Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-01 / 31. szám

2 Dunántúlt Tlaplö 1979. február 1., csütörtök Jelentősen bővült a választék Kiegyensúlyozott az élelmiszerellátás Mindannyiunkat érintő kér­dések körét tárgyalta tegnap a Baranya megyei Tanács vég­rehajtó bizottsága. Sorrendjé­ben és „értékében” is első helyre rangsorolva taglalták a megye élelmiszer- és vegyiáru- ellótásónak helyzetét: dr. Lex Lajosnak, a Baranya-Tolna me­gyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat igazgatójának beszámolója nyomán. Szinte címszavakban a leglényegesebbek: tavaly közel hárommilliárdos forgal­mat mondhatott magáénak e mammutvállalat, forintérték­ben 8,5 százalékkal, áruvona­lon úgy 5 százalékkal maga­sabbat, mint egy évvel koráb­ban. Feladatát összességében kiegyensúlyozottan, jól oldotta meg, s a korábbi évekhez ké­pest erősen bővült az édesipari áruk, gyümölcsök-húskonzervek, mosó-háztartási termékek és a kozmetikai cikkek választéka. Ellenpólusként: akadozott az étolajellátás, paprikaválasz­tékról nem beszélhettünk. A végrehajtó bizottság vitá­jában felszólalt Ivándy Géza, a Belkereskedelmi Miniszté­rium osztályvezetője, s a tíz nagyker-vállalat rangsorában a baranyai-tolnai nagyker válla­latot a tizedik helyre taksálta. Természetesen kiemelte a vál­lalat nehéz helyzetét, amiről dr. Kisvári András, a Magyar Nemzeti Bank megyei igazga­tója szólt: a vállalat önmagát éli fel, ha feladatait mara­déktalanul teljesíteni akarja, minimális fejlesztési alapokkal még létfenntartása sem igen biztosítható. S ez, a tíz nagy­ker többségéről is elmondható. Dr. Földvári János általános elnökhelyettes a vállalat part­nerkapcsolatairól szólva rugal­masabb kereskedelempolitikára ösztönzött. (Zárójelben: a Ba- ranyaker Vállalattal mintha megromlottak volna a nagyker kapcsolatai, hiszen a Baranyá­két inkább „Somogyba megy vásárolni", s a két partnervál­lalat forgalma tavaly nem ér­te el még az 1975-ös évi szin­tet sem. Hogy mi ennek az oka? Ezt tisztázni és — meg­szüntetni kéne.) Horváth Lajos tanácselnök összefoglalójában a vállalat te­vékenységének elismerését han­goztatta, kiemelve, hogy a tár­sadalmi közérzetünk jó istá­polója még ezen az exponált élelmiszerfronton is, de ugyan­akkor kérte a vállalat vezető­jét, hogy a kistelepülések el­látásának, a kistelepülések el­látása javításának érdekében többet tegyen a vállalat; vizs­gálja meg lehetőségeit, s fo­galmazza meg a teendőket. Az alkoholizmus elleni küz­delem fokozásának feladatai címszót viselte a következő na­pirend : dr. Kóbor József me­gyei főorvos írásos előterjesz­tését még szóban is kiegészí­tette, nem éppen örvendetes tényekkel. Ezek közül egy: iro­dalmi adatok szerint 1961-ben hazánk lakosságának 2,7 szá­Ülést tartott a Baranya megyei Tanács végrehajtó bizottsága Aggasztóan sok a tennivaló az alkoholizmus elleni küzdelemben zaléka volt krónikus alkoholis­ta, ma — azaz 1975-ben — már 3,5 százalékról beszélünk. Egész társadalmunk gondja a „féldecizők-világa", s ha igaz a becslés, tavaly 800 . millió forint felett költöttek a bara­nyaiak szeszes italra. (Ebben a saját termés nincs bent, de közismert: megyénk bortermő vidék.) A több hozzászólást is pro­vokáló előterjesztés szinte som­mázta teendőinket, bár a vb- üléseji is elhangzott, s az új­ságíró véleménye is az: szinte szélmalomharcot folytatunk. Takács Gyula elnökhelyettes ér­dekes példát említett — hozzá­téve: becslésekről van szó —, 1975-ben 11,2 milliárd forint volt az állami alkoholbevétel, de közel 7 milliárdot fordítot­tunk az alkohol okozta károk „helyreállítására", gyógykeze­lésre stb. . .. Kérte, hogy a végrehajtó bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a közismert „9 órai csendet", a kereskedelem többi egységé­nél is be lehessen vezetni. Azaz: ABC-kben se lehessen 9-ig alkoholt kapni. Garam- völgyi János, a Mecseki Szén­bányák igazgatója az admi­nisztratív intézkedések számá­nak növelését szorgalmazta. Czente Gyula, Pécs város Ta­nácsának elnöke az utcai szeszfogyasztás l^érdéséhez szólt hozzá, hozzátéve: ezt rendele­tekkel nem lehet megoldani- megszüntetni. Krasznai Antal, a HNF Baranya megyei titkára a vendéglátás felelősségére apellált: még mindig sok he­lyen kiszolgálják az ittas em­bert, a 18 éven aluli fiatalo­kat! Dr. Árgyelán János ezre­des, a Baranya megyei Rendőr­főkapitányság vezető-helyettese elemezte mindazt a munkát, amelyet a rendőrségi dolgozók végeznek nap mint nap „alko­holellenes küzdelem" címén: a csendháborítók megfékezésé­től a kijózanító állomási fuva­rokig. A feladataik bizony meg­nőttek. (Zárójelben: szó van arról is, hogy a város rövide­sen beszerez egy járművet, amelynek egyetlen és kizáró­lagos célja van: „kijózanító­fuvarozás". Ugyanis az URH- kocsik, rendőri járművek „szen­vedik” többnyire ezt a mun­kát.) A téma összefoglalásakor Horváth Lajos az előterjesztés elfogadását javasolta, s kérte, hogy a vita alapján átfogal­mazott előterjesztési javaslatok egy hónapon belül készüljenek el. S végezetül: .a végrehajtó bizottság elfogadta dr. Dányi Pál elnökhelyettes előterjeszté­sét, amely az állami ellenőrzés területi összehangolásának el­veit, módszereit, valamint a tanácsi szervek felügyeleti-el­lenőrzési rendjét foglalja ma­gában. Kozma Ferenc Megkezdődtek a pártnapok Baranyában A következő hetekben csaknem 300 pártnapon több tízezer baranyai dol­gozó találkozik párt- és állami vezetőkkel, hogy megvitassák az elmúlt év eredményeit és az 1979-es esztendő feladatait. Tegnap délután Sásdon dr. Mona Gyula, az MSZMP KB osztályvezetőhelyettese a Búzakalász Termelőszö­vetkezet tagjaival találkoz­va tartott előadást idősze­rű gazdaságpolitikai fel­adatokról. A pártnapon részt vett dr. Vida József, az MSZMP Komlói járási Bizottságának első titkára. Napirenden az 1979. évi költségvetés Az idén 514 lakást adnak át Komlón Megkezdik a színház- és hangversenyterem építését A Komló városi Tanács ez évi költségvetését és fejlesztési alap tervét állapították meg tegnap a városi tanács ülésén, melyen megjelent Hartmann János, az MSZMP városi bi­zottságának titkára, Kovács Lajos, a Baranya megyei Ta­nács tervosztályának helyettes vezetője, valamint a város dísz­polgárai és a vállalatok veze­tői. Az idei költségvetési évben Hat aktok egyre sokasodnak Jelenleg ilyen az iskola étterme Díjnyertes pálya­munkák Pályázati eredményhirdetésre került sor tegnap délután a Magyar Közgazdasági Társaság Baranya megyei Szervezete pé­csi, technika házabeli Széche­nyi klubjában. A társaság a Baranya megyei Tanács végre­hajtó bizottságával közösen tavaly hirdetett pályázatot, két témakörben: javaslatokat kérve a tervező munka, valamint a pénzügypolitikai törekvések ér­vényesítésének javítására, ösz- szesen 20 pályamunka érkezett be, közülük tizenegyet díjaz­tak. Mivel a pénzügyi téma­körben a kiírtnál kevesebb számban pályázták, a két ka­tegóriát összevontan díjazták. Az elbírálás szempontjait és a pályázat eredményét dr. Dá­nyi Pál, a Megyei Tanács el­nökhelyettese, a társaság me­gyei alelnöke ismertette, a pá­lyadíjakat dr. Kisvári András, a társasáq megyei elnöke ad­ta át. Első díjat nem adtak ki. A két — egyenként 5000 forin­tos — II. díjat Petre András— Molnár Csaba-Farkas Jenő (Vállalatok, gazdasági egysé­gek létszámának tervezése funkció alkalmazással) és Mu­rányi Szabolcs (A megkülön­böztetett támogatások hatása a megye kedvezőtlen termőhe­lyi adottságú termelőszövetke­zeteinek gazdálkodására), öt dolgozatot jutalmaztak III. díj­jal, a szerzők: dr. Hanyecz La­jos—Tófalvi József, dr. Zala György, Albert László, Deák László—dr. Mannek Ede, He- ricji György. Négy dolgozat különdíjban részesült. A társaság és a tanács az idén újabb pályázatot készül kiírni. Viták helyett — intézkedést! Hónapok óta használhatatlan az Acsády úti iskola konyhája Háromnegyed tizenegy. A másodikosok és a harmadiko­sok csoportja ebédelni indul a Tiborc utcai iskolába. Nemso­kára a mecsekaljai iskolába tartanak az elsősök, a nagyob­bak a Ságvári Étterembe. A pécsi Acsády úti Általános Is­kola megsüllyedt konyhája miatt 141 gyerek és 12 felnőtt étkeztetése mindennap így zaj­lik szeptember óta. A napközi­sek december elsejétől már csak ebédet kapnak. Tízórai­jukról, uzsonnájukról a szülők gondoskodnak. November 15-i lapunkban beszámoltunk az áldatlan álla­potról, bár akkor a helyzet bíz­tatónak tűnt. ígéretek hangzot­tak el, hogy társadalmi mun­kában pár nap múlva elkészí­ti a helyreállítási terveket a PTV ifjúsági tervező csoportja, a tervek birtokában elkezdi a munkát a Pécsi Építő- és Ta­tarozó Vállalat és két hónap utón visszaáll a normál iskolai élet. Azóta mi történt? .Gyakorla­tilag semmi. Tovább végezték a feltárást, már az egész konyhai blokk padozatát felszedték. A 6,80 forintos ebédnormát a Sógváriban étkezők után to­vábbra is oz iskola kerekíti fel 9,05 forintra. A 200 gyerek he­lyett, ilyen körülmények között már csak 141-et tudnak ebé­deltetni. A szülők joggal rek­lamálnak. Az iskola 1978, április 18-án statikai szakvéleményt rendelt meg a PTV-től, a Pécs megyei Város Tanácsa művelődésügyi osztálya május 17-én az UNI- BER-t bízta meg a helyreállí­tási munkák elvégeztetésével. Most is szinte ugyanúgy kez­dődött minden, mint az 1973-as első helyreállítás előtt, csak most már bíróságon folytató­dik tovább az ügy. Hogy ki kö­vetett el végül is mulasztást? Az iskolát építő Baranya me­gyei Állami Építőipari Vállalat, a terveket szállító PTV, az 1973-as helyreállítást végző Pécsi Építő- és Tatarozó Vál­lalat? Ezt majd eldönti a bíró­ság. Hogy november óta miért nem változott semmi? A PTV akkor leszállította a terveket. Azokra azonban mégsem lehe­tett alapozni, mert közben a Megyei Bíróság október 24-én szakvélemény elkészítésére kér­te fel az EMI Pécsi Minőségel­lenőrző Állomását november 30-i határidővel. Azt az állo­más határidő-módosítást kérve december 30-ig át is adta. Eb­ben olyan új tényeket tárt fel, melyeket — utóbb kiderült —, nem lehetett figyelmen kívül hagyni a helyreállítás terveinek elkészítésénél. A minap megtartott első bí­rósági tárgyaláson a peres fe­lek az ÉMI szakvéleményének megállapításait úgy, ahogy el­fogadták, ugyanakkor részlet- kérdések egyértelmű eldönté­sét kívánták meg. A szakvéle­mény arra biztosan jó, hogy birtokában konkrét építési, statikai és gépészeti terveket lehessen készíteni, hogy álta­luk mielőbb elkezdődhessék a helyreállítás. A PTV a terveket a hét vé­géig elkészíti. A Pécsi Építő- és Tatarozó Vállalat erre vár. Murányi László 124 millió 939 ezer forint áll a város rendelkezésére — hang­zott el Orosz István, a városi tanács pénzügyi osztályvezető­jének előterjesztésében —, eb­ből az összegből oldják meg a város kommunális feladatait, valamint a szociális, kulturális és egyéb intézmények szakszerű működtetését. 1979-ben Komló oktatási és kulturális intézmé­nyeire több mint 56 millió fo­rintot költenek, s a kulturális ágazat előtt álló feladatok nagyságát még az is növeli, hogy a szakmunkásképző inté­zet a városi tanács irányítása alá került, így fenntartásának, működtetésének gondja már a város „közügye" lett. A költ­ségvetés 35,3 százalékát a szo­ciális és egészségügyi ágazat teszi ki, több mint 44 millió fo­rintot költenek a kórház, az or­vosi rendelők fejlesztésére, a járóbeteg valamint az iskolai és üzemorvosi ellátás maga­sabb szintű követelményeinek megvalósítására. Az egészség- ügyi és az oktatási intézmények felújítására 4 millió forintot használhat fel a város, és az utak, járdák, hidak rekonstruk­ciós munkáira ugyanennyi jut. Idén aránylag nagyobb ösz- szegű felsőbb tanácsi támoga­tásban részesült Komló, amit a város mint járási székhely előtt álló új és nagyarányú felada­tok indokolnak. Komló ez évi fejlesztési alap­ja 99 millió 200 ezer forint, aminek egy részét, több mint 53 millió forintot állami támo­gatásként kapott a város, a célcsoportos lakásépítésekhez. A fejlesztési alapból összesen 77 millió 368 ezer forintot for­dítanak beruházásokra — szá­molt be Czukor Jánosné, a vá­rosi tanács ten/- és munkaügyi osztályvezetője. 1979-ben 514 család költözhet új otthonba Komlón A szilvási lakótelepen 372 OTP bányászlakást, a Ta­nácsköztársaság útján 84 la­kást, a Bajcsy-Zsilinszky utcá­ban 45 lakást, és újabb 15 ta­nácsi bérlakást adnak át év végéig. Míg cf II. negyedévben elkezdik a központban a szín­ház- és hangversenyterem építé­sét, ami az itt lévő zeneiskolá­val és ifjúsági házzal együtt egy művelődési centrumot al­kot majd. Idén erre a beruhá­zásra 5 millió forintot fizetnek ki. Komló másik nagy célkitű­zése a központi szennyvízderítő megépítése. Ennek tervdoku­mentumait év végén szállítják a tervezők, s ez a városnak 5 millió 200 ezer forintjába kerül. A komlói úttörők bala- tonberényi táborában még idén megkezdik a vizesblokk kiépí­tését, ami a nagyarányú tábor­fejlesztés első szakasza lesz. A komlói vállalatok társadal­mi munkaprogramjukkal járul­nak hozzá a várospolitikai cél­kitűzések megvalósításához. Több mint 7 millió forint érté­kű társadalmi munkát tervez­nek T979-re: főként a gyermek- intézményeket támogatják, de részt vesznek az crborétum fejlesztésének munkálataiban és a város parkjainak gondo­zásában is. G. M. Mélyhűtött burgonya A miskolci hűtőházból szer­dán küldték el az idei első mélyhűtött hasábburgonya­szállítmányt a külföldi megren­delőknek. A tetszetős, többszín­nyomású, polietilén tasakokban a megrendelők igénye szerint 2,5, valamint 4,5 kilogrammos csomagolású gyorsfagyasztott hasábburgonyából a miskolci hűtőház az első negyedévben mintegy ezer tonnát küld ex­portra, A gyárilag készített hasáb- burgonyából a miskolci hűtőház a hazai igényeket is kielégíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom