieknek!) Kb. 20.45: Közben: Tv-híradó 2. (sz.). 21.50: Reklám. 21.55: Muddy Waters Blues Bandje. Zenés film (sz.). JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Jelenko. Tv-játék gyerekeknek. 18.15: Tudomány. 18.45: Muppet show. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 20.00: Párhuzamosok — külpolitika. 20.50: Vetélkedő. 22.05: A moszkvai kamarazenekar. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Az elkésett gladiátor — külföldi dokumentumműsor. 19.15: Négy keréken. 20.00; Vendégszerkesztő: Ljiljana­Molnar-Talajic. 22.30: Huszon­négy óra. — Jogász továbbképzés. A Magyar Jogász Szövet­ség május 9—11. között Siófokon vállalati jogászok részére továbbképzéssel egybekötött országos mun­kaértekezletet rendez. Részvételre jelentkezni le­het március 15-ig a Ma- gyor Jogász Szövetség cí­mén (Bp. 1054, Szemere u. 10. Tel.: a 114-013-as számon). másnak a leszólásával igyekeznek tovább éltetni azt az egykori közös vala­mit, azt a hangulatot, ami nem volt több, mint egy spontán sorsközösség. Mintha nem ez volna a tapasztalatok megbeszélé­sének útja! Ez a rugózó, mozgásban lévő párbe­széd, amelyik már a nagy közösségben való viselke­déssel informál, megmért mindenkit külön-külön. Feltakarta a cselekvések etikai hátterét is. Kiváltot­ta a sürgető kíváncsisá­got, hogy amit elfogadott az egykori közösség, azt elfogadja-e a társadalom is, mit szól hozzá, vállal- ja-e, mást mond-e? Ezt megbeszélni nem lehet, csak cselekedni. Kifejezni. Rá kellett jönnöm, hogy sajnos, a kifejezettet sem olvassák mindig jól. De hát már ebben is a külön érdekek öltöttek testet. (Folytatása következik) — Még tart a vizsgálat a vasárnap bekövetkezett bányaomlással kapcsolat­ban. Mint ismeretes, a MÉV IV-es üzemében két dolgozó halálát okozta a szerencsétlenség. A kerü­leti Bányaműszaki Fel­ügyelőségen elmondták, hogy a leomlott kőzet alatt egy fúrógépet találtak, amiből arra lehet követ­keztetni, hogy a vájvégen fúráshoz készülődtek, mert a szállítóberendezés csigá­ját kívánták rögzíteni. Eközben történt az omlás. Jelenleg az omlás helyszí­néről a kőzetet szállítják és a helyszínt biztosítják. — Télen is jégkrém. A Budatej négy megyét ellá­tó pécsi lerakató a fagyos, havas télben is havonta 500 karton jégkrémet szállít megrendelőinek. Hiába, a jégkrém mindig kelendő. Az igazi kedvenc most mégis a gesztenye- massza, amiből október óta már 60 tonnányit for­galmaztak. Várható időjárás csütörtök estig: változóan felhős ég, szórványosan kisebb havazás, hózápor. Csak lassan mérsék­lődő szél, még helyenként hó­fúvás. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: általában mínusz 3—mínusz 8 fok között, a szélvédett helyeken mínusz 10 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtö­kön plusz 2—mínusz 3 fok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom