Dunántúli Napló, 1980. augusztus (37. évfolyam, 210-239. szám)

1980-08-08 / 217. szám

1980. augusztus 8., péntek Dunantult napló 3 KOIIIZULTaCIÖ Moralizálás vagy cselekvés? (i.) A ligha akad valaki, aki — ha a fenti kérdést válasz elé állítja — a moralizálásra szavazna. De túl a moralizálás gyanitottan pejorativ hangulatán, azért moralizá­lunk, hogy cselekvésre ösztönözzünk. A szubjektív szándékot azonban keresztezi a várt eredmény elmaradása. A világ kettészakad arra, ami van, s arra, aminek lennie kelle­ne. S ebben a nem várt eredményben a moralizáló, a »jót” számonkérö maga is óhatat­lanul cselekvésnélküliség állapotában találja magát A cselekvés — és vele a tényleges erkölcs — világa ugyanis a valóság és sohasem a vágyak és szándékok eszményi biro­dalma. Két kérdéssel is érdemes tehát szembenéznünk közelebbről: 1. Mi a moralizálás? 2. Mi a moralizálás és a cselekvés egymáshoz való viszonya? A moralizálás természetes ki. sérőjelensége minden olyan tár­sadalmi szituációnak, amelyben a korábbi feltételek fokról fok. ra, vagy éppen hirtelen és ked­vezőtlenül megváltoznak, s a társadalom az alkalmazkodás és o teljesítmény megújításának, az „innovációnak" kényszerével kerül szembe. Ilyenkor az eddi­gi erőfeszítés, a társadalmi össz- tevékenység létező mechaniz­musa nem hozza többé mogá- val a korábban megszokott eredményt. Ezért a fejlődési irá­nyok megkérdőjeleződnek, a hosszabb idő alatt kikristályoso­dott érdekösszefüggések bürok­ratikusnak bizonyulnak, az élet- és magatartásformák pedig csökkenő materiális háttérrel küszködnek. A szokások, a kon­venciók a mindennapi „életfi­lozófiák" többé már nem hoz­hatók szinkronba a gyülemlő nehézségekkel. Az egyének rö- videbb-hosszabb távra szóló magánterveit keresztezi a felté­telek rosszabbodása; a gyara­podás lelassul, a mobilitás újabb és újabb feltételekhez kö. tődik, várakozás és teljesülés elszakad egymástól. Ilyenkor az egyetértés semle­gességét nemegyszer felváltják a többnyire számonkérö kérdé­sek zsörtölődései: a közélet ért­hetően felbolydul. Ám, a kér­dések arról is árulkodnak, hogy a társadalom egyénei számára a valóság nyelvi-fogalmi értel­mezése a korábbi állapot való­ságának, mégpedig elfogadott valóságának közgondolkodását tükrözi. S ez természetes is. A nyelvi formák és szimbólumok mindig a kiformálódott társa­dalmi érdekeltségek összefüg­gésében kapják meg konkrét történelmi, politikai-ideológiai rendszerjellegüket, s áll össze bennük a valóság értelmes egésszé. A változó társadalmi helyzet azonban kideríti: a gon. dől kodásban nem egyszerűen a valóság tükröződik, hanem egy cselekvési móddal összekap­csolt, történelmileg lehatárolha­tó valóság, amely csak azért azonosulhat a valósággal, mert a cselekvés számára hosszabb időre racionális működési teret biztosit. A társadalmi tudat ak­kor kerül önmagával mint prob­lémával szembe amikor kide­rül, hogy a valóság és az ő va­lósága többé nem ugyanaz; az. az: a valóság ellenáll a szub­jektív szándékoknak és akarat­nak. Az így kibontakozó ellent­mondásra kétféle válaszreakció születhet. A társadalom egyé­nei és intézményei kitarthatnak o valóságfelfogás kialakult for­mái és tartalmai mellett, s en­nek mércéit és elvárásait he­lyezhetik szembe a tényleges objektív helyzettel, amely ilyen­kor mindig csak „véletlennek”, a megszokottól és normálistól valamilyen — nemegyszer szub­jektív — okból ideiglenesen el­térőnek értelmeződik. A másik lehetséges reakció lényegében, hogy a társadalmi tudat szub­jektumai felismerik tudásuk elégtelenné (inadekváttá) válá­sát és megkísérlik pontosítani azt, ismét ráhangolódva a va­lóságra. Ha az első megközelítés ke­rül előtérbe, akkor fellép a mo. ralizálps társadalmi kísérő je­lensége: az elvárások és telje­sülések növekvő ellentmondá­sainak hatására a társadalom különböző szintjén követelések, ként és „kellésenként” fogal­maznák meg különböző elvárá­sokat. A valóságot kísérlik meg elképzeléseikhez, kialakult lá­tásmódjukhoz igazítani, ahe­lyett, hogy az utóbbit korrigál­nák a valóság bonyolultabbnak bizonyuló tartalmai alapján. S mivel az előbbi utat követik, a társadalmi egyének két csoport, ra oszlanak: az egyik oldalon vannak a számonkérők és köve­telők, a; másik oldalon azok, akiknek cselekedni kellene. Csakhogy, mivel az alapállás eleve szubjektív, az egész fel­osztás relativizálódik: minden­kire érvényes, hogy hol számon- kérő, hol cselekvőnek kineve­zett. Mire valakit is cselekvő­ként tettenérhetnénk, átalakul számonkérővé, mire pedig szá­mon kérő-voltát kérdőjeleznénk meg, már a cselekvő jelmezét ölti magára. Létrejön a cselek­vések üresjárata: mert a mun­kálkodás nem a társadalom va­lóságos tartalmaihoz és ellent, mondásaihoz kötődik, hanem a vélt és gondolt problémák ki­üresedett látszatain alapul. S mert a látszatcselekvéseknek nincs foganatja, minél aktívabb ez a látszatcselekvés, annál na. gyobb az eredménytelenséggel szembeni követelődzés is. A moralizáló társadalom előtt azonban egyszer bezárul a kör, mégpedig akkor, amikor felsej­lik benne, hogy végül is önma­gával és az önmaga által te­remtett látszatvilág összefüggé. seivel áll szemben. Amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ő a nagy nem-cselekvő. A társadalmi cselekvés ugyan, is csak a valóság tényleges és nem pedig vélt tartalmain bon­takozhat ki. Hülvely István Hálózat­karbantartás feszültség alatt Kiképzés Szigetváron Feszültség alatti háló­zatkarbantartást vezetnek be az áramszolgáltató vállalatok - jelentették be szerdán Székesfehérváron, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület vándorgyűlésén. Az új módszer lényege, hogy a szerelést áramszü­net nélkül, különlegesen szigetelt szerszámokkal, il­letve 100 kilovolt feszült­ségnek ellenálló szigetelő rudakkal végzik. Az első szerelési kiképző központot Szigetváron szervezte meg a Magyar Villamos Művek. A feszült­ség alatti karbantartást eddig Baranya és Fejér megyében honosították meg. A vándorgyűlés első napján az ÉDÁSZ szere­lői Sárkeresztesen szakmai bemutatón ismertették az új eljárást. Újító nők a vasútnál Több mint munka- szeretet Hz okos dolgok könnyítik a munkát Egyéni ötletek és kollektiv érdekek Pap Gábomé Női szabó az eredeti szak­mája. öt évvel ezelőtt - mun­kahelyváltoztatás miatt költöz­tek Pécsre Budapestről. Pop Gáborné a vasútnál keresett állást. A pécsi vasútállomás anyaggazdálkodójo. Több millió forint értékű be­rendezés, eszköz felelőse. A targoncáktól kezdve a szobá­kat díszítő képekig minden hozzá tartozik. — Azt hiszem szerencsém, hogy a munkámat szeretem — mondja. — Szerintem ez a sze­retet ami hajtja: az embert, ami arra ösztönzi, hogy jó gaz. dója legyen annak, amit rá­bíztak. Papné azon sem rest törni o fejét, hogy mit lehetne hol­nap jobban csinálni, mint ma. Újít. Igaz, az újító titulust el­hárítja, mondván, hogy ő csak ötleteket od, ésszerűsít. Sok bosszúságot, s hosszú távon nem elhanyagolandó vesztesé­get okozott nekik, hogy ha a targoncával fékezni kellett, ki­lötyögött vagy kiborult az olaj a tárolóedényekből. Papné egy rekeszes kármentesítő tölat jo- vcsolt megoldásként. A reke­szekbe állított tartályok nehe­zebben dőlnek, ám ha mégis, alattuk a tál, amiről vissza­kapják a kiömlött olajat... Egy másik ötlete, hogy gumi­bélyegzőt csináltatott az ót- menesztőhelyek dolgozóinak, akiknek minden egyes teher­kocsira rá kellett írniuk, hogy melyik iparvágányra mennek. Amit még az ötletek sorába sem sorol, csak éppen „nem tudta elnézni”, hogy a vasúti sínre tehető megálljt jelző táb. Iák egymásra dobálva hevertek egy sarakban. Készíttetett tartó- állványt, azóta a táblák glé- dában állnak . . . Papné mégsem csak az igye­kezetéből, szorgalmából akar megélni a vasútnál. Egy évet már elvégzett a vasútitiszt- képzőből. Levelezőn tanul, há­Praksch Lászlóné Válaszolt az illetékes Lapunk június 6-i számában „Füstölgő autóbuszok” címmel cikk jelent meg, mely a Volán 12-es számú Vállalat autóbu­szainak beszabályozatlanságát, az„ általuk okozott nagyfokú légszennyeződést kifogásolta. Cikkünkre a közelmúltban érke­zett válasz az illetékestől, a KPM Autóközlekedési Főosztá­lyának vezetőjétől, dr. Tőzsér Istvántól. A válaszból az aláb­biakat szeretnénk közzé tenni. A cikk kapcsán az Autófel­ügyelet légszennyezési szem­pontból megvizsgálta a 12. sz. Volán Vállalat pécsi telephelyi autóbuszainak gázemisszióját, s azon alkatrészekkel való ellá­tottságát, amelyek az üzem­anyagellátó rendszer beállítá­sához szükségesek. Egyidejűleg tájékozódtak az új füstölésmé­rő műszer, a DFM—II gyártá­sának előkészítéséről és az Füstölgő autóbuszok Törekvések, eredmények és gondok 1980. évi szállítás lehetőségei­ről is, mivel a régi DFM—I típusú műszerek elhasználódtak és alkatrészellátásuk megoldat­lan. „A széles körű vizsgálat és felmérés alapján közlöm — ol­vasható a levélben —, hogy a Volán Tröszt és vállalatai az energiagazdálkodás és környe­zetvédelem kérdéseit évek óta kiemelten kezelik. Ennek ered­ményeként 1974—1980 között a szállítási teljesítmény egységé­re jutó energiafelhasználás olyan mértékben csökkent, hogy az 1980. évi szállítási fel­adatok ellátásánál 64 000 ton­na megtakarítás mutatható ki az említett bázishoz viszonyítva, melynek az értéke kb. 620 mil­lió forint. Az energiafogyasztás javítása és a füstemisszió csök­kentése érdekében a tröszt vál­lalatainál, így a 12. sz. Volán Vállalatnál is, a következő in­tézkedéseket tették: Széles körben elterjesztették és alkalmazásba vették a kor­szerű diagnosztikai karbantar­tási módszert, a rendszeres műszeres fogyasztás-ellenőrzés az állomány 80 százalékánál biztosított (a 12. sz. vállalat­nál az autóbuszokat 10 000 ki­lométerenként rendszeresen el­lenőrzik). A gépkocsik, így az autóbu­szok üzemanyag-ellátó rendsze­reinél is a javítás és a karban­tartás technológiai ellátottsága 100 százalékos. A járműállo­mány döntő többsége a ható­ság által is ellenőrzött, zárt technológiás karbantartási rendszerben kerül üzemeltetés­re. Az energiafogyasztást, és a füstemissziót befolyásoló gép­járművezetés technikai színvo­nalának növelésére a korábban t elkészített és az OMFB által díjazott értékelemző munka alapján elrendelésre és alkal­mazásra került az energir:ika- rékos vezetéstechnika elméleti és gyakorlati oktatása. Az új ösztönzési rendszeren dolgo­zunk. A Volán vállalatok, így a 12. sz. Volán Vállalat, is je­lentős eredményeket ér el rend­szeresen a gépjárművezetők között meghirdetett energia­takarékossági verseny keretei­ben. Az Autófelügyelet által el­végzett vizsgálat eredményeiből megállapítható, hogy a 12. sz. Volán Vállalat nem rendelke­zik rosszabb feltételekkel, adott­ságokkal, mint a többi hasonló profilú vállalat, s az autóbuszok füstölésének csökkentése érde­kében a lehetőségeken belül igyekszik mindent elkövetni. Sok esetben azonban az ered­ményességet a vállalat hatás­körén túlnyúló tényezők is be­folyásolják és korlátok közé szorítják. Ezek között kell meg­említeni, hogy a pécsi helyi közlekedésben részt vevő jár­műállomány korszerűsítése ér­dekében tervezett, legrégebben üzemeltetett Ikarus 180 típusú autóbuszok cseréje elhúzódott és csak a cikk megjelenését követően, 1980. június hó 11-én bonyolódott le (15 darab he­lyett 18 új csuklós autóbuszt kapott). Azt is meg kell említeni, hogy 1979-ben és 1980. I. félévében a Magyar Vagon- és Gépgyár belső problémái következtében (tömeges hajtókar-szakadás miatti garanciális problémák) a Rába MAN motorokra vál­lalt cserefelújítási kötelezettsé­gét nem teljesítette. Egyes esetekben a közleke­dési vállalatok üzemanyagta­karékossági, környezetvédelmi törekvéseit gátolja az üzem­anyagellátó-rendszer beállítá­sához, beszabályozásához szük­séges alkatrészek hiánya is. A hiányok kiküszöbölésére felszó­lítottuk az érdekelt kereskedel­mi szerveket." romhetenként egy napot Buda­pesten tölt. S hogy miként ér­tékelik Papné munkáját a pé­csi állomáson, azt jól példáz­za, hogy már tavaly — négy­éves ittlét után — Kiváló Dol­gozó kitüntetést kapott. Praksch Lászlónéról már hal­lottam. A Mártírok úti vasutas ifjúsági klub vezetője, Katus János emlegette, mondván: az, hogy ebből a légópincéből klubot csináltunk, jórészt Prakschné segítőkészségén mú­lott. Ö a Pécsi Vasútigozgató- ság Épület- és Hídfenntartó Főnöksége l-es számú építés- vezetőségének vezetője. Édes­apja - aki kőműves volt — ősz. tönözte tanulásra. Székesfehér­váron végezte az út- és vasút­építő technikumot, pályamester lett. Pápán, majd Veszprémben dolgozott. A férjével való meg­ismerkedés után került Pécsre, húsz évvel ezelőtt. Itt is pálya­mesterként kezdte, majd több beosztást megjárva, öt évvel ezelőtt nevezték ki építésveze­tőnek. A jobbra törekvés neki is életeleme. — Lehet, hogy furcsán hang. zik, de engem az érdekelt leg­kevésbé, hogy a csapatunkból kinek a neve alatt fut egy ja­vaslat, újítás, ki kapja érte a pénzt - mondia. - Az a lé­nyeg, hogy találjuk ki az okos dolgot, csináljuk meg, mert a munkánkat könnyíti. Az ötletei egy részét ma is megosztja, mint mondja két meggondolásból. Egyrészt, hogy minél többen érezhessék az alkotás sikerélményét, más­részt, hogy azok készítsék el, akik dolgozni fognak vele. Ak­kor lesz az tökéletes. Ha k issé nehezen is, végül rááll, hogy a saját újításairól is beszéljen. Új munkakörének első évében, Haraszti Pál kol­légájával együtt kidolgozták az Épület- és Hídfenntartó Főnök­ségre vonatkozóan a teljesít­ménybérezés rendszerét, amit egy év múlva országosan is bevezettek. Azóta már ott tar­tanak, hogy eqy-egy munkát is teljesítménybérben számolnak el. Prakschné nevéhez fűződik, hogy a MÁV Pécsi Igazgatósé, gánál ózzál a Resolit nevű anyaggal szigetelik a vizes la­kásokat, amit eddig többnyire csak aknák, medencék szige­telésére használtak, — A legutóbbi ötletemet vi­szont elvetették. Ezt már csak azért sem akarom elhallgatni, mert ettől függetlenül bevezet­tük. Arról van szó, hogy az idő­szakos munkavédelmi oktatáso­kon kívül egy-egy munka el­kezdése előtt külön balesetvé­delmi oktatást tartok és kiadom a védőfelszereléseket. A dolgo­zók aláírással igazolják, hogy ez megtörtént. Nem tagadom, védelmet keresek az aláírásuk­kal, hiszen volt egy-két olyan balesetünk, amiért egyszemély- ben engem vontak felelősségre. A másik ok amiért csináljuk, hogy valóban használják a fel­szerelést, a védőeszközöket és figyelienek maqukra, egymásra a balesetek elkerülése érdeké­ben. Egy hónap óta gyakorlat ez a módszer és én úgy látom, hogy azóta sokkal feqyelmezet. tebbek, körültekintőbbek. Török Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom