Dunántúli Napló, 1979. január (36. évfolyam, 1-30. szám)

1979-01-02 / 1. szám

ítéletidő Baranyában Vidám óév­búcsúztató Különleges ételek, jó hangulat a szilveszteri mulatságokon (Folytatás az 1. oldalról) mínusz 12 és mínusz 15 fok között alakultak a hőmérsék­letek. Reggel 9 órakor a szél­erősség 50 kilóméter/óra volt, a hőmérséklet pedig mínusz 9 lók. Átmenetileg leállt az erőmű A hétfőn történt súlyos zava­rokról a DÉDÁSZ a következő összefoglaló adatokat adta: Déldunántúlon a vihar összesen 125 ezer fogyasztó — hosszabb- rövidebb ideig tartó kiesését okozta. A legnagyobb zavarok Keszthely környékén, Pécsett és Baranyában keletkeztek. Déldu- nántúl területén összesen 42 vezeték hibásodott meg, azösz- szes vezetékek 15 százaléka. A pécsi áramszünet fekete krónikája következő: a viharos erejű szél, a hófúvás és a vil­lámcsapások hétfőn délután 2 órától kezdődően okoztak gon­dot. Röviddel délután 3 óra előtt földzárlatok következtek be a pécsi 35 kilowattos rend­szerben. Ez még nem érintette a fogyasztókat. A sorozatos vil­lámcsapások hatására aztán bekövetkezett a katasztrófa. A túlfeszültséget a 35 kilowattos távvezetékek bevitték a pécsi Hőerőműbe, emiatt 15,38-kor annak mindkét gyűjtősínjén zárlat keletkezett, átmenetileg leállt az erőmű. Sötétségbe borult Pécs, áramnélkül marad­tak a bányaüzemek. Az erőmű dolgozói azonnal hozzákezdtek a hiba elhárítá­sához. A hibás erőműi szakaszt 20 perc alatt leválasztották a hibátlan gyűjtősín részről, így Pécs egy részét 15 óra 58-kor ótlehetett kapcsolni az orszá­gos hálózatba. Ennek eredmé­nyeképp kigyulladt a fény a város keleti részén: a meszesi lakótelepen, áramot kapott a kenyérgyár és a bányaüzemek. A város nagyobbik része to­vábbra is ellátatlan maradt. Közben a DÉDÁSZ szerelői és az erőmű dolgozói megfeszített erővel dolgoztak, hogy a meg­sérült kapcsolóberendezéseket kijavítsák. Az erőműben az egyik 35 kilovoltos kap­csolóberendezést rövid idő alatt rendbehozták és 17.17-kor a feszültséget kiadták a város felé. Ezideig — tehát 15.38-tól 17.17-ig - tehát más­fél órán keresztül — teljesen el­látatlan volt a város nagyob­bik fele. A DÉDÁSZ 17.17-től kezdve folyamatosan rákapcsol­ta az erőműből jövő energiára a városi 10 kilovoltos trafóállo­másokat, s majd amikor a 2Í ra 19 percre az erőmű és a DÉ­DÁSZ oldalán is az alaprend­szer rendbejött, megkezdték a városban a helyi jellegű hibák "kijavítását. A kedd délelőtt 11 órai hely­zetkép a következő: Pécsett kö­rülbelül 8 ezer fogyasztó volt ellátatlan, elsősorban a Mecsek oldalon, a Tettye, az I. kerületi tanács környéke. A hiba elhárí­tása megfeszített erővel folyik, a DÉDÁSZ 70 emberrel dolgo­zik a városban. Hétfőn délután sok baranyai község is áramnélkül maradt. A hibákat a vezetékek szakadá­sa okozta, több helyen rádöltek a fák a vezetékekre, néhány oszlop is kidőlt. A keddi déle­lőtti helyzetkép szerint Sziget­vár környékén, Szentlőrinc, Tor- tyogó továbbá Pécsvárad kör­nyékén még 22 községben nincs villany. Komlón is hosszantartó áramszünet volt, hétfő délután 16.30-tól keddi hajnali 4 óráig áramnélkül maradt 6 ezer fo­gyasztó. Hátorlaszok, elakadt gépkocsik Az UTINFORM tájékoztatása szerint az ország területén a főközlekedési utak mindenütt rendkívül síkosak, igen nehezen járhatók és a védekezés nagyon nehéz. Az országban Baranya megye területén a legsúlyosabb a helyzet. Lapzártakor Temesi Ferenc, a KPM Pécsi Közúti Igazgatóságé, nak vezetője arról tájékozta­tott, hogy az éjszaka folyamán minden rendelkezésre álló em­beri és műszaki erőt mozgósí­tottak. Ennek ellenére még a főközlekedési utakon sem sike­rült megfelelő állapotokat ki­alakítani, mert a szél hótorla­szokat emel. Az éjszaka fo­lyamán és azóta is folyamato­san több mint 40 só, -homok, és salakszóró, valamint hóekéző jármű cirkál a megye útjain. Több száz tonna sót, homokot és salakot szórtak ki, ám ez csak kis mértékben enyhítette az utak síkosságát, mert a szél rövid idő alatt lefújta ezen anyagokat a pályáról. A gép­járművek jórésze az elakadt autók mentésében segített. Külön kell szólni a honvédség­ről és a rendőrségről. Példás gyorsasággal és odaadással segítik a mentést a rendkívül nehéz körülmények között. Szerdán délelőtt 10 órakor még legalább félszáz elakadt gépkocsi vesztegelt Pécs és Szentlőrinc között a 6-os szá­mú főközlekedési úton és el­hagyott gépkocsik tucatjait lehetett megszámolni Mecsek- nádasd térségében a völgyhi­dak környékén. A 6-os út te­hát sok helyütt csak félszé­lességben szabad. Az igazga­tóság vezetője azt javasolja, hogy személygépkocsival senki ne keljen útra, mert bizton­ságos útburkolat a következő 24 órában nem lesz a megye területén. II bányászjáratok megérkeztek A Volán hétfőn délután fél 4-kor előbb a 33-as és 34-es hegyi járatokat, majd később — a 39-es számú kertvárosi busz kivételével — valameny- nyi járatát leállította, öt órá­tól nem indítottak távolsági járatokat sem Pécsről. Az esti órákban a 10-es, a 20-as és a 40-es vonalán szórványosan közlekedtek a buszok. Laki Pál, a Volán igazga­tó-helyettese kedden délelőt arról adhatott számot, hogy a távolsági buszok közlekedésé­re jellemző, hogy a menet­rend szerint hétfőn este 18 óra 35-kor érkező zalaeger­szegi járat hajnali 5 óra 20 perckor érkezett Pécsre. Az eszéki busz 6 órát késett. A szegedi járat a délelőtt még nem érkezett meg Pécsre, no­ha menetrend szerint tegnap este 23 óra 35-kor itt kellett volna lennie. Reggel a távol­sági járatok egyiésze — így a zalaegerszegi, a szegedi és a veszprémi — nem indult el. A helyi közlekedés reggel — a 30-as, a 33-as, a 34-es, 36-os, a 37-es és a 44-es já­ratok kivételével — megindult. A többi vonalakon lassan és zsúfoltan közlekedtek a bu­szok. A MÁV helyi menetirányító- . ja arról tájékoztatta szerkesz­tőségünket, hogy az este fo­lyamán jelentős késésekkel ér­keztek és indultak a vonatok. A Zselic expressz 80 perc ké­séssel indult, a Mecsek ex­pressz 80 percet késett. A reg­geli és a délelőtti személyvo­natok indulási és érkezési idejében 10—30 perc között volt a késés. Megindult a hőszolgáltatás Az áramszünet következté­ben hétfőn délután 15 óra 40- kor leállt a távfűtés. Ez Pé­csett 17 ezer lakást — 60 ezer embert —, Komlón, Mo­hácson és Szigetváron 4000 lakást — 13—15 ezer embert — érintett. Az éjszaka folya­mán a vállalat vezetősége mozgósította a szerelőket. A késő esti órákban a lakások egy részében újból megindult a hő- és a melegvizszolgálta- tás. Kedden délelőtt a város és a megye különböző pont­jain több mint kétszázan dol­goztak a hibák helyreállításán és lakások százaiban szüne­telt még a fűtés. Pontos hely­zetkép lapzártakor még nem alakítható ki, a vállalat ve­zetői mindent megtesznek azért, hogy ne kihűlt radiáto­rok mellett töltsék az éjsza­kát a távfűtéses lakások lakói. Az energiaellátási zavarok megnehezítették a Pécsi Vízmű működését is. Sok helyütt nyo­máscsökkenés, néhány helyen vízhiány volt. Kreuter Miklós főmérnök — aki egész éjjel irányította ., a munkálatokat — délelőtt arról tájékoztatott, hogy vízhiány csupán Meszes északi részén van. Erre a területre tartályko­csikat indítottak, hogy az üzem- konyhák és az óvodák vízellá­tását biztosítani tudják. A tá­rozók készletei mindenütt meg­csappantak. A Pécs vízellátá­sában kulcsszerepet ellátó pel- lérdi vízműben is üzemzavar támadt új év délutánján. A hi­bát a kora délelőtti órákig még nem sikerült kijavítani. A szennyvíztelepen tartalék áram­forrásokat állítottak munkába, így az áramszünet nem okozott környezetszennyezést. A Pécsi Vízmű arról is tájékoztatott, hogy az orkánszg^ű szél követ­keztében hétfőn összedőlt a Hullámfürdő sátorkupolája. A tartóoszlopok a medencébe zu­hantak, a sátorkupola több helyen elszakadt. A fürdőben szünnap volt, így személyi sé­rülés szerencsére nem történt. A javítás hosszú időt — vár­hatóan több hónapot — vesz igénybe. Megcsappant a vízkészlet A Pécsi Vízmű arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskod­jon a vízzel, annak érdekében, hogy ne kelljen kényszerintéz­kedésekkel korlátozni a fo­gyasztást. Minden lehetséges technikai, szervezési és javító­kapacitás azon dolgozik, hogy ne keletkezzen súlyosabb za­var a lakosság vízellátásában. Biztosítva a kenyérellátás Kedden reggel kinyitottak az üzletek, bár sokhelyütt — a be­tört kirakatok miatt — leltáro­zással kezdődött az új év. A kenyérgyárban a másfél órás áramszünet nem okozott súlyo­sabb termelési problémát. A sü­teményüzemekben viszont meg­állt a termelés. A Temető utcai kifliüzem kéményét ledöntötte a vihar. Kifli és töltelékáru nem készült. Zsemlyéből 22 ezer da­rabot sütöttek, ebből a mennyi­ségből biztosították a kórházak és a gyermekintézmények ellá­tását. A szállításokat — a hegyi vonalakon a honvédség segítet­te. Különböző átszervezésekkel és más intézkedésekkel mindent megtesznek azért, hogy holnap reggel megfelelő mennyiségű péksütemény várja a dolgozó­kat. Vihar yárhati Kedden délelőtt a beérkező jelentések alapján megállapít­ható, hogy a megye valamennyi területén kisebb károkat okozott a vihar. Kémények dőltek le, kerítések dőltek ki, a pécsi Széchenyi téren még a vihar első perceiben eldőlt a min­denki karácsonyfája. A postai szolgáltatás, a távközlés szeren­csére mindenütt zavartalan. A rendkívüli körülmények az élet valamennyi területén rendkívüli intézkedéseket követeltek. Az esti órákban valamennyi érintett üzemben a vezetők irányításával mozgósították a dolgozókat. Megfeszített munkájukra várha­tóan még több napon át szük­ség lesz, mert Bóna Márta, az Országos Meteorológiai Intézet Előrejelző Szolgálatától ked­den délelőtt Baranya megye térségére a következő előrejel­zést adta: — Az északi sarkvidékről szár­mazó levegőnek egyelőre még bőséges az utánpótlása, így folytatódik a túlnyomóan hi­deg, szeles idő. Túlnyomóan borult idő lesz, ismétlődő ha­vazással, hófúvással. Az erős északi, északnyugati szelet vi­haros széllökések kísérik, a szél még nem mérséklődik. Csende­sebb szakaszok azonban elő­fordulnak. A hőmérséklet ma kora délután mínusz 6, este mínusz 10, hajnalban mínusz 13 és mínusz 15 fok között lesz. Erdős Ákos — Miklósvári Zoltán Becsapott a mennykő, rögtön az új év első napján. Dörgésre, villámlásra, szélkavarta hava­zásra ébredhettek, akik tegnap délutánig aludták szilveszteri mámorukat. Szerencsére az óév utolsó éjszakáján még csak az eső áztatta a szórakozni indu­lókat . .. A kurtafarkú kismalac élete első és utolsó habfürdőjét vette Szilveszter éjszakáján, hogy az­tán piros selyemszalaggal a nyakában körbevigyék a mula­tozó vendégek között. Sok-sok farokhúzás és fülrángatás után végérvényesen elkelt a tombo­lán. Ez a kismalac volt az éj­féli attrakció a szigetvári Orosz­lán étteremben vigadó csak­nem háromszáz vendég kedvé­re, akik este hét órától együtt búcsúztatták az óévet. A kiadós vacsora és az éjféli pezsgő után korhelylevessel és böllér- fánkkal tetézték a finom fala­tokat. Nem maradtak el mö­göttük a jókedvben, étel és ital nyelésében a mohácsi és a komlói Béke, a siklósi Vár étte­remben szórakozók sem. Malacsült és bableves A mohácsiak is degeszre ehették magukat válogatva az előételek — hideg jércesaláta, li_ bamáj — aztán a pecsenyék és édességek között. A kétszáz­nyolcvan vendég egy-egy pohár tálcán kínált pezsgővel köszön­tötte 1979-et. Komlón, az étteremben és a presszóban budapestiek is szó­rakoztak, s talán nem volt vé­letlen, hogy a vacsora-menük sorában Budapest módra ké­szített sertésszelet is szerepelt a malacpecsenye mellett. Siklóson, a Vár étteremben villányi töltött gomba, libamáj­pástétom, fogas-coctail, malac­pecsenye Vár-tál és hátszín szerepelt a szilveszteri étlapon. A 250 főnyi vendégsereg részé­re éjfélkor malacaprólékleves és babgulyás gőzölgött a tá­lakban, reggel pedig forró virs­li segítette át a gyomorkrízi­sen a kitartó szilveszterezőket. Az 1978-as év utolsó és az új év első éjszakáján húsz pincér, szakács leste a mulatozók kí­vánságait. Pécsett a patinás Nádor és az új Pannónia egyaránt kitett magáért, vagyis a vendégekért. A Nádor összes termeiben öt­százan szórakoztak, akik elme­sélhetik, hogy négyféle vacso­ramenü közül választhattak. Az ünnep után még a felsorolá­suk is megterhelné a gyomrun­kat, így csak néhányat említünk. Az egyes menü: hideg fogas kaviárral, libacomb szekszárdi módra, gesztenyetorta, narancs, fekete, éjfélkor pedig savanyú malacaprólékleves, vagy bable­ves füstölt csülökkel. A hármas menü: Mecsek coctail, hideg libamáj franciasalátával, velő­vel töltött sertésborda, tejszínes gombamártós rizibizivel, gyü­mölcstorta, fekete, narancs, és így tovább ... A Pannóniában is négyféle vacsoramenüt kínáltak a csak­nem négyszáz vendégnek. A borkirály coctailtól kezdve a fürjtojásos vad erőlevesig és a Vidám volt a szilveszter az ott­honokban, a szórakozóhelyeken és az utcákon egyaránt. Ké­peink a Széchenyi téren és egy házibulin készültek Cseri fotó házi meggyesrétesig minden volt itt, ami szemnek, szájnak egyaránt ingere. Nem maradt el a marcipán malacfej és a sósmogyoró sem. A műsorról a Pécsi Nemzeti Színház művé­szei és „vendégként” Bornem­issza Mária, a Nádor étterem táncdalénekesnője gondosko­dott. Ami a pálinka-, bor-, sör- és pezsgőfogyasztást illeti, becs­lésre sem vállalkozhatunk — számoljanak önök! Annyi se­gítséget adunk, hogy egyedül feketéből több száz litert it­tunk meg! S még mindemellett fütyültünk, trombitáltunk, éne­keltünk, táncoltunk, szóval re­mekül mulattunk. Éjfélkor min­den ismerős és ismeretlen utunkba akadónak boldog új évet kívántunk. Csillagszóró az ablakban Az otthon vigadók — ez már évek óta tartó pécsi népszokás — kiálltak az erkélyekre, abla­kokba, hogy pezsgős üvegek: pukkantásával, csillagszórólc dobálásával, kiabálással kö­szöntsék a szemben lakókat az, új esztendő küszöbén, Több százan randevúztak a Széche­nyi téren. Sokan fogadkoztak: az új évben abbahagyják a dohány­zást, kevesebbet isznak, élére állítják a forintot és így to­vább. Hallottunk arról is, hogy akadtak, akik tanúk előtt szent esküvel ígérték: az idén jobban dolgoznak, mint tavaly. Mások, ezt azonnal cáfolták, mondván, hogy ez a hír kacsa! Mi most mégis felröppentjük, hadd ta­láljon minél több követőret B. Ú. É. KI 1979! Török Éva A Szekszárdi Szabó Szövetkezet felvesz könnyűipari főiskola ruhaipari vagy szervezői szakán végzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezőt üzem szervezői beosztásba Jelentkezni lehet írásban vagy személyesen, a személyzeti és oktatási osztályvezetőnél. Szekszárd, Wesselényi u. 16. Központi üzemház. Felvesz továbbá Baranya megyei üzemeinkben végzendő szervezői tevékenység ellátására, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal ruhaipari technikusi vagy mestervizsgával rendelkező műszaki szervezőt Jelentkezés a fentiek szerint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom