Dunántúli Napló, 1978. november (35. évfolyam, 302-330. szám)

1978-11-01 / 302. szám

f t . Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli ngplö XXXV. évfolyam, 302. szám 1978. november 1., szerda Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja lffitakulturank, ■vitatechnikánk Ülést tartott a megyei pártbizottság Tegnap ülést tartott az MSZMP Baranya megyei Bizottsága. Dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára tájékoztatta a pártbizottság tagjait a Központi Bizottság 1978. október 12-i üléséről. A megyei pártbizottság tudomásul vette a Gazdaság, és Szövetkezetpolitikai, valamint az Ifjúság- politikai Munkabizottság tevékenységéről szóló jelentést. Elfo­gadták a megyei végrehajtó bizottságnak a legutóbbi pártbi­zottsági ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Megemlékezések, koszorúzások lUouember 7-re készül Baranya Ünnepség a Liszt Ferenc hangversenyteremben Hz összefogás szép példája K özéletünknek természetes tartozéKai a viták. Ezek a párt, a különböző társa­dalmi szervezetek, az álla­mi testületek életének éppúgy alapvető megnyilvánulásai, mint ahogyan jelen vannak a munkahelyek mindennapos gya­korlatában. Szocialista demok­ratizmus — pártdemokrácia, ta­nácsi, üzemi, szövetkezeti de­mokrácia - elképzelhetetlen vi­ták nélkül. Ezek során formá­lódnak ki a döntések, az elha­tározások,’ a viták adnak módot arra, hogy az emberek gondo­lataikkal, tapasztalataikkal, ja­vaslataikkal hozzájáruljanak a közös ügyek megoldásához. Nézetek és felfogások csap­nap össze a vitákban, ám ezek mögött emberek állnak. A vi­tákban „nem testetlen eszmék és gondolatok, hanem eleven emberek vesznek részt", ezért a viták mint sajátos, „emberi jelenségek” is szemügyre veen­dők. Nem utolsó sorban abból a szempontból, mennyire segíti vitakultúránk és vitatechnikánk a szocialista demokratizmus érdemi érvényesüléséhez szük­séges tartalom kibontakozását. Kezdjük egy pozitívummal: mai közéleti vitáinkban nem szoktuk tapasztalni a „címkék" osztogatását. Érv feszül érv el­len, s immár természetesnek tű­nik, hogy semmiféle megbélyeg­ző — illetve annak szánt — jel­ző nem húzhatja le a mérleg serpenyőjét egyik vagy másik álláspont javára. Megszoktuk, hogy a bélyegző rásütése nem pótolhatja az érvelést, a bizo­nyítást, s ezért nem is igyek­szünk igénybe venni ilyen esz­közöket. Közéletünk fiatalabb résztve­vői számára ez természetes do­log. De azok, akik részesei vagy tanúi voltak régebbi idők írá­sos, vagy szóbeli vitáinak, jól tudják, miféle beidegződéseket kellett levetni, amíg eljutottunk idáig. Ehhez meg kellett újulnia munkastílusunknak, a közélet légkörének, de meg kellett vál­tozniuk az objektív körülmé­nyeknek is, hogy ez lehetséges­sé váljék. Meg kell becsülnünk ezt a fejlődést, látnunk kell értékét, és meg is kell őriznünk. Annál is inkább, mert ha maguknak a nyilvános vitáknak a folyamán, az érvek pótlására nem is kerül­nek elő „címkék", de a folyosói minősítésekben még jelen van­nak. (Ma ugyan — s ez is a kö­rülmények változásával függ össze — már nem annyira a „re­vizionista” és a „szektás", in­kább a „konformista" és a „de­magóg” ellentétpárja hangzik el a leggyakrabban.) A jelenség persze magyarázható. Hiszen az emberi gondolkodás sajátos­ságaiból fakad egy-egy új je­lenségnek, megnyilvánulásnak az ismert fogalmakhoz való társítása. (Aztán, mi tagadás, némelykor a minősítés nem is teljesen jogosulatlan.) „Ma­gánvéleményünkben" tehát lesz és olykor lehet is helye a jel­zőknek — a lényeges azonban itt az, hogy nyilvános fórumo­kon soha ne szerepeljenek bunkóként s soha ne helyette­síthessék az érdemi érvelést. De ha a megbélyegző cím­kék nem is fenyegetik már a közéleti viták résztvevőit, mégis vannak a vitakedv kibontakozá­sának szubjektív akadályai. Ezek közül az egyik legjelentősebb ma — úgy tűnik — a személyes érzékenység, vagy fogalmazzunk élesebben: a sértődékenység. Nem ritkaság az a típus, amely mindenféle ellenvéleményt szin­te személyes sértésnek tekint, amelyben azonnal „felmegy a pumpa", ha az övével ellenke­ző nézetekkel, véleménye he­lyességének kétség bevonásával találkozik. Az ilyesfajta reagálás pedig nyilvánvalóan nem ösz­tönöz vitatkozásra, másféle vé­lemény kifejtésére. A szenvedély, az elfoglalt ál­láspont melletti személyes el­kötelezettség természetesen sen­kinek sem róható fel. Senkitől sem várható el, hogy a vi­tában hideg közönnyel és szenvtelenséggei kísérje nézetei, javaslatai sorsát. A szenvedé­lyesség valóban inkább elisme­rést érdemel, mintsem meg­rovást. A baj ott kezdődik, ami­kor az ellenvélemény a szemé­lyes presztízs sérelmének tűnik, az illető a nézeteinek szóló bí­rálatot saját személye elleni tá­madásként fogja fel, s úgy is reagál. A túlzott érzékenység elbur­jánzása kifejleszti a nyílt polé­miától való tartózkodás reflexét, ami azután már olyankor is mű­ködésbe lép, amikor erre semmi­féle ok nincs. Nehéz lenne kimu­tatni, hogy milyen mértékben, de bizonyára ez is hozzájárul ahhoz, hogy jó néhány vitánk csak elnevezésében az, valójá­ban párhuzamos monológok so­ra. Természetesen nem lenne helyes vitatkozni pusztán a vita kedvéért, vagy amikor nyilván­valóan egyetértünk egymással. De néha olyan esetben is mo­nológok. hangzanak el, amikor lehetne vagy kellene vitatkoz­ni. M indezek ellenére is el­mondhatjuk: sok jó, tar­talmas, érdemi vita zajlik- a közélet, a pártélet fó­rumain. S ezt kimondani egyál­talán nem valamiféle kötelező áldozat a „pozitív kicsengés” oltárán, hanem egyszerűen a valóság tényeinek leszögezése. S hogy ez így van, abban bizonyára közrejátszik egy, a korábban említettekkel ellen­tétes pozitív jelenség. Neveze­tesen az, hogy az utóbbi idő­ben szaporodik azoknak a fe­lelős vezetőknek a száma, akik nem arra büszkék, hogy kivé­tel nélkül mindig nekik van igazuk, hanem arra, hogy ne­kik lehet ellentmondani, velük lehet vitatkozni és meg is le­het őket győzni. Számukra az jelenti a presztízst, hogy olyan embereket tudnak munkatárs­ként kiválasztani, olyan embe­rek tudnak mellettük felnőni, akik adott esetben helyesebben, jobban látnak egy-egy kérdést, mint ők. S ezt nem szégyenük, sőt, egyenesen vezetői tevé­kenységük érdemének tekintik. Az ilyen szemlélet terjedése biztató dolog. Több más előnye mellett, bizonyára kedvezően fog hatni vitakultúránk és tech­nikánk további fejlődésére is. Gyenes László A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 61. évfordulójának megünneplésére készül Bara­nya megye lakossága. Az em­lékművek, szovjet katonák sír­jainak koszorúzásával, ünnep­ségek rendezésével emlékez­nék a történelmet formáló idő­pontra, 1917. november 7-re. A rendezvényeket kultúr- és sportprogramok gazdagítják. Pécsett, november 5-én, va­sárnap délután 5 órakor a Liszt Ferenc hangversenyte­remben kezdődik az az ün­nepség, melyet az MSZMP Pécs városi Bizottsága és az MSZMP kesztyűgyári bízott - ga rendez a NOSZF 61. év­fordulójának tiszteletére. No­vember 7-én délelőtt 10 óra­kor pedig koszorúzási ünnep­ség lesz a temetőben a Szov­jet Hősi Emlékműnél. Baranya megye számos te­lepülésén már november -4-én rendeznek ünnepséget. Mohá­cson délelőtt 11 órakor adják át a kórház új pavilonját, melyet az évforduló tiszteleté­re avatnak. Délután a város párt-, állami, társadalmi szer­veinek vezetői, a gyárak, üze­mek, szövetkezetek, fegyveres testületek képviselői megkoszo­rúzzák a Duna-parti Szovjet Hősi Emlékművet. Szigetváron délután 3 órakor szintén ko­szorúzási ünnepséget rendez­nek a vár melletti szovjet hő­sök sírjánál. Komlón Hálaváltó elnevezésű sportversenyre kerül sor délután a Bányász-pályán. November 5-én délután négy órakor Siklóson megkoszorúz­zák a Felszabadulási emlék­művet, majd kultúrműsorral egybekötött ünnepi gyűlésre kerül sói a pártbizottság nagytermében. Harkányban délután fél háromkor kezdődik az ünnepség a Bolgár Múze­umban. Ezt követően megko­szorúzzák a szovjet emlékmű­vet. Sásdon este 6 órakor — szovjet vendégeket fogadva — a művelődési házban méltatják a NOSZF győzelmének jelen­tőségét. E napon emlékeznek a 61 évvel ezelőtti november 7-re a gödreiek, drávaszabol- csiak, bólyiak, szajkiak, duna- szekcsőiek, geresdlakiak, hí- mesházaiak, szederkényiek, má- riakéméndiek, nagydobszaiak, kétújfaluiak. A KISZ Szigetvári városi-járási Bizottsága e na­pon rendez szellemi vetélkedőt a fiatalok részére, a NOSZF győzelméről és a Kommunis­ták Magyarországi Pártjának megalakulásáról. November 6-án többek kö­zött a véméndiek, monyoródi- ak, borjádiak, magyarszékiek, vajszlóiak, lapáncsaiak, illocs- kaiak emlékeznek meg a NOSZF győzelméről. Mázaszászváron szovjet vendégekkel együtt megkoszorúzzák a szovjet hő­sök sírjait. A KISZ Komlói vá­rosi Bizottsága szervezésében megkezdődik a kétnapos sport- program a Komlói Bányász Sport Klub pályáján a fiatalok részvételével. A városokban, községekben rendezendő ünnepségeken iro­dalmi színpadok, kórusok, tánc­csoportok, zenekarok, az álta­lános, középiskolás tanulók gazdag műsort adnak. Ha nem is a világnak, de Magyarországnak mindenkép­pen a „végén” van Tótok föld­je, és a másik szomszédos dél­baranyai település, Eperjes- puszta. Közvetlenül a határ közelében vannak, s elzártságu­kat a zöldségtermelésben Ba- ranya-szerte elismert nagyszerű eredményeik sem oldották fel, egészen a legutóbbi időkig. Bár nem sok ember él erre - talán nyolcvan család —, mégis örömmel mentünk el Tó­tok földjére, amikor meghívást kaptunk a most elkészült új út átadására. Tettük ezt azért, mert a vidéket úgy is emlege­tik, mint Baranya megye zöld­ségeskamráját. Errefelé minden­ki paprika, paradicsom, káposz­ta, saláta és a többi kerti nö­vény termesztésével foglalkozik. Hosszú, 25—30 méteres fólia­sátrak sorakoznak a portákon, s hogy innen mi minden kerül ki, azt néhány adat jól érzékel­teti. A harminc tagú zöldség­termelő szakcsoport ebben az évben 10 vagon paprikát, 1 va­gon paradicsomot, 90 ezer fej salátát és 8 vagon tavaszi ká­posztát küldött a kereskede­lemnek. Hogy a hatalmas mennyiségű áru korábban hogyan jutott el Eperjes-pusrtáról, illetve Tó­tok földjéről a városokba, arról az itt élők — és a Zöldért is — sokat tudnának beszélni. A sá'- ros utakról, amikor a mindösz- sze 10 zsák paprikával megra­kott szekeret a lovak nem tud­ták kirángatni a kátyúkból. A hosszas várakozásokról, amikor végre eljutottak Gyűrűspusztá­ra, s ott órákiq várták a teher­autókat. Ha eljutottak .. . Mert előfordult, hogy rengeteg, fá­radságos munkával megtermelt termény rohadt meg azért, mert képtelenek voltak pár kilomé­terrel arrébb szállítani. Ez adja a tegnap felavatott út igazi jelentőségét. S az - ki­emelte ezt dr. Szabó József or­szággyűlési képviselő is —, hogy elkészültében a leq jelentő­sebb feiqdatot az itt élők vál­lalták magukra, munkával és pénzzel járultak hozzá az épít­kezéshez. A társadalmi ráfordí­tás összege elérte az 1,1 millió forintot. Segítettek a helyi és a megyei tanács, különböző üze­mek is. öt kilométer hosszúsá­gú* út második szakasza készült el tegnapra. Hogyan? Mást ne említsünk: „tróglival”, azaz jó­formán kézzel hordták a hely­beliek a követ az alapozáshoz. Vérzett a kezük. Az út 2,5 millió forintba ke­rült. A megyei tanács 1 millió­val segített, a helyi tanács 400 ezer forinttal. Az összefogás és az önkéntes munka szép pél­dájaként készült el az út a „zöldségeskamrába". Hogy mit jelent ez a helybelieknek, erre két példát. Egy idős asszony azt mondta, még a munka dan­dárja idején: legalább ezentúl ide is el tud jönni a mentő. Ér­te jött először, amikor lábát törte. S az sem volt véletlen-, hogy a tegnapi szerény avató­ünnepségre meglepetéssel ké­szültek a helybeli, ügyes kezű asszonyok: örömüket „cukorba öntötték". Úthenger, munkások, villanyoszlopok, s ki tudja, még mi minden volt ezen a különös tortán, amit nem a cukrászat remekeként kell értékelnünk, hanem az öröm — a jól végzett munka után érzett öröm — jele­ként. M. A. A Pécsi Porcelángyár épitészeti.gyáregységében pirogránit burkolóelemeket és kerámia burkoló­lapokat készítenek. Felhasználási területük széles skálájú, mert a műemlék jellegű épületek felújításától kezdve egészen a legmodernebb épületekig alkalmazhatóak. Képünkön: a dom­bóvári művelődési ház homlokzati díszítő elemeit készítik. Fotó: Kopjár Géza t. - . - . -. • ai* „Szerény" útavatós Tótok földjén n megyei és a helyi tanács segítsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom