Dunántúli Napló, 1979. december (36. évfolyam, 329-357. szám)

1979-12-01 / 329. szám

1979. december 1., szombat Dunántúli napló 5 Lázár György látogatása a főváros XVIII. kerületében Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke pén­teken a főváros XVIII. kerületé­be látogatott. Részt vett a lá­togatáson Bozsó László, a bu­dapesti pártbizottság titkára is. A vendéget a pártbizottság székházában a kerület párt- és állami vezetői fogadták, majd Peják Emil, a pártbizottság el­ső titkára adott tájékoztatót a 90 000 lakosú városrész gazda­sági, politikai életéről, a párt- bizottság irányító munkájáról, így a XII. pártkongresszusra való felkészülés helyi tapaszta­latairól. A kerületfeilesztés eredményeiről gondjairól szól­va kiemelte: Pestlőrinc és Pest- imre csaknem 100 000 lakója nagy áldozatkészségqel vesz részt a kerületfejlesztési okciák- ban, eddig is sok millió forint­nyi értékkel gazdagította város­részét. A lakosság önzetlen társadalmi munkájának ered­ményeként például Lőrincen épült a főváros eddigi legna­gyobb sportcsarnoka: a nem­régiben átadott, körülbelül 80 millió forint értékű létesítmény a kerület tíz, tornaterem nélküli iskolájának gondját ol­dotta meg. A korábban családi házas település ma már nagy­városi jelleget ölt: három nagy lakótelep épült itt, a kerület lakóinak több mint 40 száza­léka korszerű, modern ottho­nokban él. Jelenleg o Havan­na lakótelep építkezése folyik, s az előirányzatok teljesítésé­vel mintegy 5500 új otthonba költözhetnek be a családok ebben az ötéves tervidőszakban. Kis késéssel ugyanis, de a já­rulékos beruházások is elkészül­nek. Gondot csupán a lakosság orvosi ellátásában jelentős szerepet betöltő SZTK felépíté­sének elhúzódása okoz. Várha. tóan még idén átadnak egy 150 személyes óvodát és egy 100 kisgyermek ellátását szol­gáló bölcsődét. Jelentős a vá­rosrészben a munkáslakás-építé- si akció is: a közeljövőben 286 lakásba költözhetnek be a la­kók, a gyárak legjobb dolgozói. A kormány elnöke a tájé­koztató után kötetlen eszme­cserét folytatott a lőrinci gyá­rak, vállalatok vezetőivel, is­merkedett a főként nőket fog­lalkoztató szövő, és fonógyárak eredményeivel, gondjaival. Az üzemek képviselői figyelem­re méltó sikerekről számolhattak be, a Lőrinci Hengermű példá­ul ebben az évben várhatóan rekordot dönt, elsősorban a szocialista brigádok jó mun­kájának köszönhetően 192 ezer tonna, jól értékesíthető termé­ket állítanak elő. Az eredmények mellett szó volt a gondokról s az enyhí­tésüket szolgáló erőfeszítések­ről is. A textílgyárak — nem utolsó sorban a nehéz munka- körülmények miatt — nagy lét­számhiánnyal küzdenek, de ezt jobb munkaszervezéssel, a munkatermelékenység növelé­sével, a fegyelem erősítésével ellensúlyozni tudják. Lázár György a beszélgetés után a vendéglátók .társaságá­ban ellátogatott a nemrég át­adott, a budapesti kisiparosok társadalmi munkájával, valamint a kerületi vállalatok és a la­kosság összefogásával épült Tátrafüred téri bölcsődébe, ahol jelenleg nyolcvan apróságot gondoznak. A kormány elnöke délután a Budapesti Kőolajipari Gépgyár kultúrtermében szocialista bri­gádvezetőkkel és szakszervezeti aktivistákkal találkozott. A ke­rületi üzemekben dolgozó, csaknem 600 szocialista brigád képviseletében számoltak be a résztvevők a megszigorodott gazdálkodási körülmények kö­zött végzett munkájukról, a kongresszusi versenyvállalásaik teljesítéséről. Az egyik leg­kiemelkedőbb eredmény: a Bu. dapesti Kőolajipari Gépgyár mintegy 1600 dolgozója az év első háromnegyedében csak­nem 5 millió forint értékű ener­giát — 30 ezer kilowatt villa­mos áramot és 30 ezer köb­méter föidgázt takarított meg. A Lőrinci Fonóban — amint a tanácskozáson elmondták — a szocialista brigádok kezde­ményezői a termelést javító mozgalmaknak. Aktív részvéte­lükkel az egész gyárban beve­zették a Dolgozz hibátlanul munkarendszert. Kongresszusi felajánlásuk teljesítése tovább növeli a fonó eredményessé­gét: a kollektíva az I. osztályú áru termelésének részarányát 95 százalékra növelte. Gáspár Sándor fogadta a spanyol szakszervezeti küldöttséget Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára pénteken, a SZOT szék­házában fogadta a Spanyol Munkásbizottságok Szakszerve­zeti Szövetségének küldöttségét, amely Serafin Aliagának, a szervezet országos titkárának vezetésével a SZOT meghívá­sára hivatalos látogatáson tar­tózkodik hazánkban. A baráti légkörben lezajlott megbeszé­lésen eszmecserét folytattak a nemzetközi szakszervezeti moz­galom aktuális kérdéseiről és a két szervezet együttműködé­sének elmélyítéséről. NAGYVILÁGBAN Mexikó nem engedélyezi a sah visszatérését Szadal hajlandó Egyiptomba befogadni a volt iráni oralkodót Irán külügyminisztere csü­törtök esti tv-nyilatkozatában a legélesebb hangon bírálta az amerikai kormányt és leszö­gezte: csak akkor engedik szabadon a túszokat, ha Wa­shington kiadja a volt sahót. Jorge Castaneda mexikói külügyminiszter pénteken haj­nalban bejelentette, hogy nem engedik vissza az országba a jelenleg New Yorkban tartóz­kodó Reza Pahlavit, a megbuk­tatott iráni sahot. Emlékezetes, hogy az ex-sah és családja ko­rábban Mexikóváros melletti rezidenciáján tartózkodott, s a volt uralkodó onnan utazott gyógykezelésre New Yorkba. A mexikói nyilatkozat alig néhány órával azt követően hangzott el, hogy Pahlavi or­vosai kijelentették: páciensük kielégítő állapotban van, s hamarosan elhagyhatja az Egyesült Államokat. Castaneda újságírók előtt most leszögez­te: a volt sah távozása óta „a helyzet alapvetően megválto­zott, s ilyen körülmények között Reza Pahlavi visszatérése nem szolgálja Mexikó nemzeti érde­keit”. Washingtonban meglepetés­sel fogadták ugyan, de nem kommentálták a mexikói dön­tést. Hivatalos személyiségek csupán annyit közöltek, hogy a külügyminisztérium egyelőre tisztázni kívánja, „mi is történt tulajdonképpen". Anvar Szadat egyiptomi el­nök pénteken megerősítette, hogy országa „bármely pillanat­ban" kész befogadni a bukott iráni császárt. A hivatalosegyip­+ SAN JÓSÉ: A quatemalai hatóságok jelentése szerint az elmúlt napokban Guatemala két városában heves összetűzé­sek zajlottak le a hadsereg alakulata és gerillaegyséqek között. Ezzel egyidejűleg azt is közölték, hogy a hadsereg ala. kulatai légitámadással nagy­arányú „tisztogató művelete­ket" kezdenek az orszáq déli részén, ahol az utóbbi időben a gerillaszervezetek sorozatos ak­ciókat hajtottak végre. + PÁRIZS: A francia nemzet- gyűlés pénteken hajnalban a baloldali ellenzék szavazatai­val végleges formájában el­fogadta a művi terhesség- megszakításról szóló törvényt. A művi terhességmegszakítást a magzat 10 hetes koráig bizott­ság engedélyezi, ha megíté­lése szerint a körülmények megfelelnek á törvényben meg­határozottaknak. tömi nyilatkozat, amelyet a MENA közel-keleti hírügynök­ség ismertetett, azt követően hangzott el, hogy Mexikó be­jelentette: nem hajlandó ismét vízumot adni a jelenleg New Yorkban gyógykezelés alatt álló ex-sahnak. A hírügynök­ség beszámolt arról is, hogy Egyiptom washingtoni nagykö­vetét utasították: tájékoztassa az amerikai kormányt, valamint a volt iráni uralkodót Szadat döntéséről. Az Egyesült Államok teheráni nagykövetségét megszállva tar­tó „iszlám diákok” ugyanakkor nyilatkozatban fejtették ki: „Nem szolgálná az Egyesült Ál­lamok érdekeit, ha a volt sah Egyiptomba távozna”. Kijelen­tették: ha Szadat befogadja Reza Pahlavit, ez a lépés „nyugtalanságot keltene az egész közel-keleti térségben”. Megerősítették, hogy ragasz­kodnak a volt császár Iránnak történő kiadatásához. Khomeini ajatollah arra szó­lította fel az olajtermelő arab országokat, hogy vessék be az „olajfegyvert” az Egyesült Ál­lamok ellen. Az iráni vezető Qumban európai újságírók egy csoportja előtt élesen bírálta Carter elnököt. A főpap Cartert és Reza Pahlavit „bűnözőnek” nevezte, s úgy vélekedett, hogy az amerikai elnök Iránnal kap­csolatos lépései „manőverek, s csupán a választási propa­ganda céljait szolgálják". Kho­meini hangoztatta, hogy Irán a megbuktatott sah után köve­teli Carter bírósági felelősség- revonását is. ♦ WASHINGTON: Névadó­ban csütörtökön föld alatti kí­sérleti atomrobbantást haj­tottak végre, amely az idén sor­rendben a 13. volt az Egye­sült Államokban — jelentette be a washingtoni energiaügyi mi­nisztérium. ♦ SAN SALVADOR: Egy nappal Dél-Afrika salvadori nagykövetének elrablása után teljes homály fedi az akció kö­rülményeit és indítékait. Archi­bald Gardner Dunn elrablását eddig egyetlen salvadori ellen­zéki szervezet sem vállalta ma­gára. Az emberrablók csütör­tökön rövid telefonbeszélgetést folytattak a nagykövet San Salvadorban tartózkodó fiával. Közölték, hogy Gardner Dunn egészséges, de feltételeikről nem mondtak semmit. Azóta a diplomata sorsáról újabb hír nem érkezett. Leonyid Brezsnyev és Alekszej Koszigin távirata magyar vezetőkhöz Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke táviratban mondott kö­szönetét Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titká­rának, Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének és Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 62. év­fordulója alkalmából küldött jókívánságokért. * A Francia KP Politikai Bizottsága nyilatkozata fi Vietnam és Kambodzsa elleni kampány háttere Nyilatkozatban emelte fel szavát a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága a Franciaországban Vietnam és Kambodzsa ellen kibontakozó kampánnyal szemben. A kampány - amelyben részt vesz a polgári sajtó, a rádió, a televízió, sőt számos kor­mánypárti politikus, képviselő, miniszter is — különösen nagy hangerővel folyik azóta, hogy Szihanuk herceg vasárnap Pá­rizsiba érkezett. A volt kam­bodzsai államfő, aki márked- den egy tévéadás sztárjaként lépett fel, élesen támadta a Vietnam által a kambodzsai népnek nyújtott segítséget, sa műsorban csatlakozott hozzá egy UDF-párti képivselő is, aki három Phnom Penhben töltött nap után Kambodzsa hatóságainak vádlójaként nyi­latkozott — -noha még az adás során bebizonyosodott, hogy maga sem értette: -mit lát. A francia nemzetgyűlésben egy kommunista interpellációra vá­laszolva Francois Poncet kül­ügyminiszter támadta, név em­lítése nélkül, de egyértelműen, Vietnam erőinek kambodzsai jelenlétét. A Francia KP Politikai Bi­zottsága rámutat: a kampány azzal magyarázható, hogy az imperializmus, amely történel­mi vereséget szenvedett Indo­kínában, nem fogadja el, hogy e térség népei szabadon és függetlenül éljenek. A súlyos kambodzsai helyzetet arra pró­bálja kihasználni, hogy neo- kolonialista típusú műveletet va­lósítson meg. Innen ered a • Polgármester- ügy Izraelben kambodzsai nép és kormánya, a Vietnam és az általa Kam­bodzsának -nyújtott segély el­leni lárma. Az FKP PB követeli, hogy Párizs ismerje el a -kambod­zsai kormányt, nyújtson önzet­len segítséget az ország újjá­építéséhez, lépjen fel a Közös Piac szerveiben azért, hogy az EGK felújítsa a Vietnamnak szóló élelmiszersegélyt. ■ * ■■-f BONN: Egy düsseldorfi bíróság pénteken életfogytig­lani börtönbüntetésre ítélte a terrorista tevékenységgel és rendőrgyilkossággal vádolt An­gelika Speitelt. A „Vörös Had­sereg Frakció" (RAF) nevű szélsőséges szervezethez tarto­zó Speitel ellen további vizs­gálat folyik Hanns Martin Schleyer nyugatnémet gyár­iparos elrablása és meggyilko. lása ügyében. Az Ítélethirdetést közvetlenül megelőzően a bíró­sági épület közelében egy idő­zítő szerkezettel ellátott kézi­gránátot fedeztek fel és hatás­talanítottak a rendőrök. 1 LAPZÁRTA Moszkvában pénteken plená­ris ülést tartott a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság kor­mányküldöttsége. «V Az ENSZ szóvivője pénteken New Yorkban bejelentette, hogy a Biztonsági Tanács előrelát­hatólag szombat délután (kö­zép-európai idő) ül össze az amerikai—iráni válság megvita­tására. Palesztin realitások Akár a világ lelkiismere­tének is nevezhetjük az ENSZ fórumát. Ritkán fordul elő, hogy a világszervezet­ben föl ború Inának az érték­rendek és visszájára fordul­na az igazság. Híven tükrözi a földkerek­ség jobbik felének, a hala­dó gondolkodású felelős ál­lamoknak a törekvését a csütörtök esti határozat, amelyet a palesztin-ügyben hoztak. Nagy többséggel — 75 szavazattal, 33 ellensza­vazat és 37 tartózkodás mel­lett — az ENSZ-közgyűlés ki­mondta: érvénytelen a Camp Davidben kötött külön- megállapodást Már létrejöttekor világos volt: a földönfutóvá tett, szü­lőföldjéről elűzött palesztin nép jövőjét, elidegeníthetet­len jogait figyelmen kívül hagyta az egyiptomi—izraeli —amerikai egyezmény. Azóta­bebizonyosodott, hogy az aggodalom nem volt felesle­ges. A Közel-Keleten azóta sem csökkent a feszültség, s annak ellenére, hogy Izra­el bizonyos területeket visz- szaszolgá Itatott Egyiptomnak — jogos tulajdonosának -, a kérdések kérdése máig is megoldatlan. Nevezetesen: a palesztinéi arab nép állam­alapítási jogát változatlanul nem ismerték el, és az erre vonatkozó tárgyalások elől Izrael makacsul elzárkózik. A világszervezet felismerte ezt a tarthatatlan állapo­tot. Hozzátartozik az igaz­sághoz: az ENSZ már ko­rábban is nagy megértéssel közelített a kérdéshez. Ezt bizonyítja, hogy a palesztin -nép egyetlen törvényes kép­viselője, a PFSZ számára megfigyelői státust engedé­lyezett, s lehetővé tette, hogy Jasszer Arafat a világszer­vezet fórumán kifejtse né­pének konstruktív javaslatait a válság megoldására. A mostani szavazás né­hány tanulságát nem árt szemügyre venni. Azt pél­dául, hogy a többség által sarokba szorított Egyiptom és az Egyesült Államok kí­sérletet tett obstrukcióval megakadályozni a határoza­tok megszavazását. Az ügy­rendi kifogások azonban ha­tástalanok maradtak. To­vábbi figyelemre méltó jelen­ség, hogy a kilencek koráb­bi egysége fölbomlott: az EGK nyolc tagjának eluta­sításával szemben Francia- ország tartózkodó voksa ke­rült az urnába. Bizonyságául annak, hogy Párizs nemcsak szavakban próbál szövetsé­geseitől eltérő irányvonalat követni a Közel-Keleten. Végül azt sem szabad le­becsülni, hogy jogerős ha­tározat született, miszerint a PFSZ egyenjogú félként ül­jön tárgyalóasztalhoz, ve­gyen részt minden olyan ta­nácskozáson, erőfeszítésben vagy akcióban, amely az igazságos és tartós rende­zés útját-módját keresi. Ezt az állásfoglalást 117 tagál­lam helyeselte, vagyis az előbbi határozatnál is na­gyobb egyetértés övezte. Más szóval: a világ nagy többsége józan reális mó­don értékeli a közel-keleti helyzetet, s törekvése egy­beesik a palesztin nép cél­jaival. Sajnálatos, hogy a velük szembenálló kisebbség nem okult még ebből. Az ilyesfajta makacsság pedig előbb-utóbb megbosszulja magát. Gyapay Dénes Bassam al Sakaa nabluszi polgármester kitoloncolásának terve több, nem várt problé­mát okozott Izrael számára a megszállj arab területeken: a ciszjordániái polgármesterek lemondásához, valamint tilta­kozó tüntetésekhez vezetett és éles bírálatokat váltott ki az ENSZ, sőt az Egyesült Álla­mok és Egyiptom részéről is — mutat rá kommentárjában az UPI. Eliasz Freidzs, Betlehem polgármestere — aki úgymond lemondott tisztségéről - kije­lentette: ,,A Sakaa-ügy legnyil­vánvalóbb eredménye az, hogy a térség lakosai az 1976-os háború óta fnég soha nem he­lyezkedtek szembe ilyen egysé­gesen az izraeli megszállással, mint most.” Mohammed Milhem nalhuli polgármester bejelentette: a lemondott polgármesterek csak akkor lesznek hajlandók visz- szatérni hivatalukba, ha Sa- kaat is visszahelyezik tisztsé­gébe. Milhem figyelmeztetett rá, hogy ellenkező esetben a közigazgatási alkalmazottak nem fognak együttműködni az izraeliek által kijelölt tisztség- viselőkkel. * A Hágai Nemzetközi Bíróság pénteken közölte: december 10-én szándékozik első tár­gyalását megtartani az Egyesült Államok és Irán viszályának ügyében. Erről hivatalos értesí­tést küldött a két érdekelt ál­lamnak, és felszólította őket, hogy terjesszék be hozzá ax üggyel kapcsolatos álláspontju­kat. * A Pentagon végrehajtotta a Boeing Társaság által gyártott cirkáló szárnyasrakéta újabb kipróbálását. A Csendes-óceán felett egy B—52-es bombázó­ról felbocsátott cirkáló szár­nyasrakéta Kalifornia és Neva­da szövetségi államok területe felett átrepülve, Utah állam területén egy rakétakísérleti te­repen hajtott végre leszállást. A Pentagon ezzel egyidejűleg a General Dinamics Társaság által gyártott cirkáló szárnyas- rakétákat is kipróbálja. A két monopólium egyike kap majd jogot a szárnyasrakéta sorozat- gyártására, amely hatalmas profitot eredményez számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom