Dunántúli Napló, 1979. január (36. évfolyam, 1-30. szám)

1979-01-02 / 1. szám

K Napokig eltarthat a sarki időjárás További havazásra, viharra számíthatunk Személygépkocsival ne induljon útnak senki! Óriási erőfeszítések az energiaellátás és a közlekedés biztosítására Elakadt gépkocsik az utakon — Takarékoskodjunk a vízzel! Fagyhullám Európában Halálos áldozatok Svájcban, Angliában és az NSZK-ban Losonczi Pál újévi köszöntője Az alábbiakban közöljük Lo­sonczi Pálnak, az MSZMP PB tagjának, az Elnöki Tanács el­nökének újévi köszöntőjét, amely január 1-én a Kossuth Rádióban és a televízióban hangzott el. * Egy munkás évet hagyva magunk mögött, bizakodással köszöntjük az új esztendőt. Mozgalmas, eseményekben gazdag időszakot zártunk le. Belpolitikai életünknek fontos állomása volt a Központi Bi­zottság tavaly áprilisi ülése, amelyen áttekintettük a XI. kongresszus óta végzett mun­kánkat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetér­tésével találkozott az a fő kö­vetkeztetés, hogy a kongresz- szus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy to­vább folytatjuk a népünk tá­mogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagiak­ban és szellemiekben gyara­podott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkörben tevékenyke­dik szocialista hazánk gazda­ági és kulturális felemelkedé­sén, a fejlett szocialista társa­dalom építésének nagy művén. 1978-ban, ötéves tervünk har­madik évében nem minden si­került úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehezebb és bo­nyolultabb feltételek elenére is elértük vagy megközelítet­tük a magunk elé tűzött célo­kat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk boldogulását szolgá­ló nemzeti egység, amelynek' megteremtéséről a múltban annyit álmodoztak népünk leg­jobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részekre szaggat­ták a nemzetet. Pártunk szövet­ségi politikája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzéséért, népünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkívüliek és párttagok, a különböző vi­lágnézetű állampolgárok. Eredményeink legfőbb forrá­sa a pártunk vezetésével meg­valósuló szocialista nemzeti egység, a párt és a tömegek közti kölcsönös bizalom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel szeré­nyebbek az eddiginél. Fejlődé­sünknek most olyan szakaszá­ban vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilár­dítsuk elért eredményeinket, s megalapozzuk népgazdasá­gunk fejlődését, népünk élet- színvonalának a rendszeres nö­velését. Feladataink sikeres megva­lósítása mindenkitől felelősség­teljesebb munkát követel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Ál­talános követelmény a gazda­ságosság javítása, az országon belül és a határainkon túl is jól értékesíthető termékek rész­arányának növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az életszínvonal megalapozott emelésének. Tár­sadalmunk túlnyomó többsé­gének igazságérzetével és he­lyeslésével találkozik az a tö­rekvésünk, hogy a jobb, ered­ményesebb munka nagyobb megbecsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elismerésben része­süljön. Mindannyiunknak érdeke fű­ződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával hasznosítsuk a szocialista építés évtizedeiben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a közösség érdekében. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági tervben megfogalmazott célok összhe^gbow .•'~nnak a helyze­Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja OLVASÓINKHOZ! A vihar okozta áramszol­gáltatási zavarok miatt a Pécsi Szikra Nyomda is elektromosenergia nélkül maradt. A hiba kijavítása csak a késő éjszakai órák­ban fejeződött be, ezért a Hétfői Dunántúli Napló előállítása csak több órás késéssel indulhatott meg. Olvasóink megértését kér­jük. Mi «volt az áramszünet oka? ítéletidő Baranyában Orkánszerű széllökésekkel, hóviharral köszöntött be az új- esztendö. A hidegfront nyugat felöl érkezett, 120-130 kilómé­ter erejű széllökésekkel tört rá Sopronra és környékére hétfőn reggel, A viharos időjárás r- ké­ső délelőtti órákban érte el Ba­ranya megyét és délután sú­lyos zavarokat okozott az ener­giaellátásban, a szolgáltatá­sokban, megbénította a közle­kedést. Hóvihar 130 kilométeres széllökésekkel Pécs több órára sötétségbe borult Megbénult a távolság! és helyi közlekedés A lakások ezreiben szünetelt a fűtés Összedőlt és szétszakadt a Hullámfürdő sátra Fotó: Cseri (Folytatás a 2. oldalon) Hétfőn délután 15 óra 38 perckor Pécs sötétségbe borult és lapunk zártakor, kedden dél­előtt 10 órakor még mindig áram nélkül van a Tettye kör­nyéke, és Baranya számos köz­sége. A vonatok kisebb-nagyobb késésekkel, de elérték úticél­jukat. A távolsági autóbuszjá­ratok egyrésze nem indult el, számos járat az éjszaka több órát vesztegelt az utakon. A pécsi helyi közlekedés hétfőn délután több órán át megbé­nult, kedden reggel a hegyi­járatok kivételével elindultak a buszok. A megye főközlekedési útjai nehezen járhatók. Minden moz. gósítható eszközt és embert be­vetettek a városi és a megyei utak tisztítására. A hajnali bá­nyászjáratok kisebb késésekkel, de megérkeztek, így a bányák­ban zavartalanul folyik a ter­melés. A tervezett 33 mázsa kenyér helyett 40 mázsát sütöt­tek a pékek, mert a sütemény- üzemelt nem tudtak dolgozni az áramszünet miatt. Számos helyen megrongáló­dott a házak tetőszerkezete, kémények dőltek le, fákat lé­ből. A Kárpátok és az Alpok vonulata több napon át elzár­ta a hidegfrontot, ám hétfőn reggel az orkán betört Magyar- országra. Sopronban és kör­nyékén, a Fertő-tó vidékén 120—140 kilométer erejű szél­lökések okoztak károkat. A hőmérséklet is gyorsan válto­zott. Nyugat-Magyarországon hat óra alatt 12 fokot hűlt le a levegő. Megfigyelték, hogy a viharzóna alacsonyan, a föld­közelben tört be. Dél-Dunántúl területét a dé­li órákban érte el a frontálzó- na. Délben 12 órakor Pécsett még plusz 7 fok volt a hőmér­séklet. Néhány óra alatt azután 15 fokot zuhant a hőmérő hi­ganyszála. Az esőt, januárban szokatlan égi jelenségek, vil­lámlás és mennydörgés kísérte. Baranyában 14 óra 25 perckor kezdődött meg a havazás — 70—80 kilométer erejű széllöké­sek kísérete mellett. Az esti órákig több mint 10 centimé­ternyi hó hullott. A szélvihar néhol percek alatt méteres hó­torlaszokat emelt A szél este 21 órakor volt a legerősebb. Az éjszaka folyamán Baranyában! Elakadt gépkocsik Pécs határában pett ki a szél, kirakatokat zú­zott be. Az orkán elsodorta a Pécsi Hullámfürdő sátorkupo­láját. Baranya megyében sú­lyosabb személyi sérüléssel járó balesetet nem okozott a vihar. A károk felmérése és a hely­reállítás mindenütt folyik. Mínusz 15 fok December utolsó napjaiban még a melegrekordnak örülhet­tünk. 29-én 14 fok Celsiust mu­tatott a hőmérő higanyszála. A tavaszi virágok kibújtak a föld-

Next

/
Oldalképek
Tartalom