Dunántúli Napló, 1979. november (36. évfolyam, 300-328. szám)

1979-11-01 / 300. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVI. évfolyam, 300. szám 1979. november 1., csütörtök Ara: 1,20 R Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Termelés és érdekvédelem R ögzítsük az aiaphelyzetet: manapság a munkavól- Icrlók érdekeik 'hatáso­sabb, erőteljesebb vé­delmét várják a szakszerveze­tektől, és — ne kerteljünk — kritikusabban ítélik meg mind­azt, amit a „szakszervezeti ér­dekvédelem” gyűjtőfogalom­mal jelölünk. Ugyanakkor: a vállalatok gazdasági vezetői is egyre nagyobb igényekkel lépnek fel a szakszervezetek­kel szemben, és elvárják, hogy a vállalatgazdálkodás straté­giáját és taktikáját, végsőso­ron a mindennapi termelési feladatok végrehajtását a szakszervezetek minden lehető módon támogassák. Kérdezhe­tik persze: hol itt a — fogal­mazásból remélhetően kisejlő — kettősség, netán ellentmon­dás? Hol itt a gond, mi itt a dilemma? Végtére is: a mun­kaadó és a munkavállaló (vagyis a vállalat és a dol­gozó) legfeljebb csak apróbb ügyekben kerülhet érdekössze­ütközésbe, s e konfliktusok el­simítására ott vannak a pre­cízen kidolgozott jogszabá­lyok, ai törvények, a rendele­tek. Ott a döntőbizottság, a munkaügyi bíróság és meg­annyi más törvényes fórum. Hosszabb távon és alapvető­en nincs — nem lehet! — lé­nyegi különbség az egyéni és a vállalati érdekek között. Már csak őzért sem, mert ezekkel azonos — hallhatjuk, olvashatjuk épp eleget — a népgazdasági, a társadalmi érdek is. De vajon igaz-e a* brosúra-ízű feltételezés itt és ■most, a változó és egyre bo­nyolultabbá váló gazdálkodá­si körülmények és feltételek •között? Kerüljük meg kissé a kér­désre adandó választ és néz­zünk néhány gyakorlati példát: Panaszkodik a művezető, •mert az elmúlt három évben tizennégyen hagyták ott a műhelyt a vitathatatlanul sú­lyos fegyelemsértések miatti ‘büntetés elől menekülve. Azt mondja: „mindegyiküknél már vártam, hogy ez történik; elő­re tudtam, hogy kilépnek. De •miért kell megvárnom, hogy oz illető duzzogva, sőt a fő­nökeit sértegetve kilép? Eze­ket az embereket egyszerűen ki kellene tennem. Semmit nem vesztenék velük, inkább csak nyernék. De el sem me­rem mondani, micsoda kál­váriát jártam, amikor az el­múlt öt évben két embernél követeltem, hogy a vállalat mondjon fel nekik. Nem is kálvária volt, hanem szabályos •meg hurcol totós. S akik ©miatt piszkáltak, vajon tudják-e, hogy hány és hány művezető nézi inkább tehetetlenül és 'beletörődve a fegyeimezetlen- 'kedéseket, de nem tesz elle­nük semmit Kinek hiányzik például a döntőbizottsággal való áldatlan vita? Kinek hi­ányzik, hogy kioktassák a szo­cialista humanizmusról, vagy bizonyos szociális szempontok figyelembevételének szükséges­ségéről?" Panaszkodik a szakszervezeti bizottság munkatársa, mert képtelenek elérni, hogy o kol­lektív szerződésben szabályo. zott túlóra rendet a vál lalat vezetői tiszteletben tartsák. „A nagy hajrák idején — mondja — semmi sem számít, legke­vésbé a túlóraszabólyzat. Van­nak műhelyek, ahol oz enge­délyezett túlórák kétszeresét is felhasználják havonta, és ugyan mit tehetünk? Érveinkre egyetlen rövid mondattal vála­szolnak: a tervet teljesíteni keli, különben oda a nyere­ség ... Hát ez is érdekvéde­lem!” Panaszkodik a másik szak- szervezeti bizottság munkatár­sa, hogy évek óta bajlódnak a nyilvánvalóan balesetveszé­lyes — sőt: a gyárkörnyéki lakosságra is veszélyes —mű­hely felszámolásával, illetve szükség szerinti korszerűsítésé­vel. De hiábo minden: erő­feszítéseiket megtöri a „terme­lési érdek”-re való hivatkozás. A műhely nélkül nem gyár a gyár, a rekonstrukcióra pedig egyelőre nincs pénz ... És panaszkodik az üzem­szervező, mert azért hívták a — történetesen könnyűipari — vállalathoz, hogy kitanulja a mozdulatelemzésen alapuló munkaszervezési eljárást, majd a — vállalat által finanszíro­zott — tanfolyam elvégzése után o gyakorlatban is hasz­nosítsa újonnan szerzett tudá­sát: „Történetesen kiváló mi­nősítéssel végeztem el a tan­folyamot, tettem is volna a dolg’omat, de már a kezdet kezdetén szembekerültem a szakszervezettel: finoman, de félreérthetetlenül adták a tud­tomra, hogy ez a szervezési módszer nagyon nem kívána­tos, mert a már nagyon is fe­szített munkaintenzitáson csa­var még egy alig elviselhetőt. Ma egy másik vállalatnál vég­zem ugyanezt a munkát, vá­daskodás nélkül, de azért — óvatosságból, mert tanultam az előbbi példán —, úgynevezett harminc százaléknyi „magyar tartalékkal"; vagyis: a lehet­ségesnél eleve harminc száza­lékkal alacsonyabb teljesít­ményre szabályozom be a módszert, nehogy összeütkö­zésbe kerüljek a szakszervezet­tel. Erre egyébként is jó okom van, mert rájöttem, hogy a mozdulatelemzésen alapuló szervezéssel elérhető teljesít­ménynövekedést a vállalatok képtelenek a megfelelő bérnö­veléssel követni." További példák helyett in­kább a SZOT főtitkárhelyette­sét, Gál Lászlót idézem: „A szakszervezetek változatlanul legfőbb leiadatuknak tekintik d munkáshatalom politikai és gazdasági erősítését. Ez a reális alapja érdekképviseleti munkájuknak, ám e kettős funkció helyes értelmezésében olykor zavar támad." Miből is az következik, hogy gyakorta keveredik az egyéni, a csoport-, és a társadalmi érdek, s hogy az „érdekek vé­delme” bizony káros eredmé­nyeket szül. R munka szervezettsége nájunk azért is olyan, amilyen, mert mindig kéznél vonnak a pót­megoldások: a mértéktelen túl­órázás, a már kikerülhetetlen műszaki fejlesztés, műhelyre­konstrukció ismételt elhalasz­tása, mert „hja, kérem, nincs pénz, és különben is a napi termelés érdeke mindennél előbbre való!..." Vagy: mi­előtt politikai színezetű táma­dások indíttatnak bizonyos munkaszervezési módszerek el­len, célszerű lenne alaposan megismerni, hogy mi is a mód­szer lényege, hogyan műkö­dik a gyakorlatban, milyen eredmények érhetők el a se­gítségével. Ilyenkor ugyanis könnyen kiderülhet, hogy ami a termelés szempontjából elő­nyös, az éppen olyan előnyös az egyén szempontjából is, persze csak akkor, ha a mód­szer bevezetésének vala meny­nyi feltétele adott. S ez eset­iben e feltételek megteremté­se jelenti az igazi érdekvé­delmet. Vértes Csaba Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató és a XII. kongresszus előkészítésével kap­csolatos feladatok megvitatását javasolja a Központi Bi­zottságnak. Gaston Thorn szerdai programja Magyar—luxemburgi külügyminiszteri tárgyalások folynak Buda­pesten. A képen bal szélen Púja Frigyes, vele szemben pedig vendége, Gaston Thorn luxemburgi külügyminiszter. Magyar-luxemburgi külügyminiszteri tárgyalások Szerdán a Külügyminisztéri­um épületében Púja Frigyes külügyminiszter meghívására hi­vatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Gaston Thorn luxem­burgi külügyminiszter tárgyalá­sokat folytatott. A nyílt, őszinte légkörű meg­beszélésen a két külügyminisz­ter nagy figyelmet szentelt a nemzetközi kérdéseknek. Rész­letesen foglalkoztak az enyhü­lés, az európai biztonság, az együttműködés, és a leszere­lés kérdésével. A tárgyaláson áttekintették Magyarország és Luxemburg kapcsolatait is, aláhúzva: elé­gedettek azok alakulásával. Aczél György, a Miniszterta­nács elnökhelyettese a megbe­széléseket követően az Ország­házban fogadta Gaston Thornt. A szívélyes légkörű találkozón részt vett Púja Frigyes. Veress Péter külkereskedelmi miniszter délután hivatalában találkozott Gaston Thornnal. Az eszmecsere során áttekintették a két ország gazdasági kap­csolatainak alakulását. Még rendezetlen a terep az átadás előtt álló szigetvári kórház homlokzati része előtt Fotó: Erb János Együttműködés Tud-e szivattyút adni a DIGÉP? Legyen bár a legtökélete­sebb gépezet, egyetlen csavar meglazulása is gátolhatja mű­ködését, hatalmas károkat okozva. Többszörösen érvényes ez egy olyan, sok millió forin­tos beruházásnál, mint a szi­getvári, 330 ágyas, ideg-elme kórház építése. Éppen ezert szerveztek a város tanácsi és egészségügyi szervei tegnapra egy olyan találkozót, ahol a kivitelezést végzők — vannak jó néhányon — és a beruházók egyeztethetik programjaikat, közösen döntenek az okadályok elhárításának módjairól. Egy­szóval minden eszközzel arra törekszenek, hogy a tervezett határidőre, jövő év szeptembe­rében átadhassák a gyógyítás­nak az új létesítményt. Az a bizonyos csavar meg­lazult, már az elmúlt évben. A kazánház az egyik olyan lét­fontosságú építménye az új kórháznak, amely nélkül alig­Félmiltió forint értékű munkát végeznek a Pécsi Viz- és Csatornaművek dolgozói a György és a Miklós utcában. 120 méter hosszú szennyvíz, és csapadékcsatornát fektetnek a Bem' Jó­zsef nevét viselő szocialista brigád és a Bosnyák-brigád. — Szokolai felv. — ha lehetséges az építkezés téli folytatása. A budapesti CSŐ­SZER Vállalat, amely a kazán- ház technológiai szerelését vál­lalta, 99 százalékig elkészült o munkájával. Mindössze a táp- szivottyúkat nem tudta bekötni, omelyet többszöri határidő-mó­dosítás után sem szállított a DI­GÉP. Bíróságra vitték az ügyet, s az ott született döntés alap­ján a diósgyőriek november 20- ig kötelesek szállítani a meg­rendelt berendezéseket. Kérdés: a gyártó cég való­ban komolyan veszi-e a bíróság jogerős ítéletét? Ez volt egyéb­ként a tegnapi megbeszélésen az egyetlen, makacsul megma- ladt kérdőjel. Nem utolsósor­ban azért, mert a kivitelezők: a Baranya megyei Állami Épí­tőipari Vállolat, a CSŐSZER, a MEDICOR képviselői az eléren­dő célt részesítették előnyben a nehézségekkel szemben. A BÉV képviselői például ígéretet tettek arra, hogy meg­oldják a mosoda épületének téliesítését, így nem lesz oka- dálya annak, hogy az NDK-ból érkező szerelők üzembe helyez­zék az ottoni berendezéseket. Ugyancsak ígéretet tettek orra, hogy a konyhát jövő év február elsejével átadják, az azt be- rendező KÉRI PAR szakemberei­nek. Látványosan bizonyította egy ilyen közös megbeszélés hasz­nosságát az a megegyezés, amely a MEDICOR (a kórház teljes berendezését végzi majd) és a BÉV (az építés generálki­vitelezője) között létrejött. En­nek értelmében az építők a kö­vetkező év március elsejére, teljesen készért — vagyis a mű­szaki átadást követő hiánypót­lásokat is elvégezve — a MEDI­COR rendelkezésére bocsátja a munkaterületet. Végezetül, s ez már mind­azok óhaja, akik mielőbb rév­be szeretnék juttatni a megye ideg-elme betegellátását, bí­zunk óbban, hogy a tegnap el­mondottok felelősséggel fogal­mazott, megvalósítható ígéretek voltak. K. Gy. a szigetvári kórház i i ■■ lim— III II iniMlWB»!»!»»—WHMn™***IIM^"*,™™**'°ll™tBW>

Next

/
Oldalképek
Tartalom