Dunántúli Napló, 1978. november (35. évfolyam, 302-330. szám)

1978-11-01 / 302. szám

2 Dunántúlt napló 1978. november 1., szerda Propagandista klub nyílt az IH-ban Pécsett az Ifjúsági Házban tegnap délután 6 órakor meg­nyílt a megye első propagan­dista klubja. Az alakuló össze­jövetelen Szőke Attiláné, a me­gyei KISZ Bizottság titkára kö­szöntötte a város propagandis­táit. A KISZ Pécs városi Bizottsá­ga és a politikai képzési bizott­ság felügyelete, irányítása mel­lett működő klub célja a pro­pagandisták ismereteinek, tu­dásának bővítése, a politikai képzésben hasznosítható leg­újabb módszerek bemutatása. A város propagandistái két­hetenként adnak találkozót egy­másnak az IH-ban, és már ki­alakultak az idei program kör­vonalai is. Szakavatott vita­vezetők bevonásával szó lesz majd pz ideológiai munkáról, a vezetés-elmélet aktuális kérdé­seiről, nemzetiségi politikánk­ról. Szónokképző tanfolyamot is beindít a propagandista klub. A klub vezetője Schneider Ist­vánná. Az első foglalkozáson az ismerkedési esthez a Baranya Táncegyüttes szolgáltatott mű­sort. Koszorús Ferenc pécsi látogatása Tegnap Pécsre látogatott Koszorús Ferenc, a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára. A Vasutasok Szakszervezete pécsi területi bizottságán aktuális szakszervezeti kérdésekről be­szélgetett a bizottság munka­társaival. Kora délután Neu­bauer Józseffel, az SZMT ve­zető titkárával folytatott esz­mecserét a következő év gaz­dasági és mozgalmi feladatai­ról. Fél négykor a vontatási fő­nökség szakmunkásoktató tan­műhelyének előcsarnokában kezdődött az aktívaértekezlet. Keserű Árpád, a vontatási főnökség szakszervezeti bizott­ságának titkára köszöntötte a résztvevőket és ismertette moz­galmi életük jellemzőit. Ezt követően Sárdi Jenő, a von­tatási főnökség vezetője szólt a főbb gazdasági feladatok­ról, majd a szakszervezeti ta­gok beszéltek és kérdeztek munkahelyi tennivalóikról, szo­ciális helyzetükről. A kérdések- 're — a vasút általános gaz­dasági feladatait, a vasutas dolgozók helyzetét összefüggé­seiben megvilágítva — rész­ben Koszorús Ferenc, részben a MÁV Pécsi Igazgatóságá­nak, illetve a vontatási főnök­ségnek vezetői válaszoltak. Választmányi ülés az MTESZ-nél Dr. Nagy József előadása Bővített választmányi ülést tartott az MTESZ Baranya me­gyei szervezete tegnap Pécsett, a Technika Házában. Elnöki megnyitójában Jazbinsek Vil­mos köszöntötte a megjelen­teket, köztük dr. Nagy Józse­fet, az MSZMP KB tagját, a Baranya megyei Pártbizottság első titkárát, Lukács Jánost, a megyei párt-végrehajtóbizott­ság tagját, a Pécs városi Párt- bizottság első titkárát és dr. Horgos Gyulát, a Műszaki és Természettudományi Egyesüle­tek Szövetségének ügyvezető elnökét. Ezt követően dr. Nagy József időszerű gazdaságpoli­tikai kérdésekről tájékoztatta Baranya megye vezető műsza­ki és közgazdasági értelmisé­gét. Előadásában visszatekintett az elmúlt időszak világgazda­sági változásaira, majd érté­kelte az V. ötéves tervidőszak eddig eltelt idejének eredmé­nyeit, s felhívta a figyelmet c problémák megoldására. Külö­nös hangsúlyt kapott tájékoz­tatójában a gazdasági egyen­súly kérdése, mely mint mond­ta ne mcsupán népgazdasági gond, hanem egyre inkább helyi kérdés is. Ezt követően dr. Kacskovics Miklós, az MTESZ Baranya me­gyei Szervezetének társelnöke tájékoztatta a résztvevőket a vidéki szervezetek munkájáról, személyi változásokról, a Pé­csi Műszaki Szemle megjele­néséről, valamint a szervezet nemzetközi kapcsolatairól. A bővített választmányi ülés Mátyás Lászlónak, a szám- vizsgáló bizottság elnökének jelentésével zárult. Zenei fejtörő Sikert hozott mindkét ver­senyzőnek a régebbi hagyo­mányként fölújított „Zenei fej­törő” tegnapi, első játéka. Az első négy kérdésre kisorsolt játékos Bajtai Eszter, az ötö­dik kérdés megválaszolója Szalay István volt, mindketten a pécsi Nagy Lajos Gimnázi­um III. e. osztályos tanulói. Jutalmul a sikeres játékért egy hanglemezt, illetve egy köny­vet nyújtott át nekiik az Ide­gennyelvű és Zenemű köny­vesbolt vezetője. A „Zenei fej­törő” játékvezetője Ivasivka Mátyás volt, szerkesztője dr. Nádor Tamás. A jövőben min­den második héten kedden délután 16 órakor tartják ezt a „Ki nyer má”-hoz hasonló versenyt az Idegennyelvű és Zenemű Könyvesboltban, pén­tekenként pedig felvételről su­gározza a Pécsi Rádió. A jogalkotás és a jogalkal­mazás Időszerű feladatai Dr. Markója Imre sajtótájékoztatója Munkatársunk telefonjelentése Új jogszabályok, a paragra­fusok túltengésének visszaszorí­tása, a bíróságok munkájának további javítása, az állampol­gári jogtudat fejlesztése. Rövi­den így foglalható össze mind­az, amiről tegnap délelőtt Bu­dapesten, a Parlamentben hal­lottunk, Itt tartott ugyanis saj­tótájékoztatót dr. Markója Imre igazságügy-miniszter a jogai­Jogerős ítélet a „rongyos­báró” bűnügyében A Legfelsőbb Bíróság másod­fokon döntött a — Kék fényből ismert — „rongyosbáró" bűn­ügyében. A 43 éves Radics György és 38 éves felesége, az egyesült Zagyvavölgye Áfész felvásárlói, különféle szabálytalanságokat kö­vettek el a hulladékrongy be­gyűjtésekor. Egy esztendő alatt több mint 70 ezer kiló többlethez jutottak a szentkúti telepen; töb­bek között úgy, hogy csaltak a mérésnél, szintúgy a számolás­nál, a tetemes mennyiségű rongy árát pedig bezsebelték. Hamis bizonylatokat is „gyártottak"; azt a látszatot keltve, mintha a több­let hulladékrongyot felvásárol­ták volna. Oly módon az áfész- től 735 ezer forintot vettek fel. Összejátszott velük a 38 éves Czene György igazgatósági elnök és a 43 éves Kiss János osztály- vezető. Az elnök 1500, az osz­tályvezető 12 ezer forintért „hunyt szemet" Radicsék társadalmi tu­lajdont károsító bűncselekmény­sorozata fölött. A legfőbb bírói fórum helyben hagyva a Balassagyarmati Megyei Bíróság első fokon hozott ítéletét, bűnszövetségben, különösen nagy kárt okozó csalásért és veszte­getésért Radics Györgyre öt és félévi, Radicsnéra öt évi szabad­ságvesztést szabott ki. Ezen felül 50—50 ezer forint vagyonelkobzás­sal sújtotta őket. Kötelesek 668 ezer forint kártérítést megfizetni a Zagyvavölgye Áfész-nek. A tár­sadalmi tulajdont hűtlenül kezelő Czene Györgyöt egy évi, Kiss Jánost két évi szabadságvesz­tésre ítélte. így közlekedünk mi Az általánosan elismert gyalogátkelőhely)... Csúcsforgalom a Hal térnél és a temetőnél Indulunk fölfelé a Hunyadi úton, a Kaposvári út torkola­tánál balra jelez Cseke Ba­lázs rendőr főtörzsőrmester, meg akarunk fordulni. Utolsó pillanatban menekülünk meg egy minket — a villogó bal indexünk ellenére is — előzni akaró 850-es Fiat elől. Meg- úsztuk. Értetlenül nézem a je­lenetet: már a rendőrautót sem tisztelik? Intézkedés, a tü­relmetlen vezető rendőri figyel­meztetéssel, mi meg ép bőr­rel megússzuk. A Rákóczi út Hal téri ré­szén a Bercsényi utcáig a kül­ső sávot végig autóbuszok foglalják el, a belső forgalmi sávon autó autó hátán, néha megtorpannak, ahogy a zeb­rán nekilódulnak a gyalogo­sok. Javában tart a temetői csúcsforgalom, koszorút, virág­csokrot vivők százait nyelik el a pár percenként induló te­metői járatok. A buszsor vé­gére gyanútlanul besorol egy- egy személyautó, aztán a ve­zetője percek hosszú várako­zása után rádöbben, mögü- lük nem, csak mellettük a belső sávon juthat tovább. Hömpölyög a forgalom, a bentrekedt kocsikat udvarias vezetők kiengedik. A Rákóczi út—Nagy Lajos utca kereszteződésében zöld jelzésre indulnak át a gyalo­gosok, velük egyidőben a jobbra kis ívben kanyarodó járművek. Egy Wartburg a gyalogosok miatt blokkol a zebra előtt, mögüle, a Zsol- nay utca felől már nekilódul a kocsisor. Gyakori és főleg VENDÉGÜNK VOLT 1969-ben jelentkezett először a kilencek antológiájában. Ak­kor is, azóta is felkiáltójelként hatottak versei a mindenkori irodalmi közegben. Markáns, politikus hangvétele mindig magára vonta a figyelmet. Mi erről a véleménye Utassy Jó­zsefnek? — Frederico García Lorca mondja, akit nagyon szeretek és tisztelek, hogy a vers nem más, mint energiaátvitel. A költő gondolata, képessége versben testesül meg. A leírt szavak hatásfoka is attól függ, hogy kinek milyen energiát si­kerül versbe varázsolnia. Ami pedig a politikát illeti, minden vers politikus, akármiről is ír a költő. Ezért nevetséges, ha va­lakit elkötelezett, közéleti vagy — ezt is hallani: lírai költőnek neveznek. A költő ugyanis nem lehet más. Nem véletlen, hogy Petőfi a szabadság, szerelem kettősségét fogalmazza meg ars poétikájában, hogy Ady azt mondja, csak a politika és a szerelem vezette mindig a ce­ruzáját, József Attila pedig már a szellem és a szerelem páro­Utassy József A szó igaz harcosa akarok lenni »» sára bízza az emberiséget. Nagy László viszont így beszél utolsó kötetében: ,,A szó igaz harcosa akarok lenni”. — A versírás tehát politizálást jelent. Mi izgatja mégis leg­jobban Utassy Józsefet? — A művészeteket, így a köl­tészetet is a világ megvallása . izgatja. Engem a világ érde­kel, az emberi helyzetek, tettek, a tisztességesek és a tisztesség­telenek. A vers pedig akkor jó, ha minden szava a helyére ke­rül. Ezt József Attila mondta, Nagy László pedig azt, hogy csak látszatra könnyebb ma verset írni. A szabcdvers az igazán nehéz költői feladat, mert ott mindig kiugrik, ha rossz helyre került a szó, ha maszlagolásra használjuk a sza­vakat. — Sokat hivatkozik költöelő- dökre. Volt-e valami tanitvá- nyi kapcsolata is a fent emlí­tett költőkkel? — Nagy László lektorálta első kötetemet, sok észrevételt mon­dott nekem, aztán ő hívta fel figyelmemet a műfordításra, a bolgár irodalomra. Az ő élete azt példázza, hogy igazán nagy költő csak tisztaéletű ember le. hét. — A kilencek 1969-es fellé­pésére sokan emlékeznek még. Mit jelentett ez a csoport tag­ja számára? — Mi mindnyájan barátok voltunk. Vádoltak bennünket klikkezéssel, de ez igaztalan vád volt. Mi műhelyt alkottunk, ahol kegyetlenül megbíráltuk egymás verseit az egyetemi al­kotókörben, aztán 1964—65-re elkészült az antológiánk, amit Nagy László előszava bocsátott útra, Váci Mihály, Kormos Ist­ván és Juhász Ferenc voltak a lektorai, s öt évre rá teljesült ez a gyerekálom. Gállos Orsolya balesetveszélyes az ilyen hely­zet... A Szigeti út—Páfrány utca torkolatában egy idős néni vagy öt perce toporog a jár­dán, a kijelölt gyalogátkelő­helynél. Figyeljük. A néni türel­me fogytán, a kocsik vakon hajtanak tovább, végre egy busz fékez, a vezetője int: „Menjen át nénike!” A Petőfi Sándor és Doktor Sándor út kereszteződésénél nyugtatólag hat a rendőrautó és a forgal­mat figyelő rendőr: udvaria­sak, előzékenyek és szabályo­san közlekednek gyalogosok, járművek egyaránt. Teherautó húz el mellettünk, egy utas a fülkében hosszú pengéjű kés­sel konzervet eszik. És ha a vezetőnek hirtelen fékre kell lépnie...? A felüljárón a temető felé hajtva, a Vasút úti felhajtó­ágról zöld Zsiguli hajtana ki. Vezetője 90 fokos szögben el­fordul, hogy láthassa, szabad-e az út. Ugyanez a kép fogad a Bolgár Néphadsereg úti csatlakozó ágnál is. Nem le­hetne forgalomirányító tükrök­kel biztonságosabbá tenni a ráhajtást a Bolgár Néphadse­reg útra ? A temető főbejáratánál ha­lottak napi csúcs, személyau­tók és sűrűn érkező autóbuszok ontják a virággal, koszorúkkal érkezők ezreit. Gettó József, a Volán forgalomirányítója a munkásőrségtől kölcsönzött, .te­lepített URH adó-vevőn kér /üres kocsit a Bercsényi úti in­dítótól, vagy telefonon a te­mető felső köröndjén létesített végállomási irányítótól. A ne­gyed óránként induló 39/B-s járatokat 10, kifejezetten te­metői járaton közlekedő busz segíti. Csúcs van most is, bár az igazi szerda, csütörtökre vár­ható. A gépkocsivezetők las­san, óvatosan hajtanak, látják az emberáradatot, a sok öre­get ... M. L. kotás és a jogalkalmazás idő­szerű feladatairól a sajtó, a rá­dió és a televízió munkatársai­nak. A miniszter először a jogalko­tási reform eddigi eredményei­ről, a hátralevő tennivalókról szólt. Arról, hogy az új büntető törvénykönyvvel — amelynek tervezete már elkészült, és de­cemberben kerül az országgyű­lés elé — összefüggésben to­vábbi jelentős jogszabályokat készítenek elő. így a Btk-t élet­be léptető jogszabályt, a bün­tető eljárási törvény kisebb ki­igazítását, a büntetésvégrehaj­tásról szóló új törvényerejű ren­delet megalkotását, a szabály­sértési törvény módosítását és a nemzetközi magánjog átfogó szabályozását célzó kódex elő­készítését. Ezeken kívül folya­matban van a bírósági végre­hajtási jogszabályok módosí­tásáról és egységes szövegéről szóló törvényerejű rendelet ki­munkálása, de tervezik a bíró­sági szervezeti törvény némi változtatását is. Mint a sajtókonferencián el­hangzott: az Igazságügyi Mi­nisztériumnak az egyes konkrét jogszabályok megalkotásának előkészítése mellett feladata az alacsonyabb szintű jogalkotás koordinálása, valamint a hatá­lyos joganyag rendezése. Ugyan 1968-hoz képest csök­kent a miniszteri szintű jogi rendelkezések száma, a tenden­cia hatása azonban még alig érezhető: nem mindig kellően átgondolt az újraszabályozás. Dr. Markója Imre igazságügy­miniszter is hangsúlyozta: nem minden esetben a jogi rende­zés az egyetlen eszköz, főleg akkor nem, amikor a szervek a paragrafusok „gyártása" he­lyett többet érnének a vezetési, szervezési, ellenőrzési módsze­rek alkalmazásával. Rámuta­tott: a kodifikációban most az alacsonyabb szintű joganyag korszerűsítése a legfontosabb feladat. Jelenleg még sok a jogszabály, a jogi, illetőleg egyéb iránymutatás, ez utób­biak megismerése, áttekintése pedig ma mór lassan lehetet­lenné válik. Külön szó erott az alacso­nyabb szintű gazdasági jogol- kotás buktatóiról. Egyebek közt arról, hogy a aazdálkodó szer­vezetek csak akkor t Hnak át­gondoltabb hosszabb távra szóló fejlesztéseket megvalósí­tani. és kiegyensúlyozottan dol­gozni, ha számíthatnak a gaz­dasági szabályozók tartósságá­ra. A jogi szabályozás stabili­tásának biztosítása ezért a gaz­daságirányítás területén fontos követelmény. A jogalkalmazásról, ponto­sabban a bíróságok munkájáról szólva az igazságügy-miniszter elmondotta: a bíróságok ítélke­ző munkájának gyorsasága, az ítélkezés törvényességi színvo­nala és a jogpolitikai irányel­vek érvényesítése terén örven­detes előrelépés történt az utóbbi években. Gazdasági éle­tünk változásai is jelentkeznek a bíróságok munkájában. Az ítélkezési tapasztalat szerint nem kielégítő a vállalatok közti együttműködés, a szerződéskö­tések előkészítése, a vállalt kö­telezettségek teljesítése, ame­lyek a jogi út igénybevételéhez vezetnek. Az állampolgári jog­tudat, a törvények tisztelete ja­vult az utóbbi időben, azonban akad még tennivaló jócskán itt is — hangzott el a sajtókonfe­rencián. Dr. Markója Imre igazság­ügy-miniszter végül a munka­ügyi bíróságok tevékenységéről tájékoztatta a sajtó, a rádió és a televízió jelenlevő képviselőit (itt arról is szó volt, hogy az Igazságügyi Minisztériumban ezen bíróságok különállásának megszüntetésén gondolkodnak), majd válaszolt az újságírók kérdéseire. Horváth László

Next

/
Oldalképek
Tartalom