Dunántúli Napló, 1978. október (35. évfolyam, 271-301. szám)

1978-10-01 / 271. szám

A nyugdíjasokra is számítunk! A statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt 15 év során a mezőgazdasági termelés 50 százalékkal növekedett, ugyan­akkor viszont egymillióval csökkent a mezőgazdaságban dolgozók száma. Ezzel a tény­nyel számolni kell még akkor is, ha számba vesszük a föl­deken dolgozó, sok minden­tudó, nagy teljesítményű, okos gépet is. Különösen most kell nagy figyelemmel számolni az emberek munkájával, amikor ezekben a hetekben 20 millió tonna őszi termést kell beta­karítani. Lesz elég dolog, a szokott­nál rövidebb idő alatt. Töb­bek közt 5,6 millió hektáron kell az őszi és tavaszi vetések talaját előkészíteni. El kell vetni 1,3 millió hektár őszi kalászost. Mindezekkel egy- időben az 1,3 millió hektár kukorica mellett még 130 ezer tonna szőlőt és kereken egymillió tonna gyümölcsöt is le kell szüretelni. Az őszi munkacsúcsban 300 —350 ezer ember dolgozik majd a szántóföldeken, a ker­tészetekben és a gyümölcsö­sökben. Nem tudnak minden munkát géppel elvégezni. Olyan kézi munkaigényes nö­vények betakarításáról van szó, mint a zöldség, szőlő, gyümölcs, cukorrépa, burgo­nya és dohány. Nemcsak a belföldi fogyasztói igények kielégítése, hanem az export­feladataink teljesítéséhez fű­ződő fontos népgazdasági ér­dek is egyaránt azt követeli, hogy ezek az úgynevezett kézi munkaigényes növények beta­karítása időben és jó minő-' ségben megtörténjék. Ez ve­zérelte a Minisztertanácsot, amikor 1977 májusában hatá­rozatot hozott a kézi munka- igényes növények betakarítá­sához szükséges munkaerő biz­tosításáról. Valamennyi nagyüzemi gaz­daságban számba vették a rendelkezésre álló munkaerőt. Az állandó dolgozókon kívül figyelembe véve a családta­gokat, nyugdíjas dolgozókat, s a falvakban élő, a munkában részt venni kivánó ipari nyug­díjasokat is. Érdemes rájuk figyelni! Gondosan átnézni, s még egyszer a valós hely­zethez igazítani a termelést. A nyugdíjasokra, a mező- gazdasági munka sok fogását, módszereit jól ismerő, kipró­bált emberekre most is szük­ség van. Munkába állításukat megkönnyíti, hogy változatla­nul érvényben van a már idézett minisztertanácsi hatá­rozat, amely úgy rendelkezik, hogy a nyugdíjasoknak a me­zőgazdasági nagyüzemek a munkaigényes növények beta­karítási munkáiban való rész­vétele a jogszabályban meg­állapított „foglalkoztatási ke­retébe" nem számít be. Érdemes arról is szólni, hogy mit jelent mindez az érde­keltek, a munkavállalók szá­mára. Arról van szó, hogy november 15-ig a zöldség, a burgonya, a szőlő, a gyümölcs, a dohány és a cukorrépa betakarításá­ban nyugdíjuk . korlátozása nélkül végezhetnek fizi­kai munkát. Ezeknek a mun­káknak az időtartama a tör­vényes évi 840 — egyes meg­határozott munkakörökben évi 1260 — órás foglalkoztatási keretbe nem számit be. N. Gy. A kombájnok egy délelőtt átformálták Szigetvár határát Újabb nagy erőpróba É! a mező­gazdaság Szigetvár határában törik a kukoricát a dominátorok Az aszály nagyon megviselte a kukoricát A hét közepén még mindenütt lábon állt a kukorica Pécstől Szigetvárig a 6-os út mentén. Csütörtökön reggel a szemerké­lő eső ellenére a szigetvári tsz öt sárga Claas-Dominátora vo­nult a földekre, kora délutánra szinte átformálták a becefai út­elágazásnál Szigetvár határát. A sárgálló kukorica erdő tarló­vá vált, amelyen szorgalmasan bukdácsolt a kukoricaszárat vá­gó munkagép. A pénteki verő­fényes nap másutt is kicsalogat­ta a gépeket, amelyek aztán már a szombat reggeli eső elle­nére teljes erővel dolgoztak. A szigetvári járásban még a paradicsommal is küszködnek, 662 vagonra kötöttek a gazda­ságok szerződést, de szeptem­ber végéig csak alig több mint 200 vagonnal szedtek le. Pedig sok száz diák, katona és a szo­cialista brigádok tagjai is se­gítenek, sajnos a kései érés, az apró, töpörödött szemek nehe­zítik a munkát. A cukorrépa betakarítása a Kaposvári Cukorgyár ütemezése alapján már korábban megkez­dődött: szombatig az 1868 hek­táros terület 35 százalékával végeztek és több mint 2500 va­gonnal adtak le. A szigetvári járásban egyébként a silózás 85 százalékban, az ősziek alá a szántás 45 százalékban, míg a tavasziak alá 18 százalékban készült el."- Szervestrágyázást 3079 hektáron terveztek — 2400 hektár kész. A járásban 292 traktor, 117 gépkocsi dolgozik. A sásdi járásban 6300 hektá­ros terület felén végeztek a mélyszántással az őszi gabonák alá, míg a tavaszi vetések elő­készítésének negyede készült el. A kukorica betakarítását a Bi- kali Állami Gazdaság meg­kezdte, 35—40 százalékos a ku­koricájuk nedvességtartalma, a szárító-'rapacitás azonban ren­delkezésre áll. A kukorica más gondokat is felvet a sásdi já­rásban : a mélyebb helyeken megfagyott, aztán a kukorica­terület 35 százalékán búzát vet­nek a kukorica után, amelyet természetesen a tengeri beta­karításra után kezdhetnek, ez torlódásokat, a várható őszi esők bekövetkeztével óriási erő­feszítéseket követel majd. A si­lókukorica betakarításával (jó­részt) szombaton végeztek már, míg a szervestrágya 65 száza­lékban került ki a földekre. A két járásban tett hétvégi körjáratunk után a megye egé­széről kértünk tájékoztatást dr. Álló Miklóstól, a Megyei Tanács megbízott osztályvezetőjétől. Baranyában 2961 hektár bur­gonya, 5989 hektár cukorrépa, 3000 hektár szója, 81 000 hek­tár kukorica, 10 600 hektár si­lókukorica, 26 hektár dohány­földről és csaknem 8000 hektár szőlőterületről 2,5 milliárd forint értékű terményt kell betakarí­tani. Az időjárás az elkövetke­zendő hetekben 100 millió fo­rintokkal módosíthatja a ter­mést, nagyon fontos azonban az is, hogy a mezőgazdasági üzemek maximális hatékonyság­gal szervezzék meg a munkát, hiszen 2541 traktor, 780 teher­gépkocsi, több ezer diák és ka­tona dolgozik a földeken. Két­ezer diák még nincs beosztva egyetlen mezőgazdasági üzem­be sem, végső esetben tartalék „munkássereg" is rendelkezésre áll. L. J. Szekszárdi A múzeumi és műemléki hónap országos megnyitója Múzeumaink mindinkább a teljességre törekednek az ember és a természet, az ember, a termelés és a tár­sadalomtörténet bemutatá­sában. Nyitott múzeumokat akarnak, amelyek nem csu­pán tárolók, hanem élő, ele­ven intézmények. Attól élők, ha beleszólnak a mai em­ber életébe, ha minden tör­ténelemhamisítást és hamis párhuzamot elkerülve vála­szolnak a mai ember kér­déseire! — hangsúlyozta Pozsgay Imre kulturális mi­niszter, az országos mú­zeumi és műemléki hónap idei rendezvénysorozatának szombati, szekszárdi meg­nyitóján. A megnyitó beszéd után a miniszter kitüntetéseket adott át. Emeletes iskola Kétújfalun Korszerű körülmények között tanulnak a felsőtagozatosok Kétújfalu, körzeti iskola. A kilenc községből bejáró 310 tanuló közül 167 feisőtagoza- tosnak szeptembertől már az új épület jelenti az igazi is­kolát. — Tavaly nyáron kezdték el a helyi költségvetési üzem dolgozói — mondja Filó Jó­zsef iskolaigazgató —, és most augusztus végén adták ót az új épületet 2,2 millióért. Cél­szerű, okos tervezés és jó mi­nőségű kivitelezés jellemzi, az épület mindazt magában fog­lalja, amire egy mai iskolá­nak minimálisan szüksége len­ne. Tágas zsibongók, széles, vi­lágos folyosók, köröskörül fa­burkolat, csempézett folyóvizes mellékhelyiségek, a földszinten egy, az emeleten két szertár­helyiség. A négy tanterem mindegyikében lakkozott par­ketta, hatalmas ablakok, pasz­tell színű falak, kilenc darab háromcsöves neonarmatúra, a tizedik a táblát világítja meg, kényelmes asztalok, székek, olajkályha. — Mit jelent pedagógus­nak és gyereknek az új épü­let? — kérdem Győréi József- né igazgatóhelyettest, aki 13 éve itt tanít. — Nagy lélektani előnyt:, a szép, kényelmes környezet igényessé teszi tanulóinkat, minket is jobb munkór^. ösz­tönöz. A gyerekek óvják, féitik ezt az épületet. A felsősök ma­tematika, kémia-fizika, élővi­lág-földrajz és ének-zene-rajz szaktermi oktatásához így min­den feltétel adott, kényelme­sen elférnek az oktatási se­gédeszközeink, mégis minden kéznél van. A hatodikosok szivárványt festenek, nagy figyelemmel ke­verik ki a színeket, kis tége­lyeikkel gyakran kimennek az előtérbe vízért vagy kimosni az ecsetet. A hetedikesek osz­tályfőnöki órán a közösségről beszélnek, vitatkoznak. A fo­lyosón levő padok alatt sora­koznak az utcai cipők. A hetedikes Lőrincz Éva kér­désemre határozottan feleli: — örülünk, hogy végre ilyen szép osztályunk van. Itt igazán jól érezzük magunkat Vigyázunk rá .. . és a tanulás is jobban megy. Hamarosan korszerűsítik o régi, az alsósok osztálytermei­nek világítását is. Aztán újabb négy tanterem és új napközis konyha építését tervezik. M. L. Az átlagon felüli minőségű az idei almatermés a Pécsi Állami Gazdaság József-majori almás­kertjében. Az ez évi almaszüret után 200 vagon körüli termésre számitanak. Jelenleg 80 gazdasági dolgozó és 320 tanárképző főiskolás szedi a starkingot és a jonathánt. A képen: munkában a főiskolások. Erb János felvétele II Margit-hídon ismét teljes a forgalom Szombattól ismét teljes a for­galom a Margit-hídon. A 4-es és a 6-os villamosok régi útvo­nalukon, a lágymányosi lakóte­lep, illetve a Móricz Zsigmond körtér és a Moszkva tér között szállítják utasaikat. Föloldották a közúti korláto­zást is, az autók előtt szabad az út a Margit-hídra. A gépkocsivezetőket érinti, hogy a Mártírok útján — ha­sonlóan a nagykörúthoz — ti­los a nagyívű balra kanyarodás. A biztonságos, egyenletes köz­lekedést szolgálják az új, össze­hangolt jelzőlámpás csomópon­tok. A folyamatos haladás biz­tosítása miatt reggel 6-tól 7 óráig a Mártírok útján nem sza­bad megállni. A budai körútnak a Török ut­ca és a Bem József utca közöt­ti szakaszon új forgalmi rend lépett életbe, mivel ezen a ré­szen sétálóhelyet alakítottak ki. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napin XXXV. évfolyam, 271. szám 1978. október 1., vasárnap Ára: 1,20 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom