Dunántúli Napló, 1979. augusztus (36. évfolyam, 209-238. szám)

1979-08-18 / 226. szám

1979. augusztus 18., szombat Dunántúlt napló 3 Száz éve született dr. Berze Nagy János néprajz­tudós mrn ugusztus 23-án 100 esztendeje annak, hogy a Heves megyei Besse­nyein (ma Besenyőtelek) a fa­lu legszélén, fehérre meszelt, szalmatetős parasztházban megszületett Berze Nagy Já­nos, egy szegény pásztorem­ber tizenegyedik gyermeke­ként. Tanulmányait sok nélkü­lözés közepette végezte. Mélyről indult el, de mint tu­dós igen messzire jutott: vi­lághírűvé vált. Gyöngyösi és egri diákévek után Jászbe­rényben, 1898-ban érettségi­zett. Budapesten, a Tudo­mányegyetemen 1905-ben avatták böcsészdoktorrá. Mint középiskolai tanár a tanügy- igazgatási pályán működött. Pedagógus volt, de szíve sze­rinti munkájának a magyar népmesék, néphagyományok kutatását és vizsgálatát tar­totta. Megbecsülte a magyar nép, hazánkban élő nemzeti­ségek, minden nép meséit és hagyományait. Működési he­lyei egyben néprajzi gyűjtő- területei is voltak. Személyében nemcsak Ba­ranya megye és Pécs város volt kiváló vezető tanfelügye­lőjét, hanem a Baranya me­gyei magyar néphagyomá­nyok fáradhatatlan gyűjtőjét és a magyar népmesekincs nemzetközi kapcsolatainak elemző kutatóját is tiszteljük. 1905-től az 1939-ben tör­tént nyugalomba vonulásáig tanügyigazgatási (tanfelügye­lői) pályán különböző állo­máshelyeken és beosztások­ban dolgozott. Működési he­lye 1924. augusztus 1-től Pécs volt. Ez utóbbi helyen Bara­nya megye és Pécs város ve­zető tanfelügyelőjeként dol­gozott. Mint vezető tanfel­ügyelőt, népi érdekek vezet­ték nemcsak a néprajztudo­mányban, hanem a tanügy­igazgatásban is. A tanítók önképzésének szervezési és irányítói munkásságával mél­tán tiszteletet vívott ki magá­nak. Baranya megyében fa­lusi karnagyképző tanfolya­mokat szervezett és a közös­ségi népdalkultúra fejlesztése érdekében ifjúsági dalosver­senyeket és közös iskolai énekkarversenyeket rendezett. Mivel működési helyei kö­zül Pécsett tartózkodott a leghosszabb ideig, ezért leg­eredményesebb néprajztudo­mányi és néphagyománygyűj- tői munkáját is itt fejtette ki. Baranya megye akkori veze­tősége 1933 szeptemberében őt bízta meg a megye magyar néphagyományainak össze­gyűjtésével és tudományos szerkesztésével. Dr. Berze Nagy János szívesen vállalkozott a nagy erőfeszítést igénylő mun­kára. Abból a célból, hogy minél többet gyűjthessen a néphagyományokból, Bara­nya megyében társadalmi nép­rajzi gyűjtést szervezett és vezetett, de a gyűjtésre fel­kért és önként jelentkezett gyűjtőmunkatársak mellett ő maga is példaadó szorgalom­mal gyűjtött. Fáradságos munkáját si­ker koronázta, mert 1940 ta­vaszán Pécsett, Baranya vár­megye kiadásában megjelent a „Baranyai magyar népha­gyományok" c. háromkötetes néprajzi műve, több mint 1800 oldalon. Gyűjtése 64 ba­ranyai községre terjedt ki és 4500 adatot tartalmazott. Hétszáznál több dallam, 850 dalszöveg, 55 alakoskodó já­ték és misztérium, 151 balla­da, 500 prózai szöveg, 1400 néphit és népszokásra vonat­kozó adat, ugyanennyi táj­szó, szólás, közmondás, vala­mint 270 mese az, amit — 45 baranyai pedagógus közremű­ködésével — dr. Berze Nagy János összegyűjtött. A mél­tatás szerint ez a leghatal­masabb, legteljesebb népköl­tési gyűjtemény, amely egy megyéből megjelent. A terjedelmében és jelen­tőségében is legnagyobb mű­vei csak halála után jelentek meg. Ezek közé tartozik a „Magyar népmesetipusok" c. műve. Tulajdonképpen ez volt élete főműve, amelyen lanka­datlan szorgalommal 36 évig dolgozott. Az „Égigérő la” a magyar mitológiai tanulmányait tar­talmazza, ez életének máso­dik főműve. A magyar nép­mesekincs nemzetközi kap­csolatai kutatása közben nagy szorgalommal kutatta a magyar népmeséknek a kele­ti és ázsiai népek meséivel, hagyományaival való kapcso­latát is. E művének megal­kotásánál figyelembe vette, tanulmányozta, sőt feldolgoz­ta a művében megnevezett több mint 60 nép, illetve nép­csoport hagyományait is. Több mint fél száz kisebb- nagyobb tanulmánya még életében az Etnographiában, — halála után pedig a Janus Pannonius Múzeum évköny­veiben jelent meg. Gyűjtő munkája folyamán gazdag mesekinccsel ajándékozta meg a néprajztudományt és az utókort. Az általa gyűjtött népmesék gyakran szolgál­nak az ifjúsági könyvkiadá­sok forrásanyagául. Ritkán je­lenik meg néprajzi mű vagy tanulmány anélkül, hogy reá és műveire hivatkozás ne tör­ténjék. Műveiben módszertani útmutatásokat adott a nép- hagyomány-gyűjtőknek a gyűjtés módjára és a néppel való bánásmódra is. Pedagógusok Szakszer­vezete Nevelők Háza Pécsett, a Janus Pannonius utca 5. számú épület külső falán 1958. november 23-án domborművű arcképével ellá­tott márvány emléktáblát ál­lított neki. Szülőfalujában, Besenyőteleken 1961-ben és Baranyában, Bogádon 1967- ben az általános iskola név­adója lett, Szülőfalujában a róla elnevezett iskola előtt 1962-től szobra áll. A gyön­gyösi, egri és jászberényi gimnáziumokban, ahol tanult, emléktábla hirdeti emlékét. — Gyöngyösön az Állami Ál­talános Gimnázium és Pécsett a Klubkönyvtár viseli a nevét. Gyöngyösön, Egerben, Szek- szórdon és Pécsett új utcát neveztek el róla. Centenáriu­mán tisztelettel emlékezünk a néprajztudósra, a pedagó­gusra és az emberre. Külö­nösképpen itt, Baranya me­gyében és Pécsett, ahol éle­tének és munkásságának a legjavát töltötte. Pusztai József Jelenet a Csillagok háborúja című filmből Csillagok háborúja Szívem szerint a kísérőfilmről írnék, ugyanis számomra sok­kal több izgalmat, és nem utolsósorban tanulságot tarto­gatott, mint a „nagyfilm", a Csillagok háborúja. Egy Ba­laton menti nagyközség taná­csi ügyeiből villant fel három epizódot a rendező, s világít rá egynémely jogszabályunk következetlenségére, logikát­lanságára, az úgynevezett „lá­tens jog" túlburjánzására. Jel­lemző a kisfilm sikerére, hogy még a szuperprodukcióra éhes közönség is figyelmesen vé­gignézte, s a végén megtap­solta. Arra, hogy milyen jó lett volna még tíz epizódot látni ebből a filmből, a Csillagok háborúja utolsó kockáit követő nézőtéri tolongásban jöttem rá. Közvetlenül azután, hogy az űrbéli hercegnő az űrbéli pilóták — köztük egy -majom- szerű lény — mellére tűzi az űrbéli rendjelet, miután meg­semmisült a Gonosz, o galaxis elnyomó császárának Halál­bolygója, a hős férfiak, kom­puterek, s valami földön túli, sokat emlegetett Erő áldásos együttműködése következté­ben ... De addig mennyi mindent át kell élnünk! Vérfagyasztó je­lenetek tanúi vagyunk az űrvi­lág — űralvilág? — egyik kocsmájában, ahol először vil­lan meg a legendás Jedi Lo­vagrend utolsó sarjának lézer- szablyája, űrhorcot izgulunk végig, amikor is fénysebesség­gel száguldozó vadászgépek küzdenek test-test ellen; meg­ismerkedünk a buckalakókkal, a kozmoszhulladékot gyűjtő, izzó szemű Jawákkal, C3PO- val és R2D2-vel, a két elvá­laszthatatlan androida jóbarát­tal és még ki tudja miféle lénnyel és nációval ebben a világegyetemi forgatagban. A történet, minden kibogoz­hatatlan csomója ellenére azért fogódzókat is nyújt. Egy-egy jelenet például kísértetiesen ha­sonlít a megszokott vadnyugati klisékhez, csak éppen a coltot helyettesíti valami más csoda- fegyver. Georges Lucas rendezőnek 50 millió dollár hasznot hozott a film, a nézőt pedig megszaba­dítja egy húszasától. Igaz, mi csak beülünk a székbe, Lucas úr viszont horribilis összegeket költött el a díszletekre és kel­lékekre. A kozmoszbeli polgárháború epilógusát mindezek ellenére ne mulassza el megnézni a magyar mozi-látogató, ha már egyszer megvettük ezt az óriási közönségsikert aratott hiper- produ-kciót. S ha valakit sér­tene, hogy sznobériából invi­tálom a moziba, tekintse a Csillagok háborúját abszolút, ha úgy tetszik, kozmikus tanul­ságnak: nemcsak Magyaror­szágon tudnak drága pénzért közepes filmet csinálni, a Föld más országaiban, sőt, a tudo­mányos fantasztikum mai állá­sa szerint, más galaxisok­ban is. Havasi J. A második ráadás után még mindig zúgott a vastaps. Ä Minaret udvar hátsó asztalsorai mellől felálló közönség előre­nyomulva újrázott. S a zenekar újból rákezdett. A Pécsett rit­kán felhangzó dixieland muzsi­ka ezen a forró hangulatú nyá­ri dzsessz-esten osztatlan sikert aratott. A szegedi Molnár Dixieland együttes főiskolás, egyetemista, amatőr muzsikusokból alakult 1965-ben, Ilyen színekben ne­veztek akkoriban a salgótarjá­ni amatőr fesztiválra, ahol el­nyerték a rangos első helyet jelentő aranydiplomót. A siker összetartotta a zenekart. Elha­tározták, hogy diákéveik után is együtt muzsikálnak, együtt népszerűsítik a jellegzetes és felemelően hangulatos „old ti­mer" muzsikát. Azóta folyama­tosan turnéznak bel- és kül­földön egyaránt. Műsorukról számos rádiófelvétel készült. Megjelent egy nagylemezük is. Ilyen és ehhez hasonló kar­riert több magyar együttes is bejárt már. Szereplésüket még­sem kísérte ekkora érdeklődés. A századeleji hangulatot idéző hamisítatlan dzsesszt szomjaz­va kedden este összetételében is (gondolok itt a fiatal, a kö­zép- és idősebb korosztályra egyaránt) széles közönség gyűlt össze. És kiválóan szórakozott az életvidám- dixieland halla­tán. < Szinte valamennyi szám is­merősen csengett a fülekbe. A fúvósok egységes, telt hangzá­sa betöltötte a teret. Az össz- játékban különösen a hangsze­relések magabiztos, hű tolmá­csolása nyerte el tetszésemet. Letisztult egyszerűséggel, in­kább a stilaris jegyek hangsú­lyozására koncentrálva játszot­ták szólóikat. A klarinét, a szop­rán- és tenorszaxofon váltások új színnel gazdagítva1 az origi- nál hangzást, igen hatásosnak bizonyultak. Nem volt üres já­rat. A tutti részekből kilépő improvizációk játékos, vidám hangvételükkel (trombita, pó­zán), jól illeszkedtek a túlnyo­mórészt kreatív zene folyama­tába. Kár, hogy az erősítés arányai (aránytalanságai) miatt a ritmusszekció (jelen esetben zongora, bendzsó, basszusgitár, dob) nem teljesíthette mara­déktanul igazi funkcióját. A bendzsót például alig hallot­tuk. Sajnálatos módon a túl­erősített basszusgitár még a zongoraszólókat is „takarta" az első részben. Pedig ezek a zon­goraszólók a ragtime-technika és a blues tonalitás ötvözetéből egészen izgalmas egyéni játék­stílust teremtettek. A zongoris­ta-énekes (Garai Márta) mél­tán nyerte el a közönség leg­nagyobb tetszését. Hangjának érces csengésére ritmikus fra- zeálásaira, a blues hangok in­tonációs hajlításaira még so­káig emlékezni fogunk. B. G. A Molnár Dixieland koncertje Pécsett Cousteau Cousteau kapitány régi ked­ves ismerőse a magyar közön­ségnek is, hála a magyar te­levíziónak. Igen, azt hiszem nagyszerű dolog, hogy több­kevesebb késéssel, de mégis­csak nyomon követhetjük a le­gendás hírű Calypso tengerku­tató útjait. Cousteau kapitány és legénysége nem kisebb do­logra vállalkozott, mint arra, hogy aktív és fáradhatatlan szószólója legyen a tengerek védelmének, ellensége tehát minden környezetpusztításnak, legyen az a bálnák kiirtása, a delfinek, fókák vagy akármi­lyen más tengeri lényék ag­gasztó pusztulása. A Calypso rengeteg hasznos információt gyűjt egyéb kérdésekről is, te­vékenysége mégis túlmutat egy szokványos tengerkutató bázi­sénál. Ennek nyilvánvalóan az a fő oka, hogy Cousteau kapi­tány nem elégszik meg a tu­dományos feladatok ellátásá­val, hanem agitációra is vál­lalkozik, sőt, szinte egyetlen lé­pése sincs, amelyet ne a már említett környezetvédelmi cél mozgatna. Tevékenysége o szé­les nyilvánosság előtt is közis­mert, nem utolsósorban a ki­tűnő filmsorozatok révén. Cousteau és köre jól tudja, hogy jó bornak sem árt a cé­gér, és hogy a közvetlen él­mény mindig a legjobb agitá- ciós érv. És a film is fölér a közvetlen élmény erejével, ha jó. A Cousteau-filmek pedig igen jók, hallatlanul gazdag eredeti anyagot mutatnak meg a nézőknek, olykor kitűnően szerkesztették is, nem feled­keznek meg a drámai vagy éppen a humoros elemek be- leszövéséről sem, amelyek em­beri közelséget adnak ezeknek a filmeknek a szokványos ter­mészetfilmekkel szemben. K A legutóbbi sorozat, az an­tarktiszi expedíció helyenként lélegzetelállító kalandjairól szá­molt be. A tomboló viharok, a jég birodalmában füstölgő gejzírek, a monumentális jég­hegyek, amelyeket ezúttal — talán először a történelemben — milliók láthattak alulról, az óceán vizéből is, a félelmetes partok pontosan érzékeltették, hogy a természet ezen a vi­déken még ereje — s ezzel együtt: szépsége — teljében van. Sokunknak bizonyára az is eszébe jutott a parton szunnyadó régi gerendaépület láttán, hogy e filmek révén mennyire más megvilágításba kerülnek a hajdani hajósok, felfedezők, a könnyű, védtelen bárkákon útra kelő bátrak tet­tei. Másfelől pedig a természet kimeríthetetlen gazdagságát és ökonómiáját csodálhattuk meg: lám, az alkalmazkodás meg­annyi hihetetlenül tökéletes példája . .. Ebbe a még elég­gé meg nem ismert, tökélete­sen működő rendszerbe az em­ber sokszor úgy nyúlt bele, mint „az elefánt a porcelán­boltban”, ügyetlenül, tudatla­nul, cselekedetének hatását ki nem számítva. A megismerés még mindig gyermekcipőkben jár, de a beavatkozásra alkal­mas eszközök túlságosan is tö­kéletesedtek ... Ez a Cous­teau-filmek egyik legijesztőbb tonulsága. Egyet nem szeretek csak ezekben a filmekben: a kísérő­szöveget. Akármi is az oka, a szöveg nemhogy segítené ér­telmezni a látványt, inkább idegesítően hat, szószátyársá- gában, kihagyásaiban, helyen­ként bugyutaságában. Amit el kellene mondania azt nem mondja, amit fölösleges ismé­telgetnie, mert vagy szemmel látható, vagy ismert közhely, azt viszont mondja. Biztos, hogy ezen lehetett volna vál­toztatni. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom