Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-01 / 31. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt Ilcmlö Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A Baranya megyei Cipőipari Szövetkezet 1979-ben negyedmillió (250 000) pár gyermekcipőt ké­szít. Képünkön a szövetkezet tűzödéje. - Szokolai felv. ­A gazdaságosabb termelés a cél Baranya ipari szövetkezeteiben Tanácskozott a KISZÖV küldöttközgyűlése XXXVI. évfolyam, 31. szám 1979. február 1., csütörtök Ara: 1,20 Ft Otthont nyújtani A pécsi Kodály Zoltán úti 400 személyes középiskolai kollégium korszerű étterme Tájékozfató a diákotthonok és kollégiumok helyzetéről A magyar— szovjet kormányközi bizottság ülésszaka Szerdán Moszkvában meg­kezdődött a magyar-szovjet gazdasági és műszaki—tudomá­nyos együttműködési kormány­közi bizottság új ülésszaka. A tanácskozáson a két ország küldöttségét az együttműködé­si bizottság társelnökei: Mar­jai József és Konsztantyin Katu- sev miniszterelnök-helyettesek vezetik. Az ülésszak napirend­jén az együttműködés számos fontos kérdése szerepel. Konsztantyin Katusev üdvöz­lő beszédében hangsúlyozta: a két ország népe az SZKP és az MSZMP vezetésével valósítja meg a két párt kongresszusain körvonalazott társadalmi és gazdasági fejlesztési terveket. Ebben jelentős szerepe van or­szágaink gazdasági és műszaki tudományos együttműködésé­nek. Állandóan növekszik a Szovjetunió és a Magyar Nép- köztársaság árucsereforgalma, a kölcsönös szállításokban bő­vül a szakosított termékek ará­nya, fejlődik a termelési kooperáció. — Bár a sikerek vitathatatla­nok, azoknak a feladatoknak teljesítése, amelyeket a két or­szág ötéves terve az idei évre előirányoz, az együttműködés bővítését és elmélyítését igény­li. Az ülésszak napirendjén sze­replő kérdések éppen az ebből származó teendők megvalósí­tására irányulnak — hangoztat­ja a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese. Utalt rá, hogy az együttműködés to­vábbfejlesztésének feladatait a két párt vezetői: Leonyid Brezs- nyev és Kádár János az elmúlt évben a Krím-félszigeten meg­tartott találkozóján jelölték meg, s ennek megfelelően az egyes szervezetek, intézmények dolgozták ki terveiket. Marjai József válaszbeszédé­ben hangsúlyozta: a magyar- szovjet gazdasági és tudomá­nyos-műszaki együttműködés az egyik meghatározó tényező szocialista fejlődésünkben, s ennek az együttműködésnek je­lentősége nem csökken, hanem állandóan növekszik. Népgaz­daságunk jelenlegi helyzetében még nagyobb jelentősége van annak, hogy a bizottság mun­kája eredményesebb, konkré­tabb, operatívabb legyen — hangoztatta a kormány elnök- helyettese. Rámutatott: a gya­korlati együttműködés elősegíti az előttünk álló feladatok sike­resebb megvalósítását. A bizottság a beszédek el­hangzása után megkezdte a napirenden szereplő előterjesz­tések megvitatását. A többi kö­zött áttekintik a két ország kö­zött megkötött szabványügyi együttműködési megállapodás teljesítését, a tudományos és műszaki fejlesztési tervek ösz- szehangolásának egyes kérdé­seit. Szerepel a napirenden a két ország együttműködése a Dunai Vasmű kokszoló blokkjá­nak és dúsítóüzemének építé­sében, a paksi atomerőmű épí­tésében. Szó lesz a szakosítási és a termelési kooperációs ter­vek teljesítéséről, újabb prog­ramok kidolgozásáról, így pél­dául az orvosi berendezések gyártásában és más területe­ken. Az új gazdasági év minden területen, minden termelésben részt vállaló polgárra egyaránt új, az eddigieknél pontosab­ban körvonalazott feladatokat ró. A szövetkezeti ipar sem mentes gazdasági életünkben jelentkező problémáktól, bár jellegéből adódóan e gondok talán kevésbé sújtják. A Baranya megyei ipari szö­vetkezetek tegnap tartott kül­döttközgyűlésén — melyen töb­bek között megjelent Koós László, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának osztály- vezetője, Fábi Andor, az OKISZ főosztályvezetője, dr. Heim György, a Baranya me­gyei Tanács osztályvezetője és Kéry István, Pécs város Taná­csának osztályvezetője — 'érté­kelték a 78-as év eredményeit, s vázolták a 79-es év főbb feladatait. Haász József, a Baranya me­gyei KISZÖV elnöke az 1978- as év eredményeiről szólva elmondta, az ipari szövetkeze­tek az elmúlt évi terveiket az V. ötéves terv célkitűzéseivel összhangban készítették el. Veszteségesen működő szövet­kezet nem volt. Az 1978. évi nyereség kedvezően alakult. Ezen belül az árbevétel leg­nagyobb mértékben az ipari ágazatban, ezt követően a szolgáltató, legszerényebben az építőipari ágazatban képző­dött. Az ipari ágazatokban mu­tatkozó eltérő fejlődést alap­vetően a belföldi és külföldi piac igényének változásai ha­tározták meg. A kedvező ered­mények mellett a hiányosságok között kell megemlíteni, hogy a megye szövetkezeti _ ipara nem tudott hathatós segítséget nyújtani a hiánylistán szereplő termékek gyártásában, és nem sikerült előrelépni a szövetke­zetek egymás közötti termelési, együttműködési kapcsolatai­nak kiszélesítésében. Az 1979-es évben olyan in­tézkedéseket kell végrehajtani, melyek a jövedelmezőséget népgazdasági szinten is érez­hetően javítják. Ezek között elsősorban a gazdaságtdlan export megszüntetésére, a rni- nőség javítására, a gazdasá­gos export erőteljes növelésé­re, és az eddig importált ter­mékek szövetkezeti keretek között lehetséges kiváltására kell törekedni. Ahhoz, hogy a feladatoknak eleget tudjanak tenni, az élő munkaerővel ta­karékosabban kell gazdálkod­ni, a termelési fegyelmet meg­szigorítani, a termékszerkezetet a piac igényeinek megfelelően rugalmasan változtatni. Az elnök beszámolóját kö­vetően Koós László méltatta a Baranya megyei szövetkezetek munkáját, különösen kiemelte az építőipari szövetkezetnek a lakosság érdekében kifejtett tevékenységét. Hangsúlyozta, a jövő feladatai között a nép- gazdasági egyensúly megte­remtése és a gazdaságos ex­port növelése mellett a lakos­ság ellátása hasonlóan fontos feladatként szerepeljen. Fábi Andor elmondta, hogy a Baranya megyei ipari szö­vetkezetek ez elmúlt évben az országos átlag feletti eredmé­nyeket értek el. Az értékelések alapján úgy tűnik, a szövet­kezeti ipart kevésbé sújtják a népgazdasági gondok, ennek következtében erre az évre 7 -8 százalékos termelésnöveke­dést irányoztak elő. (Tudósítónk telefonjelentése) Míg 1972-ben a párt oktatás- politikai irányelveinek megfo­galmazásakor a középiskolai diákotthonokban mintegy 40 ezer tanulónak jutott hely, ad­dig a mostani oktatási évben már több mint 46 ezer közép- iskolás diák veheti igénybe a kollégiumi szolgáltatásokat. A diákotthonok, illetve kollégiu­mok helyzetéről tartottak teg­nap sajtótájékoztatót az Okta­tási Minisztériumban. Takó Ti­bor, a középiskolai főosztály főmunkatársa elemezte a je­lenlegi helyzetet és jelezte a várható tendenciákat. A tájé­koztató az általános és a kö­zépiskolai diákotthonokkal fog­lalkozott, melyek egy-egy isko­lához vagy iskolákhoz kapcso­lódva fejtik ki tevékenységüket. A nevelés és az oktatás elké­szült új tervének egyik fő téma­köre a tanórán kívüli nevelés terve. Erre az alapdokumen­tumra épül fel majd az a diák­otthoni terv, amelyet most készí­tenek a szakemberek, és amely 1980 szeptemberére lát napvi­lágot. Az új diákotthoni neve­lési terv három fő kérdéssel foglalkozik: elsősorban tisztáz­za a diákotthon és az iskola együttműködésének területeit, a két intézmény pedagógiai fel­adatait. Nagyon fontos feladat egységessé tenni a diákotthoni és az iskolai nevelőtestület' szellemét, hiszen ennek az egy­ségnek a hiánya sok feszültsé­get okoz. A rendtartások 1979 szeptemberére készülnek el eqységesen az alsó- és a kö­zépfokú diákotthonok számára. A dokumentum harmadik feje­zete a diákotthonok belső éle­tével foglalkozik. Ezen a közös­ségi életet kell érteni, amely pedagógiai irányítással bizto­sítja a fiatal számára azt a vé­dettséget, hátteret, amit csak a család adhat meg. A neve­lési tervhez kézikönyv is készül. Ezek után szó esett a diák­otthonok legégetőbb gondjai­ról : sok helyütt ugyanis csak képesítés nélküliekkel tudják betölteni a nevelői állásokat, mert nehéz feladatot ad a diákotthoni osztott munkaidő, az egész napos, sőt az éjjeli ügyelet és a nagy felelősség. Rendkívül nagy a fluktuáció ezen a pályán, pedig ezeknek az intézményeknek valóban ott­hont kell nyújtaniuk a diákok­nak számos pozitív ráhatással. Az egyetemek, főiskolák sem készítik fel a végzősöket a diákotthoni bonyolult felada­tokra. Szó esett még a férő­hely gondokról, melyek mindig a demográfiai változásokkal függnek össze; az új intézmé­nyek létesítéséről, melyeknél gyermek- és pedagógia köz­pontú tervezéseket kell kérniük az irányító szerveknek. Szó volt még az elnevezésről is: a diák­otthon kifejezés gyűjtőfogaimat takar minden ilven célú intéz­ményre, a kollégiumra is. Ez utóbbinak viszont nagy hagyo­mányokkal, pedagógiai ered­ményekkel rendelkező intéz­ménynek kell lennie. A diák­otthonok versenyek útján nyer­hetik el a kollégiumi, illetve o kiváló kollégiumi címet. A diákotthonokban folyó ok­tató-nevelő munkának a haté­konyságát azért is fontos nö­velni, mivel az itt lakó fiatalok döntő többsége fizikai dolgo­zók gyermeke. Gállos Orsolya Az országos átlag feletti eredményeit Ötezer hűtőszekrényt javít évente a VILLGÉP Szövetkezet. Képünkön egy jégkocka készítő auto­mata berendezést javítanak egy svájci töltő-vákuumoló készülék segítségével

Next

/
Oldalképek
Tartalom