Dunántúli Napló, 1979. május (36. évfolyam, 118-147. szám)

1979-05-02 / 118. szám

Az idei felvonulásban nemcsak a táblák, léggömbök, de az eser­nyők is dekoráltak A szeszélyes időjárás ellenére is rekord forgalmat bonyolított le a pécsi Rózsakért Komlón tizennégyezren vettek részt a május elseji felvonuláson Világ proletárjai, egyesüljetek! hétfői Dunántúli napló XXXVI. évfolyam, 118. szám 1979. május 2., szerda Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Május elseje Budapesten Kádár János nyilatkozata A proletárnemzetköziség, az internacionalista szolidaritás jegyében ünnepelte Budapest népe május 1 -ét, a munkás- osztály nagy nemzetközi ünne­pét. A Városligetet környező utcákban kedden a szemer­kélő eső ellenére már o reg­geli órákban tízezrével gyüle­keztek a főváros 14 kerületét képviselő üzemek, intézmények dolgozói, ünnepi köntöst öltött ez alkalomra a Felvonulási tér, vörös és nemzeti színű zászlókat lobogtatott a szél. A Népköztársaság Címerével ékesített, márvány burkolatú díszemelvényen néhány perc­cel 10 óra előtt foglalták el helyüket a párt és a kormány vezetői, köztük Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke, a Politikai Bi­zottság tagjai. Ott voltak a fő­város párt- és tanácsi veze­tői, a társadalmi és a tömeg­szervezetek képviselői, a mun­kásmozgalom veterán harco­sai. A neves közéleti személyisé­geket és a munkásosztály nem­zetközi ünnepét Budapesten töltő külföldi szakszervezeti delegációkat úttörők ezrei kö­szöntötték vörös szegfűcsok­rokkal. Pontban 10 órakor har- santak fel a fanfárok, majd elindult a menet élén a nem­zetköziség gondolatát jelképe­ző zászlósor, s a nagyméretű ötágú vörös csillag, amelynek sugarait a különböző nemze­tek zászlói alkották. Miközben a tér közepén magasra von­ták a proletárnemzetköziség zászlaját, óriási földgömb, óvó kezek fészkében, majd a Ta­nácsköztársaság emlékét idéző plakát „mobilizált" mása — fiatalok ezrei rajzottak a tér­re. Ezt követően kezdődött meg a budapestieket képvi­selő mintegy 250 ezer dolgo­zó felvonulása. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Biozttságának első titká­ra a fővárosi dolgozók május elseji felvonulásán nyilatko­zatot adott: — Hűvös, borult, esős az idő — ennek ellenére nagyszerű, felemelő érzés, hogy részese lehet az ember ennek a bu­dapesti május 1-i felvonulás­nak. Politikus, öntudatos, lel­kes ez a május 1-i ünnep, amely — biztos vagyok ben­ne — hasonlóan jó hangula­tú hazánk más városaiban és helységeiben is. E május 1-i felvonuláson kifejezésre jut népünk politikai egysége, az, hogy társadalmunk egyetért szocialista törekvéseink alap­kérdéseiben. Kifejezésre jut a szocialista hazafiság és a nemzetköziség érzése, és az is, hogy dolgozóink büszkék a becsületes munka eredményei­re. Élve az alkalommal, a Központi Bizottság és a ma­gam részéről, szívből köszön­tőm május 1 -ét ünneplő né­pünket. . — A feladatokról, a mun­káról ezúttal nem szólok rész­letesen, hiszen a munkás hét­köznapokon ez szinte állandó témánk. Annyit azonban meg­említek, hogy közvéleményünk egyetértéssel fogadta az idei esztendő feladatairól szóló programot, s a dolgozók leg­szélesebb körei a korábbinál is komolyabban, egységeseb­ben, nagyobb öntudattal .és lendülettel fogtak hozzá a fel­adatok eredményes megoldá­sához. S ehhez csak annyit, hogy mi, akik a Központi Bi­zottságban dolgozunk, éppen ezért optimisták, bizakodóak vagyunk. Meggyőződésünk, hogy ha törekvéseinkben áll­hatatosak vagyunk és a to­vábbiakban is egységesen ha­ladunk előre, jó eredmény­nyel tudjuk megoldani idei tennivalóinkat, az ötéves terv­ben megfogalmazott feladato­kat. — Tapasztalataink szerint munkásosztályunk, dolgozó pa­rasztságunk, az értelmiségiek, az alkalmazottak óriási több­sége becsülettel és eredmé­nyesen végzi munkáját. Az is nagyon fontos, hogy kivétel nélkül mindenki megértse: a (Folytatás az 5. oldalon) Pécs dolgozói a dísztribün előtt Erb János felvétele Ötvenezer pécsi dolgozó színpompás felvonulása Május mindig szép! Szép, ha süt a nap, de szép akkor is, ha eső permetezi a fris­sen nyílt virágokat, akibom­lott leveleket. Kedden reggel borult, esőre hajló idő kö­szöntötte Magyarországot. De május elseje így is szép volt. Pécs ünnepi díszbe öltözöt­ten várta o munka ünnepét. A felvonulás útvorfala ismét gazdagodott, szépült: a Sza­badság út sarkán az ünnepre elkészült a halbisztró épülete, a Szalai András út 2. és 6. számú épületek pediq új színt öltöttek. Idén a szokottnál korábban volt a gyülekező, ezért már hét óra után megindult az áradat a város minden részé­ből a gyülekezőhelyek felé. Fél 9-kor álltak ki a harsonások a díszemelvény elé, hogy messzehangzó kürtszóval je­lezzék: megkezdődik Pécs dol­gozóinak 1979. május elseji felvonulása. Tőlük — a ha­gyományoknak megfelelően — a gyárvárosi úttörőzenekar vette át a szólamot, s a kö­vetkező percekben o menet élén megérkeztek a díszemel­vényhez Baranya megye és Pécs város párt-, állami és társadalmi szerveinek vezetői. Az 1979. május elseji fel­vonulás eltért o hagyományok­tól. Tömören így lehetne jel­lemezni: az ifjúságtól az ifjú­ságig. Hogy az „Edzett ifjú­ságért!" ma már'több a jel­szónál, ezt a felvonulás szer­vezői azzal is kifejezésre akar­ták juttatni, hogy Pécs spor­toló ifjúsága haladt a tízez­rek felvonulásának élén. PMSC - sportiskola — Univer- sitas-PEAC - MHSZ... És amikor az emelvény előtt el­haladt a gépkocsira helyezett vitorlázó repülő, fent a magas­ban, a Szalai András út fö­lött egy repülő-füzér húzott el. A sportolók után a Mecse­ki Szénbányák dolgozói jöttek, s közülük is a bányamentők haladtak az élen, akiknek életveszélyt vállaló, hősies munkája előtt mindig tiszte­lettel hajtjuk meg fejünket. Jöttek a vasasiak, akik idén 385 ezer tonna szenet hoznak felszínre, s jöttek az újdonsült (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom