Dunántúli Napló, 1979. november (36. évfolyam, 300-328. szám)

1979-11-01 / 300. szám

2 Dunántúli napló 1979. november 1., csütörtök Áfészek a téli zöldség-gyümölcs ellátásért November 31-ig 233 vagon árut tárolnak be télire Több, jobb hús Felszámolják a sertések elvetélését okozó betegséget A megye lakosságának téli, kora tavaszi burgonya-, zöld­ség. és gyümölcsellátásáról, oz áfészek ezzel kapcsolatos tárolási feladatairól és a Zöldért kistermelést koordi­náló tevékenységéről tárgyalt tegnap Üjpetrén a Baranya megyei - MÉSZÖV elnöksége. Az ülésen, melyet Ambrus La­jos, a megyei szövetség elnö­ke nyitott meg, részt vett Brun József, a megyei párt-vb tagja, Takács Sándor, a SZÖ- VOSZ képviselője. Az elnökség megállapította, hogy a Baranya megyei áfé­szek a múlt évi 53,7 vagonnal szemben ez év telére 83,7 va­gon zöldárut tesznek el saját tárolóikba. A Siklósi ÁFÉSZ például 29 vagOn, a sziget­vári 15 vagon, a sel'lyei 12 vagon burgonyát, hagymát, zöldséget, téli almát' tárol. Ezen felül az áfészek 149 va­gon árut adnak át a Baranya és Tolna megyei Zöldértnek tárolásra. Vagyis a fogyasztási szövetkezetek 233 vagon saját — elsősorban a kistermelőktől, szakcsoportoktól — s részben a nagyüzemektől felvásárolt áruval járulnak hozzá a kriti­kus téli hónapok lakossági el­látásához. Gondoskodnak az úgynevezett száraz árufélesé­gek — bab, dióból, mák stb. — zavartalan biztosításáról is. Az elnökség ajánlás formá­jában hívja fel az áfészek fi­gyelmét, hogy a megállapo­dásban lekötött készleteket 1979. november 30-ig tárolják be. A tárolt készletekről ve­zessenek pontos nyilvántartást, s azt minden hó 3-ig jelent­sék a megyei tanács kereske­delmi osztályának. Fogyasztói áraik kialakításánál pedig, mint legmagasabb napi árat, a Baranya megyei Zöldért árait ol'kalmazzák. A Zöldért kistermelést koor­dináló tevékenységéről és a téli árutárolásról Fodor Imre, a vállalat igazgatója számolt Végül is nem tudom, meg- olakult-e a pécsi agglomeráció művelődésügyi problémáinak vizsgálatára hivatott legújabb bizottság, amelynek tagjai e minőségükben először találkoz­tak tegnap délután az MTV Pécsi Körzeti Stúdiójában. A tanácsok, a múzeum, a nép­front, a levéltár, a moziüzemi vállalat, az MTA Dunántúli Tudományos Intézete, a peda­gógiai kutató központ és né­hány művelődési ház delegált szakemberének e kis együttesét nevezhetjük akár munkabizott­ságnak is, bár erről kifejezet­ten nem esett szó. Nem ez a lényeg. Sokkal fontosabb meg­jegyezni való az, hogy a Bokor Béla által előterjesztett anyag erőteljesen felhívta a figyelmet arra, amiről már amúgy is so­kan és sok helyen beszélnek — nevezetesen Pécs és városkör­nyéki községeinek művelődés- ügyi kapcsolatáról — de ilyen tág körben, a „komplexitást” ily PÉCS SZÜLETTEK: Zsupán András, Meláth Gábor, Tö­rök József, Szörényi Eszter, Fledrich Roland, Varga Nikoletta, Nyári Zpl- tán, Várnai Gergely, Krammer Kata­lin, Békefi Hajnalka, Bóli Tünde, Hofekker Nóra, Keppert Péter, Péter Julianna, Galambos Gábor, Kempf Edina, Kovács András, Varsányi Pé­ter, Koncsek Andor, Lőrincz Mariann, Zentai Zsuzsanna, Győré Éva, Bán­kúti Anita, Kiss Lajos, Potó Erzsé­bet, Tóth Bernadett, Mohácsi Mer­cédesz, Laczkó Attila, Kustos János, Dojssa Sándor, Nagy Éva, Kakuk Andrea, András Károly, Bonyár Jó­zsef, Weszelovits Anita, Demeter Ka­talin, Hengl Tamás, Kapitány Gab­riella, Szűcs Gábor, Horváth András, Illés Szilvia, Finta József, Merkl Ro­land, Büki Tamás, Muzserák István, be. A már korábban kialakí­tott koncepció szerint a "vál­lalat a nagyüzemileg jól gé­pesíthető cikkeket — burgo- . nya, hagyma, zöldborsó, gyö­kérfélék — a tsz-ekkel és az állami gazdaságokkal termel­teti meg. A kézi munkaigé­nyes uborkát, zöldpaprikát, és főként a primőr fóliás zöld­ségféléket a kistermelők, szak­csoportok állítják elő az áfé- székkel kötött szerződések alapján. A vállalat közvetle­nül a kistermelőkkel nem köt szerződést. Az idén, különösen fősze­zonban, problémák voltak a kistermelői áru átvételével, mi­vel kevés áfész rendelkezik korszerű átvevőhellyel. Csak a pécsi és a siklósi átvevő kor­szerű, most áll befejezés előtt a mohácsi és szigetvári átve­vőhely — a Zöldért teherautók, nak kell kimenniük az áruért a kistermelők parcelláira. A Zöldértnek kevés a szakképzett átvevője. Gyakran Volán gép­kocsivezetők veszik át kinn az árut, akik nem értenek a mi­nősítéshez. A jó minősítés, a szabvány szerinti átvétel csak a nagyüzemi termelőknél biz­tosított. Pedig a jövőben a minőség nagyobb hangsúlyt kap, a kistermelői árut is szabvány szerint kell átvenni. A vállalat a lakosság szük­ségleteinek megfelelő burgo­nya-, zöldség, és gyümölcs­készleteket tárol be. Burgo­nyából besegít Budapest ellá­tásába is. Az aszály akozta terméskiesés miatt gyökérfé­lékből, hagymából országosan sem, s a megyében sem lesz korlátlan az ellátás. A MÉSZÖV elnöksége javu­lónak nevezte a Zöldért kis- árutermelést koordináló mun­káját, egyidejűleg felhívta a figyelmet az áfészek és a Zöldért közti szerződéses fe­gyelem kölcsönös erősítésére. A tél folyamán a MÉSZÖV és mértékben biztosítva talán még sohasem. A megyei tanács nép­művelési tanácsadójának fiatal csoportvezetője nem hibátlan anyagot tárt a résztvevők elé — szerencsére. Ez inspirálta vi­tára a közművelődésben érde­kelt szakembereket. A tények ismertek: 1979. ja­nuár 1-vel, az országban első­ként, megyei város körül jött létre városkörnyéki község-öve­zet, s ez mindenképpen új —, ha nem is gyökeresen új — feladatokat ró a népművelők­re, de másokra is. A tét nem kevés: Pécs most már csak nem saját magáért, hanem a hozzá tartozó községekért is felelősséggel tartozik minden téren, így a művelődésügy te­kintetében is. Ezért tehát a kulturális szakemberek rend­hagyó találkozását csak üdvö­zölni tudjuk, s reméljük, a cé­lon kívül hamarosan a mód­szerekben is megegyeznek. — hav. — Gergely Tünde, Barabás Orsolya, Bolvári János, Kovács Krisztina, Nagy Andrea, Vincze Viktor, Loschnitz Andrea, Kungl János, Friedrich Anita, Mészáros Zoltán, Sipos Viktória, Fe­hér Krisztina, Tóth Roland, Greskó Adrienn, .Gróf Zsanett, Sóvári Tímea, Szloboda Anita, Krémes Zsolt, Pörös Tamás, Maul Anikó, Kertész Réka, Szabó Szilvia, Bohnicsek Gyula, Gál László, Pap Dorottya, Mérei Zsuzsan­na, Bihari Krisztina, Kószó Zsanett, Dömötör Sándor, Vigh Gabriella, Jakab Szilvia, Jantal Norbert, Háhn Sándor, Péter Krisztián, Vajda Pé­ter, Bucsi Endre, Gellért Tamás, Mis- kolczi Éva, Varga Csaba, Karácsony Bernadett, Samu Margit, Brnadt Pé­ter, Harsányi József, Lang Krisztina, Horváth Éva, Zsámboki József, Hor­váth Péter, Balogh Éva, Bogdány Beáta, Sándor Hajnalka, Jozifek Gábor, Bódog Andrea. a Zöldért közös- szakmai tan­folyamat indít az áruátvevők részére, hogy jövőre már a kistermelői árut is szakképzett átvevők minősítsék. A zöldség- termelői kedv továbbra is megvan, sőt fokozódik. Az 1980. évi szerződéskötések két napon belül befejeződnék, ezekben a Zöldért oz előző évinél nagyobb mennyiségű zöldárut kötött le az áfészek és tsz-ek révén a kistermelők­kel. D encsháza nem pusztuló falu. A Szigetvártól alig tíz kilóméterre fekvő köz­ség régi házai között egyre több újat látni, s ez jel­zi, hogy az elvándorlási kedv csökkent, illetve a távozók he­lyére újak költöznek. A kör­nyék mezőgazdasági üzemeiben dolgozik a lakosság legnagyobb része, de sokan ingáznak a szi­getvári gyárakba is. Azok szá­mára, akik továbbra is a falusi élet mellett döntenek, a lehe­tőségeknek megfelelően szín. vonalas kulturálódási feltétele­ket kell biztosítani. Remélhetjük, hogy a frissen átadott dencs- házai „Kun Béla” Művelődési Otthon megteremti majd ezeket a feltételeket Tegnap délelőtt amíg a meghívott vendégek gyülekeztek az avatásra, Györkő János vb- titkárral jártuk be az épületet A nagyterem egyelőre még üres, ide mozgatható dobogót terveztek, hogy délelőtt az is­kolások tornateremnek használ-- hassák a helyiséget A klubot már úgy-ahogy berendezték, de még itt is akad csinosítani va­ló. A szabadpolcos könyvtár kötetei egyelőre egyetlen áll­ni AZASSAGOT KÖTÖTTEK: Szabó József és Tóth Eszter, Wág- ner József és Klausz Edit, Ijjósz István és Lusz Gabriella, Hollós! Gyula és Károly Zsuzsanna, Novak Mihály és Kóllay Zsuzsanna, Szundi István és Jkládi Margit, Gáspár Zsolt és Szuhanyik Csilla, Szuhanyik Lász­ló és Göttlinger Angéla, Schneider László és Kiss Erika, Szinánovics Szulimán és Kiss Ilona, Papp György és Liszovszki Elvira, Rausch Gábor és Jóföldi Magdolna, Hock József és Mayer Ágota, Vittay Szilárd és dr. Panta Zsuzsanna, Kelemen János és Varga Mária, Boksa Csaba és Ko­vács Edit, Horváth László és Ko­vács Mária, Takács István és Ke­mény Enikő, Sziládi Zoltán és Ihárosi Ildikó, Muth János fs Vészi Rozália, Cziczinger József és Korda Klára, Biczó József és Hillebrand Judit. Török Sándor és Zsákai Irma Anna, Elblinger György és Csáki Má­ria, Klir István és Dalecker Ilona, Martini András és Márkus Andrea Ilona. MEGHALTAK: Dr. Mérei Pál, Tóth József, Gerdel János, Kult Adámné Ferk Teréz, Nagy Baranya megyében lévő 50 nagyüzemi sertéstelep közül már csak a drávasztárai tsz sertésállománya fertőzött. A fer- tőzöttség felderítése érdekében az állatorvosok, a tsz sertéste­lepének egyidejű mentesítésé­vel a környék háztáji tenyész- sertés állományának felmérését is elvégzik. A felmérés vérvizs- gálatokka( történik, előrelátha­tóan mintegy 700 darab sertés vérvételezésére kerül sor az ak­ványon zsúfolódnak, a beren­dezési tárgyak csak később ér­keznek, s előre láthatóan a jö­vő év elején indul meg a könyv­tári szolgáltatás. Maga az épület 1938 óta áll, korábban is kultúrháznak hasz­nálták, de az utóbbi években állapota jelentősen leromlott Két évvel ezelőtt fordítottak először nagyobb összeget a ház újjáépítésére. A régi falat lebontották, s az épület nagy részén újra felhúzták, hogy megfelelően szigeteljék. A mű­velődési ház udvarát fel kellett tölteni, mert lápos, mocsaras terület volt Az építőmunkát kisiparosok végezték, de a község lakosai is számottevő társadalmi mun­kával járultak hozzá az újjá­építés befejezéséhez. Igen je­lentős anyagi támogatást nyúj­Józsefné Drináczi Julianna, Pogács János, dr. Börzsöny Kálmán, Cső bán Gyula, Pongrácz Józsefné Joó Juli­anna, Kapitány Gézáné Demann Ilo­na, Ilia Mária, Szűcs Lajosné Vidá- kovics Mária, Palócz Erzsébet, Solt­ra János, Muth Mátyásné Schiszler Mária, Panka Józsefné Bunyevácz Anna, Kovács Józsefné Szöts Veronika, Gorjanácz Vendel, Hoffmann Károlyt né Heidt Ilona, Debreczeni Lászlóné Boda Laura, Nagy Béláné Pápa Er­zsébet, Papp Jánosné Nlinarics An­na, Papp József, Graits Ferencné Ro- lik Erzsébet, Grósz József, Szabó Józsefné Széles Mária, Csepcsik De­zső, Zákányi Nándor, Andrell József, Novákovics Alajosné Odor Gizella, Erős Jánosné Kiskarácsony Rozália, Szepes András, Varnyű Mihály, Kiss Jánosné Gurcsovics Rozália, Hordós Istvánná Sáfrán Erzsébet, Kócxiány Lajos, Nagy Szilvia, Körbei Dorottya, Ligeti János, Sós Károly, Dobor Im­re, Óvári János, Bender Lászlóné Reisz Anna, Körösztös Vince, Szabó Terézia, Kiss Jenő, Szűcs József, Horváth Adámné Bosnyák Erzsébet, Balatoni József, Papp István, Török Béla, Klemm Károly, Borovácz Veroni­ka, Gangéi Jánosné Pere Mária, dr. mentesítési munkát a Baranya megyei Állategészségügyi Állo­más szakemberei az illetékes tanácsok és nagyüzemek segít­ségével tudják megoldani. A mentesítés befejezése után a közegészségügyi és állategész­ségügyi veszélyforrás megszün­tetésével a sertéshústermelés minőségi és mennyiségi javu­lása várható. Az akció sikeres lebonyolí­tása érdekében kérik az érde­kelt üzem és a lakosság segítő támogatását. tott a Szigetvári Állami Gaz­daság és a helyi termelőszövet­kezet is. Tim Tibor községi ta­nácselnök az avatáson meleg szavakkal köszönte meg a gaz. dasági termelőüzemek áldozat- készségét, amely nélkül az egymillió-háromszázezer forin­tot érő munka nem valósulha­tott volna meg. A tanácsházán megtartott kis ünnepségen részt vettek a szigetvári járás és a község állami és pártszervei­nek. termelőüzemeinek képvi­selői Ts. Kasó József, a Sziget­vári Állami Gazdaság igazga­tója. országgyűlési képviselő rövid beszédében hangsúlyozta, hogy a gazdaság számos dol­gozója ebben a községben la­kik, s a gazdaság most is, a jövőben is a saját ügyének érzi a falu lakosságának gond. jait és minden segítséget meg­ad a további fejlesztéshez. Csornai-Kovács Géza, Petrovics Gyu- láné Petrovics Anna, András János, Hauptmann Józsefné Baumhakl Regi­na, Kovács Bertalanné Fülöp Mária, Martina Sándorné Husti Erzsébet. SIKLÓS VAROS SZÜLETTEK: Szikra Henrietta, Papp Ferenc, Kaszap István Gábor, Tóth Norbert, Újvári Anett, Fodor Gábor, Pichler Zsolt, Deres Andrea, Jandrók Anita, Kovács Jenő, Kovács Gábor, Matako- vics Mónika, Gaál Andrea, Tóth Mónika, Ferincz Katalin. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fehér Katalin és Szalai Károly Imre, Talpai Mária és Fajnár István, Kalmár Mária Jolán és Máté Ár­pád, Kondor Klára és Guzsvány Já­nos László. MEGHALTAK: Lieber Anna, Szva<pek Etel, Kosztics József, Morvay Sándor, Erdős Sándor, Horváth Imréné Horváth Julianna. Késik a FORTE Filmszakadás M ines a kép. Pedig a fel­vétel készítője határo­zottan emlékezik az ex­ponálás körülményeire, a szép színekre, amelyek miatt elővette a fényképe­zőgépét. A betelt tekercset elvitte az OFOTÉRT pécsi, Kossuth Lajos utcoi üzle­tébe, kivárta, amíg sorra kerül, kérte a film előhívá­sát, a színes képek elkészí­tését. A visszaérkezett cso­magban azonban a mon­dott felvételt hiába keresi. Reklamál — jogosan ott védekeznek - jogosan. A vásárlók és a reklamá­ciók könyve a gyakori késé­sekről árulkodik. Az OFOTÉRT a színes felvéte­leket — szerződés alapján — a FORTE laboratóriumá­ban készítteti el. Oda ózon­ban az ország minden ré­széből érkeznek a filmteker­csek, érthető a zsúfoltság. Pedig — ahogy ezt Kolosi Miksa, az OFOTÉRT kiske­reskedelmi főosztályvezető­je fogalmazta - „nem túl rövid határidőre" vállolják a munka elkészítését. Sőt: az eredeti megállapodást — ahol az időpontokat is rögzítették — már többször is módosították, természete­sen hosszabb határidőket jelölve meg. Ennek ellenére a pécsi — és valószínűleg a többi vidéki — bolt dolgozói szinte munkaidejük részé­nek tekintik a jogos rekla­mációk kivédését. E zek gyakoriságát sejteti az, hogy csak a fekete­fehér amatőrfelvételek­hez kapcsolódó szolgáltatá­saik értéke egy-egy évben 3 millió forint. Ez ugyan­csak sok ügyfelet tokár. Mit tudnak tenni a bolt dolgozói? Túl azon, hogy jelentős munkaerőt köt le a zsúfolt, rosszul felszerelt boltban az állandó admi­nisztráció, levelezésbe kez­denek: miért nem jött meg, hol van a keresett kép, te­kercs, film? A válaszig újobb egy hónapot kell vár­nia az ügyfelüknek. Van még egy megoldás, ha csak egy napos késéssel is érke­zik meg a határidőre elvál­lalt munka, a vevőnek joga van 10 százolékos kedvez­ményt kérni. Ha a késés a vállalási határidő kétszere­se, akkor már 40 százalékos az engedmény. Ez azonban nem mindenkit vigasztól, azt az ügyfelüket, aki pél­dául augusztus óta várja a megrendelt munka megér­kezését, aligha. „Maratoni ügy ...” — mondják a pé­csi boltban. Elsősorban a színes na­gyításokkal van sok gond: a késés mindennapi, ám az is előfordul, hogy egy-egy tekercsről nem készítenek el minden képet, holott a fel­vétel minősége ezt nem zárja ki. A kavarodást, a hanyagságot előidézheti a FORTE-labor terheltsége is. Talán enyhít a gondon a fővárosban épülő Főfotó­labor, amit 1980-ra ígérnek, de várhatóan később készül el. a FORTE-laborban külön reklamációs ügyintéző dolgozik... A késések okát döntően a papírhiány­ban jelölte meg. Erről érte­sítették oz OFOTÉRT-et is. Sőt: ígéretet tettek, hogy a késésben levő munkákat november 7-ig elkészítik és elküldik.- MA ­Több, mint egy újabb bizottság? H. J. R-né ció folyamán. A még ez évben beinduló Nagyarányú társadalmi összefogással Művelődési házat avattak Dencsházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom