Dunántúli Napló, 1978. június (35. évfolyam, 149-178. szám)

1978-06-23 / 171. szám

Dunántúlt fía m 1978. június 23., péntek HÍREK 1978. JÚNIUS PÉNTEK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ZOLTÁN nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 3.47 — nyug­szik 19.45 órakor. A Hold kél 21.41 — nyugszik 6.53 órakor. Czázharminc évvel ez- előtt, 1848. június 23-án robbant ki a pá­rizsi munkások fegyveres forradalmi felkelése. Az előzményekhez hoz­zátartozik, hogy Francia- országban a burzsoázia elleni első fegyveres ak­ciók az 1831-es, illetve 1834-es lyoni felkelések voltak. Az országban szé­les körben és rohamosan terjedtek a szocialista eszmék, mozgalmak, az utópista és a kispolgári szocializmus tanításai. A XIX. század első felében, a francia munkásmozga­lomra mindezek nagy ha­tással voltak. Egymásután alakultak meg a szocia­lista eszméket hirdető tit­kos forradalmi társaságok, mint például az Évszakok Társasága. 1844 áprilisá­ban, tömegeket mozgatott meg a loire-i bányász­sztrájk. A munkásság a gazda­sági követelések — a munkabérek emelése, a munkanap csökkentése — mellett már mindinkább politikai jogaiért is küz­dött. Elterjedtek Proudhon és Blanqui nézetei, de a szerveződő titkos társasá­gok nem tudtak szert ten­ni jelentősebb befolyásra a munkások közt. Az 1848. június 23-án kirobbant fegyveres felkelés jelsza­vai között, a munkásosz­tály olyan önálló követe­lései is szerepeltek már, mint a munkához való jog. A forradalmi meg­mozdulást azonban vér­be fojtották, mivel a bur­zsoázia megnyerte a pa­rasztságot, s tudott tá­maszkodni a hadseregre és az államapparátusra. Az 1848-as munkásfelke­lés mégis fontos előkészí­tő állomása volt, az 1871- es párizsi kommünnek. Ma este MOZI Park: Bob herceg (f 4), Nap­sugár fiúk (fó, f8). Park-Kert: A javíthatatlan (8). Petőfi: A dominó elv (4, 6, 8). Kossuth: Napsugár fiúk (hn 10, 12). A csillagszemű (f3, f5), A bűvös kör (f7, f9). Tanárképző Főiskola: 28-ig szünetel. Komarov-Kert: A Scotland Yard vendége. (S). Kertváros: Mr. Süket trükkjei (8). Fekete Gyémánt: A vad­ember (6). Jószerencsét: Kis­fiam, én készültem (4, 6). Rá­kóczi: A macskás öregúr (5, 7). Május 1.: Ilyenek voltunk (fó). Boly: Dugó, a csodacsa­tár (7). Harkány: Magyarok (7, 9). Komló, Május 1.: Gyil­kosság az Orient expresszen (f5, f7). Komló, Zrínyi: Tap- pancsok, mancsok, állkapcsok (4, 6). Etűdök gépzongorára (8). Mohács: Az Ezüst-tó kin­cse (6), Keserű csokoládé (8). Pécsvárad: Déryné (7). Sásd: A fekete kalóz (7). Sellye: K. O. (8). Siklós: Kihajojni veszélyes (6, 8). Szigetvár: Már ez Is probléma? (6, 8). Várható időjárás péntek es­tig: Időnként megnövekvő fel­hőzet, néhány helyen záporral, zivatarral. Mérsékelt, többfelé megélénkülő északnyugati, nyu­gati, majd délnyugatira fordu­ló szél. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: 12, 17, legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: 24, 29 fok között. A Balaton vizének hőmérsék­lete Siófoknál csütörtökön 11 árakor 21 fok volt. Meghalt Brachfeld Siegfried Csütörtökön — 61 éves koróban — váratlanul el­hunyt Brachfeld Siegfried újságíró, előadóművész. Pályája a felszabadulás után bontakozott ki, új­ságíróként, rádióriporter­ként tevékenykedett, majd elhunytéig a Budapester Rundschau munkatársa volt. Országszerte ismer­ték és szerették humoros írásait, jellegzetes konfe- ranszait. Közvetlensége, vonzó embersége sok hí­vet szerzett neki. Temetéséről később in­tézkednek. Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetsége Lapkiadó Vállalat A Budapester Rurdschau Szerkesztősége ♦ — Munka és Művelő­dés Baranyában. Pécs vá­rosának két éves tapasz­talatai alapján idén ta­vasszal Komlón, Mohá­cson, Szigetváron, Sikló­son és Sásdon is meghir­dették a szocialista bri­gádok közművelődési ak­cióját, melyben 40 üzem­ből 182 brigád, mintegy 2500—3000 dolgozó vesz részt. Az akció megyei ta­pasztalatait értékelték tegnap délelőtt a városok közművelődési felügyelői, a Baranya megyei Taná­cson. 04-05-07 Tragikus kimenetelű bal­eset történt tegnap dél­előtt Zók községben. T. Gyöngyi 9 éves tanuló, szülői felügyelet nélkül játszott és játék közben egy beépítendő betonhid gyűrűnek ütközött. A kis­lány súlyos fejsérülést szenvedett és kórházba szállítás közben meghalt. ♦ Esküvő GYARAKI HELGA ÉS WEIGERT MIHÁLY szeretettel értesítjük kedves is* merőseinket, barátainkat, hogy 1978. június 24-én, 15.30 óro- kor házasságot kötünk, a pé­csi központi házasságkötő te­remben (Hunyadi u. 2.) KÓLÁT KATALIN ÉS BEDÖ GYULA szeretettel értesitjük kedves is­merőseinket, barátainkat, hogy 1978. június 24-én, 16.30 óra­kor házasságot kötünk, a szi­getvári házasságkötő terem­ben. HAJDÚ IDA ÉS STÁJER ISTVÁN szeretettel értesítjük kedves is­merőseinket, barátainkat, hogy 1978. június 24-én, 17.00 óra­kor házasságot kötünk, a pécsi központi házasságkötő terem­ben (Hunyadi út 2.). Kepreftuény Hatvan év—hatvan kép 21. Kulich Gyula, a kommunista ifjúsági mozgalom egyik vezetője. Nevez- tek-e el róla utcát Pécsett? 22. Május elseje a Hűvösvölgyben? Melyik év­ben volt Magyarországon az első szabad Május 1.? Értékelés húsz kép megjelenése után Képrejtvényünk első 20 képének megjelenése után sok megfejtés érke­zett szerkesztőségünkbe. Értékelésük . megtörtént, örömmel tapasztaltuk, hogy mind az egyéni, mind a kollektívák, szoci­alista brigádok által be­küldött válaszok döntő többsége telitalálatos. Számos megfejtést kap­tunk, amelyeknek egy-egy kérdésre adott válasza nem „szószerint” meg­egyező, a most közölt vá­laszokkal, de értelmében és lényegében helyes. Ter­mészetesen ezeket a vá­laszokat is megfejtettnek értékeltük, betettük a sor­solásra kerültek közé. Az értékelésnél figyelembe vettük például azt az ér­telemzavaró képaláírást, amely a Köztársaság és a Tanácsköztársasáq meg­jelölésénél történt, — amelyet annak idején he­lyesbítettünk. így helyes megfejtésnek értékeltük az 1918. nov. 16., illetve 1919. márc. 21. választ is. Az alábbiakban közöljük jz első 20 kép kérdéseinek válaszait. 1. 1918. március 24. — 2. 1918. nov. 24. — 3. Népszava. — 4. Mar­git körút. — 5. 1918. dec. 7. — 6. Lenin. — 7. A kommunista párt tagjai­nak. — 8. 1918. nov. 16, — illetve 1919. márc. 21. 9. Károlyi Mihály. A kép­aláírásnál történt értelem- zavaró szöveg, tehát az erre adott más választ is helyesnek értékeltük. — 10. Munkaügyi népbiztos, és még számos tisztsége volt. A különböző tisztsé­gek megjelölését termé­szetesen helyesnek fogad­tuk el. —11. Leninnel.— 12. Külügyi, hadügyi. — 13. Igen. — 14. A KMP egyik megalapítója, — számos tisztsége volt, bár­melyik megjelölést meg­fejtettnek értékeltük. — 15. Népszava.— 16. 1925. április 14. — 17. Igen. — 18. 1925. augusztus 18— 21. — 19. A KMP-é, — de megfejtőink egyéb, helyesnek értékelt vála­szokat is adtak. — 20. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt elnöke. Más tisztségeket is betöltött, ezek közül bármelyik meg­jelölést helyes válasznak fogadtuk el. A sorsoláson — a he­lyes megfejtők közül — 100 forintos vásárlási utal­ványt nyertek: Vági Ist­vánná, 7623 Pécs, Jókai u. 40. sz. II. em. 13.' ajtó. — Makkos Gézáné, 7635 Pécs, Cinke dűlő 4. sz. — Szabó János, 7629 Pécs, Tolbuhin u. 61. sz. — Dr. Ábrahám István, 7632 Pécs, Sarohin táb. u. 10. sz. — Molnár Antal, 7300 Komló, Április 4. u. 16. — Baranyai József, 7837 Hegyszentmárton, Monyo- rósd u. 21. sz. — Sopiana Gépgyár, Tyereskova bri­gád, 7601 Pécs, Szalai A. u. 8. sz. — Unti Lajosné, 7720 Pécsvárad, Kálvin u. 15. sz. — Wölfling Kon- rád, 7758 Liptód, Dobó I. u. 6. sz. — Maráczy Imré- né, 7624 Pécs, Alkotmány u. 75/1. sz. A vásárlási utalványt a nyertesek szerkesztőségünk titkársá­gán, június 26-tól átvehe­tik. Valamennyi rejtvény- fejtőnknek további sike­res, telitalálatos válasz­adást kívánunk. Tegnap délután adták át a Lobogó és a Dunántúli Napló képviselői a két lap kö­zös rejtvénypályázata nyertesének, ifj. Horváth Jánosné pécsbányatelepi lakosnak a főnyereményt, a Junoszty-televíziót Kép ünkön a Horváth család az új szerzemény­nyel. (Fotó: Cseri) — Országos környezet- védelmi tábor nyílik ma Sikondán. A tábort a Ba­ranya megyei Úttörő El­nökség szervezte. Egy hé­ten át, 180 úttörő számol be az eddig végzett mun­kájáról, illetve előadáso­kon, kirándulásokon, gya­korlati foglalkozásokon szereznek majd új isme­reteket. — Mozambiki és görög szerelők két hétig tanul­mányozták Pécsett, a XIV- es AFIT Vállalatnál az Ikarus autóbuszok javítá­sát. Az Ikarus gyár vendé­geként egy hónapot töl­tenek a külföldi szerelők Magyarországon. ♦ NDK baráti klub alakult Schwerin várost és me­gyét ismertette diavetítés­sel egybekötött előadásá­ban Bernd Kiese Walter, az NDK Kulturális és Tá­jékoztató Központ (Buda­pest) igazgatóhelyettese minap Pécsett, a Bara- nyaker klubjában, ahol megalakult az NDK ba­ráti klub, elsősorban azok­ból a fiatalokból, akik az NDK-ban dolgoztak, illet­ve még dolgoznak. Ez volt az első foglalkozás. Ezzel egyidőben megnyílt a zeitzi Zemag-gyárat bemu­tató fotó-tárlat is: itt na­gyon sok baranyai fiatal dolgozik, az ő életüket és munkájukat is ismertetik a fotók. Az NDK baráti klub, mely első Dél-Du- nántúlon, programjában szerepel egyebek között Schwerin életének, törté­nelmének a megismerése, több előadási sorozaton keresztül. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyer­mekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet, baleseti sebészet: II. sz. Klinikai Tömb. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Fel­nőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. SOS-ÉL€T telefonszolgálat hí­vószáma 12-390, este 7-től reg­gel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK: I. kér. Pécs-Vasas II., Beth­len Gábor u. 8. sz. 10/52. sz. gyógyszertár, Pécs-Meszes, Szeptember 6. tér 1. sz. 10/3. sz. gyógyszertár. II. kér. Pécs, Kossuth L. u. 81. sz. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. sz. 10/9. sz. gyógy­szertár. III. kér. Pécs, Veress E. u. 2. 10 7. sz. gyógyszertár. Ia rádió ÉS TELEVÍZIÓI MÜSORttBOL KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Hangutánzó madarak. 8.35: Zenekari muzsika. 9.34: Óvodások műsora. 10.05: Gyermekeknek. 10.39: Versek. 10.44: Beethoven: F-dúr szo­náta. 11.00: Földön, vizen, levegő­ben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Nótacsokor. 14.10: Keraban, a vas­fejű. Verne Gyula regényéből. 15.10: Zengjen a muzsika. 16.05: A mun­ka két arca. 17.10: Brahms: e-moll szonáta. 17.35: Adottságok, lehető­ségek. 17.55: Anneliese Rothenber­ger énekel. 19.15: A hajnalok itt csendesek . .. Rádiójáték. 20.10: Nagy siker volt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar, Bartók hang­versenye az 1977. évi Budapesti Ze­nei Heteken. 21.20: Az Állami Orosz Énekkar Csajkovszkij-kórusokat éne­kel. 21.34: Láttuk, hallottuk. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A dzsessz világa. 23.30: Berg operáiból. 0.10: Filmzene. PETŐFI RADIO 8.05: Decsényi János dalaiból. 8.20: Világtörténelem dióhéjban. 6.33: Operettrészletek. 9.30: Népi ze­ne. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.00: Fúvósesztrád. 12.33: Régi hi­res énekesek műsorából. 13.03: Nők­ről — nőknek. 13.33: Süssünk, süs­sünk valamit. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Ötödik sebesség. 18.00: Két fülem van. 18.19: Indulók fúvószene­karra. 18.33: Színes népi muzsika. 19.30: A tegnap slágereiből. 20.14: Barangolás régi hanglemezek kö­zött. 20.33: Szociológiai figyeld. 21.03: Rádió-dal játékaiból. 21.50: Az Állami Népi Együttes műsorából. 22.33: Sibelius: I. szimfónia. 23.11: Négy ország — négy együttes. HARMADIK MŰSOR 14.05: Pillangókisasszony. Részle­tek Puccini operájából. 15.05: Mont­serrat Torrent, Daniel Roth és Gis­bert Schneider orgonaestje, az 1977. évi Nürnbergi Nemzetközi Orgonahé­ten. 16.03: Szimfonikus zene. 18.05: Tip-top-parádé. 18.35: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Hangversenyciklus szá­zadunk zenéjéből. IV. rész. Közben: kb. 19.05: Gitárral, angolul, kb. 19.23: A hangversenyközvetités foly­tatása. 20.13: Rádiószinház. 21.07: Legszebb sztereó-operalemezeinkből. 22.04: Zeneműkereskedelműnk kérdő­jelei. 22.45: Élő hiedelmek. Balogh László tanárral beszélget Patay Lász­ló. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Noszlopy An- talnéra emlékeznek a somogysárdi általános iskolások. (A Petőfi rá­dió jún. 8-i adásának ismétlése). 17.30: Orvosi tanácsok. 17.35: Ritmus és dallam. 18.00: Dél-dunántúli hír­adó. 18.15: Filmdalok. 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. Aratás előtt, a beremendi „Dózsa" termelőszö­vetkezetben. Frankovics György ri­portja. — Dalok a nyárról. — Hírek. — A vakáció és a nyár. Filákovity Branko jegyzete. — Dráva menti horvát népdalok. 19.00: Német nyel­vű műsor. 30 perc nyaralóknak, nya­ralókkal. Hírek, tudósítások, útika­lauzok, zenés kívánságok. 19.30: Mű­sorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.34: Tévétorna. (ism. sz.). 8.40: Magyar nyelv és irodalom. Mi az új a tantervben? 9.20: Neveléslélektan. Mit jelent a kreativitás? 15.15: Fizi­ka. Hőjelenségek. 15.45: Fizika. A fizika tanítás és tanulás módszerei. 16.23: Hírek. 16.30: A nyelv világa. 17.05: Malom. Utazási vetélkedő. Egyiptom. 17.35: Mindenki közleke­dik. Közlekedési műsor. 17.50: Leány- vállalatok. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 18.20: Ot perc meteoroló­gia. 18.25: Reklámműsor. 18.30: Lá­tókör. A Televízió politikai vitaest sorozata. Állampolgári garanciák. 18.55: Reklámműsor. 19.05: Esti me­se. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-hir- adó. (sz.). 20.00: Delta. Tudományos híradó. 20.25: Köszöntünk VIT, Kö­szöntünk Havanna I VIT-vetélkedő. Döntő — II. (sz.). 21.55: A bűn nyomában. Tudomány a bűnüldözés szolgálatában. III. rész: Láthatatlan tanúk. (sz.). 22.30: Reklámműsor. 22.40: Tv-hiradó. 3. 22.50: Tv-tükör. MÁSODIK MŰSOR 20.00: A Szibériai nagyapó. Ma­gyarul beszélő szovjet film. (sz.). 21.30: Tv-híradó. 2. 21.50: Ot perc meteorológia, (ism.). 21.55: Hang­verseny a Fészek Klub Gobelin Ter­mében. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 15.55: A JKSZ XI. kongresszusa. 20.00: Szórakoztató zenei műsor. 21.05: Éjszakák és nappalok. 22.05: Speciális műsor a JKSZ XI. kong­resszusának befejezése alkalmából. 23.20: Varázsfuvola. Svéd film. MÁSODIK MŰSOR 19.15: Tanuljunk úszni. 19.25: Munkavédelem, (ism.). 20.20: Ven­dégszerkesztő: Dusán Vukotic. 21.20: Obradovic: VI. szimfónia. 21.45: Arcképek. 22.15: Huszonnégy óra. 22.20: Ella Fitzgerald szórakoztatja önöket. 23.10: Irodalom. Benke Valéria, < MSZMP Politikai Bizottsi gának tagja, a Társadali Szemle szerkesztőbizottsi gának elnöke szerdán < csütörtökön Vas meg} vendége volt. Tájékoz« dott a 280 000 lakosú, d namikusan fejlődő meg) mindennapjairól, eredni« nyeiről, gondjairól, c iparszerkezet most zajl< kedvező változásáról. Csi törtökön a Szombathel melletti pártiskolán, ve zető pártfunkcionáriusok nak és vezető propagan distáknak előadást tartói a nemzetközi munkásmoz galom néhány időszer kérdéséről. * A Szíriái békemozgalor küldöttségének magyar országi hivatalos barát látogatásáról, csütörtököl közös közleményt írtak al( Budapesten. A közlemény — amelyet később hoznál nyilvánosságra — Sebes tyén Nándorné, az Orszá gos Béketanács főtitkáré és George Saddikni, a; Arab Újjászületés Szocia­lista Pártja, nemzetközi ve­zetőségének tagja, a Szí­riái delegáció vezetője ír­ta alá. Éste Saddik Sad dikni, a Szíriái Arab Kö társaság budapesti nag követe vacsorát adott delegáció tiszteletére, vacsorán megjelent Traut mann Rezső, az Elnöki Ta nács helyettes elnöke, < Hazafias Népfront buda pesti bizottságának elnö­ke, Szentistványi Gyuláné, az MSZMP KB tagja, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának titkára Sebestyén Nándorné, va lamint állami és társadal mi életünk több más kép viselője. Lapzárta Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratba üdvözölte luxemburgi Jean nagyherceget, Lu­xemburg nemzeti ünnepé alkalmából. A JKSZ XI. kongresszu són résztvevő szovjet kül­döttséget, élén Fjodor Ku- lakowal, az SZKP KB PB tagjával, az SZKP KB tit kárával, csütörtökön fo­gadta Edvard Kardelj, a JKSZ KB elnökségének tagja. A találkozón a szovjet—jugoszláv együtt­működés kérdésein kívül néhány nemzetközi prob lémát vitattak meg. Csütörtökön hazaérke zett Finnországból az a küldöttség, amely Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter vezetésével a két ország mezőgazdasága, erdésze­te és élelmiszeripara kö­zötti együttműködés fej­lesztéséről tárgyalt. A tár­gyalásokon szó volt a Finnországba irányuló ma­gyar mezőgazdasági ter­mék- és élelmiszerkivitel bővítéséről és az élelmi- szeripari együttműködés kibontakoztatásának lehe­tőségeiről. Megerősítették az őrsé­geket a NATO olaszorszá­gi támaszpontjain — kö­zölték Rómában félhivata­los forrásból csütörtökön. A riadókészültségnek is beillő biztonsági intézke­désekre azért került sor. mert különböző külföldi hírszerző szervek értesülé­sei szerint terroristák tá­madásokat készítenek elő NATO-fegyverraktárak el­len és emberrablások ki­szemelt célpontjai között NATO-főtisztek is szere­pelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom