Dunántúli Napló, 1978. augusztus (35. évfolyam, 210-240. szám)

1978-08-01 / 210. szám

Hagyományos és új termékeit mutatja be a tegnap megnyílt kiállításon Mohácson a Szék- és Kárpitosipari Vállalat. Képünkön részlet a bemutatóból. (Tudósítás a 3. oldalon) (Fotó: Emmert László) _____•______________________________|_________________ A pécsi vágóhíd új feldolgozójánál a tetőszigetelést végzik a BEV munkásai Meggyorsnlt a pécsi vágóhíd korszerűsítése A legfőbb gond a kellő pénzügyi fedezet biztosítása fi HIT Hétfői esemeny-összefoglaloja Hazai beruházási gyakorla­tunk sok kívánnivalót hagy ma­ga után. S ezt lépten nyomon érzi a tervező, a beruházó, a kivitelező. Sajnos, erre Bara­nyában is több példa adatik; a megyei Állatforgalmi és Hús­ipari Vállalatnál hetedik éve folyó rekonstrukció túlzás nél­kül állítom, egyike a legtöbb gonddal járó beruházásunknak. A műszaki és pénzügyi előké­szítés hiányosságai, a kivitele­zés és bonyolítás nehézségei általánosan érvényesek a Bol­gár Néphadsereg útján folyó munkálatokra. Természetes te­hát, hogy az MSZMP Pécs vá­rosi Bizottsága mellett működő gazdaságpolitikai munkabizott­ság a közelmúltban a helyszí­nen tanulmányozta a beruhá­zással összefüggő tapasztala­tokat. A beruházás első fázisában i megvalósuló vágócsarnok épí­tését, a zsírcsomagoló és hűtő, valamint a bélüzem átadása követte, majd tavaly nyáron az elavult munkahelyek bontása után megkezdődhetett az új fel­dolgozó építése is. Hónapokon át úgy látszott, hogy a kivitelezők mostohagye­rekként kezelik továbbra is e beruházást, aztán ütemesebbé vált a munka, s mint ahogy tegnap tapasztalhattuk az új vágócsarnok tövében magaso­dó kétszintes feldolgozóban már a víz- és szennyvízvezeté­kek kialakításán dolgoznak, vil­lanyvezetékeket húznak a kü­lönböző rendeltetésű munka- csarnokokban, és megkezdő­dött a tető szigetelése is. Éppen ideje, hogy a Bara­nya megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál dolgozók kedvezőbben ítéljék meg a jö­vőt, hiszen a már ugyancsak el­avult feldolgozóban rossz mun­kakörülmények között mindösz- sze másfél tonna húskészítmény előállítására képesek óránként, és alig várják, hogy átköltöz­hessenek az új, óránként két és fél tonnd kapacitású feldolgo­zóba. Az előzetes számítások szerint a kétműszakos üzem évi hétezerhatsZáz tonna töltelék­árut és különböző húskészít­ményt szállít majd Baranya me­gye üzleteibe. S hogy a vállalat is gyorsít­sa a beruházást, a fiatalok ép­pen a közelmúltban ajánlották föl: segédkeznek a régi pado­zat felbontásában. A szakmai vezetést természetesen a Bara­nya megyei Állami Építőipari Vállalat biztosítja majd. Mint ahogy Francsics Ferenc igazga­tóhelyettes elmondta Fehér Sán­dor főmérnök társaságában, az új feldolgozóba főként magyar berendezéseket állítanak be és lehetővé válik a vörösáru és a melegüzem elkülönítése. írásunk elején főként a gon­dokról szóltunk. A beruházás második ütemében megvalósu­ló új feldolgozó pénzügyi for­rásai tisztázottak. Ugyanakkor legalább harminchárom-millió forint hiányzik — erre a Hús­ipari Tröszt részéről még nincs visszaigazolás — a biztonságos vízellátás, a szennyvíztisztítás, a hőközpontbővítés, valamint az élőállat-átvevő és pihentető megépítésére. Mindehhez mit is tehetnénk még : e beruházás, az eredeti költségvetés szerint százharminchét millió forintba került volna. Ma viszont úgy néz ki, hogy a végszámla meg­közelíti majd a negyedmilliárd forintot. A józan ész is azt dik­tálja: fejeződjék be mielőbb a rekonstrukció, ami egészsége­sen hat majd a vágóhídon dol­gozók hangulatára is és nem utolsósorban a vásárlók véle­ményére. Salamon Gyula Gyűlések, politikai viíák Eszmecserék a világ időszerű kérdéseiről KS D. NAPLÓ, TELEFOTÓ Szovjet—magyar baráti találkozó volt Havannában. A képen: Pasztuhov, a Komszomol első titkára és Maróthy László, a KISZ KB első titkára. Éjszakába nyúlóan tartott va­sárnap este is a bál Havanna utcáin. Kubai zenekarok szó­rakoztatták a nemzetközi kö­zönséget végig a tengerparti sétányon. Nem aludhattak va­lami sokat sem azok a küldöt­tek, akik havannai fiatalok példáját követve, táncra per­dültek a kubai népzene vér­pezsdítő ritmusára, sem pedig azok, akik a fizikailag valami­vel kevésbé igénybevevő sétát választották a Barátság bazár­nak ajándéktárgyaktól roska­dozó boltjai előtt. Hétfőn délelőtt pontosan tíz órakor ismét megnyíltak a tár­Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke, aki a VIT díszvendégeként tar­tózkodik Havannában, sajtóér­tekezletet tartott. Arafat a meg­jelent 200 újságíró előtt elítélte az amerikai kormányzatot, mi­vel az együttműködik Izraellel. gyalótermek ajtai, folytatódott a komoly munka. A VIT állandó politikai vita­központjainak ülésein részt ve­vő fiatalok hétfőn olyan kér­désekkel foglalkoztak, mint a világ népeinek harca a béké­ért, a gazdasági, politikai és társadalmi egyenlőségért, a békét szolgáló nemzetközi együttműködés fejlesztése, az igazságosabb nemzetközi gaz­dasági rend megteremtése. A világ ifjúságának képviselői kifejthették véleményüket ar­ról, hogy hogyan kellene a társadalmi haladás szolgálatá­ba állítani a tudományos-mű­szaki fejlődést. A vitaközpon­tokban szó volt a monopóliu­mok uralma elleni harcról és annak módjairól, a társadalom, az állam demokratikus átala­kításáért vívott küzdelemről, s folytatódott a vita a dél-afri­kai, namíbiai, zimbabwei fia­talok harcáról a szabadságért, a faji megkülönböztetés meg­szüntetésért, az apartheid fel­számolásáért. „Ázsia napjaként” szerepelt a hétfő a XI. havannai feszti­vál programjában. Ennek meg­felelően a VIT-küldöttek a ko­reai, a laoszi és a vietnami nép melletti szolidaritásuknak adhattak hangot a kora dél­előtti, valamint a délutáni órákban megtartott nagygyű­léseken, Ezeken — akárcsak a politikai vitaközpontok ülésein — felszólaltak Magyarország képviselői is. Az antiimperialistq szolidari­tás nemzetközi központjában tevékenykedő nemzetközi bí­róság hétfői ülésén Vietnam képviselőinek előterjesztésében hallgathatták meg a bírák az „Imperialista agressziók” ösz- szefoglaló címet viselő vádpon­tot. Ezt megelőzően Dél-Afrika, Namíbia, Zimbabwe képviselői tanúvallomásokkal, dokumen­tumokkal támasztották alá azt a vádjukat, hogy az imperia­lizmus a diszkrimináció legkü­lönbözőbb formáit alkalmazza és ezzel hátráltatja a társa­dalmi fejlődést. A nemzetközi diákközpontok munkájának keretében — szin­tén magyar részvétellel — re­gionális találkozókat tartottak Európa fiataljai. Este — rövid pihenés után — a delegátusok az NDK-, a csehszlovák, a jamaicai, a Sierra Leone-i és a dél-jemeni küldöttség gálaestjein vettek részt. Többségük azután sem tért vissza szálláshelyére: otthonuk­ba várták őket Havanna ven­dégszerető lakosai. A kubai főváros különböző kerületeibe kirajzott külföldi fiatalok így közvetlen közelről megismer­kedhettek a kubaiak életkörül­ményeivel, kifaggathatták őket életmódjukról, örömeikről, gond­jaikról. Ez a program is vi­dám hangulatban, számos ut­cabállal zárult. * „A XI. fesztivál nagy jelen­tőségű esemény a demokrá­ciáért, a szabadságért, a gyar­matosítás, a neokolonializmus, a fajüldözés, a cionizmus va­lamennyi megnyilvánulási for­mája ellen küzdő népek éle­tében, hiszen megrendezésére Latin-Amerika első szabad, szocialista országában került sor” — ezekkel a szavakkal kezdte sajtóértekezletét Jász- szer Arafat, a PFSZ végrehajtó bizottság elnöke. A sajtókonferencián a Ha­bana Libre szálló hatalmas konferenciatermében egyetlen szabad szék sem akadt, „Azért jöttünk Havannába — jelentette ki Arafat, a feszti­vál díszvendége -—, hogy a baráti kubai néppel együtt ve­gyünk részt az internacionalis­ta szolidaritás találkozóján. — Közös vonás a kubai nép, a többi latin-amerikai nép és (Folytatás az 5, oldalon) Kádár János hazaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára, aki a Krímben találkozott Leonyid Brezs- nyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének el­nökével, vasárnap hazaér­kezett a Szovjetunióból. Kádár János fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Aczél György, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tag­jai; Brutyó János, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint Katona István, a Központi Bizott­ság tagja és Berecz János, a KB osztályvezetői. Jelen volt Vlagyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja UerBházáS ellentmondásokkal Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXV. évfolyam, 210. szám 1978. augusztus 1., kedd Ára: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom