Dunántúli Napló, 1978. augusztus (35. évfolyam, 210-240. szám)

1978-08-13 / 222. szám

DN HÉTVÉGE 8. IRODALOM - MŰVÉSZET 1978. AUGUSZTUS 13. I------------------------------------­K ÖNVU Korai kalocsai hímzések A messze földön Híres kalocsai népművészet kez­deti korszakait mutatja be ez a könyv, melyet dr. Bárth János, a helybeli Viski Ká­roly múzeum igazgatója állított össze, látott el ala­pos bevezető tanulmány­nyal és eligazító jegyzetek­kel. Mint a szerző könyve elején megjegyzi, ezeknek a korszakoknak az anyaga még majdnem teljesen is­meretlen, ' az érdeklődés sokáig a két világháború között virágzó, de jobbára piacra termelő kalocsai népművészet felé fordult, s így, a kialakulás, a fej- ! lődés első szakaszainak művészete kevesebb figyel- | met kapott. Pedig azokat az eredeti, sajátos voná­sokat, melyek a kalocsai hímzéseket minden más vi­dék hasonló jellegű termé­keitől megkülönböztetik, ősi formájukban itt talál­juk meg. Mivel a kezdeti korsza­kokról van szó, elengedhe­tetlenül fontos, hogy a szerző részletesen ismer­tesse a kalocsai népmű­vészet alkotóterületét és annak történelmi fejlődé­sét. Tanulmányából kide­rül, hogy éz az alkotóte­rület nem korlátozódik pusztán a városra, hanem magába foglalja Kalocsa vidékének számos kis falu­ját, s úgynevezett „szállá­sát". A kezdeteknél döntő szerepet játszottak ezek az apró települések, szállások, az emberek életformája nagyban hozzájárult ah­hoz, hogy egy sajátos nép­művészet jöjjön létre. Bárth János külön fejezetben foglalkozik az itteni nép­csoporttal, melyet az is­meretlen eredetű „pota” szóval neveznek. Mi jellemzi a korai ka­locsai hímzéseket? Termé­szetes egyszerűség, sal­langmentes díszítés, a szí­nek tetszetős megválasztá­sa. Itt külön kiemeli a szer­ző, hogy a mindennapi életszükséglet, s az ebből eredő szemlélet milyen fontos szerepet játszott az egyes motívumok alakítá- -sában. Később, éppen azért, mert a természetes szükségletektől némikép­pen elszakadt a művészet, s jórészt eladásra termelt, a díszítések bonyolultab­bakká, a színek harsogób- baká váltak. Ez a folya­mat a század elején indult meg, s a két világháború között érte el csúcspontját. Tehát a kezdeti korszakok időben a múlt századba tehetők. Választ kapunk Bárth Já­nos tanulmányából arra is, hogy milyen technikával készültek a térítők, párna­huzatok, kötények, ruhafé­lék díszítései, milyen motí­vumokat alkalmaztak az ismeretlen népművészek, hogyan tették harmonikus­sá a színeket, miképpen alakitották ki a mintákat. Ez a leírás nemcsak a tit­kokat deríti ki, de ötlete­ket adhat másoknak, akik kedvet éreznek a hímzés­hez, a népművészeti motí­vumok felhasználásához. A könyv jelentős részét természetesen a minták, díszítések teszik ki, mint­egy nyolcvan színes, és fe­hér-fekete ábra mutatja be a korai kalocsai hímzések gazdag világát. Kár, hogy csak kevés példányszámban jelent meg, jó lenne, ha valame­lyik nagy kiadónk felfi­gyelne erre a könyvre, a Népművelési Propaganda Iroda kiadványai ugyanis meglehetősen szűk körben forognak közkézen. Kovács Sándor FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK — FIATALOK Bende Katalin rajzai K ollár, miután nyújtózott még egyet, háziköpenybe bújt, gondosan csomóra kötötte az övét és kikö­nyökölt az ablakon. Oda­kint ragyogott a nap, hűvös szel­lő simított végig az arcán. Te­leszívta friss levegővel a tüde­jét, aztán rágyújtott. „Egészséges így elácsorogni — gondolta. — Legalább ki­szellőzteti az ember a fejét.” Sovány testét megmártotta a szélben, tekintetét végigfuttat­ta a házak fölött, egészen a szemközti dombokig. Mikor azonban oldalra pil­lantott, meglepődött. A szom­széd ablakban kopaszödó em­ber támaszkodott, kövérkés, telt arcát mulatságos görbe vonalak barázdálták. Éppen csak félrefordította a fejét, máris visszakapta. Később mégis odaszólt. Gon­dolkozott, kezet nyújtson-e, az­tán mégse nyújtott. — Magát még nem is láttam — mondta. — Én se magát. — Gyakran könyökölget? — így délelőttönként elég gyakran. — Érdekes. Akkor pedig ta­lálkoznunk kellett volna. — Elkerültük egymást, — mondta a kövérarcú. — Én majd mindennap szel- lőzködök egy keveset. így fel­kelés után. — Jó is az. Mert ugye egész nap bent a füstös lakásban . .. Látom, maga is cigarettázik. — Már vagy harminc éve. A fronton szoktam rá. — Kell az. Egy-egy jó ciga­retta. Merre szolgált? — Hogy érti? — kérdezte Kollár. — Azt mondta, a fronton szo­kott rá. — Ja, igen. 13-ik gyalogez­red. Az aknavetősöknél, fent a Kárpátokban. Ismeri? — Nem. Hiányzik a lábam­ról három ujj. A hátországban voltam. — Később engem is vissza­vontak. Találat érte a karo­mat. Nézze csak! — Kollár fel­csúsztatta a karján a köpenyt, megmutatta a forradást. — Bécsben kezelték, ott foltoztak össze. — Leszázalékolták? — Nem, — mondta elnyújt­va Kollár. — Még most is dol­gozom. — Engem ki se vittek a frontra. Kiszuperáltak. Itt vol­tam a Rudolf-laktanyában, míg be nem jöttek az oroszok. — Elkapták? — Arra vigyáztam. Négy hó­napig bújkáltam egy krumpli­pincében. Aztán munkába áll­tam, amikor nem keresték már az embert. — Maga is délutános? — Két éve nyugdíjban vagyok. — Na, már csak azért kér­dezem, mert itt könyökölget. Én állandó délutános vagyok, így kértem bent a pékségben. Az emberek inkább a reggeli műszakot szeretik. Már a csa­ládosok inkább. — Mivel foglalkozik, ha meg nem sértem? — kérdezte a ko­pasz. — Leszedő vagyok. Jön a szalagon az anyag és leszedi az ember. Mert a leszedőnek az a feladata kérem. Bele a göngyölegbe, aztán már csak kiírni kell és vihetik a szállítók. — Én ács voltam. Több, mint negyven évig. — Maga itt lakik? — kér­dezte Kollár. A kopasz kerekre nyitotta a szemeit, rácsodálkozott. — Nem látja? — Nyolc éve, hogy idejöt­tünk. A feleségem akarta, azt mondja, jobbak ezek az ala­csony telepi lakások. Meleg víz is van, akkor fürdik az ember, amikor akar. Maga nős? — özvegy. A feleségem há­rom éve, hogy meghalt. — Azt mondja, hogy fent a Kárpátokban, a 13-oknál? — terelte a szót a kopasz. — Ak­kor magának ismernie kellett Lelleyt. Gróf Lelley századost. — Lelley... — Kollár gon­dolkozott. — Lelley ... Lelley. Ismerős, a neve, de így. . . — Magas, szikár ember volt, apró kis bajusszal. . . — Furcsa, ferde formájú vágás volt az arcán, — egészí­tette ki Kollár. — Úgy van. Ferde vágás. — Ismertem. Az utászoknál szolgált, jómagam csak egy- szer-kétszer láttam. Olyan pa­rancsolgató, hatalmaskodó em­ber volt az. Kegyetlen. Mikor Bérczy főhadnagy úr elesett, akkor került ő a helyére. Úgy lett törzstiszt. — Mólunk, Pesten volt egy darabig, a Rudolfon, — mond­ta a Kopasz. — Csinálhatott valamit, mert egyik napról a másikra küldték a frontra. Be­széltek ezt-azt, hogy szégyent hozott a laktanyára, de bizto­sat senki se tudott, — a kopasz végigsimított a borostáján. — Bizony, régi ügyek ezek, de azért jólesik néha beszélgetni róluk. — Jól. — Gyerekei vannak? — kér­dezte a kopasz. — Nincsenek. — Nekem van egy lányom. Négy éve, hogy férjhezment. Vidéken laknak. — De azért csak megláto­gatják néha? — Ritkán. Az asszöny nehe­zen utazik. Nem bírja a vona­tot, azt mondja, felfordul a gyomra. Kollár mélyet szippantott a csikkből, aztán az órájára pil­lantott. — Mennem kell. Lassan ide­je elindulni, — mondta Kollár és a kopaszra nézett. Álltak szemben egymással, zavartan, egyikük sem szólt, — Azt mondja, nyolc éve laknak itt? — kérdezte aztán Kollár. — Olyanformán, — mondta a kopasz. — Hát hallja . . . Nagy a telep , . . — No, Isten áldja, szomszéd. Már megengedi, hogy így szó­lítsam? — nyújtotta a kezét Kollár. — Csak nyugodtan. Kollár eztán gyakran felné­zett a házra, munkóbamenet. Remélte, hogy megpillantja valamelyik keretben a kopasz fejet, a kövér arcot. De ablakszemek százai ver­ték vissza a déli napfényt, el­vakították és néha eleredt a könnye... DEÁKI LÁSZLÓ SZOMSZÉDOK Lelkes Miklós Erdő Sütött a gyikarany zöld , nagy fák között, magas létrát dobott az égnek riadt fácánkakas, de visszahullt a létra. Felhő kitűnt, csodás hidak világa, kéken áttetsző látomás. A vadcseresznye-ágon egy szarka cserregett. Nagy szemek mozdulását figyelték csöpp szemek. Sütött a gyíkarany zöld. Megállt a pára, csönd, majd láttam: ösvényt, tisztást, átfog, ölel, elönt, s árad tovább. Felettünk fehérbe tűnt az ég s lassan forgatta vissza nagy mókuskerekét; csigaházak kihulltak, harangszó megrekedt, a vadcseresznye-ágon új szarka cserregett, sütött a gyíkarany zöld. Nagy fák között, magas hangon elkétkedett még egy-két fácánkakas: a hidak összekötnek? látnak a nagy szemek vagy bennük csak halálig felhúzott szerkezet? s mikor húnynak a pillák múltként marad-e más, mint szépség? kék kötéltánc? áttetsző látomás? Salamon Erzsébet Csak annyit Csak azt ne érezd — a fájás fölötti zuhanást a magány pillanat-sikolyát a nem-vagy utáni döbbenet mint hagy meg nekem tapinthatatlan csomónak — az emlékek nem felejtenek sírni tudnak Csak azt ne érezd — rámvigyázásokban tagad meg anya gipszmerev mozdulatlanságban szorong a csend és magához ér a lélek Vagyok S még megköszönhetem Jó lenne temetkezni csillagokba de addig: csak egy maréknyi ölelést csak annyit. Élet Szétbomlik minden. Gennyesedés. A kirakókockákat szépen összerakoi aztán lerombolsz mindent és holnap újra kezded — minek? Én rendet akarok, S valamit mindig vétkezem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom