Dunántúli Napló, 1981. január (38. évfolyam, 1-30. szám)

1981-01-22 / 21. szám

1981. január 22., csütörtök Dunántúlt napló 5 Tanácskozott az SZMT elnöksége Következetesebb társadalmi ellenőrzés a kereskedelemben Közérzetet formáló tényező a kereskedelmi, vendéglátóipari kiszolgálás, s ha valamikor, ak­kor a jövőben még szélesebb és hatékonyabb társadalmi el­lenőrzés formájában kér támo­gatást az állami felügyelet a szakszervezetektől. Lényegében ennek a két fő gondolatnak je­gyében zajlott a megbeszélés tegnap délelőtt az SZMT el­nökségi ülésén a lakosság 1980. évi II. féléves kereskedel­mi áruellátásáról és a kereske­delmi ellenőrzés tapasztalatai­ról szóló jelentést követően. Kü­lönösen az utóbbit kísérte élénk érdeklődés. A Baranya megyei Tanács V. B. kereskedelmi osztályának tá­jékoztatója nem szépítette a helyzetet, adatokkal alátámaszt­va ismertette, hogy az ellenőr­zések nyomán számos vissza­élést tapasztaltak. A kereske­delmi felügyelőség 221 esetben szabott ki bírságot. Legtöbb­ször, 44-szer árdrágításért, 39- szer roinőségrontásért, 34 alka­lommal pedig hamis mérésért. Szintén figyelemre méltó, hogy a 140 közérdekű bejelentésből 38 ár, 37 pedig minőségi prob­lémákra vonatkozott. A jelentés mindemellett részletesen ismer­tette azokat a területeket, ahol c legtöbb probléma mutatkozik. Ezekről adott tájékoztatót az SZMT közgazdasági osztálya is, s a két ismertető a lényeget te­kintve hasonló gondokra mutat rá. Mindkettőben szerepel töb­bek között, hogy a zöldség-gyü­mölcs árusításnál az osztályba sorolás körül mutatkozik a leg­több gond. Mind az állami, mind a szakszervezeti társadal­mi ellenőrök különösen sok visz- szaélést tapasztaltak a vendég­látóipari egységekben, ahol különböző formákban károsítot­ták meg a vendégeket. Feltű­nően megszaporodtak a meg­károsítások az idegenforgalmi idény beköszöntésével. Bár ez a napirend tájékozta­tó jelleggel szerepelt az ülé­sen, az SZMT elnökségének tagjai egyetértettek abban, hegy még következetesebb el­lenőrzésre van szükség. Szintén tegnap — az elnök­ség első idei ülésén - tárgyal­ták meg és fogadták el a Szak­szervezetek Megyei Tanácsának ez évi feladattervét, s tájékoz­tatót hallgattak meg a VI. öt­éves tanácsi tervkoncepciók társadalmi vitájának megyei tapasztalatairól. Miniszterhelyettesi elismerés a kutatócsoportnak A FŰSZERT pécsi raktárbá­zisa árukiszállítási rendszeré­nek korszerűsítésére és éssze­rűsítésére a Baranya—Tolna megyei FŰSZERT és a Belke­reskedelmi Szállítási Vállalat szerződést kötött a Pécsi Tu­dományegyetem közgazdaság- tudományi kara vállalati gaz­daságtan tanszékével. A té­máról szóló tanulmány első része már elkészült, erről a múlt év októberében lapunk­ban is hírt adtunk. A kutató- csoport: dr. Komjáti Zoltán docens, dr. Poór József és dr. Dobay Péter adjunktusok most levelet kaptak Lauthán Ferenc belkereskedelmi miniszterhe­lyettestől, akj elismerését fe­jezte ki közreműködésükért ab­ban a munkában, mely a ke­reskedelmi hálózatfejlesztés egyik súlyponti kérdésének megoldását, a kisbolthálózat áruellátási rendszerének kiala­kítását célozza. A miniszterhe­lyettes levelében a „pécsi mo­dellt" olyan folyamatszervezés­nek minősíti, mely az ország más területén is hasznosítható- vá válhat a kereskedelemben. A pécsi kutatók most a tanul­mány második részén dolgoz­nak. Megjelent a bútorkatalógus Külföldön már régóta termé­szetes, hogy különböző áruka­talógusok segítik a vásárlókat a döntésben. Különösen a lak- berendezési tárgyakat, bútoro­kat bemutató katalógusoknak van nagy jelentősége, hisz nincs a világon olyan nagy alapterü­letű lakberendezési áruház, amely egyidőben, egy helyen valamennyi bútorválasztékát be tudná mutatni. Az elmúlt időben nálunk is jelentősen nőtt a választék, és végre most először nálunk is ki­adtak bútorkatalógust. A katalógus a hazai gyárt­mányú bútorok nagy részét be­mutatja, de a választék nem teljes körű, mert elősorban az állami ipar nagy sorozatban készülő termékeit találhatjuk meg benne. Bemutat néhány, a közeljövőben piacra kerülő terméket is és megismerteti a vásárlókat az előjegyzéses rendszerben forgalmazott ele­mes bútorokkal is. A kiadvány hiányossága, hogy nem tartalmazza az igen­csak széles körű szövetkezeti bútorgyártás termékeit. A kata­lógus Domus áruházakban és nagyobb lakberendezési szak­üzletekben vásárolható meg (eléggé drágán, ára csaknem 100 forint). A TOT elnöke Baranyában Somberekén alközpontot létesít a KITE Tegnap — szerdán — egynapos látogatásra Pécsre érkezett Szabó István, az MSZMP KB tagja, a TOT elnöke és a Kukorica- és Iparinövény Termelési Együttműködés elnöke és dr. Magyar Gá­bor, az állami díjas ter­melési rendszer, a KITE igazgatója. A nádudvari termelési rendszernek Baranyában kilenc termelőszövetkezet a tagja. A baranyai KITE- tagok már többször kér­ték, hogy a rendszer — más termelési rendszerek­hez hasonlóan — létesítsen Pécsett egy alközpontot. A KITE vezetői és a Bara­nya megyei Tsz Szövetség vezetői tegnap megálla­podást kötöttek az alköz­pont létrehozásáról. A döntés értelmében a KI­TE új alközpontja március közepén kezdi meg műkö­dését Somberekén, a Béke Őre Termelőszövetkezet központjában. Az alközpont működésé­től a rendszer tagjai az agronómiái és műszaki szolgáltatás javulását vár­hatják. A KITE elvégzi majd a szocialista erő­géppark teljes szervizelé­sét és alkatrészellátását, segít a géppark kialakítá­sában, beszerzésében. El­látja majd a talajvizsgá­laton alapuló műtrágyá- zási tanácsadást is. Havas, síkos, jeges út még a rutinos gépkocsivezetőket is megleckézteti. Tegnap a déli órákban ké szült felvételünk a Fürst Sándor utca és a Felszabadulás út kereszteződésénél, ahol az áruszálli- tó konténerek a pótkocsiról az úttestre kerültek. Szokolai felv. Azonos energiával melegebb lakások Eríís kötést biztosító szigetelőanyag Huszonöt-harminc évig eltart Merről fúj a szél? Különösen a lakótelepi lakásokban élők tudják pontosan. Például az aj­tók és ablakok hasadékán ke­resztül, a függönyöket lengetve, kísérteties sóhajokat rögtönözve az egyéb zajok aláfestéseként. Volt egy ellenszer, a Purfix, amely vagy ragadt, vagy nem, s vagy eltömítette a nyílászárók réseit, vagy vékonynak bizonyult erre a feladatra. És jött a Szilo- plaszt, s a szél. a hideg a fala­kon kívül maradt. Az új szigetelési eljárást az ÉLISZ, azaz a Pécsi Épület- és Lakáskarbantartó Ipari Szövet­kezet alkalmazza — az eddigi tapasztalatok szerint sikerrel. Maga az anyag egy képlé­keny massza, amely az összezárt ajtó, ablak között megszilárdul­va kitölti a hézagokat — de to­vábbra is rugalmas kapcsolatot biztosít. A nyugatnémet Bayer cég licence alapján a BUDA- LAKK gyártja. Pécsett az ÉLISZ kezdte el ezzel a szigetelési munkálatokat. Munka közben, éppen egy irodaház szigetelését végezve mutatta be ezt az eljárást Má­tyás Ferenc épületasztalos. — Miért illik ehhez a szakmá­hoz az ilyen munka? — Mert előfordul, hogy a zá­rak, tokok illesztését is el kell végezni a Sziloplaszt felrakása előtt. Ha a felületet megtisztí­tottam — lényeges, hogy por- és szennyeződésmentes legyen — egy hurkatöltőhöz hasonló me­chanikus szerszámmal nyomom a felületre a szigetelőanyagot. Ezután letakarom PVC-fóliával, utána tíz napot kell várni, amíg megköt. Igen erős kötést biztosít a szigetelőanyag. Inkább a fa hasad el, vagy a festék válik le, de a Sziloplaszt nem enged. — Van már valamilyen tapasz­talata a módszer hatásosságá­ról? — Igen, hiszen tíz nap múlva felkeresem ezeket a munkahe­lyeket és leszedem a fóliát, öt hónapja végzem ezt a munkát, azóta sok helyen megfordultam. Irodaházban, magánlakásban. Az a tapasztalat, hogy százszá­zalékos, szinte légmentes szige­telést biztosít ez az eljárás. Nagy előnye még, hogy a gyári adatok szerint huszonöt-harminc év az élettartama. — Nem túl drága, éppen emiatt? — A lakosságnak 40, közüle- teknek 54 forintért csináljuk fo­lyóméterenként. így például egy átlagos kétszobás lakásnál nem kerül többe, mint ezerötszáz- kétezer forintba. De gondolom megéri, hiszen az eddigi véle­mények szerint változatlan fűtés mellett három-öt fokkal emelke­dett a lakásokban a hőmérsék­let. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ez a pár fokos hőmérsék­letkülönbség, sok tíz- vagy száz­ezer lakásban, ugyanennyi csa­lódnak hány milliárd forint, a népgazdaság számára pedig mennyi energiahordozó megta­karítását jelenti, akár egy-két fűtési szezon alatt. Kurucz Gyula A cél: a főiskolai végzettség Előkészítő tanfolyam műszaki szakembereknek A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Az Építésügyi és Városfej­lesztési Minisztérium néhány évvel ezelőtt a hozzá tartozó vállalatok bizonyos munkakö­reit — pl. főépítésvezető, sza­kaszmérnökség-vezető stb. — felsőfokú végzettséghez kötöt­te; a végzettség megszerzésé­nek határideje 1980 vége volt. Tekintettel arra, hogy a válla­latok többsége már betöltötte ezeket az állásokat, szükséges volt a kellő szakképzettséggel nem rendelkezők iskoláztatá­sa. A minisztérium vállalta, hogy előkészítő tanfolyamokat szervez a „szakirányú" érett­ségivel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendel­kező dolgozók sikeres főisko­lai felvétele érdekében. Dél-Dunántúlon a pécsi Pol­lack Mihály Műszaki Főiskola a kijelölt oktatási központ. Az a dél-dunántúli oktatási első tanfolyamot az 1979/80- as tanévben rendezték meg. Radics Gyula, a PMMF fő­igazgatói hivatalának vezető­je elmondta, hogy a tanfo­lyam eredményesen zárult; a hallgatók 80 százalékát föl­vették a főiskola levelező ta­gozatára. Az előkészítőre járó szak­emberek kéthetenként vesznek részt konzultációkon, s az év során két alkalommal egy-, illetve kéthetes intenzív kép­zést is kapnak. A felvételi tár­központ gyakból, matematikából és fi­zikából adnak számukra 130—150 órát a műszaki főis­kola oktatói. Akik sikeresen felvételiztek, levelezős kollégáiktól némi­képpen eltérő tanterv alapján tanulnak: a követelmények megállapításánál figyelembe­veszik szakmai előképzettsé­güket és gyakorlatukat. A tanfolyam második „ge­nerációja" számára ezekben a napokban kezdődik el a második félév. Csatát nyert a Sziloplaszt Egészségünkért Fárasztó zajok A zajnak az emberi szervezet­re gyakorolt károsító hatása rendkívül sokrétű. Ezek közül o nagyothallás a legismertebb. Ez az ártalom eredményezi, hogy a beteg fül már nem érzékeli azt a hangerősséget, amelyet az egészséges még hall. Nagy zajban eltöltött időszak után kezdetben ez a károsodás még csak átmeneti. Huzamo­sabb zajterhelés viszont mór maradandó hallásromlást okoz. Ennek kialakulását nehéz észre­venni, mert a beszéd megérté­sét még nem zavarja. A káros jelenség ugyanis a beszéd meg­értéséhez kevésbé fontos frek­vencia (rezgésszám) tartomány­ra korlátozódik. Hazánkban több százezren nagyothallók zaj következtében, de a veszélyeztetettek száma ennél is nagyobb. Az erős zajhatás azonban nemcsak a hallószervet, ha­nem az emberi szervezet egészét is károsítja. A zajtúlterhelés civilizációs ár­talom, a vegetatív idegrendsze­ren keresztül a szervezet számos funkcióját befolyásolja. Például a légzés szaporábbá válik, megnő az oxigénfogyasztás. A lecsökkent gyomornedvtermelés miatt emésztési zavarok jelent­kezhetnek, a nyálmirigyek csök­kent működése következtében szájszárazság léphet fel. Ma­gas vérnyomásban szenvedőknél betegségük rosszabbodását is előidézheti. Pszichés vonatkozásban a zaj idegesítő, fárasztó és figyelem­elvonó hatással jelentkezik. Jó­részt az ipari, technikai fejlődés következtében — a termelő munkavégzéstől a háztartásig — az emberi tevékenységek jóré­sze: zajforrás. Hazánkban a hallást károsí­tó, zajos munkahelyek száma félmillióra tehető. A munkavé­delemmel foglalkozó kormány- rendelet a zajvédelem követel, ményrendszerét is tartalmazza. Ennek ellenére ez a probléma még korántsem megoldott — jelzik a foglalkozási megbete­gedések statisztikái. Az utcák, közterületek legfőbb zajforrása a közlekedés, ügyes forgalomszervezéssel, a jármű­vek megfelelő karbantartásával ezen is lehet segíteni. És — nem utolsósorban — a járműtulaj­donosok belátására is szükség van. Finomabb vezetéssel, csen­desebb melegítéssel, enyhébb fékezéssel, kevesebb dudálással nagyban hozzájárulhatnak ide­geink, szervezetünk kíméléséhez. De általánosságban is ki­mondható: a csendért — vagy legalábbis a zajszintnek az el- viselhetőség mértékéig való le­szorításáért — mindenkinek tennie kell! Érdemes meggondolni: hány­féle indokolatlan, szükségtelen zajjal mérgezzük mindennap­jainkat. A hajnali rakodások lá­dacsattogásai, a késői hanqos rádió-, tv. és magnóhasználat, az utcai hangoskodások elkerül­hetők volnának. Csők belátást, helyes emberi mentalitást igé­nyelnek, amelyek nem helyette­síthetők hatósági intézkedések­kel. A zaj — mint a közérzetet, egészséget hátrányosan befolyá­soló tényező — sok pénzbe ke­rül a társadalomnak. A megza­vart álmú, kialvatlan ember nem nyújthat maximális teljesítményt, különösen ha még munka köz­beni koncentrálása sem mentes a zajterheléstől. Sőt, a csökkent figyelőképesség könnyen bal­esethez is vezethet. Szakemberek szerint — pél­dául a szövödék zajának — minden egyes decibelnyi csök­kentésével egyszázalékos ter­melésnövekedés érhető el. Napjainkban egyre többen emelik fel szavukat a zaj káros hatása ellen. Egészségünk érde­kében mindnyájunk ügye, hogy . ezek a hangok túlharsogják a zajt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom