Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-22 / 52. szám

1979 február 22., csütörtök PuiKiiiiiiii napló 5 Losonczi Pál látogatása Fejér megyében Losonczi Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke szerdán Fejér megyébe látogatott. Szé­kesfehérváron, a megyei párt- bizottság székházában Takács Imre, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának első titkára és Závodi Imre, a Fejér megyei ta­nács elnöke fogadta és tájé­koztatta a megye gazdasági és társadalmi fejlődéséről. A tájékoztatóban kiemelték, hogy a megye nagyvállalatai a hatékonyság és a minőség ja­vítása mellett tovább korszerű­sítik termékszerkezetüket. így a székesfehérvári Videoton ter­melésében növelik a számítás- technikai berendezések részará­nyát, a Dunai Vasműben már zománcozható, illetve saválló finomlemezeket is gyártanak, a székesfehérvári Ikarusban pe­dig megkezdték a 200-as áutó- buszcsalád továbbfejlesztését. A tájékoztató után Losonczi Pál, a városiasodé Mór nagy­községbe látogatott el, ahol Balatincz Jánosné, az MSZMP járási Bizottságának első tit­kára ismertette a 14 ezer lakosú település fejlődését. Mór a kör­nyező bányavidék központja, amelyben több nagyobb ipari üzem is működik. Az V. ötéves tervben 350 millió forintot for­dítanak községfejlesztésre. A lakásépítés és a közművesítés mellett gyorsan fejlődött a nagyközség kereskedelmi, egész, ségügyi és gyermekintézmény­hálózata is. Az Elnöki Tanács elnöke ez­után a Móri Állami Gazdasá­got kereste fel, és megismerke­dett a 4000 hektáron gazdálko­dó mezőgazdasági nagyüzem termelési eredményeivel. A gazdaságban az ezer hektár területű szőlő- és gyümölcsül­tetvény termését helyben dol­gozzák fel és két helyi terme­lőszövetkezettel társulva, az évi 230 ezer hektoliter móri bor telét exportálják. A móri látogatás következő állomása a tavaly helyreállított Lamberg kastély, a 230 éves műemlék kastélyban elhelyezett, 50 ezer kötetes járási könyvtár és nagyközségi művelődési köz­pont volt. Az itt elhangzott tá­jékoztatóban a többi között be­számoltak arról, hogy a könyv­tárban német nyelvű könyvek és folyóiratok állnak a német nemzetiségű lakosság rendel­kezésére. A nagyközségben az óvodától a gimnáziumig német tagozatos tanulócsoportok mű­ködnek és az idén nemzetiségi tájházat is berendeznek. Losonczi Pál megtekintette a 800 lakásos, november 7. lakó­telepet és száz személyes böl­csődéjét, majd a nagyközségi tanácsházán időszerű gazda­ságpolitikai kérdésekről tartott aktívaértekezletet. Országunk népe szolidáris Vietnammal Szerdán országszerte folyta­tódott a tiltakozás Kína Viet­nam elleni, a világ békéjét is veszélyeztető agressziója miatt. Szerdán az ország egyik leg­nagyobb gépgyárában, a 30 ezer dolgozót foglalkoztató Csepel Vas- és Fémművekben, mintegy félezer tömegszervezeti aktivista részvételével megtar­tott gyűlésen elítélték Kína ag­resszióját, ezt követően a szer­számgépgyárban valamennyi szocialista brigádvezető, a Ho Si Minh és a Hanoi szocialista brigádok javaslatára, tiltakozó levelet fogadott el, amelyet a vietnami és a kínai nagykövet­ségre továbbítottak. A csepeli gyárváros utcáin mindenütt a szolidaritást kifejező transzpa­rensek olvashatók. Röpgyűlések egész során til­takoztak a kínai agresszió ellen a Győri Magyar Vagon- és Gépgyár dolgozói, táviratban fordultak a Béke-világtanács- hoz: a szervezet nemzetközi te­kintélyének súlyával hasson oda, hogy a vietnami nép ismét békében élhessen. A kínai csa­patok azonnali kivonását sür­gették a SZIM Esztergomi Ma­rógépgyárának dolgozói, s az Országos Béketanácshoz kül­dött táviratukban kifejezték szolidaritásukat a hős vietnami néppel. * Újabb tiltakozó gyűlések a megyében Újabb tiltakozó gyűlésekről kaptunk hírt Pécsről és Bara­nyából. A Volán pécsi 12. sz. Vállalata személyforgalmi üzemegységének és központi alkatrészjavító, -gyártó üzemé­nek dolgozói a Vietnami Szo­cialista Köztársaság nagykövet­ségére küldött táviratukban el­ítélték a kínai agressziót s szo­lidaritásukat fejezték ki a meg­támadott országgal: „Támo­gatjuk az önök igazságos har­cát függetlenségük megvédé­séért. Szolidárisak vagyunk a hős vietnami néppel." Tegnap délelőtt tartották négy megye — Baranya, Somogy, Tolna és Zala - postai dolgozói számá­ra a szocialista brigádvezetők küldötteinek területi tanácsko­zását. Ezen a tanácskozáson is fölemelték szavukat a résztve­vők a kínaiak fegyveres táma­dása ellen, s ugyancsak együtt­érzésüket kifejező táviratot jut­tattak el a VSZK budapesti nagykövetségére. Tiltakoztak a Hirdi Kenderfo­nógyár dolgozói is. Táviratukat az Országos Béketanácsnak cí­mezték, s ebben szolidaritásuk­ról biztosították a harcoló viet­nami népet. Mohácson öt he­lyen tartottak tiltakozó gyű­lést. A Megyeszer Vállalat he­lyi telepének dolgozói, a Pé­csi Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetkezetnél, a Dunavölgye Termelőszövetkezet dolgozói a Vietnami Szocialista Köztársa­ság nagykövetségére küldtek együttérzést kifejező táviratot. A Selyemgyár és a Farostle­mezgyár dolgozói pedig az Országos Béketanácshoz jut­tatták el tiltakozó táviratukat A kínai nagykövetségre tilta­kozó táviratot küldtek a Bere- mendi Cementmű műszaki ér­tekezletének résztvevői. A dol­gozók röpgyűlésen fejezték ki szolidaritásukat a harcoló Viet. nami Szocialista Köztársaság­gal és — hasonlóan a Szék- és Kárpitosipari Vállalat siklósi gyáregységének dolgozóihoz — a vietnami nagykövetségre küldtek táviratot. Kommentar Ha már Andreottinek sem sikerült, ugyan kinek lehet esélye? — kérdezik okkal- joggal borúsan a római megfigyelők. Csakugyan: a Kereszténydemokrata Párt leghajlékonyabb és közis­merten szívós természetű po­litikusa után vajon ki pá­lyázhat eséllyel a Palazzo Chigi, a miniszterelnökség palotája első emeleti kor­mányfői dolgozószobájába? A megbízott miniszterel­nök kétfordulós tárgyalásso­rozata kudarccal végződött. Itália új kabinetjét egy meg­lehetősen régi — úgy is fo­galmazhatnánk: ósdi — ál­láspont miatt oly bonyodal­mas tető alá hozni. Neveze­tesen : a kereszténydemok­raták akadékoskodása miatt. Ők uavanis hevesen ellen­NAGYVILÁGBAN Ismét megkezdődött a munka az iráni olajiparban. Képünkön az egyik kőolajfinomitó irányító- központja, az asztalon Khomeini ajatollah fényképe.------------------------------------»---------------------------------------------­♦ NEW YORK: Egy nő és hat lérli holttestét találták meg kedden New York Harlem kül­városának kábítószer-kereske­delemről ismert részén. Mivel több holttestnek a gégéje el volt metszve, a hatóságok fel­tételezik, hogy az áldozatokat a Rastalarian elnevezésű ti­tokzatos vallási szekta tagjai ölték meg. ♦ PHNOM PENH: Kompong Cham tartományban ünnepé­lyes nagygyűlés keretében megalakult és letette óz esküt a Kambodzsai Népköztársaság reguláris hadseregének első alegysége. Az SPK hírügynök­ség jelentése szerint a csapat magvát azok a hazafiak képe­zik, akik részt vettek a Pol Pót— leng Sary klikk ellen múlt év májusában megindult felkelés­ben és a tartomány felszabadí­tásában. + KAIRÓ: Visszaérkezeti Kairóba az egyiptomi pilóták első csoportja, akiket az Egye­sült Államokban képeztek ki az F-5-ös vadászgépek kezelé­sére - közölte szerdán az Al- Ahram című lap. Az UPI hír- ügynökség utal arra, hogy Egyiptom novemberben 50 amerikai harcirepülőgépet kap az Egyesült Államoktól. + ANKARA: Ismeretlen me­rénylők szerdán bombát dob­tak a Törökországban kor­mányzó Köztársasági Néppárt ankarai székházónak kertjébe. Sebesülés nem történt. A rob­banás betörte a székház és a szomszédos épületek ablakait. ♦ ABU DHABI: II. Erzsébet angol királynő szerdán közel- keleti kőrútjának negyedik ál­lomására, Katarba érkezett. + RÓMA: Rómában szer­dán délután hivatalosan meg­erősítették, hogy Andreotti ki­jelölt miniszterelnök visszalé­pett kormányalakítási megbí­zatásától. A döntés a kormány­zó kereszténydemokrata párt (DC) vezetőségi ülésén szüle­tett. ♦ VARSÓ: Taha Mohieddin Maaruf iraki köztársasági al- elnököt, aki kedden érkezett Varsóba hivatalos látogatásra, szerdán délelőtt fogadta Hen­ryk Jablonski, a lengyel állam­tanács elnöke. A baráti hangu­latú megbeszélésen elsősorban a kétoldalú kapcsolatok hely­zetével foglalkoztak és pozití­van értékelték azok alakulását. Lollobrigida fotói Ax utóbbi időben fotóművész­ként is hírnevet szerző olasz film­színésznő, Gina Lollobrigida, ne­ves modellt talált magának: Mad­I ridban Adolfo Suarez González spanyol miniszterelnököt kaphat­ta lencsevégre. Az ,,isteni Gina" előszeretettel örökíti meg korunk kiemelkedő politikusait, így mű­vészi fotót készített Fidel Castró- ról, Henry Kissingerről, Indira Gandhi asszonyról és az újab­ban politikai ambícióiról ismert kollégájáról, Paul Newmanről is. Az olasz fotóművész-filmszinésznő egyébként kedden részt vett mad­ridi kiállításának megnyitóján, ahol 180 fényképét mutatják be. Az India, Afrika és Fülöp-szigetek szegényeinek életét bemutató ki­állítás jótékony célokat szolgál: a fotók megvásárolhatók és a be­vételt a fejlődő országok meg­segítésére fordítják. + TEL AVIV: Ezer Weizman hadügyminiszter szerdán Izrael változatlan támogatásáról biz­tosította a Dél-Libanonban te­vékenykedő jobboldali keresz­tény milíciákat. A hadügymi­niszter Rafael Ejtan vezérkari főnök társaságában a nap folyamán ellátogatott az észak­izraeli Metullah városába, s ott találkozott a libanoni had­seregből dezertált Szaad Had­dad őrnaggyal, a jobboldali fegyveresek parancsnokával. A sajtónak nyilatkozva Weizman a jobboldali milíciák és Izrael régi barátságáról és érdekeik azonosságáról beszélt és tár­gyaló partnerét az izraeli segít­ség folytatásáról biztosította. ♦ TEHERÁN: A fedajinok lemondták eredetileg csütör­tökre szervezett teheráni tün­tetésüket, helyette azonban péntekre nagygyűlést hirdet­tek, amelyet a teheráni egye­temen akarnak megrendezni. A Forradalom Hangja teherá­ni rádióadó szerdán hamis bankjegyek forgalomba kerülé­sére hívta fel a lakosság fi­gyelmét. A bankjegyeket Kho­meini ajatollah arcképe díszí­ti és a hamisítók azt hiresz- telik, hogy ez az új, érvényes pénz. Ezzel kapcsolatosan a rádió hangsúlyozta, hogy to­vábbra is a sah idején kiadott bankjegyeket kell Irán törvé­nyes fizetőeszközének tekinteni. ♦ LA VALLETTA: Befejezte munkáját a Máltai Kommunis­ta Párt II. kongresszusa. A mál­tai kommunisták határozatban ítélték el Kínának a szocialista Vietnam elleni agresszióját, és követelték a kínai csapatok azonnali kivonását a vietnami területekről. Kongresszusi be­szédében Vassalo, a párt főtit­kára hangsúlyozta: a máltai kommunisták támogatják a kormánynak azokat a lépéseit, amelyek az ország területén található külföldi katonai tá­maszpontok felszámolását cé­lozzák. + PEKING: Szerdán Peking - be érkezett Roy Jenkins, az európai közösségek bizottsá­gának soros elnöke. Jenkins egyhetes látogatás során a Kö­zös Piac és Kína kapcsolatai­nak bővítéséről táigyal. EGK források szerint a kínai vezetők­kel folytatandó tárgyalásokon elsősorban a nemzetközi és a Vietnamban kialakult helyzetet tekintik át. + NAIROBI: Nairobiban szerdán összeült az Afrikai Egységszervezet békéltető bi­zottsága, hogy közvetíteni pró­báljon az egymással szemben álló Uganda és Tanzánia kö­zött. Római esélyek zik a kommunisták bármi­lyen részvételét a kormány­zat munkájában, figyelmen kívül hagyva az 1976 júniu­si választások eredményét, amely egyértelműen arról ta­núskodott, hogy az OKP Itália második legerősebb pártja. Aldo Moro. a keresztény- demokraták meggyilkolt el­nöke reálisan értékelte, hogy minden harmadik olasz vá­lasztó a kommunistákat tün­tette ki bizalmával. Távla­tokban olyan kormányzási formát tartott helyénvaló­nak, amelyben az olasz bal­oldal — értsd: a kommunis­ta fjárt — is helyet kapott volna Ehhez jelentett át­menetet az ótpárti megálla­podás. air.ely az egyszínű kereszténydemokrata kabinet törvényhozásbeli támaszát képezte. Moro halott, a megá'lapodás fölbomlott, s Olaszorszóaot ismét komoly válság teszi próbára. Ezúttal azonban a krízis mé­retei fenyegetőbbek mint ed­dig. Most ugyanis érzékel­hetően ns.n egy személyből vagy egy adott kormányból ábrándultak ki az olasz po­litikai erők hanem egy for­mula fölött kondult meg a lélekharang. Úgy tűnik, And­reotti puhatolózó eszmecse­réi is azért futottak zátony­ra, mert a keresztényde­mokrácia hegemóniáját, 1945 óta tortó egyedural­mát megelégelték a partne­rek. Jellemző, hogy erre a for­dulatra a hotalom sáncai mögött eltespedt keresztény­demokraták' nem is számí­tottak. Éppen emiatt látszik valószínűnek, hogy Pertini ál­lamfő számára nem marad más választás, mint vala­mely más párt soraiból ki­választani a kormányfő-jelöl­tet. Rómában természetesen máris találgatnak: vajon Ugo la Maifa, a republi­kánusok elnöke, a szociál­demokrata Saragat vagy a szocialista de Martino kap fölhatalmazást? Bárki is le­gyen a választott, a három esélyes tisztes életkora már önmagában is az olasz ha­talmi játék kiérdemesült és idejét múlta módszereire vall. Kínálkozik persze egy má­sik lehetőség is: az előbb­re hozott választásoké. So­kan, egyre többen jósolják, hogy a jelenlegi összeku­szált helyzetből nincs más kiút, mint az idén tavasszal urnák elé szólítani a vá­lasztókat. Gyapai Dénes Hafez Asszad fogadta Czinege Lajost Hafez Asszad szíriai államfő fogadta a Szíriában tartózkodó Czinege Lajos magyar honvé­delmi minisztert A megbeszé­lésen szó volt a két ország kö­zötti együttműködés fejlesztésé­nek kérdéseiről és a közel- keleti helyzetről. Cyrus Vance a Camp David-i tanácskozáson Cyrus Vance amerikai kül­ügyminiszter szerdán megkezd­te újabb tanácskozásait Khalil egyiptomi kormányfővel és Da- jan izraeli külügyminiszterrel. Camp Davidben, a Washing­ton melletti elnöki üdülőben az egyiptomi—izraeli külön- megállapodást próbálják is­mét tető alá hozni. A Camp David-i egyezke­dés, amelybe várhatóan (rövi­den) bekapcsolódik az elnök is, a jövő hét elejéig eltart­hat, majd az egyiptomi és az izraeli küldöttségvezető jelen­téstételre hazautazik. Szadat egyiptomi elnök fel­ajánlotta, hogy átveszi a kö­zel-keleti arab térség rendőré­nek szerepét, ha milliárdos értékű amerikai fegyvereket kap — jelentette a Camp David-i tanácskozások meg­nyitásának napján a The Wa­shington Post. LAPZÁRTA Hosszantartó, súlyos beteg­ség következtében február 21- én Budapesten elhunyt dr. Szénási Géza rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Magyar Népköztársaság volt legfőbb ügyésze. Temetéséről később intézkednek. Az Eintracht Frankfurt lab­darúgócsapata csütörtökön dél­után érkezik két mérkőzésből álló magyarországi vendégsze­replésére. Az ismert nyugat­német együttes a magyar olim­piai válogatott felkészülését segíti. Szombaton, 14.30 órai kezdettel Salgótarjánban kerül sor a magyar olimpiai válo­gatott—Eintracht Frankfurt mérkőzésre, majd februáT 28- án, szerdán 17 órai kezdettel az üllői úti Ferencváros sta­dionban ismét pályára lép egy­más ellen a két együttes. * Az ETA baszk terrorszervezet politikai-katonai ágazata vál­lalta magára a Michelin-au- tógumigyár vitoriai üzeme igazgatójának elrablását. Ki­végzéssel fenyegeti foglyát, ha a gyár igazgatósága nem kezd tárgyalásokat a dolgo­zók követeléseiről. A terror- szervezet azt is bejelentette, hogy megkísérelték elrabolni a Michelin valladolidi üzemé­nek igazgatóját is, ezt azon­ban a gépkocsivezető ébersé­ge meghiúsította: utasát gyor­san ^ kimentette a helyszínről, és a rendőrségre robogott ve­le. * Kína televíziós adások továb­bításához szükséges mestersé­ges holdak, valamint helikopte­rek és orvosi műszerek szállítá­sáról írt alá megállapodást a Messerschmitt—Bölkow— Blohm nyugatnémet céggel — jelentették be szerdán Mün­chenben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom