Dunántúli Napló, 1980. február (37. évfolyam, 31-59. szám)

1980-02-12 / 42. szám

1980. február 12., kedd Dunántúlt napló 5 Megkezdte munkáját a LEMP Vili. kongresszusa Lengyelország mindig és minden eszközzel megvédelmezi a békében élés jogát (Folytatás az 1. oldalról) A továbbiakban Edward Gierek kiemelte, hogy a lengyel népgazdaságnak fokozottabban kell bekapcsolódnia a nemzet­közi munkamegosztásba, erő­sítve együttműködését legfon­tosabb partnerével, a Szovjet­unióval, elmélyítve a KGST tagországaival való termelési szakosodást és együttműködést, fokozva az exportot és csök­kentve a gazdaság importigé­nyét. A nemzet egységének erősítése Ezután a LEMP KB első tit­kára méltatta a nemzet egysé­gének jelentőségét, amelynek erősítése a párt egyik legfon­tosabb célja, állást foglalt a szocialista demokrácia intéz­ményeinek megerősítése mel­lett. Emlékeztetve arra, hogy a kongresszust követően kerül sor a parlamenti választásokra, nagyrabecsüléssel szólt a szejm munkájáról. Jelentős teret szentelt elő­adói beszédében Edward Gie­rek a munkafegyelem kérdésé­nek, majd hangoztatta: — A VII. pártkongresszus óta tovább erősödött a szocialista törvényesség és a közrend ha­zánkban. A párt egyik legfontosabb feladata a szocialista hazafiság és a proletár internacionaliz­mus elmélyítése, amelyek alap­vető fontosságúak a fiatal nem­zedék nevelésében — mondot­ta Edward Gierek, majd hang­súlyozta az oktatás, a tudomány és a kultúra fejlődésének át­fogó jelentőségét. Beszédének befejező részét elsősorban a külpolitika kér­déseinek szentelte Edward Gierek. Rámutatott arra, hogy a lengyel külpolitika alapvető célja a nemzet biztonságának garantálása, a békés alkotó­munka feltételeinek megóvása. Emlékeztetett arra, hogy Len­gyelország hatmillió állampol­gárát vesztette el a második világháborúban, és e történel­mi tapasztalat meghatározza állásfoglalását: „Mindig, és minden eszközzel megvédel­mezzük a békében élés jo­gát”. Rámutatott, hogy Lengyelor­szág a szocialista országok közösségének szilárd tagja és e közösség ideológiai egysége, politikai együttműködése mind erősebb és szorosabb. Emlékeztetett arra, hogy a békéért, az enyhülésért, a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok aktív párbeszédéért és együttműködéséért folytatott politikában kulcsszerepet ját­szottak és játszanak a Szovjet­unió és személyesen Leonyid Brezsnyev kezdeményezései. Az enyhülési politikának egyik kez­deményezője Lengyelország volt, és ezt az irányt változat­lanul folytatni, tartósítani és elmélyíteni kívánja. A továbbiakban kifejtette: az utóbbi időben rosszabbodott a nemzetközi kapcsolatok légkö­re, hidegháborús körök propa­ganda kampányt,, folytatnak a szocialista országok ellen. Mindez annak ellenére tör­ténik, hogy a Varsói Szerződés szervezete többször is konkrét javaslatokkal kinyilvánította azt az őszinte óhaját, hogy reális, valódi leszerelést kivan. Meg­győződésünk, hogy az emberi­ség nem engedheti meg a hi­degháború visszatérését, nem hagyhatja az európai béke fon­tos szerkezeti elemeinek meg­semmisítését — mondotta Ed­ward Gierek. — Az elmúlt évben szövetsé­geseinkkel együtt javaslatot vet­tünk európai katonai enyhülési és leszerelési értekezlet össze­hívására. Lengyelország kész arra, hogy fővárosában e ta­nácskozás házigazdája legyen. Véleményünk szerint a jelenlegi kedvezőtlenebb politikai légkör nem állhat e fontos konferen­cia megrendezésének útjába. Számítunk az európai államok kormányainak politikai realiz­musára — emelte ki Edward Gierek. Szolidaritás a haladó erőkkel — örömmel üdvözöltük Af­ganisztán visszatérését az 'ápri­lisi antifeudális és antiimperia- lista forradalom eszméihez. Ez teljesen megfelel az afgán nép létérdekeinek. Szolidárisak va­gyunk az afgán dolgozó nép, minden afganisztáni haladó erő azon törekvésével, hogy véget vessen a külső reakció beavat­kozásának. A mintegy három és fél órás beszámoló után az esti órákban a mandátumvizsgáló bizottság elnökének jelentésével véget ért a. Lengyel Egyesült Mun­káspárt Vili. kongresszusának első munkanapja. IRÁN EGY ÉVE Széles egységfront Van, aki január 16-tól, vagy­is a sah elutazásától számítja az új iráni naptárt. Mások vi­szont huszonhat nappal ké­sőbbre datálják az iráni fordu­latot, amikor is véget ért a Dó­sán Tapeh légibázis körül ví­vott csata. Megint mások úgy vélik, hogy február 11-én tetőz­tek a forradalmi változások, amikor a hatalmat a síita val­lási mozgalom képviselői vet­ték át. Mindez talán csak az évforduló megünneplésének szempontjából érdekes. Az irá­ni változásokat — mivel folya­matról van szó, ma is tartó fo­lyamatról - nehéz lenne egyet­len naphoz kapcsolni. Egy esz­tendővel ezelőtt Irán valóban történelmi napokat élt át: nem­csak a 2500 éves monarchia ért véget, hanem pont tevő­dött az utolsó uralkodó, Reza Pahlavi csődpolitikájára is. A sah elleni harcot az iráni tömegek vívták. A társadalom legkülönbözőbb rétegei vettek részt a tüntetéseken, majd a fegyveres felkelésben is. A szé­les egységfront - és ezt eleve szükséges hangsúlyozni - azért jöhetett létre, mert a nép egé­szét, beleértve a városiakat és a falusiakat, az értelmiségie­ket, a diákokat és a nőket, a nemzeti burzsoáziát és a nincs­teleneket, a végsőkig kifárasz­totta és elkeserítette a sah „fehér forradalmának” csődje, a növekvő infláció, a vágtázó árak, a munkanélküliség, egy­szóval a teljes kilátástalan- ság. Ebben a helyzetben szin­te nemzeti szimbólummá nőtt fel az a Khomeini, aki az első pillanattól szemben állt az uralkodóval és már sok-sok év­vel korábban megjósolta a sah reformpolitikájának kudar­cát. Ha Iránban a síita egyházon kívül lett volna olyan szerve­zett politikai erő, amely képes Dániel T. Arap Moi kenyai elnök Bonnba érkezett A képen Kari Carstens nyugatnémet elnökkel.- ■»-----------------------------­S zovjet­kambodzsai nyilatkozat A Kambodzsai Nemzeti Egy­ségfront és a Népi Forradalmi Tanács Heng Samrin által veze­tett küldöttségének látogatása a Szovjetunióban véget ért. A kül. döttség látogatásáról, a megtar­tott tárgyalásokról még a múlt héten Moszkvában nyilatkozatot írtak alá, amelynek szövegét hét­főn tették közzé. Mint a nyilatkozat megálla­pítja, a Kambodzsai Népköztár­saság képviselőinek látogatása a Szovjetunióban fontos szakaszt jelentett a két nép közötti test­véri barátság megszilárdításá­ban. A szovjet nép teljes mér­tékben támogatja a kambod­zsai nép erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy felépítse a független Kambodzsát, s a Szovjetunió kész a jövőben is segítséget nyújtani ehhez. A Szovjetunió és Kambodzsa kifejezésre juttatta, hogy komoly mértékben aggasztja őket a Délkelet-Ázsióban kialakult fe­szültség. A feszültség kiváltó oka az, hogy Kína az ameri­kai imperializmussal összees­küdve új katonai előkészülete­ket tesz, fenyegeti Kambodzsa, Vietnam és Laosz függetlensé­gét és szuverenitását — álla­pítja meg a többi között a nyi­latkozat, amelyet Leonyid Brezs­nyev és Heng Samrin írt alá. A Szovjetunió és a Kambod­zsai Népköztársaság elítélte azt a provokációs kampányt, ame­lyet a kambodzsai néppel ellen­séges erők indítottak azzal az ürüggyel, hogy az általuk kita­lált „kambodzsai probléma" rendezését akarják elérni. A Kambodzsában bekövetkezett változások visszafordíthatatla. nők, s kudarcra van ítélve min­denfajta mesterkedés, amely az ország belügyeibe akar beavat­kozni, beleértve azokat a kísér­leteket is, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetét próbálják erre a célra felhasználni — ál­lapítja meg a nyilatkozat. ♦ + KÖLN: Több tízezer em­ber meggyilkolásában való bűnrészesség miatt hétfőn hat­tól tizenkét évig terjedő bör­tönbüntetésre ítélte a kölni bí­róság a Lischka-per vádlottjait, Kurt Lischka, Herbert-Martin Hagen és Ernst Heinrichsohn náci háborús bűnösöket. Ha- gent, aki annak idején a ná­cik megszállta francia főváros­ban működő Gestapo egyik ve­zetője volt, tizenkét évre, míg Lischkát, a párizsi Gestapo egykori főnökhelyettesét tíz év­re, Heinrichsohnt - aki a pári­zsiak deportálását irányította — hatévi börtönbüntetésre ítélte a bíróság. + HANOI: A vietnami fél ér­dekelt abban, hogy Kína mi­előbb javaslatot tegyen a két ország kormányküldöttségei kö­zött folytatott pekingi tárgyalá­sok 11. ülésének időpontjára és tudassa erről a Vietnami Szo­cialista Köztársaságot. A viet­nami küldöttség a szükséges egyeztetés után kész részt venni a további üléseken — írja le­velében Dinh Ngo Liem, a pe­kingi tárgyalásokon részt vevő vietnami kormányküldöttséq ve­zetője, külügyminiszter-helyet­tes. A levelet Kínából való el­utazása előtt küldte Han Nien- Lungnak, a kínai kormánykül­döttség vezetőjének. + BECS: A bécsi ENSZ-köz- pont épületében hétfőn meg­nyílt a világszervezet kábítószer bizottságának 6. rendkívüli ülés­szaka. A február 20-ig tartó ta­nácskozás célja egy átfogó ká- bitószerellenes akcióprogram ki­dolgozása. A bécsi konferen­cián közel hetven ország és nemzetközi szervezet — köztük a legfontosabb, kábítószert elő­állító és forgalmazó harminc or­szág — képviselteti magát. A tanácskozáson részt vevő 5 tagú magyar küldöttséget dr. Bayer István, az Országos Gyógyszeré­szeti Intézet igazgatója vezeti. + MADRID: A madridi rend­őrség letartóztatta a február 2-án, az állítólagos Baszk-Spa­nyol Zászlóalj nevében elköve­tett fasiszta gyilkosság tetteseit. Az említett napon lakásáról elrabolták és brutálisan meg­gyilkolták Yolanda Gonzalez Martin diáklányt, az egyetemi diákmozgalom egyik vezetőjét. A rejtélyes Baszk-Spanyol Zász­lóalj nevében közzétett nyilat­kozat a diáklányt azzal vádolta, hogy az ETA baszk terrorszerve­zet tagja (amit különben a rend­őrség cáfolt) és a gyilkosságot o baszkföldi terrorista akciók megtorlásaként hajtotta végre. A PNFF küldöttsége Moszkvában Moszkvába látogatott febr. 4-e és 11-e között a Palesztinái Népi Felszabadítási Front küldöttsé­ge, George Habbas főtitkár vezetésével. A delegációt a szovjet afroázsiai szolidaritási bizottság hívta meg, s a bizott­ság képviselőivel folytatott megbeszéléseket, a szovjet tár­sadalom képviselőivel találko­zott. Mint a látogatásról kiadott közlemény megállapítja, a kül­döttség tájékoztatta szovjet tár­gyaló partnereit a polesztin nép felszabadító harcáról, a Camp David-i megállapodás­ról, az úgynevezett adminiszt­ratív outonómia tervei elleni küzdelméről. A szovjet társadalom képvi­selői további támogatásukról biztosították a palesztin nép harcát, amelyet elidegeníthe­tetlen jogáért, az önrendelke­zésért, az önálló nemzeti állam megteremtéséért, a tartós és igazságos közel-keleti rendezés megvalósításáért vív. ♦ + PRÄGA: Csehszlovák párt- és állami küldöttség utazott hétfőn Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, köztár­sasági elnöknek vezetésével hivatalos baráti látogatásra három indokínai országba, Vietnamba, Kambodzsába és Laoszba. A küldöttség tagjai között van Lubomir Strougal, a CSKP KB elnökségének tagja, a csehszlovák szövetségi kor­mány elnöke, Josef Haman, a CSKP KB titkára, Rudolf Rohli. cek miniszterelnök-helyettes és Bohuslav Chnoupek külügymi­niszter is. Tüzérségi párbaj Libanonban Hétfőn reggel több órás tü­zérségi párbaj zajlott le Dél- Libanonban, egyfelől az izraeli támogatást élvező jobboldali milíciák, másfelől a velük szem­ben álló palesztin hazafias szö­vetséges erők között. Három halottja és több sebesültje van o heves ágyúzásnak, amelynek az ENSZ-csapatok közbelépése vetett véget. Hétfőre virradóra ugyancsak tüzérségi harcba bocsátkoztak Észak-Libanonban az egymás­sal rivalizáló jobboldali keresz­tény milíciák, nevezetesen Frangié volt elnök brigádja és a falangista fegyveres bandák. Az izraeli légierő gépei hét­főn felderítést végeztek Bejrút és Dél-Libanon egész területe felett. A bejrúti rádió által idé­zett megfigyelők izraeli meg­torló támadástól tartanak azt követően, hogy hétfőn pokol­gép robbant az izraeli Petah Tikva autóbusz-állomásán, s a merénylet következtében tíz személy megsebesült. Az izraeli rendőrség több arabot letartóz­tatott. ♦ + BELGRAD: „Tito jugoszláv köztársasági elnök gyógyulását az utóbbi napokban anyagcse­re- és veseműködési zavarok hátráltatták. Ezekre a megfele­lő gyógykezelést alkalmazzák” — közölte vasárnap a ljubljanai klinikai központ orvosi konzíliu­ma. Hétfőn közölték Salisburyben, hogy az ország délkeleti vidé­kén megölték a ZANU-HF egy helyi vezetőjét és feleségét. Ro. bért Mugabe hétfőn Salisbury­ben összehívta fő tanácsadóit, hogy megvitassa a jelenlegi ki­élezett helyzetben követendő politikát. A szervezetet érő tá­madások ugyanis már olyan mértéket kezdenek ölteni, ami megkérdőjelezi, hogy valóban tisztességes választásokhoz ve­zet az út * Abbas Dowlatshahi, az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövete az ' iszlám- forra­dalom győzelmének első évfor­dulója, Irán nemzeti ünne­pe alkalmából hétfőn fo­gadást adott a Thermál Szálló­ban. A fogadáson megjelent Trautmann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Púja Fri­gyes külügyminiszter és dr. Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumi államtitkár, valamint gazdasá­gi, társadalmi és kulturális éle­tünk több képviselője. Ott volt a Budapesten akkreditált dip­lomáciai testület számos veze­tője és tagja is. * Irán megelégszik az Egye­sült Államok „önkritikájával” és az amerikai túszok szabadon bocsátását nem köti közvetle­nül a volt sah kiadatásához — közölte a Le Monde című fran­cia lapban hétfőn közzétett nyilatkozatában Abol Hosszan Baniszadr iráni elnök. A koráb­bi iráni állásfoglalásoktól nagy­mértékben eltérő nyilatkozat szerint a túszokat akár néhány nap múlva is szabadon bocsát­hatják. Ehhez az Egyesült Ál­lamoknak el kellene ismernie, hogy része volt a sah rend­szere által elkövetett népelle­nes bűntettekben és azt, hogy az iráni népnek joga van köve­telnie a volt uralkodó kiada­tását. Az amerikai kormánynak ezenkívül kötelező erejű ígére­tet kell tennie arra, hogy töb­bé nem avatkozik be Irán bel­ügyeibe. Baniszadr ugyanakkor elismerte, hogy Khomeini aja- tollah még nem hagyta jóvá új javaslatait, de reményét fe­jezte ki: elnyeri a főpap jóvá­hagyását. a forradalmi helyzettel élni, az események valószínűleg más fordulatot vesznek. Az a tömeg ugyanis, amely Khomeini nevé­vel ment az utcákra, elsősor­ban a gyűlölt zsarnok ellen kelt fel. Egészen világosan: az iszlám hagyományos szerepé­nek visszaállítása csak azért kaphatott a sah-ellenes tömeg- megmozdulások kapcsán akko­ra hangsúlyt, amekkorát végül is kapott, mert Khomeini nevé­ben és utasítására a több tíz­ezer mullah vitte az utcára és vezette a tüntetéseken részt vevőket. A tömegmozgalomban részt vett erők egységén szinte Kho­meini hatalomra jutásának pillanatától törésvonalak tá­madtak. Mindez világosan ki­tűnt abból, hogy .a kezdet kez­detétől formálisan kettős hata­lom alakult ki. Az az ideigle­nes kormány, amelynek élére a Moszadik-éra veterán sze­mélyiségét, Bazargánt nevez­ték ki, sokkal világibb jellegű állam megteremtését tervez­te, mint amit az ajatollahok sürgettek. Ez a polgári szárny alapvetően arra törekedett, hogy a sah, illetve a Pahlavi- rendszer durva hibái nélkül folytassa Irán kapitalista fej­lesztését. Nem volt egység a siita egyházon belül sem. Az Khomeini ajatollah egyik irányzat, amelyet az idő­közben elhunyt Taleghani ve­zetett, politikailag is prog- resszívebb berendezkedést kí­vánt. Shariat Madari program­ja viszont jobbról lépett volna át Khomeini politikai konzer­vativizmusán. A teljes képhez tartozik, hogy nemcsak a ve­zetés szféráiban bontakozott ki küzdelem Khomeini nézetei körül. Irán lakosságának mint­egy fele különböző nemzetisé­gekhez tartozik. Ezek a kur- dok, törkök, azerbajdzsánok és arabok az elmúlt évszázadok során és a legutóbbi időkben is számos sikertelen kísérle­tet tettek kisebbségi jogaik ér­vényesítésére. Okkal számítot­tak arra, hogy a zsarnokság megdöntése sorsuk javulásá­hoz vezet. Ezzel szemben egy­fajta siita sovinizmussal talál­koztak s ez a tény nem kis sze­repet játszott abban, hogy a meglehetősen bizonytalan hely­zetet kihasználva, sőt, valószí­nűleg külső sugallatra, fegy­vert fogtak jogaik érvényesíté­sére. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom