Dunántúli Napló, 1980. április (37. évfolyam, 91-118. szám)

1980-04-19 / 107. szám

a Dunántúlt napló 1980. április 19., szombat Kesztyűgyár A gyárvárosi úttörőzenekar fogadta a 2-es számú ország- gyűlési választókerület jelölő gyűlésére érkezőket. Tegnap délután Pécsett, a Kesztyűgyár központi épületének kultúrter­mében a választókerület la­kói, dolgozói jöttek, hogy meg­nevezzék ki, képviselje érde­keiket az államhatalom legfel­sőbb szervében. A résztvevőket Csizmadia Sándor és énekegyüttese rövid hangversennyel köszöntötte. Ezt követően a jelölő gyűlés el­nöke, Gulyás József vezérigaz­gató, a Hazafias Népfront Ba­ranya megyei Bizottsága ne­vében üdvözölte a megjelente­ket és kiemelte az országgyű­lési képviselőválasztások politi­kai társadalmi jelentőségét, majd átadta a szót Rákos Já­nosnak, az MSZMP Pécs vá­rosi Bizottsága tagjának, a KISZ Pécs városi Bizottsága első titkárának. Rákos János beszédében szólott az 5. öt­éves terv eddigi eredményeiről, és többek között elmondotta, az ország bőrkesztyűinek 70 százalékát a Pécsi Kesztyű­gyárban készítik. Termelési ér­tékük 750 millió forint. A je­lenlegi ötéves tervben jelentős beruházásokat hajtottak vég­re: 1977-ben új kesztyűgyárat, 1979-ben pedig új bőrruhá­zati gyárat helyeztek üzembe, ahol átlagon felüli munka- és szociális körülményeket bizto­sítottak dolgozóik számára. A világban rangot szereztek ma­gúiknak: a termelés 70—80 szá­zalékát exportálják, amiből 65 százalékot tőkés piacon érté­kesítenek. Az új bőrruházati termékek exportja is megha­ladja a 60 százalékot. Az egy­re növekvő exportérdeklődés­nek alaipja a termékek kiváló minősége, divatossága, a szállítási határidő betartásai és a piaci igények pontos és gyors kielégítése. Rákos János javasolta, hogy a kesztyűgyár munkásnőjét, Deutsch Erzsébetet jelöljék is­mét a választókerület képvise­lőjelöltjének. A jelölő gyűlésen elsőként Farkas Sándorné, a képviselő­nő közvetlen munkatársa mondta el, hogy az elmúlt öt esztendőben Deutsch Erzsébet ugyanolyan szerény dolgozó maradt munkahelyén, mint ko­rábban volt. Számukra szinte természetesnek tűnt, hogy kol­léganőjüknek országos ügyek­be is beleszólása van. Ezért javasolja ő is saját maga és munkatársai nevében. Hason­lóan vélekedett Gosztola Fe- rencné kesztyűgyári munkásnő. Sík Ferenc nyugdíjas pécsi lakos sosem dolgozott a Kesz­tyűgyárban, nem is ismeri az ottani munkát, viszont az öre­gék napi gondjait, a pécsi Liszt Ferenc utca lakóinak problémáit igen. Arra kéri a jelöltet, hogy megválasztása esetén továbbra is képviselje érdekeiket. Zentai Ferencné, a Kesztyűgyár pártbizottságá­nak titkára különösen azt a példamutatást ajánlotta a1 fia. talok figyelmébe, amit Deutsch Erzsébet saját képzésében megvalósított. Pető Istvánná, a Kesztyűgyár személyzeti osztá­lyának vezetője arról a biza­lomról beszélt, amelyet a je­lölt választói körében kivívott: nemcsak intézkedett lehetősé­geihez mérten, hanem ellen­őrizte is kéréseinek megvalósí­tását. Bokán József, a területi pártalapszervezet titkára sze­rint a képviselőnő beváltotta reményeiket, továbbra is java­solják. A javaslatokat követően Deutsch Erzsébet megköszönte a választópolgáraitól kapott bizalmat és ígéretet tett, hogy igyekszik ennék a bizalomnak eleget tenni. Kérte kollégáit: továbbra is segítsék munkájá­ban. A fiatal országgyűlési képvi­selőnőnek elsőként úttörők gratuláltak piros szegfűvel, aki meghatódva köszönte a ked­vességet. S. Zs. Sellye Sellyén tegnap este tartották a Baranya megyei, a 12. vá­lasztókörzet országgyűlési kép­viselő jelölő gyűlését 58 köz­ség több mint harmincezer la­kos tartozik ebbe a körzetbe, s e két szám is jelzi, különle­ges gondokkal is kell itt fog­lalkoznia az országgyűlési kép­viselőnek; aprófalvakban élők érdekeit is figyelembe véve s természetesen a fejlődő nagy­községekét, mint Sellye. A művelődési házban este hét órakor kezdődött jelölő gyűlésen dr. Sághi Mihály, a nagyközségi taná.cs elnöke el­nökölt. Győri János, a Haza­fias Népfront nagyközségi bi­zottságának elnöke szólt az összegyűltekhez. Beszédében ismertette az országgyűlés te­vékenységét, törvényalkotó fel­adatát, majd a megyei képvi­selőcsoport munkájáról beszélt. Elmondta, hogy a most lejáró mandátumú országgyűlési kép­viselőcsoportban eredményesen tevékenykedett az elmúlt tíz esztendőben Gázsity Milutin- né, akinek újbóli jelölését ja­vasolta a gyűlés résztvevőinek. Gázsity Milutinné, mint or­szággyűlési képviselő, aktívan vett részt legfőbb államhatal­mi testületünk munkájában. Felelősségteljes megbízatása mellett a drávasztárai iskola tanáraként a jövő nemzedék nevelésében tevékenykedik ak­tívan. A közvetlen * munkatár­sak nevében Antal Ágnes ta­nárnő támogatta a jelölését. Elmondta, hogy Gázsity Milu­tinné a délszláv hagyományok ápolója is, és vezetője az is­kola úttörőcsapatának, E tevé­kenységeiért megkapta a Szo­cialista kultúráért kitüntetést, és a Kiváló úttörővezető kitün­tetést. Dervár Mihály dráva­sztárai lakos a kisfalvak bolt­hálózatának fejlesztésére hívta: fel a figyelmet, s ő is javasol­ta a jelölést, miképp Körmöczi András egészségügyi dolgozó, aki a sellyei belgyógyászati rendelés szükségességéről szólt. Wunderlich István, a sellyei tanács igazgatási cso­portvezetője arról beszélt, hogy milyen segítséget kapott a tanács eddig a képviselőnő­től. Köziben járására meggyor­sulhatott a 150 személyes óvo­da építkezése, megkezdődhe­tett a szennyvízhálózpt kiépíté­se és a vezetékes vízhálózat bővítése. Nemcsak választóke­rületének közügyeivel, hanem a választópolgárok ügyes-ba­jos dolgaival is foglalkozott. Javasolta jelölését, hasonlóan Gyarmati Lászlónéhoz, aki a sellyei Agrokémia dolgozója. Dudás Gyula, a drávasztárai termelőszövetkezet elnöke, mint iskolás ismerte meg a jelöltet, diák kora óta becsüli ember­ségét, ezért is támogatja új­bóli jelölését. Elmondta azt is, hogy Gázsity Milutinné, aktí­van részt vesz az MSZMP tag­jaként az alapszervezeti mun­káiban is, majd arról szólt, hogy a mezőgazdaság kívánt fejlesztési ütemét csak úgy ér­hetik el, ha többet tesznek a falusi lakosság élet- és mun­kakörülményeinek javításáért. Erdélyi József kórósi lakos az ún. szerep nélküli közsé­gek perspektíváit elemezve ar­ra kérte a jelöltet, hogy meg­választása esetén fordítson gondot a sorvadó kisközsé­gekben lakókra is. Cserneczky István pedagógus azzal egé­szítette ki a jelöltről kialakult képet, hogy tevékeny szerepet vállalt a községi KlSZ-szerve- zet létrehozásában. A jelenlévő 120 sellyei és Sellye környéki lakos egyhan­gúlag szavazott Gázsity Milu­tinné jelölésére, aki megkö­szönte a jelölést, majd a je­len lévő illetékesek válaszoltak a beszédekben elhangzott kér­désekre. B. L. Mechanikai Laboratórium Országgyűlési képviselői jelö. lő gyűlésre gyülekeztek tegnap délután Pécsett a Mechanikai Laboratórium Híradástechnikai Kísérleti Vállalat gyáregységé­nek éttermében a gyárbeli mun. kások, a Kertváros környéki vál. lalatok képviselői és a városkör­nyéki falvak küldöttei — fél­ezernél többen. A Baranya me­gyei 6. számú választókerület képviselőjét város és falu vá­lasztja majd, hiszen Pécs déli lakóterületein kívül ide tarto­zik a városkörnyék 15 ezer la­kosa is. A gyárvárosi úttörőzenekar indulókkal fogadta a gyűlés résztvevőit, akiket a teremben Keresztes János, a gyáregység Igazgatója köszöntött, majd át. adta a szót dr. Petöházi Szil­veszternek, a Pécs városi Párt- bizottság titkárának. A jelölő gyűlés szónoka is­mertette Pécs nagyütemű fejlő­désének eredményeit, rámutat­va a megoldásra váró felada­tokra is, s ennek kapcsán mél­tatta a jelölő gyűlésnek otthont adó gyár dolgozóinak .sikeres részvételét az óvodaépítési ak­cióban. Megállapította, hogy a város lakosságának életszínvo­nala a nehézségek ellenére Is érezhetően emelkedett, életvi­szonyai javultak, a gyarapodást a becsületes munka biztosítot­ta. Rámutatott arra, hogy a me­gye ipari termeléséből 60 szá­zalékos arányban részesedik Pécs, itt dolgozik az ipari mun­kásság 67 százaléka. A város és környékének termelőkapaci­tása a befejezés előtt álló terv­időszakban bővült, a termék- szerkezet és az ipari struktúra korszerűbb lett, előnyösen vál­tozott az értékesítés szerkezete. A városkörnyék öt termelőszö­vetkezete és az állami gazda­ság évente közel 800 millió fo­rint értéket állít elő, az ipar és a mezőgazdaság összes kibo­csátott termelése meghaladja a 20 milliárd forint értéket. Részletesen foglalkozott a vá­ros és környéke kapcsolatából eredő lehetőségekkel, majd ja. vasalta, hogy a jelölő gyűlés a városkörnyéket is magábafog- laló választókerület képviselő­jének dr. Nagy Józsefet, a Ba­ranya megyei Pártbizottság tag. ját jelölje. Elmondta, hogy dr. Nagy József 1957-ben az MNB igazgatójaként került Pécsre. Az utóbbi években a Baranya megyei Pártbizottság első titká­ra volt, akinek tevékenysége nagyban hozzájárult a megye és a város fejlődéséhez, az iparszerkezet korszerűsítéséhez. A nagy tapssal fogadott ja­vaslatot felszólalásával támo­gatta Pálfi László, a gyáregység párt-csúcsvezetőségének titkára, Gyimesi László, a Pécsi Köztisz­tasági- és Útkarbantartó Válla­lat igazgatója. Szilágyi János, a lakókörzeti pártszervezet kép­viselője. Szakái József, a Haza­fias Népfront kertvárosi körzeti bizottságának elnökei, Kovács Gyula, a Mechanikai Laborató. rium Híradástechnikai Kísérlett Vállalat vezérigazgatója és Horváth József, a Pécsi Kerté­szeti- és Parképítő Vállalat igazgatója, akik valamennyien, a jelölt érdemeit méltatták. A gyűlés résztvevői egyhan­gúlag úgy döntöttek, hogy kép­viselőjelöltjüknek elfogadják dr. Nagy Józsefet, aki meleg sza­vakkal mondott köszönetét a bi­zalomért. Elmondta: megtiszte­lő jelkép számára, hogy abban a gyárban jelölték országgyű­lési képviselőnek, amely Pécs változó iparszerkezetének mag­ja, s ahol egy új iparág jelent meg a városban. H. I. Baranya történelme képekben (J/pefre Belterületi utak épültek, korszerűsödött a villanyhálózat, szolgálati lakásokat adtak át, felújították a kultúrotthonokat, megépült a strand, gázcsere­telepek létesültek — és még hosszan, lehetne folytatni a sort, ha mindazt le szeretnénk írni, amivel Újpetre és társköz­ségei az elmúlt évek során gyarapodtak. A számbavétel apropója: tegnap este a köz­ségi kultúrotthonban tanács­tagi jelölő gyűlésre gyűltek össze a helybeliek. Ez alka­lommal az újpetrei 6-os körzet leendő tanácstagjának jelölé­sére tettek a helyi népfront- szervek^ javaslatot. A tanácstagi jelölő gyűlés elnöki tisztét Újszászi György, a termelőszövetkezet főmérnö­ke töltötte be; ő köszöntötte a 6-os körzet lakóit. Ezt köve­tően Herr József, az általános iskola igazgatóhelyettese szá­molt be a terület elmúlt öt évé­nek fejlődéséről, gyarapodásá­ról, vázolta a közeljövőben leg­sürgősebben megoldandó fel­adatokat. Természetesen öröm­mel idézte fel a négy terme­lőszövetkezet egyesülését, amely egy gyorsabb ütemű fej­lődés megindítója volt, szólt a Vokányban létesült önegek napközi otthonáról, az újpet­rei új házhelyek kialakításáról, a pécsdevecseri parkerdő léte­sítéséről és egyebekről. A jelölő gyűlésen ifj, Haran­gozó Gézánét javasolták ta­nácstagi tisztségbe választás­ra, amelyet a jelenlévők egy­hangúlag elfogadtak. A fiatal- asszony bolti eladó, a helyi áfész dolgozója, s első ízben került neve a tanácstagi jelöl­tek sorába. S mint az szóba került, talpraesettsége, ráter­mettsége, közösségi magatar­tása miatt esett rá a válasz-, tás: a 6-os tanácstagi körzet lakói szeretik őt. Ifj. Harangozó Gézáné az egyhangú jelölés után megkö­szönte a lakók bizalmát, s ígé­retet tett: megválasztása ese­tén azon lesz, hogy megszol­gálja választói bizalmát, s az újpetrei 6-os számú tanácstpgi körzetért minden tőle telhetőt, megtegyen. K. F. Tíz rézkarc jelent meg 1977 decemberében Baranya törté­nete képekben címmel, és idén jelenik meg a második temati­kus album. A kiadvány a Janus Pannonius Múzeum munkatár­sai segítségével kiemelkedő ba­ranyai történelmi eseményeket kíván megörökíteni a két soro­zat 10—10 képén és célja, hogy baranyai képzőművészek készít­sék a helytörténeti szempontból érdekes képeket. Az album fel. használható történelmi illuszt­rációként, egyes képei pedig iskolák, könyvtárak, művelődési otthonok, tanácsi, mozgalmi he­lyiségek falain jelenthetnek igé­nyes és tartalmas dekorációt Az első sorozat bemutatja pél­dául az őskori falvakat Bara­nyában, a Dunántúl római, vil­láit, a pécsi ókeresztény sírká- polnák festményeit, a hazánk­ban élt avarok harci öltözékét. A sorozathoz kis füzet tartozik a Baranya megyei könyvtár ajánló bibliográfiájával egy- egy korszakhoz, és témakörön­ként tanulmánnyal Maráz Bor­bála, a Janus Pannonius Mú­zeum régészeti osztályának ve­zetője tollából. Az idén megrendelhető al­bum a honfoglalástól a török hódoltságig jelentet meg tíz rézkarcot Baranya történetéből, elsősorban baranyai képzőmű­vészek alkotásait. Képeket az István király alapította pécsi székesegyház a pécsi városfa­lak építéséről a tatárjárás után. Nagy Lajos egyetemalapításá­ról, Zsigmond király raboskodá. sáról a siklósi várban, Janus Pannoniusról, Szathmáry-püs- pök palotájáról és végül a mo­hácsi csatáról. Új gázüzem üzemi próbái Ül lésen A Szegedhez közeli üllésen 3000 méternél is mélyebb ré­tegekben talált gázrétegek ki­termelésének elősegítésére új gázüzemet építtetett a Nagy­alföldi Kőolaj és Földgázter­melő Vállalat. A Budapesti Kőolajipari Gépgyár készítet­te csaknem 70 millió forintos értékű szabadtéri berendezé­sekben megkezdték az üzem­próbákat. A terv szerint egye­lőre napi negyedmillió köb­méter földgázt dolgoznak fel: kiválasztják belőle a vizet és a gazolint. Az így előkészített gázt azután az országos táv­vezetékhálózatba bocsátják. A felölő gyűlésekről jelentjük

Next

/
Oldalképek
Tartalom