Dunántúli Napló, 1979. december (36. évfolyam, 329-357. szám)

1979-12-01 / 329. szám

2 Dunántúli napló 1979. december 1., szombat Egyetemi kommunisták számvetése Tevékenység a szocialista szakemberképzés érdekében Eredményes öt esztendő Valamennyi pártalapszerve- zetnek von olyan sajátossága, amely meghatározó, módon gaz­dagítja a párt egységében megnyilvánuló sokszínűséget. Sok ilyen sajátosságot mondhat magáénak a Pécsi Tudomány- egyetem 1. számú jogi kari pártalapszervezete is. A hu­szonnégy tagú alapszervezet csütörtökön tartotta öt év moz­galmi tevékenységéről szóló beszámoló taggyűlését, melyen a háromtagú vezetőség értéke­lését dr. Éles Gyula, a párt- alopszervezet titkára, egyetemi adjunktus ismertette. A tag­gyűlésen a felsőbb pártszervek képviseletében megjelent Antal Gyula, az MSZMP Pécs városi Bizottságának osztályvezetője. Az 1. sz. jogi kari pártalap- szervezet, noha — az egyetemi oktatási rendhez alkalmazkod­va — évente nem sok taggyű­lést tartott, mégis eredményes öt évről adhatott számot. Az oktatói pártalapszervezet leg­főbb feladatát jelenti az, hogy a párt tekintélyével és erejével járuljon hozzá a szocialista szakemberek minél hatéko­nyabb képzéséhez. Ez az elv határozta meg a pártalapszer. vezetben és az általa végzett politikai-világnézeti nevelést éppúgy, mint a pártépítés, a pártmegbízatások, a munkahe­lyi demokrácia javításában ki­fejtett felelős munkát. A fiatal vezetőség viszonylag nehéz időben — hiszen erre az időszakra esik az egyetem át­szervezése, új szervezeti struk­túrájának kialakítása — tett ta­núbizonyságot felelős gondol­kozásáról megfontolt döntései által. Ennek is köszönhető, hogy nyugodt légkörben dol­gozhatnak a jogi kar tanárai. A beszámoló és a hozzászólá­sok természetesen nemcsak a másutt is követésre méltó pél. dákot sorolták és összegezték, hanem kritikusan vizsgálták a mulasztásokat, tévedéseket is. A pártmunkát akadályozta né­melykor például, hogy nem min­den vonatkozásában tisztázot­tak a hatásköri és véleménye­zési kérdések. A felettes párt­szervek segíthetnek ennek a máshol is fellelhető gondnak a felszámolásában. Ezek ellenére is jónak mondható együttműkö­déssel dolgozott a pártvezető­ség más pártalapszervezetekkel, az állami szervekkel. Noha tör­téntek kezdeményezések, a tag­gyűlés úgy foglalt állást, hogy feltétlenül előbbre kell lépni a hallgatói pártalapszervezetekkel való együttműködésben. Nem vita nélkül, de konflik­tusmentesen tevékenykedett más szervekkel és szervezetek­A HNF Baranya megyei elnökség ülése Beszámoló a nő- és rétegpolitikai munkáról Gyakorlat a Hazafias Nép­front Baranya megyei elnöksé­ge tevékenységében, hogy egy- egy munkabizottságot beszá­moltat a munkájáról. A teg­nap délutáni elnökségi ülésen a nő- és réteg politikai munka- bizottság vezetője, dr, Pilasza- novich Imréné ismertette, hogy a bizottság az elmúlt négy év­ben mit dolgozott. A 34 fős bizottság — mely­nek tagjai éves munkatervek alapján dolgoznak — az eltelt években sokirányú tevékenysé­get folytatott. Többek között vizsgálta a nyugdíjasok moz­galmi munkába való bevoná­sát, az idősekről való gondos­kodás helyzetét, a párt nőpo­litikái határozatának érvé­nyesülését. ■ Jóllehet a felméré­seik reprezentatív jellegűek voltak, mégis több ezer bara­nyai lakos örömeiről és gond­jairól adtak tükörképet. Nem öncélú felmérések ezer hiszen a bizottság az észrevételeket, gondokat és javaslatokat min­dig az illetékesekhez továbbí­totta. A nő- és rétegpolitikai mun­kabizottság együttműködött a társszervek nőbizottságaival. A lakóterületi fórumokat, melye­ken a kereskedelmi áruellátás volt a téma, az áfész nőbizott­ságával együtt szervezte. Az SZMT nőbizottságával pedig a gyesen lévők helyzetét vizsgál­ta. A Baranya megyei Tanács ifjúsági és gyermekvédelmi al­bizottságával közösen az isko­lai gyermekvédelem helyzetét tekintette át. Mivel a bizottsáq fontosnak tartia, hoav naprakész és fo­lyamatos információi leqvenek az aktuális és fontos kérdések­ről, saját tagjai részére is szerveztet tájékoztatókat, töb­bek között a család szocialista vonásainak erősítésével kap­csolatos feladatokról, az idő­szerű gazdaságpolitikai kérdé­sekről. A tegnapi elnökségi ülésen, melyen részt vett dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Pártbizottság első titkára, elfogadták a nő- és rétegpolitikai munkabizott­ság eddigi tevékenységéről szóló beszámolót. Oiwen eve nyílott A módszertani és pedagó­giai könyvek, írásos doku­mentumok, a szemléltető anyagként kapott mackó- és medveszobrocska még őrzik a megnyitási leltárba vétel bélyegzőlenyomatát: „Pécs sz. kir. város Ráth utcai kis- dedóvóda". Előkerültek egyéb más dokumentumok is, me­lyek a fél évszázados jubi­leumát ünneplő pécsi, Jó­zsef Attila u. 20. sz. alatt üzemelő óvoda múltjárój val­lanak. Ipsa Józ'sefné vezető óvónő kutatta fel az óvoda 50 évét dokumentáló anyagokat, így tőle tudom, hogy a nyitás­kor, 1929. novemberében ez volt a város kilencedik óvo­dája, de csak a harmadik olyan, amit eleve annak is kel a vezetőség, ennek is kö­szönhető, hogy megfelelt a tagság öt éwe| ezelőtt kinyil­vánított bizalmának. Ez a párttevékenység ered­ményezte őzt, a felismerést — az egyik hozzászóló fejtette ki -, hogy sem az alapszervezet tagsága, sem a Jogi Kar nem lehet megrendelő a vezetőség­nél, illetve az alapszervezetnél, hanem volamennyiüknek, a kommunistáknak különösen élenjáróan kell dolgozniuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Jogi Kara felelős gondolkozá­sé, szocialista szellemű, szak. mailag jól képzett jogászokat nevelhessen. B. L. n Komit városi Tanács és a pártbizottság ülése Városfejlesztési eredmények és feladatok Háromszózötvenikilenc lakás épült ebben az évben Kom­lón, zömmel a bányászlakás- akció keretében — jelentették be tegnap délelőtt a komlói városi tanács ülésén, melyen az V. ötéves terv beruházá­sainak végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el a városi tamács. Gallusz József, az MSZMP Komlói városi Bizottságának első titkára elmondta, hogy míg az előző ötéves tervekben hétszázötven, a mostani terv­időszakban ezernégyszáz új otthon létrehozását vállalta a város, s ezt a tervét a követ­kező év végéig több mint ki­lencven százalékban teljesíti. A lakásépítések mellett a város vezetői kiemelten fog­lalkoztak a színház és hang­Személyi változások a tanácson és a pártbizottságon versenyterem létrehozásával, melynek alapozását már vég­zik a kivitelezők. A művelődési centrum létrejötte szinte min­den komlói szívügye, hiszen téglajegyekkel, egynapi fizeté­sükkel járulnak hozzá az épít­kezéshez a városlakók. Társa­dalmi összefogásuk eredmé­nyeként több millió forint gyűlt össze a beruházáshoz. Dr. Földvári János, a Bara­nya megyei Tanács általános elnökhelyettese adott tájékoz­tatót a Komló vízellátásának megoldásáért tett megyei in­tézkedésekről. Ismertette a Du­na II. regionális vízvezeték­A MERUKER együttműködése az Iparral HÖDIKÖT-mintabolt nyílott Pécsett Kellemes ünnep előtti meg­lepetés a vásárlóknak: a Hódmezővásárhelyi Divat Kö­töttárugyár (HÓDIKÖT) és a MERUKER közös üzemelésű mintaboltot nyitott tegnap Pé­csett. A Kossuth Lajos utca 35. szám alatt levő üzletet — gyor­san és olcsón — a vállalat ki­rakatrendezői és a karbantar­tó részleg dolgozói szépítették meg, formálták át új profiljá­nak megfelelően. A mintaboltot Griechisch Ru­dolf, a Baranya megyei Ruhá­zati Kereskedelmi Vállalat .igazgatója adta át rendelte­tésének és mutatta be az ün­Egyedi darabok, kisszériás kötött holmik nepélyes megnyitó résztvevői­nek, akik közt ott volt Novák Szilveszter, az MSZMP Pécs városi Bizottságának osztályve­zetője is. Eljött a megnyitóra Pál Ro­zália, a HÓDIKÖT vezérigaz­gatója, ismertetve a Pécsett először kapható újdonságok előnyös tulajdonságait. Elmon­dotta, a 4500 dolgozót fog­lalkoztató. termékei zömét a Óvodai ünnepség építettek. A félnapos óvodá­ban hajdan 100 gyerekre vi­gyázott 2 óvónő és egy dada, a gyerekeket reggel hozták és délben vitték haza a szü­lők. Egy későbbi, 1934-es felvételen együtt látható a város mind a 18 óvónője, a még későbbi ovi-történethez az is hozzátartozik, hogy az 50-es évek elején hozzáépí­tettek az épülethez még egy csoportszobát, tálalókonyhát és mellékhelyiségeket, azóta 4 csoporttal működik a gyer­mekintézmény. A máról is érdemes szót ej­teni: 150 gyerekkel 9 óvónő és 9 dada foglalkozik, az ebédet a Mecsekvidéki Ven­déglátó Bányász étterméből hozzák. A gyerekek a város minden részéből járnak falai közé, reggel hattól este ha­tig, még a városkörnyéki köz­ségekből is hozzák a kis lur­kókat, Kertvárosból regge­lente harmincon indulnak el. A kicsik sokat köszönhetnek a két bőkezű patrónusnak, a Pécsi Építő és Tatarozó Vál­lalatnak és a Pécs város és Vidéke Áfész-nek, de más szo­cialista brigádok is gazdagít­ják a játékkollekciójukat. A tegnap délutáni ünnep­ségen műsort adó gyerekek nem tudhatják, hogy jelen­leg Pécsett 47 tanácsi óvo­dában 382 óvónő foglalkozik kis társaikkal. M. L. nyugati országokban és a Kö­zel-Keleten értékesítő gyár piackutatási céllal vállalta az együttműködést. A szegedi után ez a második ilyen jelle­gű mintaboltjuk, ahonnan fontos információkra, „vissza­jelzésekre” várnak. Az igé­nyesnek tartott pécsi-baranyai vásárlók véleményét figyelem­be veszik majd a gyártmány- fejlesztésnél, új modellek ki­alakításánál. Másfél millió forint értékű árukészlettel nyitott a minta­bolt, felsorakoztatva a HÓDI- KÖT kísérleti termékeit, újdon­ságait, egyedi darabokat, ex­portra gyártott kisszériás mo­delleket. Kínálnak hagyomá­nyos selyemgarbót, blúzokat, ingeket, pulóvereket, a leg­újabb divat szerinti, kulika­bátra emlékeztető kardigáno­kat — mindennemű kötöttárut gyerekeknek, kamaszoknak, nőknek és férfiaknak egyaránt. A zömmel természetes alap­anyagúok tiszta élőgyapjúból, angorából gyapjú és acryl, il­letve szintetikus és len keve­rékéből készültek. A temérdek kockás, csíkos, geometriai mintázatú ing, pulóver, női ru­ha mellett slágernek ígérfkezik a tréningruha, ami sajnos hosszú idő óta hiánycikk Pé­csett, A vezérigazgatónő sze­rint ebből is garantálják a folyamatos ellátást. A nyitást követően a vá­sárlók valósággal megroha­mozták az üzletet, mivel az igényes kivitelű kötöttáru zö­me kifejezetten ajándéknak való. W. M. rendszer építésének szakaszait, Komlóhoz kapcsolódó beruhá­zásait. Majd szólt arról, hogy a VI. ötéves terv készítésekor is megkülönböztetett helyet kap a megyei lakásépítési prog­ramban Komló. Személyi változásokban is döntött tegnapi ülésén a Kom­lói városi Tanács. Nagy Fe­renc, a városi tanács elnök­helyettese egészségi állapota miatt december 1-vel be­nyújtotta nyugdíjba vonulási kérelmét. A városi tanács el­fogadta lemondását, majd dr. Földvári János, a Baranya megyei Tanács végrehajtó bi­zottsága nevében adta át Nagy Ferencnek a törzsgárda. jelvény arany fokozatát több mint húszéves kiemelkedő ta­nácsi munkájáért. Szólt arról az áldozatos munkáról, melyet több mint tíz éven keresztül Nagy Ferenc, mint a városi ta­nács elnökhelyettese fejtett ki a várospolitikai célkitűzések megvalósításában, a városfej­lesztés terén és a kommuná­lis ellátás javításában. Mun­káját november 7-én a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerte el a kormány. Móréi Emil, a HNF Komlói városi Bizottságának elnöke Hartmann Jánost, a Komlói vg- rosi Pártbizottság titkárát ja­vasolta a tanácselnökhelyette­si tisztre. Hartmann Jánost a városi tanács egyhangúlag megválasztotta a tanács el- rökhelyeitesének és a városi tanács végrehajtó bizottsága tagjának. Személyi ügyekben döntött a komlói pártbizottság is teg­napi ülésén. Érdemeinek elis­merése mellett felmentette Hartmann Jánost városi párt- vb-tagságc és a titkári funk­ció alól. A megyei és a kom­lói városi párt-vb az MSZMP KB titkárságának hozzájárulá­sával Simon Józsefet, a Bara­nya megyei Pártbizottság mun­katársát ajánlotta a komlói pártbizottság titkári tisztébe. A városi pártbizottság titkos sza­vazással fogadta Simon Józse­fet a városi pártbizottság .tag­jává és megválasztották a vá­rosi párt-végrehajtábizottság- ba, valamint a városi pártbi­zottság titkárává. Dr. Jerszi István, a megyei párt-vb tagja, az MSZMP Ba­ranya megyei Bizottságának titkára átadta Hartmann Já­nosnak a megyei párt-vb ajándékát és köszöntötte Si­mon Józsefet, mint a komlói városi pártbizottság új titkárát. G. M. Úttörőgárdisták fogadalomtétele Tegnap délután a Magyar Néphadsereg Pécsi Helyőrségi Művelődési Otthonában váro­sunk felszabadulásának 35. év­fordulója tiszteletére ünnepélyes csapatgyűlést tartott a pécsi Bajcsy-Zsilinszky úttörőgárda zászlóalj. Pécsett két éve folyik az úttörőgárdisták képzése, akik a saját úttörőközösségükben a honvédelmi nevelés aktivistái. A zászlóalj egy éve alakult meg, s ma már hétszázötven tagja van: úttörő honvéd, ha­tárőr, munkásőr, közlekedést rendőr, tűzoltó és vöröskeresztes egészségőr szakaszokba, száza­dokba szervezetten. A pécsi úttörőgárda zászló­alj városunk felszabadulásának évfordulója tiszteletére rende­zett gyűlése kétszeresen is ün­nep volt, ugyanis tegnap itt tett fogadalmat a csapatzászló, va­lamint Gyöngyös Zoltán, a Pécs városi úttörőelnökség tit­kára és Hanzli Lajos főhad­nagy, a zászlóalj parancsnoka előtt az úttörőgárda 250 leg­újabb tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom