Dunántúli Napló, 1979. november (36. évfolyam, 300-328. szám)

1979-11-21 / 319. szám

Azonnali beköltözéssel lakást vagy házrészt 150 000 Ft készpénz fi­zetés mellett vennék. ,,Pécs vagy közeli kör­nyékén” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Bicsérden családi ház eladó. Rózsa Ferenc u. 77. ______________________ Sz oba-konyhás, 400 n- öles szőlő a Daru dűlő­ben eladó. Érdeklődni: 8—15 óráig a 14-372-es telefonon.______________ Gy ükésben 410 n-Öl, au­tóval megközelíthető te­rület eladó. Pécs, Ady E. 19.__________________ 14 0 000 kp.-val lakás- megoldást keresek, Pé­csett vagy környékén. „Zöld” jeligére a Sal- loi utcai hirdetőbe. 2 szobás panellakás el­adó. Garázzsal vagy anélkül. Siklós, Béke tér 10/A., 4/13._____________ Kés zpénzért IV2 szobás, szövetkezeti vagy örök­lakást keresek, sürgő­sen. Kisebb belvárosi, gázos, családi ház is érdekel. Leveleket: Nagy Ferenc, Pécs, Já­nos u. 5/1. Telefon: Nagyné, Cooptourist, 13-407. 50 000 Ft kp. -f 3 éves, 82-ig érvényes Zaporo- zsec -f- részletvállalással lakásmegoldást kere­sek Pécsett vagy külte­rületén, bármilyen meg­oldás érdekel. „Beköl­tözhető, *80" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Alpesi, 3 szobás, 2 szin­tes nyaralómat Har­kányban elcserélném pécsi beköltözhető, csa­ládi házra. „Közműve­sített” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ________ Bú torozott szobát vagy szobatársnői albérletet keres intelligens idős, özvegyasszony és taka­rítást is vállal. „Jólel­kű” jeligére o Hunyadi úti hirdetőbe.__________ Pécsen másfél szoba, összkomfortos lakást kp. -f- OTP-átvállalással vennék. „180 000” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbb_________________ Ba latonmária, Erdősor u. 88. ikernyaraló építé­sére alkalmas, 134 n-öl közművesített telek sür­gősen, áron alul eladó. Érdeklődni: Papp, So- mogyjád, Bocskai u. 22. Két szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás Urán­városban eladó. 100 ezer kp. + OTP. „II. emelet” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Pécsszabolcsi mozinál, beköltözhetően ház el­adó, két szoba, konyha, éléskamra és több mel­léképület, 358 n-öl gyü­mölcsös, kert, gazdál­kodásra is alkalmas •+• építési lehetőségű bel­terület, garázslehető- séq van. Cím: Horgas­né, Teréz u. 9.________ Elc serélnénk budapesti, Parlamentnél lévő erké- lyes, panorámás, egy- szoba összkomfortos és pécsi, belvárosi, két szo­ba, hallos, összkomfor­tos, tanácsi lakásokat pécsi házért. „Február” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ Kétsz intes, családi ház eladó. Pécs, Hársfa u. 4., III. kér. Tiborc útról nyílik.___________________ Pécs-Újhegyen, Bor u. 20. szám alatti családi ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: a hely­színen:__________________ Há romszobás öröklakás Komlón, Bogláron víz- közeli, 141 rv-öl telek eladó. Komló környéki kisebb házat beszámí­tok. Komló, Pécsi út 37. Szolnokék, telefon: 81-942.__________________ 2V2 szobás, szövetkezeti lakásomat elcserélném két kisebbre. „Mielőbbi költözéssel” jeligére a Saliai utcai hirdetőbe. A Pécsi Ingatlankezelő Vállalat FELVESZ VILLANYSZERELŐKET. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, a dél­előtti órákban. (Pécs, Rákóczi út 55.) KOZPONTIFÜTÉS- SZERELÖT ES VILLANYSZERELŐT azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezés: Patyolat V., Tüzér u. 13., műszaki vezetőnél. Felhívás! Értesítjük a húsgalamb­termeléssel foglalkozni kí­vánó kistermelőket, hogy a baksai „Ezüstkalász” Mgtsz húsgalamb szülőpárokat helyez ki, kedvezményes feltételekkel. Igénynek megfelelően ketrecet is biztosit. Érdeklődni lehet a tsz háztáji főágazatánál (tele­fon: Baksa 11.) és a pécsi 42. sz. Galambtenyésztő Egyesület székházánál, Pécs, Gáspár u. 14. (Hegy­alja u. 76-tal szemben.) minden csütörtökön 18— 19 óráig vagy telefonon, a 23-892-es számon, 16 óra után. A SIKLÓSI ÁFÉSZ ELADJA AZ ALÁBBI FIXPLATÓS KOCSIKAT: a Jink 1 db Robur LO—3000 tgk 1 db IFA W/50—L tgk Érdeklődni lehet az áfész központjában SIKLÓS, Széchenyi u. 10. sz. alatt BANCSI MARGIT gépkocsielőadánál. Iparvállalat keres pénzügyekben és számvitelben jártas, lehetőleg felsőfokú képzettségű munkaerőt csoportvezetői munkakörbe. A pályázatokat „pénzügyi” jeligére kérjük a Hunyadi úti hirdetőbe. A Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat F ELVESZ O kőművest O ácsot O asztalost O elektronikus műszerészt O építőipari segédmunkást O kubikost O panelszerelőt O takaritónöt O vasbetonszerelőt C autószerelőt és O magasnyomású olajkazánfütőt. JELENTKEZNI LEHET: PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 1 A., MUNKAERÖ-GAZDALKODAS. Üres lakást, vagy külön­álló lakrészt bérelnék IV2—2 évre. „János” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbb________________ Kis családi ház Har­kányban eladó. Érdek­lődni : Harkány, Alkot­mány u. 3._____________ 292 négyszögöl házhely eladó. Lánycsók, Dózsa György utca 54._______ Fi atal házaspár egy gyermekkel keres üres szoba-konyhás albérle­tet. December 11-től, fűtési lehetőség szüksé­ges. „Mindenben segí­tünk” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Nyugdíjas férfi keres szobát, fürdési lehető­séggel, ház körüli be­segítéssel. „Szorgal­mas” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kertvárosi, 3 szobás, összkomfortos, tanácsi lakásomat elcserélném 2V-» szobás, összkomfor­tos hasonlóra. „II—III. kerületben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe, 2,5 szoba, gázfűtéses, tanácsi lakásomat el­cserélném ugyanekkora, nem kertvárosi, tanácsi­ra. „Távfűtés" jeligére a Sallai utcai hirdető­bb _____________________ Kétszobás családi ház eladó. Komló, Szinyei Merse Pál út 15. ala*t. Tavaszi beköltözéssel. Érdeklődni: délután 5 órától.__________________ Me csek Áruház bútor- raktárhoz közel nagymé­retű garázs, 17 n-öl te­lekkel eladó. Érdeklőd­ni: Szántó Kovács Já­nos u. 2. Kern.________ La kásmegoldást keresek 40 000 Ft kp.-val, lehe­tőleg Pécs város terü­letén, egy szoba, kom­forttal. „Megegyezés. ’79” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Kül ön bejáratú, bútoro­zott szoba, konyha- és fürdőszoba-használat­tal azonnal kiadó. Há­zaspárnak is. Cím: Kert­város, Melinda út 63/A., 9. em, 35. ajtó._________ Ta nárnő kisgyermekével lakást vagy lakrészt bé­relne fürdőszoba-, vala­mint konyhasználatta!. „Sürgős, 555” jeligére a Sallai utcai hirdető­bb_____________________ Autó buszhoz közel, ker­tes nyaralót vennék. Pé­csett vagy Pécs környé­kén. „Bea” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Külön bejáratú albérleti szoba kiadó. Pécs, I. ke­rület, Újhegy, Bor u. 25. szám. Siklóson háromszobás öröklakás építkezés miatt eladó. Érdeklőd­ni: Iskola u. 16/c., II. 7. 17 óra után. _________ Szőlő-gyü mölcsös 285 n-öl, épülettel, felszere­léssel eladó. Naqy-Szkó- kóban. Érdeklődni: 16 óra után, 22-615-ös te­lefonon._________________ A Magyarüröqi úton, a „Vadásztanya” mellett házhely eladó. Víz, vil­lany, éoítési engedély van. „Vadász'7 jeligére a Sallai utcai hirdető­be._____________________ Fo nyódligeten ikervilla, vízparthoz, vasútállomás­hoz körei, felerészben eladó. Érdeklődni mun­kaidő után Kaposvár, Hunyadi János u. 77. !. em. 3. Tarr.___________ To ronyházban egyszo­bás, 17. emeleti, össz­komfortos lakásomat el­cserélném 2—2V2 szobás, összkomfortosra. „Min­den érdekel” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Jurisics úti. 2 és fél szo­bás. beköltözhető örök­lakás készpénzért eladó. 500 ezer -f OTP. „Tí­mea" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Garázst vennék kész­pénzért. „Kodály út környékén” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Fiatal házaspár két gye­rekkel üres szoba-kony­hás albérletet keres a II., III. kerületben. „Rak­tárbázis" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Háromszobás OTP-örök- lakás sürgősen eladó kp. -f- OTP-átvállalással. Érdeklődni: a helyszí­nen, 16 óra után, vasár­nap egész nap. Sziget­vár, Radován tér 4., fsz. 1. ADÁS — VÉTEL Trabant Combi, teljesen felújítva, új rendszám­mal eladó. Kölked, Kossuth L. u. 21. Eladó alkatrésznek, rendszám nélküli Skoda Octavio. Érdeklődni: 17-749-es telefonon. Eladó 1500-as Lada, vagy kevesebb értékű kocsit a vételnél beszá­mítok. Pécs, Fenyves sor 18. Telefon: 16-776. Vadvesszőt vásárolnék, 1 Ft-ért darabját. „Válo­gatott” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Új olairadiátor eladó. Pécs, Kállai Éva tér 1., II. emelet 6.____________ Mű vészi faragásé stílbú­tor elköltözés miatt da­rabonként is eladó. „Ér­tékes” ieliqére a Hu- nvadi úti hirdetőbe. Hanróniumot vennék, iavításro szorulót is. Var­na Jenő. 7400 Kaposvár, losonc köz 10.__________ Sz őlőoltvány megrendel­hető. Zalagyöngye. Irsai Olivér, Saszla. Csaba- avönqye, Szilváner, Szlanka, őszi szállításra és tavaszra. Ára: 16,— Ft. 50 százalék előleq. Postás Elemér, Abasár, Kossuth u. 28.___________ 6^*>-ns Trabant, 1980. de­cember 21-ig érvényes műszakival eladó. Kert­város, Gyöngyös u. 8., I. em. 3. ___________ 9? 000 kalórins svéd au­tomata olajégő eladó. Érdeklődni: Somogyi, 21-479-es telefonon. 1 darab 5 éves, ki iáró tehén, 8 hónapos vem­hes. süraősen eladó. Orfű, Petőfi u. 7. Teke­res._____________________ Eladó 1 darab Durók vörös, 8 hónaDos te- nvésr kan. Belvárdavu- >a. Rákóczi út 44. Sza­loiéknól.________________ 8 hónapos, törzskönyve­zett komondor. 3000 fo­rintért eladó. Pécs. Etel­ka u. 6., I. em. 2. Gál Ferencné. _______________ IV-s TraJjant. 1982-ig ér- vénves műszakival el­adó. Pécs. III., Sirály u. 14. _____________ Épí tők, fiqyelem! Bon­tásból származó anya- ook leszállított áron el­adók: téqla, 1—10 mé­terig, szarufa, aerenda, •ér, deszka, aitók, ab­lak. parketta, vasbeton- aerenda, vasgerenda, cserép. 60x90-es BH-ele- mek. 40x4n.es pala stb. Zsolnay Vilmos u. 3. 1500-as Zsiquli-motor, 40 ezer kilométerrel, komp­lett eladó. Frankel Leó út 16., fsz. 2.__________ _ 25 q csöveskukorica el­adó. Személy, József At­tila út 25.______________ 10 db 3 hónapos süldő, 1 db 100 kq-os hízó és eny db kb. 100 kg-os kon sürgősen eladó. Cím: Kozármislenv, Munkácsy Mihály u. 31. Érdeklődni: mindennap. 1 olajkályha és 1 vil­lanyradiátor eladó. Naavárpád, Szövetkeze­ti út 1. 850-es Fiat, bontva, al­katrészként eladó. Pécs, Tiborc u. 84.___________ Su per automata (Hajdú) mosógép garanciálison eladó. Cím: Radnóti M. з. Telefon: 19-122. 23-503,_________________ UN-es Trabant eladó. Érdeklődni: 13-338-as telefonon.______________ Egyedi darab, kézi cso­mózásé magyar perzsa­szőnyeg, 2x2,30 m-es, vadonatúj, Hévíz típu­sú, palackos gázos víz­melegítő eladó. Érdek­lődni: Pécs, Ady Endre и. 60., délután.________ 1 db 5 éves tehén, 2 hetes bikaborjúval és egy 8 hónapos vemhes üsző eladó. Siklósbo- dony, Rákóczi utca 14. szám. 7814.___________ IH­s 1300-as Polski Fiat és CG-s Trabant 601-es eladó. Pécs, Ifjúság út 10. Máyerék. Érdeklőd­ni: 17 óra után.________ Új Siesta palackos szo­bamelegítő eladó. Pécs, Tolbuhin u. 46.______ M 21-es Volga egyben vagy bontva, üzemké­pes állapotban eladó. Romonya, Béke u. 2. 1200-as Volkswagen el- odó. Telefon: 22-812. Régi hálóbútor olcsón eladó. Mátyás király 18. 5 óra után. _______ Ez res Wartburg, üzemké­pes, egyben vagy bont­va eladó. Sásd, tégla­qyár, Bárány.__________ 4 és fél éves Skoda 110- est eladnám vagy el­cserélném hasonló ko­rú Trabantra, érdeklőd­ni: Szarka, Vajszló, Jó­kai út 3. szám. ________ UM-es Trabant eladó. Telefon: 18-312._________ 850­es Fiat, 1981-ig mű­szakizott, kitűnő álla­potban eladó. Siklós, Rákóczi u. 20., délután 3 tói.___________________ Rends zám nélküli 412-es egyben vagy alkatré­szenként eladó. Érdek­lődni: 16 órától, Pécs, Nagybányaréti-völgy út 10. (Kénes útnál)______ Üi , kétszárnyú ajtó el­adó. Fülöp László, Már­cius 21. tér 12. (Péter utcánál)________________ 1 db 6 hónapos, 1 db 8 hónapos vemhes üsző eladó. Végh Zoltán, Babarcszőlős, Táncsics út 12.__________________ Épí tők, figyelem I Nagy- vátyon, Petőfi u. 29. szám alatt bontásból eredő tisztított tégla, kő, gerenda és cserép kap­ható._________ Ves zek: porcelánfejű babákat, hagyatékot, mozsarakat, gyertyatar­tókat, festményeket, kép­kereteket, faliórákat, zsebórákat, óraláncokat, porcelánt, antik bútoro­kat. csillárokat, fali­kart. Koltai, Rákóczi út 61._____________________ Alacs ony termetre női fekete perzsaláb bunda, nerc qallérral eladó. Ér­deklődni: 13-474 telefon- srámon munkaidőben. Berki.__________________ IX­es 110 L-es fehér Sko­da, 1982-ig érvényes műszaki vizsgával ef- adó. Érdeklődni min­dennap 17 óra után. — Pécs, Veress Endre u. 1/a. Károlyi.____________ Sz üretelőkád, kifogásta­lan tölgyfa. 10 hl-es, eladó. Telefon: 11-591. VEGYES Autóval 1 mellékállást vállalok. „Minden érde­kel” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.__________ Gé pi masszázsra olcsó bérlet, Bossányi kozme­tikában. Pécs, Kazinczy u. 1. Az Autóközlekedési Tanintézet — soron kívüli — B kát. személygépkocsi-vezetifi tanlalyamot indít NOVEMBER, DECEMBER HÓNAPBAN KOMLÓN. Jelentkezni lehet: a dávidföldi iskolában (Orosz Gy. u.) hétfőn és szerdán 15—17 óráig DÉR IMRÉNÉL. KÖZÉRDEKŰ AZ IFJÚSÁGI Ház MAKRAMÉ-tan- folyamof indít november 27. és 28-i kezdéssel. A 9 hetes tanfolyam ve­zetője: Brandt Mária. Jelentkezés az Ifjúsági Ház irodájában, 13—17 óra kozott AZ EGYESÍTETT Ei>. Intézmények Igazgatósága értesíti a XXXI. számú (dr. Görög Ildikó) gyermekorvosi körzet lakosságát, hogy az Endresz György úti körzeti gyermekorvosi ren­delő telefonszáma megváltozott. A rendelőt ezentúl az ugyanitt mű­ködő felnőtt körzeti orvosi rendelő 12-203 telefonszámán lehet hívni. ÁRAMSZÜNET LESZ folyó hó 21., 22., 23-án, 7.30—16.00 áráig, a Pellérdi út északi oldalán, Patacs Fő út, Úttörő u. által határolt terü­leten, valamint a Magyarürögi út mindkét oldalán. A „PANNÓNIA” MEZŐGAZDASAGI TARSASAG, BAKSA, FELVÉTELT HIRDET EGY KÖZGAZDÁSZ, EGY GYORS- ÉS GÉPÍRÓ munkakör betöltésére. Idegen nyelvismerettel rendelkezők előnyben. Jelentkezés csak személyesen, a baksai termelőszövetkezet elnökénél. HALÁLOZÁS HORVÁTH JÓZSEFNÉ Szűcs Mária, a Pécsi Szikra Nyomda dolgozója, 44 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 24-én, szombaton 10 óra­kor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. A Pécsi Szikra Nyomda dolgozói mélységes megrendüléssel adják tud- tul, hogy szeretett és tisztelt munka­társuk, HORVATH JÓZSEFNÉ Szűcs Mária kötészeti művezető 1979. november 15-én, türelemmel viselt súlyos beteg­ség következtében, 44 éves korában csendesen elhunyt. Utolsó útjára fo­lyó hó 24-én, délelőtt 10 órakor kí­sérjük a pécsi központi temetőben. Kedves egyéniségének emlékét ke­gyelettel megőrizzük. A Pécsi Építő és Tatarozó Válla­lat vezetősége és dolgozói mély megrendüléssel tudatják, hogy DOBOS ISTVÁN, a vállalat dolgozója, 36 éves korá­ban elhunyt. Temetése november 22- én 12 órakor iesz a központi teme­tőben. Emlékét kegyelettel megőriz­zük. * Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyánk, anyósunk, nagyma­mánk, OZV. JAKAB JENÖNÉ Éva u. 1. sz. alatti lakos (volt hegy- szentmártoni) 81 éves korában el­hunyt. Temetése november 26-án fél 1 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Ezúton mondunk köszönetét roko­noknak, ÉM szálló, a Tüdőgyógyin­tézet és a Mentők dolgozóinak, akik drága halottunk, BOTLIK MIKLÓSNÉ búcsúztatásánál jelenlétükkel, ko­szorúkkal, virágokkal részvétüket fe­jezték ki. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik szeretett halottunk, PERNECKER JAKAB temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet az István-aknai elővájási brigád szép koszorújáért és a Vasas I. nyugdíjas szakszervezet részvételéért. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunkat, OZV. HORVATH GYORGYNÉT utolsó útjára elkísérték és fájdal­munkban osztoztak. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, jóbarátnak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen, szeretett halottunk, FARKAS JANOS temetésén részvételükkel igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni. Külön mon­dunk köszönetét a Komlói Munkás Kórusnak és a posta dolgozóinak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, SZIÓS BÉLA temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak munkatársaknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, NAGY SANDORNÉ temetésén megjelentek és fájdal­munkban osztoztak. A gyászoló csa­lád. * Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, szomszédoknak, mun­katársaknak, jóbarátoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, FARKAS KALMAN temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Mecseki Ércbányászati Vállalat igazgatójának, a ll-es üzem vezetőségének és a PIK lll-as sz. házkezelőség dolgozóinak, hogy gyá­szunkban együttéreztek velünk. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak és mindazoknak az ismerősöknek és munkatársaknak, akik szeretett fiunk és testvérünk, MÁTÉ LÁSZLÓ temetésén megjelenésükkel és virá­gaikkal fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, munkatársaknak, akik felejt­hetetlen férjem, édesapánk, GARAI JANOS ny. r. törm. temetésén megjelentek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Baranya megyei Rendőr­főkapitányságnak a szép búcsúzta­tásért. A gyászoló család. Hálás 4zívvel mondunk köszönetét a kedve« rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen ha­lottunk, SÜMEGI IMRE temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal, együttérzésükkel utolsó útjára elkísérték. Külön mondunk köszönetét Vasas-bánya aknavájárai­nak, a Gépkocsi Üzem Petőfi Sándor brigádjának, a hosszúhetényi fűrész­üzem dolgozóinak, akik gyászunkban együttéreztek velünk. A gyászoló csa­lád. 1979. nov. 7-én este a Mecsek expresszen felejtettem a barna nyúlbőr sapkámat. Ké­rem a becsületes meg­találót, hogy vagy a vasút talált tárgyak osz­tályára, vagy a Tanár­képző Főiskola kollé­giumának portájára ad­ja le. Pécs belső területén és Uránvárosban fűtött, villannyal és folyó vízzel ellátott garázsokat bér­be vennénk. Telefon: 12-277, 11-es mellék. Főiskolai végzettséggel középkorú férfi állást vállalna. „Saját gépko­csival” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Munkahelyei keresek Pé­csen közgazdasági szak­középiskolai végzettség­gel, sokrétű számviteli, adminisztrációs (gép­írás, telex Is) gyakor­lattal, 10 éves munkavi­szonnyal. „Szorgalom 3000” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Jubileumi vásár a Centrum Áruházban! AJÄlUUATfllMK: A KÉTUJFALUJ „VÖRÖS CSILLAG” MGTSZ értékesítésre felajánlja az alábbi gépeket: 2 db JD-463Ü-ai traktor, 4 ***, segéd twellsö hajtású. 1 db SZTK 2-ej iMwadkíamtsetakoníó kombájn, 2 éves, de új óllapofő, 1 db IKARUS 311-es tip|j£& autóbusz, 7 éves, üzemképes, 1980. augusztusig ei^hyes műszaki vizsgával. 2 db E—733-os répafejei« és ||g. 2 db E—766-os rjpokiszedö (alkatrészként is) és FRAK-B forgórakodó különféle alkatrésze,, (kormánymű fergéwómofy stb )

Next

/
Oldalképek
Tartalom