Dunántúli Napló, 1978. december (35. évfolyam, 331-359. szám)

1978-12-01 / 331. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nopto XXXV. évfolyam, 331. szám 1978. december 1., péntek Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Milliók felelőssége Ulest tartott a Minisztertanács E bben az évben a világ leg­szélesebb társadalmi moz­galma, a béke-világmozga- lom zászlóbontásának 30. évfor­dulójára emlékezünk. A béke­mozgalom kibontakozására je­lentős hatást gyakorolt a II. vi­lágháború megrendítő emléke, az a felismerés, hogy a hábo­rút emberek csinálják, tehát az emberek meg is akadályozhat­ják, mert létezik egy szilárd bá­zis, a szocialista világrendszer. Az 1978. december 1—2-re ösz- szehivott IX. Magyar Békekong­resszus mindennek tudatában tanácskozik majd, s végzi fele­lős munkáját. ban, Dél-Jemenben az imperi­alista támadások ellenére' a tár­sadalmi fejlődés nem kapita­lista útján harcolva áldozatos munkával érnek el eredménye­ket. Megnövekedett a Szovjet­unió, a testvéri szocialista or­szágok nemzetközi tekintélye, amelynek politikai, gazdasági erősítése, egységének tovább- szilárdítósá megfelel ezen or­szágok népei, az egész emberi­ség létérdekeinek. A békéért, a társadalmi haladásért folyta­tott küzdelemnek a szocialista A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a Tudo­mánypolitikai Bizottság elnö­kének a bizottság legutóbbi üléséről szóló jelentését, amely fontos elhatározásokat tartal­maz a kutató szervezetek és a hasznosító vállalatok közötti kutatási-fejlesztési cél társuló, sok kialakításának elősegíté­sére, a tudományos-műszaki eredmények gyorsabb és haté­konyabb népgazdasági hasz­nosítása érdekében. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács ja­vaslatára a balatoni környe­zetvédelmi- kutatásokat koor­dináló tanács ajánlásokat dol­gozott ki a Balaton környe­zetvédelmi intézkedéseire, a legfontosabb tudományos ered­mények és gyakorlati tapasz­talatok alapján. A kormány tu­domásul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. A béke az élet, a társadalmi haladás létfeltétele, amelyet vé­deni, építeni legszentebb köte­lessége mindenkinek, aki fele­lősséget érez a saját, a csa­ládja, hazája és az emberi­ség sorsáért. Napjainkban is ez a felelősség tükröződik azoknak a százmillióknak az állásfogla­lásaiban, akik határozottan kö­vetelik: a fegyverkezési verseny megállítását, a neutronfegyver és más tömegpusztító fegyverek betiltását, a világ válsággócai­nak felszámolását és szolidari­tásukkal segítik a szabadsá­gért, függetlenségért, emberi jogaikért küzdő népeket az egész világon, A IX. Magyar Békekongresz- szus felméri az elmúit öt esz­tendő munkáját, a megtett út tapasztalatait, hiányosságait és kijelöli feladatainkat a hazai és a nemzetközi tevékenységben egyaránt. Az utóbbi időben az imperializmus jelentős erői fo­kozott erőfeszítéseket tettek a politikai enyhülés lelassítására, az országok közötti bizalom, a kölcsönös előnyök alapján tör­ténő együttműködés megzava­rására. Az enyhülési folyamatot akadályozva, hatalmas propa­gandakampányt folytatnak a Szovjetunió, a szocialista vi­lágrendszer ellen A fegyverke­zési verseny további fokozásá­ra törekedve, a meglévő rend­kívül nagy mennyiségű pusztí­tóeszköz mellé új tömegpusz­tító fegyverek, új fegyverrend. szerek (például a neutronfegy­ver, a szárnyasrakéta) kifejlesz­tésére és rendszerbe állítására tesznek intézkedéseket. Akadá­lyozzák a válsággócok felszámo. lását, mérgezik a politikai lég­kört és támogatják a fasizmus, a fajgyűlölet alapján álló rend­szereket a Közel-Keleten, Dél- Afrikában, Chilében, Latin-Ame- rika más országaiban. Az imperialista erők jó tá­mogatóra találtak a kínai ve­zetőkben, akik nagyhatalmi so­viniszta hegemóniára töreked­ve, gazdasági, politikai és ka­tonai provokációk egész sorát követik el a hős vietnami nép ellen, akadályozzák a békés építőmunkát, veszélyeztetik az ázsiai biztonságot, testvérhábo­rút szítanak a különböző népek körében. A társadalmi haladásért, a békéért küzdő erők az elmúlt években az imperialista törek­vésekkel szembeni következetes küzdelemben jelentős eredmé­nyeket értek el. Történelmi je­lentőségű győzelmet arattak Indokína népei az amerikai imperializmussal szemben, fel­számolták a fasiszta rendsze­reket Európában (Görögország, Portugália, Spanyolország), fel­szabadultak a volt portugál gyarmatok. Több országban, például Angolában, Etiópiá­országok jelentik a fő bázisát, mert nálunk ez az állami po­litika egyik alapkérdése, A nemzetközi küzdelemben a haladás erői számítanak ránk, a Magyar Népköztársaságra, bíznak bennünk, meg kell felel­nünk a bizalomnak. Baranyi Fe­renc költő nagyszerűen fejezte ezt ki: ,,A világ ránk tekintve arra számít Vállalunk gondjából egy ha- zányit". A békéért folytatott küzdelem formái országonként változnak, tartalmilag azonban a nemzeti békemozgalmak lényegében azonos vagy hasonló célkitűzé­sekért küzdenek. Hazánkban a IX. békekong­resszusra készülve is megállapít­hatjuk, hogy mindenkinek érde­mes áttekinteni az elmúlt öt év­ben végzett munkáját. Ha ál­talában, országos méretekben vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy a magyar nép békében, bizton­ságban, nyugodt politikai lég­körben él és dolgozik. Az el­múlt időszakban a békés építő­munka eredményeként további új gyárakat, üzemek egész so­rát és lakások százezreit adták át, továbbá számos oktatási­kulturális és szociális intézmény épült fel. Életünk kulturáltabbá, gazdagabbá, teljesebbé válik. Egyre hatékonyabban érvénye­sül a szocialista demokrácia, erősödik a szocialista nemzeti egység. Hazánkban is nagyha­tású, országos akciók bonta­koznak ki a világ válsággócai felszámolásáért, a vietnami, a chilei, az angolai, a palesztin, az arab nép melletti szolidari­tás kifejezésére, milliók támo­gatták a BVT II. Stockholmi Fel­hívását, a fegyverkezési verseny megállítását és a leszerelést kö­vetelve, tiltakoztak a neutron­fegyver gyártása és elterjesztése ellen. A kongresszusi beszámoló erről a felelősségteljes és ered­ményesen végzett munkáról ad­hat számot. A kongresszus küldöttei a magyar társadalom min­den rétegét képviselik a tanácskozáson. A társadalmi és tömegszervezetek, illetve moz­galmak dokumentumértékű anyagokat készítettek abból a célból, hogy sajátos feladatai­kat a továbbiakban is összekap­csolhassák a békéért, a haladá­sért folytatott küzdelemmel. Meggyőződésünk, hogy népünk az igaz hazafiság szellemében teljesíti az MSZMP XI. kongresz- szusán a fejlett szocialista tár­sadalom építésére kidolgozott programból adódó feladatokat; ez felel meg egyéni érdekeink­nek és szolgálja a béke védel­mét is. . Dr. Sütő Gyula, az Országos Béketanács titkára Intézkedések a Balaton védelmére A technológia egyre zártabb. Ilyen feltételek mellett az a cél, hogy az ésszerűség határain belül kevesebb vizet használjanak fel. így kevesebb szennyvíz keletkezik. Sikeres szennyvíztisztítási ■■■■■■■Mi Elutazott a békekongresszusra a Baranya megyei küldöttség. (Tudósítás a 2. oldalon.) kísérlet a MOFA-ban ■ Tavasszal több hetes próba kezdődik ■ Újrahasznosítják az üledéket Sikerrel zárult egy szennyvíz- tisztítási próbaüzem a Mohácsi Farostlemezgyárban. Több évi próbálkozás, kudarc, újrakezdés után kitűnő eredményt könyvel­hetnek el a szakemberek: meg­tisztítanak, sőt újrahasznosíta­nak minden kikerülő szennyvi­zet és ami kevés a Dunába ki­jut, abban nincs szennyező, mérgező anyag. Ezt az állapo­tot 3—4 napig biztosították. Ez idő alatt folyamatosan üle­pítették a szennyvizet a két me­dencében, olcsó, hazai vegy­szert adagoltak hozzá, hogy az újraértékesíthető farészek minél gyorsabban híg iszapként ösz- szeálljanak a medence alján, de a megmaradó és szintén kezelt ipari vizet is ismét alkal­mazták a különféle munkafolya­matokhoz. Tehát a gyáron belül maradt a korábban a közeli Dunába kiengedett felesleges, vagyis a fából kioldott részek, így a lignin lebomlott vegyüle- tei. Egyébként ezek a részek a Dunába kerülve azért veszélye­sek, mert oxigént vonnak el a vízből. Naponta, ha a három alapüzem dolgozik, átlag eb­ből a végtermékből kifolyik o Dunába 4—5 ezer köbméter, de egy alapüzem esetében csak 3 ezer köbméter. Dr. Balogh Gábor fejlesztési és beruházási osztályvezető: — Zsákutca volt, ha az iszapot a medencék aljában sűrítettük, hisz elszállításuk — a KÖJÁL által kijelölt komlói elhagyott bányákba — óriási szállítási költséget igényel. A svéd pél­dát sem követhettük, hogy 1—2 hetente ürítjük ki a Dunába az. addig tárolt sűrű, nagyon is tö­mény iszapot. A szennyezés fő­leg alacsony vízállásnál ka­tasztrofális következménnyekkel járna. A tatabányai, tisztítás­sal foglalkozó VIDUS cég na­gyon drága üzemeltetési for­mát ajánlott: 1973-as árszinten az évente adagolandó vegyszer értéke 40 millió forint. Maradt a házi kísérlet, saját erőből, saját kísérletező fantá­ziával. Bebizonyították, hogy olcsóbb és hazai vegyszerek is elegendők, hogy sajátos ülepí- téssel a hasznos farészek kivá­laszthatók, a készülő farostba építhetők. Emellett a nagyon is zárttá alakított technológiához kevesebb vizet használnak fel. Ezelőtt tíz éve naponta még 9 ezer, míg most csak 3-5 ezer köbméter szennyvíz hagyja el a gyárat. Tavasszal kezdődik a több hetes próbaüzem, azt akarják bebizonyítani, hogy hosszabb távon is valóban zavartalanul választható szét az értékes fa­részeket tartalmazó híg iszap, valamint az újból hasznosítható ipari víz. Ezenkívül a technoló­giába való visszaforgatása meddig lehetséges. Emiatt épí­teni akarnak csaknem ötvenmil­lió forintért többek között vegy­szeradagolókat, folyamatszabá­lyozót, szivattyúkat és automati- kákat. A Zala folyót a természetes szűrőként szolgáló Kis-Bala- tonon át vezetik majd a Keszt­helyi-öbölbe, erről a tervről, valamint a Balaton vízminő­ségének megóvására szolgáló egyéb kérdésekről, a természet és a környezetvédelem soron levő feladatairól hallgatta meg a Minisztertanács csütörtöki ülésén az Országos Környezet­és Természetvédelmi Tanács tájékoztató jelentését. A be­számoló szerint legértékesebb természetű kincsünk, a Bala­ton vize tisztaságának megőr­zésére az elmúlt években je­lentős fejlesztéseket hajtottak végre a tó körüli településeken, bővült a csatornahálózat, új szennyvíztisztítókat adtak ót. Alapvető javulást azonban csak a Kis-Balaton re­konstrukciós tervének megva­lósítása hozhat a vízminőség romlásának megakadályozásá­ban. A Zala ugyanis nemcsak a tó legfőbb, vízutánpótlója, de egyben fő szennyezője is. A szennyező anyagok nagy ré­szét a Kis-Balaton visszafog­hatja, ezért különböző tervek készültek, hogy a folyót ezen a természetes biológiai szűrőn át vezessék a Balatonba. Ez nagyszabású gátépítő, környezetátalakító munkát igé­nyel, amelyhez előreláthatólag mintegy 1,5—2 milliárd forin­tot használnak fel. A több alternatíva közül a végleges tervet még nem fogadták el, addig is azonban első lépés­ként előreláthatólag Zalavár térségében a Kis-Balatontól délnyugati irányban a Zala folyón ülepítőt építenek, amely lényegében egy mesterséges tó lesz. Itt a folyó vize 20—25 napig áll majd, ezalatt a szennyeződés egy része leüle­pedik, s ilymódon részben megtisztítva ömölhet a Kis-Ba- latonon át a Keszthelyi öböl­be. Az ülepítő építésének elő­készítési munkái hamarosan megkezdődnek. Hazánkba érkezik Mengisztu Hailé-Mariam Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa elnökének meg­hívására a közeli napok­ban hivatalos baráti láto­gatásra hazánkba érkezik Mengisztu Hailé-Mariam alezredes, a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormányzó Tanácsának el­nöke, állam- és kormány­fő. Cs. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom